Landbrug 

Brancheundervisningsnotat om landbrug

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Dette er et kort resumé af BUN om Landbrug.

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Løft, træk, skub og bæring: Anvendelse af tekniske hjælpemidler ved håndtering af sække, ved udtrækning af dyr, tunge løft og bæring af sække samt spande. Løft af 25 kg. sække fra sækkeoplag til påslag og anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler ved løft af folieruller, håndtering af hjul.
  AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR
  Avl af malkekvæg: Løft af sække ved foderblanding, løft, træk og bæring af kalve. Avl af smågrise og produktion af slagtesvin: Løft og bæring af sække og spande i forbindelse med fodring, træk af kadaver. Dyrkning af korn (undtagen ris): Løft af sække med gødning og korn, løft af folieruller, løft træk og skub af hjul til traktorer.
 • Arbejdsstillinger og bevægelser: Arbejdsstillinger ved malkning i malkegrav, arbejdsstillinger ved indfangning af smågrise i farestald.
  AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR
  Avl af malkekvæg: Arbejdsstillinger og bevægelser med armene i og over skulderhøjde. Avl af smågrise og produktion af slagtesvin: Arbejdsstillinger ved indfangning og behandling af smågrise i farestald.

Ulykkesrisici

 • Ulykker ved arbejde med dyr: Klemning mellem dyr og inventar, klemning af fødder, fanget eller angrebet af dyr, trækning af tyre, stangning, kendskab til dyrs adfærd, særlig risiko ved håndtering af svin (orner), brug af boltpistol.
  AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR
  Avl af malkekvæg: Håndtering af dyr, fx ved flytning, malkning og indfangning.
  Avl af smågrise og produktion af slagtesvin: Ulykker ved håndtering af dyr, fx flytning af svin i stald
 • Ulykker ved maskiner: Skiltning, minilæssere, nedfald af maskiner og markredskaber, førerværn på traktor, kraftoverføringsaksler, brug af kædesav, brug af forhug på bagtå, afskærmning af påslag, herunder gulvpåslag, bevægelige dele ved af- og tilkobling til traktor, klemnngsfare ved udmugningskanaler, automatiske klimagardiner.
  AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR
  Avl af malkekvæg: Ulykker ved maskiner, herunder bevægelige dele ved markmaskiner og ved af- og tilkobling til traktor Dyrkning af korn: Klemning ved bevægelige dele på markmaskiner og skæreredskaber ved brug af kædesav
 • Fald fra højden: Adgang til gyllebeholdere, nedstyrtning og gennemstyrtning fra tage, fald fra vognlad, fald fra stige og halmloft, afdækning med presenning og maskiner til komprimering, brug af frontskovl som personløfter og transportredskab, nedkastningslemme på indskudte dæk.
  AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR
  Avl af malkekvæg: Fald fra højden , fx fald fra stige, halmloft og ved vedligeholdelse af tag.
 • Fald, glid og snublen: Sikker adgangsvej til gyllebeholder, afdækning af fortank, indhegning af omrørerbrønd, , risiko for fald i stalde, vaskehal, udendørs arbejde, udvendig udmugningskanal.
  AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR
  Avl af smågrise og produktion af slagtesvin:
  Fald, glid og snublen, fx i stalde og ved udendørs arbejde
  Dyrkning af korn (undtagen ris): Fald, glid og snublen, fx i stalde, vaskehal samt udendørs.
 • Øvrige ulykkesrisici: Bortledning af svovlbrinte, bagskylningsanlæg, iltmangel ved færdsel i kornsiloer.

Støj

 • Arbejde i støjende staldmiljøer.

