Indsamling af ikke-farligt affald

Brancheundervisningsnotat om indsamling af ikke-farligt affald

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resume

Resumé af BUN om indsamling af ikke-farligt affald
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats

 • Eftersyn af skuffeaggregat på renovationsbil
 • Hensyn til sikkerhed og sundhed i udbudsmaterialet ved udbud af renovationsopgaven

Psykisk arbejdsmiljø

 • Stor arbejdsmængde og tidspres – alvorlige konsekvenser over længere tid
 • Høje følelsesmæssige krav – forventningsafstemning og uenighed

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 • Løft – sundhedsskadelige løft, herunder indsamling af affald i øer
 • Bæring – sundhedsskadelige bæringer
 • Træk og skub – anvendes tekniske hjælpemidler – fald/stigninger i adgangsvej – er kærre egnet til køreunderlag?
 • Transportforhold – ujævne og toppede køreunderlag samt snævre passager – transport over blødt terræn

Ulykkesrisici

 • Nedfaldende genstande – fald af kærre eller spand fra bom på renovationsbil
 • Fald og snublen i samme niveau – genstande på adgangsvej, sne eller frost
 • Maskiner – Klemningsfare, herunder ved vippeaggregat på renovationsbil
 • Påkørselsfare – anvendelse af advarselsklæder
 • Stik- og skæreskader ved indsamling af sække

Kemi/Biologiske agenser

 • Luftvejsbelastninger – støv, bakterier m.m. ved komprimering af affald i renovationsbilen.
 • Hudbelastninger – egnede handsker ved kontakt med affald, opbevaring af handsker

Velfærdsforanstaltninger

 • Mulighed for at rengøre hænder

Indsamling af ikke-farligt affald – brancheundervisningsnotat

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen

Bortskaffelse af affald kan deles op i indsamling af erhvervsaffald og indsamling af husholdningsaffald. Husholdningsaffald vil i det følgende blive benævnt dagrenovation.

Erhvervsaffald indsamles normalt i større containere, som håndteres maskinelt. Fokus vil her være på ulykkesforebyggelse. Herudover er der ikke anledning til at fremhæve specielle problemstillinger.

Dagrenovation er det affald der bliver tilbage, når en aktivitet og et forbrug er ført til ende.

Dagrenovation indsamles primært ved den enkelte husstand, og sker efter de enkelte kommunes affaldsregulativ, som dermed regulerer borgernes håndtering af affaldet. Derudover fastlægger regulativet rammen og systematikken for indsamlingen, der typisk forestås af et renovationsfirma, som den enkelte kommune har indgået aftale med efter et udbud blandt flere renovationsselskaber.

Kommunen forvalter således affaldsregulativet, men skal derudover også sørge for, at der ved udbud blandt renovationsselskaber, tages hensyn til sikkerheden og sundheden ved indsamling af affaldet jfr. bekendtgørelse om udbud af tjenesteydelser.

Gennemførelse af tilsynet

Oplysninger om tidspunkter for regelmæssig indsamling af affald kan indhentes fra kommunerne, fx på kommunernes hjemmeside. Alternativt kan renovationsfirmaet kontaktes. Særafhentning af affald kan også finde sted, hvis afhentning af affald ikke kunne finde sted under den regelmæssige indsamling. Spørg derfor også ind til dette, herunder hvad der har nødvendiggjort særafhentningen, herunder hvilke genstande og under hvilke arbejdsmiljømæssige forhold, det finder sted.

Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Eftersyn af skuffeaggregat Skuffeaggregatet på renovationsbilen betragtes som et løfteredskab og er underlagt kravet om eftersyn, evt. efter leverandørens anvisninger Strakspåbud eller påbud med frist. Efter en konkret vurdering.
Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i udbudsmaterialet Har kommunen ved udarbejdelse af udbudsmaterialet ved udbud af renovationsopgaven sørget for at tage hensyn til sikkerhed og sundhed? Strakspåbud eller påbud med frist.
Efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Stor arbejdsmængde og tidspres Er der alvorlige arbejdsmæssige konsekvenser som følge af stor arbejdsmængde og tidspres og har det stået på over en længere periode?

