Landskabspleje

Brancheundervisningsnotat om landskabspleje

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Dette er et kort resumé af BUN om landskabspleje. Bemærk: Et BUN beskriver
kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • APV og APB

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Psykisk førstehjælp herunder arbejde i højden ved for eksempel træfældning, eller arbejde på trafikerede områder.
 • Tidspres, der forøger risikoen for ulykker.
 • Stor arbejdsmængde og tidspres herunder travle perioder, hvor man står til rådighed udenfor normal arbejdstid.
 • Mobning og seksuel chikane

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Løft, træk og skub herunder løft og bæring af belægningssten, løft af maskiner fra bil mv.
 • Arbejdsstillinger herunder knæliggende arbejde ved lægning af belægningssten.

Ulykkesrisici:

 • Fald til lavere niveau ved blandt anden skovning og færdsel på lastbillad.
 • Træfældning.
 • Ulykker med teknisk hjælpemiddel.
 • Sikkerhed ved maskiner.
 • Færdsel og arbejde ved vej.

Støj:

 • Høreskadende støj ved blandt anden brug af maskiner.

Kemi:

 • Instruktion og værnemidler.

Andre AMP’er:

 • Oplæring, instruktion og tilsyn

 

Landskabspleje – brancheundervisningsnotat

1. marts

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til Landskabspleje

Landskabspleje tilhører branchen Landbrug, Skovbrug og fiskeri.
I branchen landskabspleje finder man anlægsgartnere, haveservice mv.

Anlægsarbejde består af både ”grønt” og ”gråt” arbejde. Det ”grønne arbejde” skal forstås som arbejdet med anlæg og pasning af grønne arealer, haver og parker, mens det ”grå arbejde” består af optagning og lægning af forskellig belægning. Tilsynsførendes opmærksomhed henledes på, at en del af arbejdet i denne branche er omfattet af de særlige bestemmelser der gælder på byggepladser og ved bygge- og anlægsarbejde.
Det grønne arbejde kan eksempelvis indeholde træfældning, og hækklipning, men også snerydning om vinteren.

Hovedparten af virksomhederne (ca. 80 %) vil være små virksomheder, hvor der er 1-9 ansatte.
Arbejdsgiveren vil typisk selv arbejde med i de små virksomheder. De ansatte arbejder typisk alene, særligt ved grønt arbejde.

Anlægsgartnerne har typisk tilbagevendende opgaver hos nogle faste kunder, som de løbende vedligeholder grønne arealer hos. Hertil kommer andre ad hoc opgaver.

Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
APV Laves typisk for arbejdsopgaverne og ikke for det enkelte sted. Påbud efter konkret vurdering
APB Opmærksomhed på om disse er på brugsstedet og ikke alene på hjemmevirksomheden Placeringen af APB kan i visse tilfælde vurderes som en bagatel.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Stor arbejdsmængde og tidspres Der kan være store sæsonudsving – travle perioder, man står til rådighed udenfor normal arbejdstid, ændrede arbejdsopgaver pga. årstid.

Langvarige belastninger, tegn på arbejdsmæssige konsekvenser fx tidsfrister kan ikke overholdes, overarbejde, rapportering om stresssymptomer.
Påbud med frist – Altid en konkret vurdering af belastninger.
Tidspres, der forøger risikoen for ulykker

Ulykkesrisiko ved træfældning, gravearbejde, håndtering og kørsel med tungt/skærende maskineri.

 • Medarbejderen øger arbejdstempo, tager chancer.
 • Brug af forkerte/farlige værktøjer/maskiner
 • Usikker sikkerhedsadfærd i forbindelse med fravalg af tekniske hjælpemidler.
 • Forkert/manglende brug af sikkerhedsforanstaltninger.
Hvis forholdet konstateres:
Strakspåbud ved alvorlig ulykkesrisiko

Hvis der oplyses om forholdene:
Påbud m. frist Evt. § 21 ved uenighed.

