Kemi og medicin

Brancheundervisningsnotat om kemi og medicin

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Dette er et kort resumé af BUN om Kemi og medicin.
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • Eftersyn på trykbærende anlæg og andre tekniske hjælpemidler: fx. trykbeholdere, som kan indeholde forskellige gasser (som ammoniak, F-gas m.m.) eller beholdere såsom kogegryder, procesbeholdere, autoklaver og varmevekslere.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde/ tidspres: når medarbejdere har svært ved at få tid til at holde pauser, arbejder i et højt tempo eller har meget overarbejde.
 • Traumatiske hændelser i arbejdet: arbejde med farlige stoffer, hvor virksomheden ikke har forebygget ulykkesrisikoen tilstrækkeligt.
 • Skifteholdsarbejde: v. skiftende arbejdstider samt natarbejde.

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Løft, træk og skub: tunge løft af fx sække (15-30kg), spande, fustager eller tromler.
 • Belastende arbejdsstillinger ved manuel påfyldning af tabletter/kapsler på pakkemaskiner og stillesiddende og præcisionskrævende arbejde med løftede arme og foroverbøjet nakke, f.eks. mikroskopering eller pipettering uden understøttelse af armene.
 • EGA ved ilægning og fratagning af emner fra maskiner samt ved pakning.
 • EBA ved syns-, præcisions- og koncentrationskrævende arbejde med fastlåste arbejds-stillinger ved kontrol og syn af slutprodukt/-emballage.

Ulykkesrisici:

 • Maskinsikkerhed: fx v. roterende dele i produktionstanke med omrører i eller klemningsfare i tabletteringsmaskiner.
 • Nedstyrtningsfare: v. reposer eller indskudt etage/dæk med ladepladser til afsætning af f.eks. råvarer.
 • Brand- og eksplosionsfare: ATEX v. arbejdsprocesser der kan udvikle støv (afvejning, blanding, tørring, sigtning, tablettering mv.).
 • Risiko for forbrænding og skoldning: v. dampe til bl.a. opvarmning og rengøring af procesanlæg eller uafskærmede/ikke-isolerede damprør/ beholdere.
 • Ætsnings- og forgiftnings-fare: obs. på at sikre forsvarlige forhold i forbindelse med anvendelse af ætsende kemikalier, herunder brug af egnede personlige værnemidler.
 • Kvælningsfare v. anvendelse af diverse gasser som nitrogen, kuldioxid osv.
 • Intern færdsel: tydelig afmærkning af, hvor der må køres, og hvor gående må færdes.
 • Risiko for fald og snublen: v. rod/uorden og glatte gulve.
 • Instruktion og tilsyn: v. arbejdsprocesser med konkrete ulykkesricisi.

Støj:

 • Generende støj samt manglende akustisk regulering af produktionsområdet.

Kemi:

 • Risiko for udsættelse for sundhedsfarlig luftforurening i form af støv og damp eller aerosoler v. fx afvejning, ihældning og dosering, blanding/formulering, tablettering, coatning, aftapning, rengøring samt vedligeholdelse af beholdere og produktionsudstyr.

 

Kemi og Medicin – brancheundervisningsnotat

18. februar 2014

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen: Kemi og Medicin

Branchen hører under branchegruppen 09 kemi og medicin, og omfatter typisk produktionsvirksomheder, hvor der fremstilles og /eller anvendes en betydelig mængde af kemiske stoffer og materialer i forbindelse med deres produktion.

Arbejdsprocesserne indenfor Kemi og Medicin er overordnet som følger:

 • Håndtering af stoffer og materialer og evt. biologiske agenser
 • Maskin- og procesarbejde
 • Kemiske processer (gas, væske og støv)
 • Pakning og lagerarbejde
 • Rengøring, reparation og vedligeholdelse
 • Sortering og kontrol

Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Formelle krav Eftersyn på trykbærende anlæg og andre tekniske hjælpemidler: Trykbeholdere, som kan indeholde forskellige gasser (som ammoniak, F-gas m.m.) eller beholdere såsom kogegryder, procesbeholdere, autoklaver, varmevekslere og lignende.
Af andre tekniske hjælpemidler kan nævnes centrifuger og anhugningsgrej (At-meddelelse nr. 2.02.10).
Strakspåbud efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Stor arbejdsmængde/ tidspres Stor arbejdsmængde og tidspres kan forekomme, således at medarbejderne har svært ved at få tid til at holde pauser, ofte arbejder i et højt tempo eller har meget overarbejde på grund af kravene i arbejdet. Data om arbejdsmæssige konsekvenser er nødvendige for reaktion på området. Påbud om sundhedsskadelige belastninger ved stor arbejdsmængde og tidspres
Traumatiske hændelser i arbejdet Hvis der er situationer med særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet skal virksomheden have truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. Den særlige risiko kan være i forbindelse med arbejdsprocesser, hvor der høj risiko for ulykker. Eksempelvis arbejde med farlige stoffer, hvor virksomheden ikke har forebygget ulykkesrisikoen tilstrækkeligt. Reaktioner (påbud/strakspåbud) jf. instruks nr. 2/2012: ”Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet”.
Skifteholds-arbejde

Skiftende arbejdstider samt natarbejde forekommer i en del af branchen. (Natarbejde defineres som arbejde i tidsrummet fra kl. 22 til kl. 05.).

Ved afgørelser om natarbejde skal flg. forhold vurderes konkret:

 • medarbejdere, der har 5 eller flere end 5 nattevagter i træk
 • kombineret med uhensigtsmæssig planlægning og tilrettelæggelse af natarbejde f.eks. modursturnus, lange vagter, uregelmæssige vagter eller kort varsling
 • og samtidig belastende krav i arbejdet f.eks. farligt arbejde eller højt tempo.
Før der kan træffes afgørelse, skal det sikres, at dette ikke er i modstrid med overenskomster, lokalaftaler, eller en dispensation, som er givet af Arbejdstilsynet. Det er op til virksomheden at forelægge Arbejdstilsynet relevant dokumentation for en sådan aftale.

Alle afgørelser om psykisk arbejdsmiljø træffes efter en konkret vurdering.

Ergonomi/MSB

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Løft, træk og skub Ved afvejnings- og blandingsprocessen kan der forekomme tunge løft af sække (15-30kg), spande, fustager, eller tromler, der skal plukkes fra råvarelagerets reoler til manuel afvejning og ihældning i kar/beholdere.
Træk og skub samt bæring ved transport af varer fra lager til afvejningssted eller blandeanlæg.
Ved aftapning til f.eks. fustage eller plastikdunk samt ved fratagning og pakning af færdigvarer kan der forekomme tunge løft i belastende arbejdsstillinger. Kasserne med plastikdunke er ofte meget uhåndterlige på grund af omfanget af kassen.
Påbud/rådgivningspåbud om at sikre forsvarlig håndtering af sække, spande og fustager, herunder anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler, i virksomhedens produktion i forbindelse med f.eks. blande-/ aftapningsprocessen.

Påbud/rådgivningspåbud om at sikre forsvarlig håndtering af rå-/færdigvarer i virksomheden.
Arbejdsstillinger og bevægelser, EBA, herunder EGA Belastende arbejdsstillinger (evt. tunge løft) ved manuel påfyldning af tabletter/kapsler på pakkemaskiner.
EGA ved ilægning og fratagning af emner fra maskiner samt ved pakning.
EBA ved syns-, præcisions- og koncentrationskrævende arbejde med fastlåste arbejdsstillinger ved kontrol og syn af slutprodukt/-emballage (især i medicinalbranchen).
Ergonomiske problemstillinger i laboratorier (arbejde ved stinkskabe), f.eks. stillesiddende og præcisionskrævende arbejde med løftede arme og foroverbøjet nakke, f.eks. mikroskopering eller pipettering uden understøttelse af armene.
Påbud om at sikre, at der kan arbejdes i forsvarlige arbejdsstillinger i forbindelse med påfyldning af tabletter ved pakkemaskinen.

§ 21-påbud om EGA.

Rådgivningspåbud om EGA.

Påbud om EBA og arbejdsstillinger i forbindelse med kontrol og syn af slutprodukt, mikroskopering eller pipettering.

Alle ergonomiske afgørelser træffes efter en konkret vurdering.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Maskin-sikkerhed Produktionstanke med omrører i: Tankens mandeluge anvendes ofte til inspektion af tankene under drift. Tanke hvor roterende dele kan forårsage en farlig situation, skal mandelugen til disse tanke overvåges vha. en svits, som skal stoppe omrøreren ved åbning . Ellers må man ikke kunne åbne mandelugen, imens omrøreren kører.