Kemi

 • Værnemidler ved nedvaskning af svinestalde, formalin ved klovbadning, MRSA, bortledning af svovlbrinte, afgasning ved bagskylningsanlæg, kulilte og udstødningsgasser fra motordrevne redskaber i lukkede rum, indretning af forrum.
  AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR
  Avl af malkekvæg, avl af smågrise og produktion af slagtesvin samt dyrkning af korn:
  Hudproblemer ved vådt arbejde

 

Landbrug– brancheundervisningsnotat

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen

Branchen omfatter flere delbrancher. Nærværende notat omhandler markbrug kvægbrug og svinebrug. Kendetegnet for de fleste brancher med dyrehold er, at disse er omfattet af karantæneregler. Vigtigt er det, at landmanden i alle tilfælde kontaktes inden indgang i staldmiljøer. Beklædningsmæssigt vil det ofte være sådan, at man låner kedeldragt og støvler på lokaliteten. Man bør dog medbringe emballeret engangsdragt og overtrækssko.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på at der er særregler i forhold til arbejdstid eksempelvis i høst perioder.

Ved besøgets indledning spørges der ind til den aktuelle produktion på stedet, for at sikre at produktionen svarer til AT´s egne oplysninger . Her spørges der uddybende ind til hvilke delproduktioner og hovedelementer som produktionsenheden omfatter. Dette kunne være staldsystemer, foderlade (ofte integreret med stalden til svinebrug), markbrug og biogasproduktion.

Branchen er kendetegnet ved sæsonvariation, hvilket indebære at man har særlig fokus på dialog. Ved en dialog med landmanden disponeres besøget. Landbruget vil være karakteriseret ved, at problemstillingerne er meget forskelligartede og det gennemsnitlige landbrug kan inddeles i udenomsarealer, foderlade, stald, maskinlade og marker. Tillige kan der være udnyttelse af biogas.

Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav (APV)

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Formelle krav (APV) Er der ved forekomst af MRSA hos besætning udarbejdet udvidet APV (biologisk)? Påbud med frist/strakspåbud
Efter konkret vurdering.

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Løft, træk, skub og bæring

(OBS: Indgår i fokuserings og koordineringsinitiativet nmed BAR Jord til Bord jfr. aftale om styrket arbejdsmiljøindsats initiativ 7)
Anvendes teknisk hjælpemiddel til håndtering af sække med foderblanding eller tømmes sækken i små portioner? Påbud med frist/strakspåbud
Efter konkret vurdering.
  Anvendes teknisk hjælpemiddel eks. kadavervogn til udtrækning af større tunge dyr, både levende og døde? Strakspåbud/påbud med frist
Efter konkret vurdering.
  Foretages tunge løft og bæring af sække samt spande i forbindelse med fodring Strakspåbud/Påbud med frist
Efter konkret vurdering.
  Foregår der løfte af 25 kg sække fra sækkeoplag til påslag?
Sker der løft af 25 kg sække eksempelvis til handelsgødningsspreder?
Strakspåbud/Påbud med frist
Efter konkret vurdering.
  Er der egnede tekniske hjælpemidler til rådighed ved løft af folieruller til wrapmaskine? Strakspåbud/Påbud med frist
Efter konkret vurdering.
  Er der egnede tekniske hjælpemidler til rådighed ved håndtering af (traktor)hjul, eksempelvis hjulvogn? Strakspåbud/Påbud med frist
Efter konkret vurdering.
Arbejdsstillinger og bevægelser
(OBS: Indgår i fokuserings og koordineringsinitiativet nmed BAR Jord til Bord jfr. aftale om styrket arbejdsmiljøindsats initiativ 7)
Foregår arbejdsstillinger og -bevægelser med armene i og over skulderhøjde ved malkning fra malkgrav? Strakspåbud/Påbud med frist
Efter konkret vurdering
  Er der hjælpemidler til rådighed til afhjælpning af sundhedsskadelige arbejdsstillinger ved indfangning af smågrise i farestald? Strakspåbud/Påbud med frist
Efter konkret vurdering
  AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR Jord til Bord:  
 

Avl af malkekvæg:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Løft af sække ved foderblanding.
 • Løft, træk og bæring af kalve (levende og døde).
 • Arbejdsstillinger og -bevægelser med armene i og over skulderhøjde ved malkning fra malkegrav.
 
