Metal og maskiner - installation

Brancheundervisningsnotat om metal og maskiner - installation

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Dette er et kort resumé af BUN om metal og maskinbranchen, installation og montage.
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • APV, risikovurdering på skiftende arbejdspladser.
 • Eftersyn på maskiner.
 • §26 uddannelse ved slibning og svejsning i metal.
 • Truck og krancertifikat
 • Stilladsopstiller uddanneles ved opstilling af rulle- bukkestillads over 3 meter i højden.
 • Eftersyn af løftegrej og værktøj i servicebiler.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres ex ved korte deadlines og koordinering med andre faggrupper.
 • Psykisk førstehjælp v. arbejde som indebærer særlig risiko og ved konkrete ulykker
 • Mobning/seksuel chikane (uklarhed om ansvar og kompetencer, obs. på minoriteter).

Muskel- og skeletbesvær:

 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR : Tunge løft og arbejdsstillinger, herunder især arbejde med armene løftede ved montagearbejde på og uden for virksomheden herunder, pladsforhold og indretning på installationsstedet. Rækkeafstande og anvendelse af tekniske hjælpemidler.
 • Bæring af materialer til og fra servicebil.
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Arbejdsstillinger , under svejseopgaver og slibearbejde samt montageopgaver. Se på indretningen.
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Tunge løft i forbindelse med produktion og pakning

Ulykkesrisici:

 • Risikovurdering ved sammenbygning af maskiner.
 • Brand og eksplosionsrisiko ved ex. svejsning og skærebrænder (OBS på ATEX)AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for fald fra højden fra stiger ved klatring på maskiner og konstruktioner. Fokus på brug stiger og stillads.
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for fald og snublen i samme niveau ved færden på arbejdssteder og færdselsveje pga. rod og uorden.
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR:
 • Fare for at blive påkørt ved intern færdsel
 • Fare for at blive ramt af nedfaldne genstande ved hejsning, montage og stabling af gods
 • Fare for tilskadekomst ved maskinbetjening

Støj og akustik:

 • Høreskadende eller generende støj, fx ved maskiner, svejse- og slibeprocesser, slag på stålemner i store haller/rum, rundsave til aluminiumsprofiler eller excenterpresser.

Kemi:

 • Luftvejsbelastninger fra stoffer og materialer ved ex. overfladebehandlinger og svejserøg

Indeklima:

 • Varme kulde og træk ved arbejde i montagehaller og udendørs.

Instruktion og tilsyn:

 • Føres der effektivt tilsyn med at medarbejdere følger instrukser ved arbejde udenfor hjemmevirksomheden?

 

Metal og maskiner, installation og montage – brancheundervisningsnotat

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen Metal og Maskiner, installation og montage.

Branchen hører under branchegruppen 10 ”Metal og Maskiner ”. Branchen består af 57 under-brancher, hvoraf de fleste er tilknyttet produktion i form af ” Fremstilling af ….”.
Som det fremgår af navnet, omfatter branchen således typisk produktionsvirksomheder, som fremstiller forskellige produkter. Mange virksomheder har i forbindelse med fremstilling af produkter, tilknyttet delprocesser, herunder bl.a. installation og montagearbejde.
Dette BUN har således fokus på arbejdsmiljø vedrørende arbejdsprocesser i forbindelse med installation og montage.

Installations- og montagearbejde forekommer typisk på egen virksomhed, men kan i mange tilfælde også forekomme på eksterne virksomheder. Ofte kan arbejdet være præget af alenearbejde.

Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
APV Noget installations- og montagearbejde vil foregå på skiftende arbejdspladser.
Derfor er det vigtigt at virksomheden laver en risikovurdering af de arbejdspladser deres medarbejdere udfører arbejde på, så de får de nødvendige hjælpemidler og det nødvendige sikkerhedsudstyr med.
(Se bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning §5-7.)
Hvis der er særlige risici i arbejdet, og virksomheden ikke har vurderet, og imødekommet, dette gives der påbud efter en konkret vurdering.
”§ 26 uddannelse” Uddannelse vedr. slibning og svejsning i metal, hvis der udføres svejse/slibearbejder i metal. Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Truck/kran certifikat Ved flytning eller bæring af store emner med truck/kran spørges ind til certifikat. Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Rulle/bukkestillads/uddannelse Har stilladsopstiller uddannelse hvis stilladshøjden er over 3m? Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Lovpligtige og årlige eftersyn af løftegrej Løftegrej generelt, fx trucks, kraner, taljer, stropper og kæder.
Fokus på løftegrej og værktøj i servicebilen.
Påbud med frist, efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Stor arbejdsmængde og tidspres Spørg ind til forekomsten af stor arbejdsmængde og tidspres i forhold til fremstillingsarbejdet samt den sundhedsmæssige risiko og den tidsmæssige udstrækning af dette. Ved installationsarbejde er der ofte korte deadlines, da det er kontraktarbejde, og andre faggrupper skal ind og arbejde videre med udstyret. (Eksempel: montører opstiller anlæg, og elektrikere overtager efterfølgende for at trække el og prøve anlægget).  
Psykisk førstehjælp Ulykker ved installations- og montagearbejde er ofte alvorlige, og derfor er det vigtigt at virksomheden ved hvordan de skal håndtere disse situationer.

Vær derfor opmærksom på:
1) Ved arbejde som indebærer særlig risiko for traumatisk hændelser, og hvor det ikke er muligt helt at forebygge ulykkesrisiko, og virksomheden ikke har taget stilling til håndtering af psykisk førstehjælp.
Påbud med frist efter en konkret vurdering.
  2) Ved konkret ulykke med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp.
(Se AT-intern instruks angående psykisk førstehjælp.)
Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Mobning og seksuel chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. Vær opmærksom på hård tone, konflikter, uklarhed om ansvar og kompetence kan opstå.