Der kan være ulykkesrisiko i forbindelse med inspektion, rensning og vedligeholdelse af tanke med omrører. Fx nå medarbejderne skal gå ind i tankene for at foretage en indvendig grundig rensning og/eller reparation af tankene (der skal være en reparationsafbryder på anlægget).

Der kan være manglende afskærmning på røreværk/omrører i en dissolver (navn, type, årgang mm.).
I medicinalbranchen anvendes ofte en blander af ”smørkærnetypen” (kegleblander), som roterer under drift.
I forbindelse med tablettering og fremstilling af kapsler (i medicinalbranchen) kan der være klemningsfare i tabletteringsmaskinen.
Strakspåbud om at sikre, at anvendelse af tanke med omrører fore-går sikkerhedsmæssigt forsvarligt efter en konkret vurdering.

Påbud om at forebygge ulykkesrisiko i forbindelse med inspek-tion, rensning og vedligeholdelse af tanke med omrører efter en konkret vurdering.

Strakspåbud om at sikre, at anvendelse af dissolver eller kegleblander mm. foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt efter en konkret vurdering.
Nedstyrtningsfare Der forefindes ofte reposer eller indskudt etage/dæk med ladepladser til afsætning af f.eks. råvarer, som bruges til ihældning i tanke/beholdere. Der kan foreligge risiko for nedstyrtningsfare, hvis der ikke er etableret et tilstrækkeligt rækværk. Påbud om at sikre mod nedstyrtningsfare fra ladepladser på indskudt
etage efter en konkret vurdering.
Brand- og eksplosions-fare I branchen forekommer arbejdsprocesser (afvejning, blanding, tørring, sigtning, tablettering mv.), der kan give anledning til udvikling af støv. I produktionen anvendes både pulver og granulater, som kan bidrage til ophobning af støv i bl.a. anlæggene (især i spraytørringsanlæg), ventilationssystemet mm. Støv fra processerne er organisk materiale, som er brandbart, og der er dermed risiko for støveksplosion i virksomhedens produktionsområde.
I branchen anvendes også brandfarlige væsker/opløsningsmidler, såsom sprit, toluen, acetone, hexan, ethylbenzen mm. med lave flammepunkter (mindre end 30°C).
Rådgivningspåbud om at udarbejde ATEXAPV (APV for områder, hvor der kan opstå fare for eksplosiv atmosfære) efter en konkret vurdering.
Risiko for forbrænding og
skoldning
Nogle af processerne indenfor branchen kræver opvarmning. I denne forbindelse anvendes ofte dampe til bl.a. opvarmning af procesanlæg (reaktorer/tanke). Endvidere bruges damp til rengøring af produktionsanlæg /-udstyr. I forbindelse med disse processer foreligger der risiko for forbrænding og skoldning. Der kan desuden være uafskærmede/ikke-isolerede damprør/beholdere, som kan give anledning til alvorlige forbrændinger. Påbud om at sikre mod forbrænding og skoldning i virksomhedens produktion efter en konkret vurdering.
Ætsnings- og forgiftningsfare I branchen forekommer arbejde med stoffer og materialer, der udgør en ætsningsfare eller en forgiftningsfare.
I tilfælde af uforsvarlig håndtering og anvendelse af giftige(T) og meget giftige (Tx) stoffer og materialer eller stoffer og materialer mærket med dødningehovedet (GHS06) efter CLP skal der reageres straks efter en konkret vurdering.
I forbindelse med risiko for ætsning samt anvendelse af nødvendige personlige værnemidler henvises til kemi-delen.

Arbejdsstedet skal være forsynet med de fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde, når arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet. Områder, hvor der anvendes ætsende kemikalier, skal være forsynet med øjenskyllevæske. Ved risiko for stænk og sprøjt, som kan medføre alvorlige ætsningsskader, skal der etableres nødbruser. Det skal sikres, at der til enhver tid er let adgang til nødbruseren. Adgangsveje til området omkring nødbruseren opmærkes så ansatte kan se, hvor der ikke må henstilles ting. Det skal sikres, at nødbruseren til enhver tid er funktionel, dvs. at den f.eks. ikke er kalket til.
Strakspåbud om at sikre forsvarlig anvendelse af giftige stoffer og materialer efter en konkret vurdering – se desuden kemidelen.