 

Avl af smågrise og produktion af slagtesvin:
Muskelskeletbesvær (MSB):

 • Løft og bæring af sække og spande i forbindelse med fodring.
 • Træk af kadaver.
 • Arbejdsstillinger ved indfangning og behandling af smågrise i farestald.
 
 

Dyrkning af korn (undtagen ris):

 • Løft af sække med gødning og korn.
 • Løft af folieruller.
 • Løft, træk og skub af hjul til traktorer.
 

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Ulykker ved arbejde med dyr
(OBS: Indgår i fokuserings og koordineringsinitiativet nmed BAR Jord til Bord jfr. aftale om styrket arbejdsmiljøindsats initiativ 7)
Arbejdes der på en måde hvor der er unødig fare for klemning mellem dyr og inventar og/eller at blive revet på ved inventaret.

Er der risiko for klemning af fødder i forbindelse med håndtering af dyr?

Er der risiko for at blive angrebet eller fanget af dyr i boksen uden mulighed for at finde egnet flugtvej?
Strakspåbud
Efter konkret vurdering.
  Foregår manuel trækning af tyre over 12 mdr med reb fastgjort til ring i tyrens næse eller ved anden manuel håndtering, herunder ved løsdrift? Påbud med frist
Efter konkret vurdering.
  Personer skal sikres mod at blive stanget eller på anden måde at komme i berøring med horn ? Evt. vejledning om afhorning.

Er der fornødent kendskab til de dyr, der arbejdes med herunder deres naturlige instinkter og adfærd og reaktionsmønstre i fangenskab. Er man særlig opmærksom på smerteplagede dyr eller drivning hen til situationer, som er ubehagelige for dyret?

Foregår der manuel håndtering af svin (orner) således, at der er risiko for at blive angrebet af denne, herunder oprevet af dennes hjørnetænder?

Brug af boltpistol. Er dyret fikseret, så der ikke er risiko for fejlskud, der kan ramme personer?
Strakspåbud
Efter konkret vurdering.
Ulykker ved maskiner

(OBS: Indgår i fokuserings og koordineringsinitiativet nmed BAR Jord til Bord jfr. aftale om styrket arbejdsmiljøindsats initiativ 7)
Skiltning på gylleanlæg, staldsystem og gyllevogn. Strakspåbud
Efter konkret vurdering.
  Overordnet om maskiner:
Ved konstruktionsmæssige mangler skelnes mellem CE-mærkede maskiner. og ikke CE-mærkede maskiner, som er bragt i omsætning eller taget i brug før 1995.
Evt. indberetning til MO efter konkret vurdering. I alment tilsyn kan afgives påbud om anvendelse.
  Er minilæsser egnet til opgaven (Er den fx forsynet med FOPS/ROPS-førerværn, der hindrer, at fører bliver ramt?)

Er maskiner og markredskaber sikret mod nedfald, således de ikke kan falde til lavere niveau?

Er fører af traktor sikret med førerværn? (NB dispensationsregler).

Er kraftoverføringsaksler afskærmet med med skærme og holdekæder?

Er der risiko for skæreskader ved brug af kædesav?
Anvendes værnemidler i form af støvler, skærebukser hjelm m. visir (Se AT-vejledning samt bilag i bek. om anvendelse af tekniske hjælpemidler)

Fældnings og skovningsarbejde. Brug af forhug på bagtå ved større træer i blæsevejr. Er fældejern eller spil til rådighed til imødegåelse/afhjælpning af ”hængere”?

Er påslag afskærmet i relation til generelle rækkeafstande?

Er gulvpåslag afskærmet og intakt?

Er der risiko for klemning ved bevægelige dele på markmaskiner og ved af- og tilkobling til traktor?

Udvendig udmugningskanal. Klemningsfare ved skraber. Niveau og mulig løsning kan være overdækning af kanalen.

