Malere

Brancheundervisningsnotat om malere

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Resumé af BUN om Malere
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP'er.

Formelle krav:

 • APV vedr. klargøring af malerarbejde, herunder klargøring af overflader med blyholdig maling, PCB, kvarts, skimmelsvamp
 • Lovpligtigt eftersyn af stiger, stilladser og lifte
 • Lovpligtig uddannelse ved arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter

Psykisk arbejdsmiljø:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet
 • Stor arbejdsmængde og tidspres, hvis tidsplan ikke er overholdt i byggeperioden, fx hvor malere kommer til sidst i byggefasen
 • Mobning og chikane mellem medarbejdere, medarbejdere og ledere samt andre håndværkere

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Træk og skub af materialer på vogn

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Løft af materialer
 • Bæring af materialer fra lager til bil, fra bil til byggeplads og rundt på byggepladsen
 • Arbejdsstillinger på stiger, med ”giraf”, over skulderhøjde (spartling/strimling af fx gipslofter), ved knæliggende arbejde og med nakken bøjet bagover (maling af lofter)

Ulykkesrisici
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Arbejde fra stiger. OBS risiko for fald, forkert anvendelse fx ved arbejde udover balancepunkt, dårlig kvalitet
 • Brug af stylter samt opstilling og brug af stilladser, herunder rullestilladser
 • Anvendelse af personløfter
 • Snublefare ved afdækning af gulve
 • Mangelfuldt indrettede, isglatte, mudrede, ikke ryddelige eller ikke vedligeholdte adgangsveje på byggepladsen, herunder trapper.
 • Risiko for fald ved bæring af byrder

Støj

 • Brug af ”giraf” og sprøjte samt støj fra andre håndværkere
 • Vibrationer ved længere tids brug af fx rystepudser ved renoveringsopgaver

Kemi

 • PCB ved renovering af fuger ved vinduer, elementfuger, maling og gulvbelægning
 • Bly ved renovering, hvor der tidligere har været anvendt blyholdig maling
 • Kvarts ved slibning af sandspartel, evt. drys fra opsætning af glasfilt, sandblæsning af facader
 • Skimmelsvamp ved renoveringsarbejde
 • Støv
 • Kontakt med diverse væsker så som
  • rengøringsmiddel ved afvaskning,
  • maling på hænder,
  • indånding ved sprøjtearbejde
  • Arbejde med epoxy (fx gulve)
  • Oliemaling ved renoveringsopgaver (gammel malerteknik)
  • I visse tilfælde arbejde med blymønje efter særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen

Andre AMPer

 • Velfærd – brug ag af skurvogne

 

Malere – brancheundervisningsnotat

1. juni 2016

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen Malere

Branchen malere hører under branchegruppe - Færdiggørelse.

Branchekode 433410 Malerforretninger

Hovedparten af virksomheder inden for branchen er små virksomheder. I de små og mellemstore virksomheder er arbejdsgiveren flere gange selv beskæftiget med egentligt malerarbejde. I større virksomheder har man ofte ansat en konduktør. Malermesteren eller konduktøren sætter svende og lærlinge i arbejde, fører tilsyn og instruerer. Malere arbejder ofte alene eller i små sjak på større opgaver. De små opgaver kan have en varighed helt ned til en dags arbejde.

Malerarbejdet omhandler:

 • Vedligeholdelses- og renoveringsopgaver hos private, institutioner og virksomheder, samt arbejde på nybyggeri.
 • Sandblæsning af facader
 • Under renoveringsopgaver arbejder malerne indimellem eftertraditionelle malerprincipper som f.eks. forgyldning, marmorering og ådring.

Arbejdsmiljøproblemer

Krav til egenindsats

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
APV – særligt farligt arbejde

I forbindelse med malerarbejde kan det være aktuelt at f.eks. følgende er beskrevet i APVen:

 • klargøring af vinduer eller andre overflader malet med blyholdig maling, PCB, kvarts og på steder med skimmelsvamp

Lovpligtige eftersyn af stiger, stilladser og lifte
Lovpligtig uddannelse ved arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter

Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Traumatiske hændelser

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

Psykisk førstehjælp
Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.