Strakspåbud om at sikre forsvarlige forhold i forbindelse med anvendelse af ætsende kemikalier, herunder brug af egnede personlige værnemidler efter en konkret vurdering.

Påbud om at forsyne arbejdsstedet med fornødne hjælpemidler til førstehjælp i forbindelse med arbejde og håndtering af ætsende kemikalier efter en konkret vurdering.
Kvælningsfare (iltmangel) Nogle processer i branchen foregår uden tilstedeværelsen af ilt. Der anvendes diverse gasser som nitrogen, kuldioxid, inerte gasser som argon mm. Disse gasser kan fortrænge luften i lokalet og kan føre til iltmangel og hermed kvælning. Vær opmærksom på, om der er truffet effektive foranstaltninger i denne forbindelse, f.eks. i form af effektiv ventilation, gasdetektor m.m.  
Intern færdsel Branchen har ofte en forholdsvis stor lagerindretning med høje reoler (over 3-4 meter). Lagret benyttes til at håndtere og opbevare mange forskellige farlige kemikalier (både råvarer, mellemprodukter og færdigvarer). Medarbejderne foretager diverse arbejdsopgaver på lageret, bl.a. plukkearbejde, og dermed forekommer der både kørende og gående i området. Der skal være en tydelig afmærkning af, hvor der må køres, og hvor gående må færdes. Endvidere skal adgangsveje være frie og ikke blokeret af paller med varer. Rådgivningspåbud om at forebygge ulykkesrisiko i forbindelse med sammenblanding af kørende og gående færdsel (f.eks. på lager) efter en konkret vurdering.
Risiko for fald og snublen I produktionen trækkes ofte slanger/rør langs gulvet fra én beholder til en anden, eller der haves en del varer, mellemprodukter m.m. på gulvet (rod og uorden). Der foreligger derfor risiko for at falde og snuble. Endvidere anvendes vand til rengøring af produktionslokaler (især indenfor medicinalbranchen), dvs. der forekommer glatte gulve. Påbud om at sikre mod ulykkesrisiko på grund af rod og uorden eller glatte gulve efter en konkret vurdering.
Instruktion og tilsyn Ved arbejdsprocesser hvor det vurderes konkret at der kan være en ulykkesricisi, spørges ind til instruktion og tilsyn med arbejdet. Påbud om instruktion/tilsyn efter en konkret vurdering.

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
 

I branchen er støjbelastninger over grænseværdier (dvs. over 85 dB(A) eller for spidsværdier over 137 dB(C)) ikke særligt almindelige. Det drejer sig i de fleste tilfælde om generende støj samt manglende akustisk regulering af produktionsområdet. I medicinale virksomheder er der krav om rengøringsvenlige overflader, dvs. at der er hårde overflader langs vægge, på gulvet og på loftet i produktionsområdet” (lang efterklangstid pga. manglende akustisk regulering).

Unødig og generende støj kan stamme fra følgende støjkilder (processer og maskiner):

 • Tabletmaskiner
 • Coatnings- og drageringsprocessen
 • Vibratorer, der fører tabletterne frem til tælling/afvejning og pakning
 • Luftturbulens i ventilations- og køleluftsystemer
 • Reguleringsventiler og andre ventiler
 • Rørinstallationer, pumper og motorer, der er fastgjort til gulve og vægge. Disse kan give anledning til strukturlyd, der forplanter sig gennem bygningen.
 • Centrifuger, transportbånd, rullebaner, pakke- og palleteringsanlæg
 • Dårligt vedligeholdte maskiner og maskinanlæg, der støjer, f.eks. på grund af slidte lejer og tandhjulstransmissioner
 • Impulsstøj ved højt niveau, der kan forekomme ved afblæsning fra trykluftaktiverede ventiler og cylindre (trykluftsafgang)
 • Impulsstøj kan forekomme, hvor emner støder sammen eller rammer hårde kanter (glasemballage på transportbånd)
 • Robotter og automatiseret udstyr i laboratorier.
Påbud om at nedbringe unødig og generende støj efter en konkret vurdering.