Automatiske klimagardiner. Kan fx findes i løsdriftsstalde. Undersøg, om de er sikret mod klemningsfare ved påløb mellem gardin og rulle, herunder ved drivaksler o.l.
Strakspåbud. Efter konkret vurdering.
Fald fra højden

(OBS: Indgår i fokuserings og koordineringsinitiativet nmed BAR Jord til Bord jfr. aftale om styrket arbejdsmiljøindsats initiativ 7)
Er der adgang til gyllebeholdere via stiger, træer eller andet?
Er adgangsvej til tårn aflåst?
Niveau for vejledning er, at der målt fra terræn til gyllebeholders overkant skal være 1,5 meter. Eller hegn med maskevidde på maks. 40 mm.

Arbejdes der på tage, hvor der er fare for enten gennemstyrtning eller nedstyrtning?
Strakspåbud
Efter konkret vurdering.
  Er der risiko for fx fald fra vognlad ved læsning og rengøring? Strakspåbud, påbud m. frist.
Efter konkret vurdering.
  Er der risiko for fx fald fra stige og halmloft? Forbud / strakspåbud
Efter konkret vurdering.
  Nedstyrtningsfare for personale ved afdækning med presenning og maskiner til komprimering.

OBS vedr. brug af frontskovl som personløfter og transportredskab (opsamling af sten/arbejde på bygninger)
Strakspåbud
Efter konkret vurdering.
  Er der nedstyrtningsfare ved nedkastningslemme på indskudte dæk o.l..? Strakspåbud / forbud
Efter konkret vurdering.
Fald glid og snublen

(OBS: Indgår i fokuserings og koordineringsinitiativet nmed BAR Jord til Bord jfr. aftale om styrket arbejdsmiljøindsats initiativ 7)
Er adgangsvej til gyllebeholder opstillet stabilt således, at man ikke kan falde til lavere niveau? Udgangspunkt for vurdering: Højst 1,5 gange så høj som mindste bredde for fritstående stakke.

Er fortank sikret (afdækket), så man ikke kan falde i den?

Er omrørebrønd i ringkanalanlæg indhegnet?
Forbud/strakspåbud
Efter konkret vurdering.
  Er der risiko for fald, glid og snublen ved fx arbejde i stalde, vaskehal eller udendørs arbejde? Strakspåbud/påbud med frist
Efter konkret vurdering.
  Udvendig udmugningskanal. Fald til lavere niveau. Niveau og mulig løsning kan være overdækning af kanalen. Strakspåbud
Efter konkret vurdering.
Øvrige ulykkesrisici Iltmangel ved færdsel i kornsiloer. Er der tilstrækkeligt udluftet ved indgang til kornlagers ingeniørgange? Strakspåbud vedr. evt. materiel overtrædelse og om skilt, der advarer om iltmangel/ udluftning ved indgang til iltfattigt miljø.
Efter konkret vurdering.
  Er bigbags opstillet forsvarligt. Åbning af bigbag: Åbnes disse således, at man ikke skal ind under hængende byrde? Evt. vejledning om brug af langskaftet kniv eller ”snøvs”. Strakspåbud/ påbud m. frist
Efter konkret vurdering.
 

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR Jord til Bord:

Avl af malkekvæg:

 • Ulykker ved håndtering af dyr, fx ved flytning, malkning og indfangning.
 • Ulykker ved maskiner, fx klemning ved bevægelige dele ved markmaskiner og ved af- og tilkobling til traktor.
 • Fald fra højden, fx fald fra stige, halmloft og ved vedligeholdelse af tag.

Avl af smågrise og produktion af slagtesvin (enslydende fokusområder i disse to brancher):

 • Ulykker ved håndtering af dyr, fx flytning af svin i stald.
 • Fald, glid og snublen, fx i stalde og ved udendørs arbejde.
 • Fald fra højden, fx fald fra vognlad ved læsning og rengøring

Dyrkning af korn (undtagen ris):

 • Fald, glid og snublen, fx i stalde, vaskehal samt udendørs.
 • Ulykker ved maskiner, fx klemning ved bevægelige dele på markmaskiner og skæreskader ved brug af kædesav.
 