Påbud med frist eller strakspåbud.
Efter en konkret vurdering.
 

Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp.

Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
Stor arbejdsmængde og tidspres

Malerne kommer som sidste led i byggeperioden, og kan være særlig udsatte ifht. tidspres og stor arbejdsmængde hvis tidsplanen ikke er overholdt i byggeperioden.

Påbud med frist eller strakspåbud. Efter konkret vurdering.
Mobning og chikane

Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere? Lærlinge, nyansatte og kvinder kan være særligt udsatte. Kan forekomme internt i virksomheden, men også på byggepladsen fra andre håndværkere. F.eks. manglende respekt for malernes håndværk.

Påbud med frist samt rådgivnings-påbud. Efter en konkret vurdering. Evt. § 21 påbud med rådgivningspåbud ved mistanke eller uenighed.

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Arbejdsstillinger
 • Arbejde på stiger
 • Arbejde med ”giraf”
 • Arbejde med nakken bøjet tilbage, f.eks. ved maling af lofter
Strakspåbud eller fx på faste arbejdssteder påbud med frist. Efter en konkret vurdering.
Træk og skub
 • Transport af materialer på vogn
 
Tunge løft

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Løft af materialer
 
Bæring
 • Bæring af div. materialer/ materiel fra lager til bil og fra bil til byggepladsen og rundt på pladsen samt på trapper
 
Arbejdsstillinger
 • Arbejde over skulder højde ved spartling/strimling af f.eks. gipslofter
 • Knæliggende arbejde
 

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Fald til lavere niveau

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Arbejde fra stiger herunder lave stiger og skydestiger/ stilladser. Forkert anvendelse herunder arbejde udover balancepunktet og under nedstigning pga. manglende greb eller dårlig kvalitet
 • Brug af stylter, opstilling og brug af stilladser. Forkert opstilling eller anvendelse f.eks. rullestilladser.
 • Ikke forsvarlig anvendelse af personløfter.
Strakspåbud / forbud.
Efter en konkret vurdering.
Fald og snuble i samme niveau
 • Snublefare ved afdækning af gulve
 • Mangelfuld indrettede adgangsveje på byggepladsen herunder trapper og arbejdsstedet pga. ujævnheder, mudder, manglende ryddelighed, isglat og varmeslager.
 • OBS på at evt. ulykker kan ske under bæring af redskaber, sækkematerialer eller flytning af inventar.
 

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Støj
 • Kan forekomme ved brug af ”giraf” og sprøjte. Støj fra andre håndværkeres arbejde
Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Vibrationer
 • Hånd/armvibrationer ved længere tids brug af f.eks. rystepudser ved renoveringsopgaver
 

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Støv
 • PCB ifm. renovering af fuger ved vinduer, elementfuger, maling og gulvbelægning.
 • Bly ved renovering hvor der tidligere er anvendt blyholdig maling.
 • Kvarts slibning sandspartel. Opsætning af glasfilt (nogle glasfiltsprodukter kan drysse under opsætning). Evt. udfører malervirksomheden sandblæsning af facader
 • Skimmelsvamp kan forekomme ved renoveringsarbejde
 • Div. støv ifm. arbejdet
Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Kontakt med væsker
 • Brug af rengøringsmiddel ved afvaskning
 • Maling mv. på hænder/arme under arbejdet samt indånding ved sprøjtearbejde
 • Arbejde med epoxy, f.eks. ved maling af gulve
 • Arbejde med oliemaling (forekommer ikke så ofte). Kan dog forekomme ved renoveringsopgaver hvor man skal anvende nogle gamle malerteknikker
 • I visse tilfælde på fredede bygninger bruges fx blymønje efter særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen
 
 

 

 

Andre AMPer

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Velfærd
 • Malerne sidder ofte på byggepladsen på spande eller med et lille havebord, og ikke i skurvogne som andre på pladsen
Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
Forgyldning Gammel teknik hvor man lægger bladguld på et emne
Marmorering Gammel teknik hvor man efterligner marmor med maling
Ådring Gammel teknik hvor man efterligner træ med maling
Giraf Maskine til at slibe vægge/ lofter.