Rådgivningspåbud om at regulere de akustiske forhold i virksomhedens produktion efter en konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  I branchen anvendes og fremstilles diverse stoffer og materialer. Under følgende processer foreligger der risiko for udsættelse for sundhedsfarlig luftforurening i form af støv og damp eller aerosoler:
Afvejning, ihældning og dosering i kar / beholdere, blanding/formulering, rivning, prøveudtagning, tørring, sigtning, tablettering, coatning, aftapning, rengøring samt vedligeholdelse af beholdere og produktionsudstyr.

Udsættelse for sundhedsfarlige påvirkninger fra støv fra forskellige stoffer og materialer kan bl.a. give anledning til irritation af luftveje og åndedrætsorganer og på længere sigt beskadigelse af lungerne hos de ansatte.

Udsættelse for flygtige organiske opløsningsmidler kan forårsage akut forgiftning (rus) og kronisk toksisk hjerne- og nervelidelser. Indånding af opløsningsmidler kan give anledning til svimmelhed, træthed, hovedpine, ildebefindende m.m. Andre effekter er hudirritation (affedter huden), som kan give anledning til allergi og eksem. Flygtige organiske opløsningsmidler kan endvidere forårsage toksiske høreskader. Klorerede opløsningsmidler, som ofte er kræftfremkaldende, medfører også leverskader.

De anvendte stoffer og materialer kan eksempelvis være:
Kræftfremkaldende (f.eks. ethylbenzen, dichlormethan, formaldehyd, nikkel- og kromforbindelser). Arbejde med kræft-fremkaldende stoffer og materialer er omfattet af kræftbekendt-gørelsen, og udsættelse for disse stoffer (også i form af støv eller afdunstninger fra opløsningsmidler) anses for at være sundhedsfarlige.

Allergifremkaldende (f.eks. metallisk nikkel og cobolt, acrylater og methacrylater, epoxy og isocyanater, enzymer). Ved arbejde med epoxy og isocyanater skal medarbejderne have ”epoxyuddannelse”. Vær opmærksom på velfærdsforanstaltninger (vandhanerne må ikke være håndbetjente). Epoxyharpikser er meget reaktive opløsningsmidler, og ved kontakt med stoffet er der risiko for hudirritation, allergi og eksem.

Nerveskadende (fx organiske opløsningsmidler såsom xylen, styren, toluen, mineralsk terpentin, metalliske blyforbindelser, pesticider). I forbindelse med arbejde med blyholdige produkter samt risiko for udsættelse for stoffet skal kravet i bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) overholdes, herunder krav om kontrolmålinger og helbredsundersøgelser.

Reproduktionsskadende (f.eks. organiske opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler, radioaktive stoffer og nogle kræftfremkaldende stoffer). De generelle ovennævnte krav gælder også her. Endvidere kan de fleste af disse stoffer være farlige for den gravides og fosterets sundhed. Derfor skal unødige påvirkninger af gravide for disse stoffer undgås. I denne forbindelse er overholdelse af grænseværdien ikke tilstrækkelig, da selv små mængder af disse stoffer kan være skadelige for fosteret.

Irriterende på hud, øjne og luftvejene (f.eks. diverse ætsende syrer og baser, såsom saltsyre, svovlsyre, salpetersyre, natriumhydroxid (lud) og kaliumhydroxid). Ved arbejde med ætsende kemikalier skal der som minimum anvendes langskaftede handsker, øjenværn (tæt lukkede beskyttelsesbriller eller ansigtsværn), og hvis der foretages omhældning, åben transport eller håndtering af store mængder og lignende, skal der endvidere anvendes korrosions-bestandig vandtæt beklædning (f.eks. i form af gummiforklæde eller dragt) samt vandtæt fodbeklædning, såsom gummistøvler. Se desuden afsnittet om foranstaltninger i forhold til ulykker under ulykkesafsnittet.
Øvrige kemiske og biologiske belastninger: Ved vask af produk-tionsudstyr med højtryksrenser dannes aerosoler, som kan indeholde rester af stoffer og materialer (de stoffer, materialer og additiver, der indgår i produktionen).

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at skadelig forurening (f.eks. støv) ikke spredes. Der må ikke fejes med kost i forbindelse med rengøring af støvende forurening.
Opbevaring af kemikalier (f.eks. i kemikalieskab eller i et rum) skal foregå på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det skal sikres, at medarbejderne ikke udsættes for unødige påvirkninger fra stoffer og materialer.