Støj

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
  Er der høreværn til rådighed i forbindelse med støjende arbejde i staldmiljøer ? Ved fodring samt behandling af dyr, herunder smågrise, kan der være kraftig støjudvikling. Strakspåbud.
Efter konkret vurdering

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
(OBS: Indgår i fokuserings og koordineringsinitiativet nmed BAR Jord til Bord jfr. aftale om styrket arbejdsmiljøindsats initiativ 7) Benyttes der værnemidler ved nedvaskning af svinestalde og andet arbejde, hvor der anvendes beskyttelseshandsker?
(OBS vedr. P3SL ved biologiske agenser (fækalier))?
Strakspåbud om anvendelse af egnede værnemidler. Efter konkret vurdering.
  Benyttes der formalin til klovbadning i kvægbesætninger? Påbud m. frist om substitution.
Ellers strakspåbud om at følge leverandørs brugsanvisninger.
Efter konkret vurdering.
  Er der konstateret MRSA på besætning skal ansatte informeres om risici?

Er der risici ved bortledning af svovlbrinte ved ringkanalanlæg?
Niveau for løsning: Ved ringkanalanlæg etableres indhegnet rist ved overtryksrist / procestank , der kan bortlede svovlbrinten.

Er gylle effektivt sikret mod afgasning ved bagskylningsanlæg? Niveau for løsning: Brug af fortyndet gylle eller omrørt afgasset gylle ved bagskylning.
Strakspåbud.
Efter konkret vurdering.
  Brug af motordrevne redskaber i lukkede rum med damprenser med fyr o.l. Fare for udvikling af kulilte og udstødningsgasser. Strakspåbud/ påbud m. frist konkret vurdering i forhold til ventilation
Efter konkret vurdering
  Er forrummet ved svinestalde indrettet med håndvask, engangshåndklæder og håndsprit?
Er der mulighed for bad og vask af arbejdstøj ved 60 grader på arbejdspladsen uanset om der er konstateret MRSA eller ej?
Indberetning til fødevarestyrelsen ved mangelfuld indretning af forrum.
  AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR Jord til Bord

Avl af malkekvæg:
Hudproblemer ved vådt arbejde, fx ved malkning, rengøring af malkemaskiner og andet udstyr, hvor der anvendes beskyttelseshandsker

Avl af smågrise og produktion af slagtesvin:
Hudproblemer ved vådt arbejde, fx ved nedvaskning af svinestalde og andet arbejde, hvor der anvendes beskyttelseshandsker?

Dyrkning af korn (undtagen ris):
Hudproblemer ved vådt arbejde, fx ved rengøring af maskiner, håndtering af kemikalier ved bekæmpelsesmidler og andet arbejde, hvor der anvendes beskyttelseshandsker?
 

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
PTO-aksel Kraftoverføringsaksel
Pick up Rotor enhed til opsamling af eks hø/Halm
Polte Lille gris
Gylte Grisekvie (førstegangsgraviditet) herefter So
Gyllegas Primært svovlbrinte og methan
Bagskyl Bortskylning af tyk gylle i gylleanlæg
Rinkananlanlæg Automatisk skylning af gylleanlæg med korte intervaller i cirkulært pumpeanlæg
Træk og slip system Udslusning af gylle via trækspjæld i stald
MRSA Resistente stafylokokker
Vækstfremmer Antibiotisk behandling (primært mod diarré)
Ensilage Gæret proteinholdigt foder hvor kvælstof er bundet
Kadavervogn Vogn til transport af døde dyr
Sparkebøjle Bøjle der sættes henover dyrets ryg og i lyske.
Forhindre dyr i at sparke
Afblødning/bødøvning Dyr bedøves med boltpistol/ dyr afblødes herefter med kniv
Grime Reb der lægges om dyrets næse og nakke
FOPS Førerværn der beskytter føren mod nedfaldende emner.
ROPS Førerværn der beskytter fører hvis traktor vælter
Påslag Der hvor emner hældes ned foder mm.
Skovudtryk
Bagtå
Det ved, der er tilbage længst væk fra faldretningen, når vedet mellem fældekam og det bageste af træet er bortsavet
Fældekam Det træ der fungere som hængsel når træet vælter.
Stødet Træstubben