Metal og maskiner - fremstilling

Brancheundervisningsnotat om metal og maskiner

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Dette er et kort resumé af BUN om metal og maskinbranchen, fremstilling.
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • Eftersyn på maskiner
 • §26 uddannelse

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres ved fremstillingsprocessen
 • Psykisk førstehjælp v. arbejde som indebærer særlig risiko og ved konkrete ulykker
 • Mobning/seksuel chikane (hård tone, konflikter, uklarhed om ansvar og kompetencer, obs. på minoriteter).

Muskel- og skeletbesvær:

 • Tunge løft (fra stangreol, af stangmateriale, metalplader, kemikaliedunke m.m.)
 • Samlet daglig løftemængde fx ifbm. ilægning og udtagning fra maskiner, v. conveyorsystem m.m.
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Arbejdsstillinger og – bevægelser, fx v. montagearbejde, slibearbejde og svejsearbejde.
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Tunge løft i forbindelse med produktion og pakning
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Tunge løft og arbejdsstillinger, herunder især arbejde med armene løftede ved montagearbejde på og uden for virksomheden

Ulykkesrisici:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:

 • Maskinsikkerhed, ex. ved sikring af bevægelige dele (fare for tilskadekomst ved maskinbetjening)
 • Sammenblanding af kørende og gående trafik (fare for at blive påkørt ved intern færdsel).
 • Fald til lavere niveau(fare for fald fra højden fra stiger, ved klatring på maskiner og konstruktioner)
 • Fald i samme niveau (fare for fald og snublen pga. rod og uorden.

Støj og akustik:

 • Høreskadende eller generende støj, fx ved maskiner, svejse- og slibeprocesser, slag på stålemner i store haller/rum, rundsave til aluminiumsprofiler eller excenterpresser.

Kemi:

 • Luftvejsbelastninger fra stoffer og materialer ved ex. overfladebehandlinger og svejserøg

Indeklima:

 • Spredt forurening/diffuse forureninger trods punktudsug.

 

Metal og Maskiner, fremstilling – brancheundervisningsnotat

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen: Metal og makiner, fremstilling

Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser 10 om branchen Metal og Maskiner består af en række underbrancher. Her fokuseres på den del af branchen som beskæftiger sig med fremstilling af forskellig art. I forhold til arbejdsprocesser vedrørende ”installation” og ”reparation, service og vedligehold” af maskiner, henvises til disse brancheundervisningsnotater.

Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Eftersyn på maskiner

Der skal som udgangspunkt være eftersyn efter leverandørens anvisninger på følgende typer maskiner:

 • excenterpresser
 • hydrauliske presser,
 • kantbukker
 • kraner
Strakspåbud eller påbud med frist efter konkret vurdering.
§ 26 uddannelse Uddannelse vedr. slibning og svejsning i metal, hvis der udføres svejsning eller termiske skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil.  

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Stor arbejdsmængde og tidspres

Spørg ind til forekomsten af stor arbejdsmængde og tidspres i forhold til fremstillingsarbejdet samt den sundhedsmæssige risiko og den tidsmæssig udstrækning af dette.

Påbud med frist efter konkret vurdering
Psykisk førstehjælp 1) Ved arbejde som indebærer særlig risiko, og hvor det ikke er muligt helt at forebygge ulykkesrisiko, og virksomheden ikke har taget stilling til håndtering af psykisk førstehjælp. Påbud med frist efter en konkret vurdering
  2) Ved konkret ulykke med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp. Strakspåbud efter en konkret vurdering
Mobning og seksuel chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. Vær opmærksom på hård tone, konflikter, uklarhed om ansvar og kompetence, obs. på minoriteter. Obs. evt. omfattet af partsaftale. Hvis ikke, da påbud med frist / rådgivningspåbud/ §21 efter en konkret vurdering

Ergonomi/MSB
(OBS: indgår i fokuserings- og koordinerings-initiativet med BAR - jf. aftale om styrket arbejdsmiljøindsats initiativ 7)

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tunge løft

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Tunge løft i forbindelse med produktion og pakning