Vær opmærksom på at minoriteter kan være udsatte.
Obs. evt. omfattet af partsaftale. Hvis ikke, da påbud med frist / rådgivningspåbud/ §21 undersøgelses-påbud efter en konkret vurdering.

Ergonomi/MSB

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tunge løft Da meget installations- og montagearbejde foregår andre steder, end på virksomheden selv, kan der spørges til hvordan forholdene på installationsstedet er.
Vær også opmærksom på om pladsforholdene er sikkerheds – og sundhedsmæssigt tilfredsstillende hos kundevirksomheden. Obs på om indretningen evt. bevirker, at emnerne håndteres i lang rækkeafstand og uden anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Påbud med frist/kan også være strakspåbud om sundhedsmæssige forsvarlige løft, efter en konkret vurdering.
Bæring Bæring af materialer, reservedele o. lign. til og fra servicebilen. Er transportafstanden lang og foregår bæringen uden brug af tekniske hjælpemidler? Der findes egnede tekniske hjælpemidler til transport af emner, såsom sækkevogne, trappekravler, rullevogne o.l. Påbud med frist/strakspåbud om sundhedsmæssig forsvarlig bæring, efter en konkret vurdering.
Arbejdsstillinger En del installations- og montagearbejde foregår i belastende arbejdsstillinger. Det kan være at en medarbejder arbejder længe liggende på knæ, med armene over hovedet, sammenbukket eller i andre belastende stillinger. Påbud med frist om sundhedsmæssige forsvarlige arbejdsstillinger, efter en konkret vurdering.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Risikovurdering ved sammenbygning af maskiner Man skal være opmærksom på at sammenbygges to maskiner skal der laves en ny risikovurdering af ”den nye maskine”. Ifølge maskindirektivet skal ”maskinfabrikanten eller dennes repræsentant sørge for, at der bliver foretaget en risikovurdering med henblik på at fastlægge de sikkerheds- og sundhedskrav, der knytter sig til den pågældende maskine. Maskinen skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyntagen til resultaterne af denne analyse”.
(Se Maskindirektivet bilag 1, generelle principper.)
Påbud med frist efter en konkret vurdering.
Arbejde i højden I forbindelse med installation og montage kan der forekomme arbejde i højden, og dermed fare for nedstyrtning. Arbejdet kan foregå på egen virksomhed, eller på eksterne virksomheder.
Fokusområde er anvendelse af tekniske hjælpemidler som f.eks stiger, stilladser, faldsikringsgsudstyr mv .
I forbindelse med arbejde fra stiger, vær opmærksom på, om arbejdet kan udføres mere sikkert fra en platform eller stillads?(fx rulle/bukkestillads).
Strakspåbud, efter en konkret vurdering
Fald i samme niveau Risiko for fald og snublen ved rod og uorden. Strakspåbud, efter en konkret vurdering
Brand og eksplosion OBS på risici for brand og eksplosion ved fx arbejde med svejsning og skærebrænder – samt eventuelle risici vedr. ”ATEX”. Strakspåbud, efter en konkret vurdering

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Høreskadende/unødig støjpåvirkning Vær opmærksom på, at medarbejderne i relevant omfang har personlige og egnede værnemidler til rådighed og at de anvender dem. Strakspåbud, efter en konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Udsættelse for stoffer og materialer Der anvendes forskellige kemiske produkter i forbindelse med installation og montage. Produkterne, som typisk forefindes i sprayform, tuber og dåser, kan være smøremidler, rustløsere, lime mv.

Eksempel på ofte anvendt multismøremiddel er WD 40.

Brug sikkerhedsdatabladet til at finde ud af hvordan der skal arbejdes med de enkelte stoffer og materialer.

Overvej hvorvidt et mindre farligt stof kan anvendes (substitution).
Generelle reaktioner indenfor området (træffes efter en konkret vurdering):

Anvendelse af personlige værnemidler (skal ofte anvendes som midlertidige foranstaltninger). Gives ofte som strakspåbud efter konkret vurdering.

Substitutions-overvejelse (undersøgelsespåbud).
Påvirkning af svejserøg Vær opmærksom på svejsning – kan det konstateres at der svejses uden udsugning?
Anvendes eksisterende procesventilation og er anlægget funktionsdygtigt, men ikke tilstrækkelig effektivt til fjernelse af svejserøgen?
Strakspåbud evt. med grov overtrædelse efter en konkret vurdering.

Indeklima

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Varme/kulde/træk Der arbejdes ofte i montagehaller samt udendørs. Fokus på træk, både på hjemmevirksomhed, men også på eksterne virksomheder, og er der de fornødne personlige værnemidler til rådig, som f.eks. varmt tøj. Påbud med frist efter en konkret vurdering.

Andre AMPér

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Instruktion/tilsyn Er medarbejderne blevet instrueret i hvordan deres arbejde skal foregå når de er ude at installere og montere? Bliver der ført effektivt tilsyn med at medarbejderne overholder disse instrukser? Påbud med frist efter en konkret vurdering.

 

Bilag

1 - Strakspåbud om at anvende et egnet teknisk hjælpemiddel ved arbejde med fiksering af boltehuller

2 - Påbud om at sikre at arbejdet med montage af industriovne i Hal 1 udføres sundhedsmæssigt forsvarligt

3 - Strakspåbud om at iværksætte nødvendig psykisk førstehjælp efter en traumatisk hændelse