Glarmestre

Brancheundervisningsnotat om glarmestre

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

BUN-resumé vedr. Glarmestre
Dette er et kort resumé af BUN om Glarmestre. Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • Eftersyn
 • Substitution
 • Særligt farligt arbejde

Psykisk arbejdsmiljø:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Traumatiske hændelser
 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Mobning og chikane

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Arbejdsstillinger

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Tunge løft
 • Bæring
 • Træk og skub

Ulykkesrisici:

 • Klemning

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Skarpe genstande
 • Snublen og fald
 • Arbejde i højden

Støj

Kemi:

 • Støv

Glarmestre – brancheundervisningsnotat

1. juni 2016

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen – Glarmestre.

Branchen ”glarmestre” hører under branchegruppe 3 – Færdiggørelse af byggeri. Virksomhederne vil oftest kunne findes under branchekode: 433420
Virksomhederne varierer i størrelse, ofte fra 1- 50 ansatte. Dette hænger sammen med at glarmesteropgaverne i de større virksomheder ofte er kombineret med en tømrerafdeling eller en decideret produktion, hvor der f.eks. laves glas- og aluminiumselementer. Afhængig af typen af opgaver og antal medarbejdere, variere arbejdet fra at være udelukkende værkstedsarbejde, demontage- og montageopgaver, mindre opgaver i private husstande til større montageopgaver på byggepladser.

Spektret af opgaver indenfor glarmesterfaget er bredt. Virksomhederne i denne branche beskæftiger sig blandt andet fra udskiftning af én enkelt rude til store komplekse totalentrepriser med omfattende glas- og aluminiumløsninger. Nævnes kan endvidere udskiftning og isætning af glas i døre, vinduer, spejle, glasindramning, skære- og slibeopgaver, passepartout, tildannelse af brusevægge, skydedøre, værn udført i glas, trapper udført i glas, glasudsmykning i etageadskillelser eller vægge både i parcelhuse og større byggerier.
Enkelte virksomheder har specialiseret sig i autoglas (eksempelvis stenslag). Specielt i de mindre virksomheder vil arbejdsgiveren ofte selv ”arbejde med”. Der kan både være tale om arbejde på faste og skiftende arbejdssteder.

Arbejdsmiljøproblemer

Krav til egenindsats

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Uddannelse
 • Lovpligtig uddannelse ved arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter. I den anledning OBS på, om produkterne anvendes ved lim- og fugeopgaver – særlig opmærksomhed ved limning og reparation af autoglas.
 • Lovpligtig uddannelse ved opstilling af rulle-bukkestillads.
Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Eftersyn
 • Lovpligtige eftersyn af hydraulisk skære/vippe borde, kraner, kæder, stropper, kompressorer, stiger, stilladser m.v.
Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Substitution
 • Substitution ved bl.a. limprodukter
Påbud med frist
Efter en konkret vurdering.
APV om særligt farligt arbejde
 • Om- og tilbygninger samt reparations- og vedligeholdelsesarbejde:
 • Arbejde med bly i forbindelse med bevaringsværdige bygninger.
 • PCB ved bl.a. udskiftning af vinduer og elementfuger i de tilfælde hvor der skiftes mere end kun ruden.
 • Reparation af termoruder.
Påbud med frist
Efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Traumatiske hændelser

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

Psykisk førstehjælp

 • Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.

Påbud med frist hvis der ikke er truffet foranstaltninger vedr. psykisk førstehjælp.
Efter en konkret vurdering.

 
 • Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp.
Strakspåbud, hvis ikke virksomheden har iværksat/tilbudt psykisk førstehjælp ved ulykke.
Efter en konkret vurdering.
Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Stram ikke realiserbar tidsplan i forbindelse med montage af glas/aluminiumselementer.
 • Tidspres, der forøger risikoen for ulykker.
 • Manglende instruktion/ tilsyn, der forårsager øget tidspres
Strakspåbud, påbud med frist. Efter en konkret vurdering.
Mobning og chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere? Lærlinge, nyansatte og kvinder kan være særligt udsatte. Kan forekomme internt i virksomheden, men også på byggepladsen fra andre håndværkere. Påbud med frist samt rådgivnings-påbud. Efter en konkret vurdering. Evt. § 21 påbud med rådgivningspåbud ved mistanke eller uenighed.
  Mobning/chikane mellem medarbejdere fra forskellige virksomheder behandles som psykisk vold. Påbud med frist.
Efter en konkret vurdering

Muskel- og skeletbesvær

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Træk og skub

Transport af materialer med sækkevogn, ”hund” o.l. på byggeplads.

Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.

Tunge løft

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Manuelt løft af glastavler, ruder, værn, brusevægge mv., herunder på værkstedet. Placering på reoler, plukning fra reoler. Håndtering af Autoruder ved udskiftning.
Strakspåbud (evt. forbud/påbud)
Efter en konkret vurdering.
Bæring
 • Håndtering af glas/aluminiumselementer på hjemmevirksomheden, fra oplagssted til f.eks behandling ved glassliber og glasskære samt håndteringen under processerne, transport ind og ud af bygninger, op og ned i bygninger samt fra bil til arbejdssted på byggeplads. Særlig obs. på bæring ved bortskaffelse både til egen container og på genbrugsstationer.
Strakspåbud (evt. forbud/påbud)
Efter en konkret vurdering.
Arbejdsstillinger
 • Arbejde over skulderhøjde
 • Arbejde på hug og knæliggende
 • Lægning af glasgulv og montage af glastrapper
Strakspåbud eller påbud med frist evt. suppleret med strakspåbud om midlertidige foranstaltninger.
Efter en konkret vurdering.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Klemning
 • Klemningsfare ved skære-/vippebord.
 • Plads og adgangsforhold både ved private kunder og på større byggeplads.
 • Maskinsikkerhed på div. anlæg

Strakspåbud.
Efter en konkret vurdering.

Skarpe genstande

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Skarpe hjørner/kanter i forhold til placering/opbevaring af glastavler.
 • Bortskaffelse af restmateriale i egen container og på genbrugsstationer. Opmærksomhed på forholdene ved aftipning/aflæsning af glas.
 • Manglende brug af personlige værnemidler skære-/snitskader
 • Forholdene ved udskiftning af butiksruder, som ofte smadres ved udskiftning

 

Snublen og fald
 • Rod og uorden, pga. manglende oprydning.
 • Manglende planlægning af montage arbejde i højden, tunge emner, snævre pladsforhold mv.
 • Interne adgangsveje ved egen produktion

 

Arbejde i højden
 • Opbygning og nedtagning af stilladser, samt arbejde herfra.
 • Anvendelse af hejse- og løfteredskaber eller stiger.
 • Nedstyrtningsfare ved arbejde i højden.

 

Støj

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Klemning
 • Brug af skære-/klippe værktøjer ved bearbejdning af glas/aluminiumselementer
 • Støj fra vaske/tørremaskine.
Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
 
 • Ventilation i værksted ved brug af UV lim
 • Fugemasser, rense- og rengørings produkter.
 • Forholdene omkring blyarbejde i forbindelse med bevaringsværdige bygninger.
 • PCB ved bl.a. udskiftning af vinduer, elementfuger i de tilfælde, hvor der skiftes mere end kun ruden.
Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Støv
 • Støv og sundhedsskadelige dampe.
 

Andre AMP’er

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Leverandører
 • Manglende vægtangivelse og brugsanvisning på glas og færdige elementer.
Indberetning til Arbejdstilsynets markedsovervågning.
Efter en konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
Glas/aluminiumselementer Kombineret byggeelement som består både af glas og aluminium. Anvendes ofte i større byggerier. Er ofte kendetegnet ved store spænd og høj vægt.
Passepartout Indramning med speciel tildannet pap, ofte afsluttet med glasramme.
Handsker, Kevlar Handsketype som beskytter mod snit og perforering og som sikrer et fast greb om emnet.
Glastavle Glasset leveres som meget store emner. Hvorefter de tildannes. Emnerne kaldes tavler i hel stand.
Vaske/tørremaskine. Maskine, som vasker og tørrer glasset efter det er skåret, slebet, poleret mv.