 • Fx tunge enkelte løft af stangmateriale til og fra en stangreol, en sav eller anden maskine til opskæring eller bearbejdning af emner. Løftet kan foretages enten af en eller flere personer, som løfter sammen. Obs på at vægten af emnet ikke må overstige vejledende vægtgrænser ved manuel håndtering.
 • Løft af metalplader med fx godstykkelser over 15 mm ifm. ilægnings-/fralægningsprocesser. Der findes egnede tekniske hjælpemidler til løft af sådanne emner.
 • Obs på evt. andre tunge enkelte løft, såsom løft af kemikaliedunke og malespande, pakning af færdige emner.
Strakspåbud/påbud med frist/rådgivningspåbudEfter konkret vurdering.
Samlet daglig løftemængde Fx ved håndtering af mange emner ifm. ilægning og udtagning fra maskinerne, op-/nedtagning af emner i conveyorsystem o.lign. Påbud med frist/Rådgivningspåbud/evt. §21, hvis tvivl. Efter konkret vurdering.
Arbejdsstillinger – og bevægelser AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Arbejdsstillinger under slibe- og svejsearbejde
 • Fx ved indretning af arbejdsstedet ifm. svejseopgaver. Disse processer foregår typisk ved et stationært arbejdsbord, eller hvor emnerne er udlagt på bukke/stativer eller som fritstående store konstruktioner. Passer arbejdshøjden til medarbejderen og/eller opgaven?
Påbud med frist efter konkret vurdering af arbejdsstilling, bevægelser og varighed.
 

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Tunge løft og arbejdsstillinger, herunder især arbejde med armene løftede ved montagearbejde på og uden for virksomheden

 • Arbejdsstillinger ved montageopgaverne. Passer bordet til medarbejderen eller anvendes det af skiftende personale. Vær obs på beskrivelsen af arbejdsstillingen og opgavens varighed.
Påbud med frist efter konkret vurdering af arbejdsstilling, bevægelser og varighed.
EBA/Højrepetitivt EGA Obs ilægning af mindre emner i fx excenterpresser og nittemaskiner. Arbejdsstillingen ved maskinerne kan være en forværrende faktor. Påbud med frist samt
rådgivnings-påbud / evt. §21, hvis tvivl. Efter konkret vurdering.

Ulykkesrisici
(OBS: indgår i fokuserings- og koordinerings-initiativet med BAR - jf. aftale om styrket arbejdsmiljøindsats initiativ 7)

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Maskinsikkerhed

Halv- og helautomatiske maskiner. Obs på om døre og lemme til bevægelige maskindele i bearbejdningsrum og /eller værktøjsmagasiner er ”luset”, og at der dermed er skabt adgang til de bevægelige maskindele under drift.

Forbud / Strakspåbud.
Efter en konkret vurdering.
Materiale til- og afgang

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for tilskadekomst ved maskinbetjening

 • Herunder automatiske maskinanlæg: Obs på risiko for klemning ved til- og afgangsåbninger
Forbud / Strakspåbud.
Efter en konkret vurdering.
Sammenblanding af kørende og gående trafik

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for at blive påkørt ved intern kørsel.

 • Er der markeret en adskillelse af gående og kørende trafik fx ved synligt optegnede striber? Overholdes adskillelsen?
Strakspåbud
Efter konkret vurdering.
Fald til lavere niveau

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for fald fra højden fra stiger, ved klatring på maskiner og konstruktioner

 • Arbejde fra stiger. Obs på, om arbejdet kan udføres mere sikkert fra en platform eller stillads?(fx rulle/bukkestillads).
Strakspåbud
Efter konkret vurdering.
Fald i samme niveau AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for fald og snublen i samme niveau ved færden på arbejdssteder og færdselsveje pga. rod og uorden Strakspåbud
Efter konkret vurdering.
Nedfald af genstande AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for at blive ramt af nedfaldne genstande ved hejsning, montage og stabling af gods Strakspåbud
Efter konkret vurdering.

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Maskiner i almindelighed

Bearbejdningsmaskiner kan være udstyret med pneumatik (luftstyring) til at styre maskinen samt trykluft som kraft til maskinens kæber, som holder emnet under processen.
I forbindelse med afluftning af trykket og renblæsning af emner før udkast fra maskinen, kan opstå luftstøj som fløjtelyde. Ikke alle maskiner er støjisolerede. Støjpåvirkningen er ikke lang, men kan være skadelig i de øjeblikke de pågår og kan forhindres eller reduceres.
Er maskinen CE-mærket overvejes, om der skal sendes en indberetning til Arbejdstilsynets Markedsovervågning.