Altid en konkret vurdering.
Psykisk førstehjælp Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. Påbud med frist om foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering.
  Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp. Strakspåbud om iværksættelse af psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering.
Mobning og chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. Vær opmærksom på nyansatte, minoriteter fx lærlinge, udenlandsk arbejdskraft kan være udsatte. Vær opmærksom på at der kan være en hård omgangstone, som kan skabe grobund for (seksuel) chikane og mobning. Påbud med frist + rådgiver.
Der skal være oplysning om, at der konkret foregår chikane/mobning og/eller, fremgå af APV. Evt. §21 + rådgiver, hvis uenighed/mistanke.
Altid en konkret vurdering

Ergonomi/MSB

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Løft, træk og skub Forekommer typisk ved løft og bæring af belægningssten, løft af maskiner fra bil, kørsel med paller med stenvarer, opskovling af grus mv. Strakspåbud eller påbud med frist ud fra ATvejledning D.3.1. om ”Løft, træk og skub.
Efter konkret vurdering.
Arbejdsstillinger: Arbejdsstillinger ved lægning af sten.
Der bør særligt vurderes på arbejdsstillinger for ryg og knæ.
Er der variation til andre ikke-belastende opgaver?
Hækklipning vurderes ud fra arbejdsstillinger, hvor udstrækningen af arbejdet er væsentlig.
Påbud med frist/strakspåbud
Vurderes ud fra AT- meddelelse 4.05.3 om ”Vurdering af arbejdsstillinger og bevægelser”.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Fald til lavere niveau Arbejde i højden v. skovning: Der må ikke arbejdes fra stige, men alene platform eller under brug af særligt klatreudstyr.

Har personerne passende uddannelse og instruktion i arbejdet? Niveauet for uddannelse er Skovskolens Topkapperuddannelse eller tilsvarende niveau. Både jordmand samt topkapper skal have uddannelsen (ift. en evt. makkerredning).

Færdsel på lastbillad: Sker der færdsel og hvad er instruktionen i forbindelse hermed?
Efter en konkret vurdering gives der strakspåbud
Træfældning Risikoen opstår ofte da der er tale om levende og ikke forudsigeligt materiale. Der kan ex. være risiko ved træer der ”slår tilbage”.
Ved fældnings og skovningsarbejde kan følgende minimere risikoen: Brug af forhug, bagtå ved større træer i blæsevejr, fældejern eller spil til rådighed til imødegåelse/ afhjælpning af hængere.
Ifm. alenearbejde ved træfældning: Er der aftale om kontakt med andre?
Opmærksomhed på leverandørens anvisninger, når et teknisk hjælpemiddel vurderes.
Ulykker med teknisk hjælpemiddel Opmærksomhed på om motorsav, hækklipper, pladevibrator, buskrydder/græstrimmer bruges forsvarligt og med de rette værnemidler (skærebukser, skærefodtøj og visir v. savning, visir v. buskrydning). Dertil høreværn som nævnt nedenfor. Er redskaberne vedligeholdt så reparation på stedet (under ikke optimale forhold) minimeres? Hvordan er adgangsforhold og transportveje ex. ved brug af kørende materiel? Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Sikkerhed ved maskiner Minigraver, plænetraktorer. Hvordan anvendes disse eksempelvis i forhold til skrånende terræn?  
Færdsel og arbejde ved vej Retningslinjer for arbejde ved vej skal overholdes, herunder afmærkning og beklædning. Er retningslinjerne kendte for de ansatte og følges disse? Har de ansatte Klasse 3 beklædning, hvis der arbejdes i umiddelbar nærhed af trafik (Klasse 2 beklædning hvis arbejde på ex. P-plads)?  

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Høreskadende støj Forekommer typisk ved brug af maskiner, som oplistet under ”Ulykker med teknisk hjælpemiddel” samt ”Sikkerhed ved maskiner”, såfremt der ikke bruges høreværn.” Vibrationer fra ex. pladevibrator. Påbud med frist evt. kombineret med strakspåbud om midlertidige foranstaltninger. Obs! på evt. indberetning til Markedsovervågning (MO).

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Instruktion og værnemidler Bruges egnede personlige værnemidler og er personerne instrueret i brugen. Strakspåbud efter en konkret vurdering
Substitution Har man substitueret? Påbud med frist

Andre AMP’er

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Oplæring, instruktion og tilsyn Arbejdsgiverens vejledning og instruktion i sikker adfærd. Arbejdes der forsvarligt? Fokus på nyansatte og unge. Der afgives reaktion, hvis oplæring, instruktion og tilsyn er af afgørende betydning for at arbejdet kan udføres forsvarligt. Efter konkret vurdering afgives strakspåbud eller påbud med frist (afgives normalt samtidig med en materiel reaktion).

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
Kraveknap En lille étbenet skammel, som brolæggeren kan sidde på.
Stentang Metal tang som kan tage eksempelvis 4 eller 8 sten.
Håndlanger En person der ”føder” brolæggeren med sten
Stangklipper Hækklipper som kan vinkles samt klare klipning i højden