Hvis der i laboratorieområdet er dyrestalde, så skal man være opmærksom på allergirisikoen, især i forbindelse med håndtering og forsøg med dyr samt i buretømmestationsområdet (vaskehallen), hvor de beskidte bure tømmes (med strøelse indeholdende dyrehår fra f.eks. mus og rotter, dyrefækalier samt urin mv.), inden der foretages afvaskning af burene.
Generelle reaktioner indenfor området (træffes efter en konkret vurdering):
Substitutions-overvejelse (undersøgelsespåbud)
Indkapsling af processen (lukket anlæg, se nedenfor).
Etablering af effektiv procesventilation ved de forurenende processer og/eller ved etablering af rumventilation til fjernelse af spredte forureninger. Rådgivningspåbud ved sundhedsskadelig påvirkning og almenpåbud ved generende forureninger.
Anvendelse af personlige værnemidler (skal ofte anvendes som midlertidige foranstaltninger). Gives ofte som strakspåbud efter konkret vurdering.

Specifikke reaktioner (træffes efter konkret vurdering):
Rådgivningspåbud om at anvende lukkede anlæg (§17 i kræft-BK.).
Rådgivningspåbud om at sikre en effektiv procesventilation.
Påbud om at foretage anmeldelse af arbejdsgange, -processer mv. til Arbejdstilsynet (§33 i kræft-BK.).
Påbud om at sikre godkendelsesordning i forbindelse med anvendelse af kræftfremkaldende stoffer (§§29-32 i kræft-BK.).
Strakspåbud om at stoppe anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer (§27 i kræft-BK.).

I tilfælde af manglende ”epoxy-uddannelse” ved arbejde med epoxy og isocyanater afgives strakspåbud.
I tilfælde af manglende eller utilstrækkelige velfærdsforanstaltninger i denne forbindelse afgives der påbud herom efter en konkret vurdering.
Hvis det konstateres, at der ikke anvendes egnede personlige værnemidler (handsker mm.) i forbindelse med arbejde med epoxy og isocyanater, skal der gives strakspåbud.

Hvis det konstateres, at der foreligger en risiko for udsættelse for blyforbindelser, afgives der påbud om målinger og helbredsundersøgelser. Det skal endvidere sikres, at medarbejderne ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra blyholdige materialer, dvs. der afgives påbud om f.eks. procesventilation (rådgivningspåbud) og evt. strakspåbud om midlertidige foranstaltninger i form af personlige værnemidler. Efter en konkret vurdering.

Hvis virksomheden ikke har udarbejdet en gravidpolitik, så kan der gives en vejledning herom med henvisning til At-vejledning A.1.8 om gravides og ammendes arbejdsmiljø.

Strakspåbud om at sikre forsvarlige forhold i forbindelse med anvendelse af ætsende kemikalier, herunder brug af egnede personlige værnemidler efter en konkret vurdering.

Påbud om at forsyne arbejdsstedet med fornødne hjælpemidler til førstehjælp i forbindelse med arbejde og håndtering af ætsende kemikalier efter en konkret vurdering.

Strakspåbud om at forhindre indånding af aerosoler indeholdende stoffer og materialer under højtryksrensning af produktionsudstyr efter en konkret vurdering.

Påbud om at forebygge unødige påvirkninger fra støv efter en konkret vurdering.

Påbud om at sikre mod unødig påvirkning af stoffer og materialer i virksomhedens kemikalieskab/-rum efter en konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
 • Aerosoler
 • ATEX
 • Biologiske agenser
 • Flammepunkt
 • Spraytørring
 • Små væskepartikler, der er luftbårne
 • ATmosphere EXplosible - Eksplosiv atmosfære
 • Mikroorganismer såsom bakterier, virus, svampe mm.
 • Den laveste temperatur, hvor en væske afgiver dampe i en antændelig koncentration.
 • Processen foregår ved, at en opløsning eller vælling af det materiale, der skal tørres, sprøjtes ind i toppen af tørretårnet. Dyserne fordeler råvaren i fine dråber, som tørres af den varme luft, så de bliver til et tørt pulver, inden de når tårnets bund. Luften og det medrevne pulver skilles i en cyklon.

Bilag

1 - Påbud om at undgå unødig påvirkning af stoffer og materialer i virksomhedens laboratorium