OBS på, at tidspres kan give højt arbejdstempo og dermed øge risikoen for ulykker.
Strakspåbud eller påbud med frist.
Efter en konkret vurdering.
Høje følelsesmæssige krav Er der en klar forventningsafstemning i forhold håndtering af affaldet, herunder om der er uenighed vedr. manglende tømning, placering af affaldsbeholderen, om adgangsforhold og ved overfyldte beholdere eller sække. Strakspåbud eller påbud med frist.
Efter en konkret vurdering.

Muskel- og skeletbesvær (MSB)
Løft, træk og skub

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Løft Forekommer der sundhedsskadelige løft?
Forekommer der, typisk i tættere bebygget område, indsamling af affald ”i øer”, hvilket medfører flere løft, da affald senere løftes op i komprimatorbilen?
Strakspåbud eller påbud med frist. Efter en konkret vurdering.
Bæring Forekommer der sundhedsskadelige bæringer? Påbud med frist. Efter en konkret vurdering.
Træk og skub Anvendes der tekniske hjælpemidler så som kærrer til transport af affald? Finder træk og skub sted i forbindelse med fald eller stigninger i adgangsvejen mellem standplads for affaldsbeholder og renovationsbil eller ved overfyldte kærrer?
Er kærren egnet til at anvende på det pågældende underlag?
Påbud med frist. Efter en konkret vurdering.
Transportforhold Foregår transport af affald over ujævne og toppede underlag eller igennem snævre passager?
Foregår transport manuelt med kærre eller container over blødt terræn, som efterlader hjulspor (OBS vedr. frostvejr/ikke frostvej i forhold til blødt terræn).
Påbud med frist. Efter en konkret vurdering.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Nedfaldende genstande Er der risiko for, at kærre eller container falder af bommen, når affaldet tippes op i renovationsbilen? Strakspåbud eller forbud. Efter en konkret vurdering.
Fald og snublen i samme niveau Er der genstande på adgangsvejen fx efterladte haveredskaber. Er der som følge af vejrlig frost eller sne i vinterhalvåret? Strakspåbud eller forbud. Efter en konkret vurdering.
Maskiner m.v. Er der sikret mod klemningsfare ved anvendelse af komprimatoren og vippeaggregatet på renovationsbilen? Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
Påkørsel Anvender ansatte, herunder afløsere egnede advarselsklæder under arbejde ved befærdede veje? Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
Stik- og skæreskader Er der glasskår, knive, kanyler eller lignende i affaldssække, som skraldemanden kan blive ramt af, når han håndterer sækken? Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.

Kemi/Biologiske agenser

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Luftvejsbelastninger Er der risiko for, at de ansatte bliver udsat for støv og bakterier, perkolat m.m. ved komprimering af affaldet i skuffen på renovationsbilen? Påbud eller strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
Hudbelastninger Anvendes egnede handsker ved håndtering af affaldet? Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
  Opbevares handsker til brug for affaldshåndtering i renovationsbilens kabine? Strakspåbud eller påbud med frist efter konkret vurdering
Velfærdsforhold Er der mulighed for at rengøre hænder? Strakspåbud eller påbud med frist.
Efter en konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
Samle i øer At stille sække i dynger, efter de er hentet fra affaldsstativ. Øerne står enten på fortorv eller vej.
Skuffeaggregat Rummet bag på renovationsbilen, som affaldet tømmes op i.
Perkolat Væske, som kommer fra affaldet og nedbrydningsprocesserne i dette. Perkolat indeholder store mængder af biologisk nedbrydeligt organisk materiale – herunder også sygdomsfremkaldende mikroorganismer.