Strakspåbud /påbud med frist
om anvendelse af CE-mærkede maskiner
Efter konkret vurdering.
Ved maskiner fra før 1995 (ikke CE-mærkede): Strakspåbud/påbud med frist om indretning.
Efter konkret vurdering.
Svejse- og slibeprocesser Er svejseprocesser og tilhørende slibeprocesser støjende? I givet fald kan løsningen fx findes ved arbejdsstedets indretning og ved at den enkelte medarbejder har de fornødne personlige værnemidler. Strakspåbud / påbud med frist. Efter konkret vurdering.
Slag på stålemner i store haller/rum I forbindelse med sammenføjning af stålkonstruktioner kan det være nødvendigt at slå på konstruktionen for at opnå nødvendige fysiske vilkår for sammenføjning af metallerne ved svejsning. Ofte vil det være muligt at adskille støjende og ikke-støjende aktiviteter. Også akustisk regulering af haller med kraftigt slagtøj, vil i mange tilfælde være et rimeligt middel til at afhjælpe gener. Desuden kan arbejdets tilrettelæggelse og anvendelsen af egnet værktøj være en del af løsningen. Strakspåbud / påbud med frist. Efter konkret vurdering.
Rundsave til aluminiumsprofiler Er denne proces støjende? Løsningen kan i givet fald være at isolere processen. I nogle tilfælde indrettes arbejdspladsen således at det kun er operatøren som udsættes og at denne udstyres med nødvendige personlige værnemidler. Strakspåbud / påbud med frist. Efter konkret vurdering.
Excenterpresser Er processen støjende? I givet fald kan løsningen findes ved arbejdslokalets indretning og akustikregulering. Strakspåbud / påbud med frist. Efter konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Udsættelse for stoffer og materialer

Overfladebehandling.

 • Syre og bejdse
 • Sandblæsning og Maling
 • Galvanisering
 • Forkromning
 • Forsølvning
 • Forgyldning

Alle disse processer er komplicerede og kræver, at virksomheden har forholdt sig til den enkelte proces i forhold til indretning af arbejdspladsen herunder sikkerhedsforanstaltninger, arbejdets tilrettelæggelse og personlige værnemidler.

Brug sikkerhedsdatabladet til at finde ud af hvordan der skal arbejdes med de enkelte stoffer og materialer.

Overvej hvorvidt et mindre farligt stof kan anvendes (substitution)

Generelle reaktioner indenfor området (træffes efter en konkret vurdering):
Substitutions-overvejelse (undersøgelsespåbud)
Indkapsling af processen (lukket anlæg,).
Etablering af effektiv procesventilation ved de forurenende processer og/eller ved etablering af rumventilation til fjernelse af spredte forureninger. Rådgivningspåbud ved sundhedsskadelig påvirkning og almen-påbud ved generende forureninger.
Anvendelse af personlige værnemidler (skal ofte anvendes som midlertidige foranstaltninger). Gives ofte som strakspåbud efter konkret vurdering.
Udsættelse for svejserøg Vær opmærksom på svejsning – kan det konstateres at der svejses uden udsugning? Strakspåbud med grov overtrædelse efter en konkret vurdering.

Indeklima

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Spredt forurening af indeklimaet

Svejsning og slibning kan give diffuse forureninger trods punktudsugning.
Fra bearbejdningsmaskiner kan der ske fordampning af køle- og smøremidler, hvis maskinen ikke er indkapslet.

Påbud med frist. Efter konkret vurdering.

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Instruktion/tilsyn

Er medarbejderne blevet instrueret i hvordan deres arbejde skal foregå i forbindelse med fremstillingsprocessen? Bliver der ført effektivt tilsyn med at medarbejderne overholder disse instrukser?

Påbud med frist efter en konkret vurdering

 

Bilag

1 - Påbud om at sikre, at medarbejderne bruger egnede tekniske hjælpemidler til løft af stålstænger hos XXX samt påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå med at efterkomme påbuddet og med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer

2 - Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

3 - Påbud om at sikre at løft af jernemner, mht. samlet daglig løftemængde, udføres sundhedsmæssigt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet

4 - Påbud om at sikre orden og ryddelighed