Metal og maskiner - RSV

Brancheundervisningsnotat om metal og maskiner - reparation, service og vedligehold (RSV)

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Dette er et kort resumé af BUN om metal og maskinbranchen, reparation, service og vedligehold.
Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • §26 uddannelse ved slibning og svejsning i metal.
 • Truck og krancertifikat
 • Stilladsopstiller uddanneles ved opstilling af rulle- bukkestillads over 3 meter i højden.
 • Eftersyn af trykluftsanlæg, løftegrej og værktøj i servicebiler.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres ex ved korte deadlines og koordinering med andre faggrupper.
 • Psykisk førstehjælp v. arbejde som indebærer særlig risiko og ved konkrete ulykker
 • Mobning/seksuel chikane (uklarhed om ansvar og kompetencer, obs. på minoriteter).

Muskel- og skeletbesvær:

 • Bæring af materialer til og fra servicebil.
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Tunge løft i forbindelse med produktion og pakning, herunder tunge løft ved af- og påmontering af reservedele.
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Arbejdsstillinger under slibe- og svejsearbejde
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Tunge løft og arbejdsstillinger, herunder især arbejde med armene løftede ved montagearbejde på og uden for virksomheden.

Ulykkesrisici:

 • Maskinsikkerhed ved reparation på maskiner mens sikkerhedsanordninger, fx afskærmninger, er afmonteret eller sat ud af drift (fx overluset)?
 • Brand og eksplosionsrisiko ved ex. svejsning og skærebrænder (OBS på ATEX).
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for tilskadekomst ved maskinbetjening, bl.a. klmening af fingre i bevægelige maskindele
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for fald fra højden fra stiger, ved klatring på maskiner og konstruktioner
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for fald og snublen på arbejdssteder og færdselsveje pga. rod og uorden
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for at blive ramt af nedfaldne genstande ved hejsning, montage og stabling af gods
 • AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for at blive påkørt ved intern kørsel.

Støj og akustik:

 • Høreskadende eller generende støj, fx ved maskiner, svejse- og slibeprocesser, slag på stålemner i store haller/rum, rundsave til aluminiumsprofiler eller excenterpresser.

Kemi:

 • Luftvejsbelastninger fra stoffer og materialer ved ex. overfladebehandlinger og svejserøg

Indeklima:

 • Spredt forurening: gennemføres reparation, herunder prøvekørsel af maskiner med forbrændingsmotorer og har maskinerne effektiv udsugning?
 • Kulde og træk ved fx. arbejde på store konstruktioner ved åbne døre og porte.

Instruktion og tilsyn:

 • Føres der effektivt tilsyn med at medarbejdere følger instrukser ved arbejde udenfor hjemmevirksomheden?

 

Metal og Maskiner, reparation, service og vedligehold (RSV) – brancheundervisningsnotat

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen: Metal og maskiner, reparation, service og vedligehold (RSV)

Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser 10 om branchen Metal og Maskiner består af en række underbrancher, hvoraf de fleste er benævnt ”fremstilling af ...”. Inden for disse underbrancher er flere beskæftiget med reparation, service og vedligehold af maskiner, typisk inden for andre brancher så som nærings- og nydelsesindustrien, slagterier, landbrug og byggepladser. Dette BUN har således fokus på arbejdsmiljø vedr. reparation, service og vedligehold. Vedr. egentlig fremstillingsvirksomhed henvises til BUN for ”Metal og Maskiner, fremstilling”.
Branchen Metal og Maskiner benytter selv forkortelsen ”RSV”, som også bruges i dette BUN. Selve RSV-arbejdet kan foregå både på virksomhedens hjemmeadresse og på skiftende arbejdssteder. Udføres arbejdet på skiftende arbejdssteder har reparationsvirksomheden ofte værktøj og lign. med i en servicebil.

Området RSV kan bl.a. omfatte følgende faggrupper:

 • Smede
 • Reparatører
 • Montører
 • Elektrikere
 • Maskinarbejdere
 • Specialarbejdere


Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
”§ 26 uddannelse” Uddannelse vedr. slibning og svejsning i metal, hvis der udføres svejsning eller termisk skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil. Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Truck/kran certifikat Flytning eller bæring af store emner. Gør medarbejdere det med truck/kran? Har de certifikat? Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Rulle/bukkestillads/uddannelse Ved arbejde i højden vurderes, om det kan ske forsvarligt fra stige, eller om sikkerheden skal øges fx ved arbejde fra stillads, herunder fra buggestillads. Har stilladsopstiller uddannelse hvis stilladshøjden er over 3m? Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Lovpligtigt eftersyn af trykluftanlæg Anvendes trykluft på hjemadressen. Forefindes trykluftanlæg med produkttal over 1000 l og er sidste eftersyn gennemført for mere end 2 år siden? Påbud med frist efter en konkret vurdering.
Lovpligtige og årlige eftersyn af løftegrej Løftegrej generelt, fx trucks, kraner, taljer, stropper og kæder.
Fokus på løftegrej og værktøj i servicebilen.
Påbud med frist efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Stor arbejdsmængde og tidspres Spørg ind til forekomsten af stor arbejdsmængde og tidspres i forhold til RSV arbejde samt den sundhedsmæssige risiko og den tidsmæssig udstrækning af dette. På med frist efter konkret vurdering
Psykisk førstehjælp 1) Ved arbejde som indebærer særlig risiko, og hvor det ikke er muligt helt at forebygge ulykkesrisiko, og virksomheden ikke har taget stilling til håndtering af psykisk førstehjælp. Påbud med frist efter en konkret vurdering
  2) Ved konkret ulykke med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp. Strakspåbud efter en konkret vurdering
Mobning og seksuel chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. Vær opmærksom på hård tone, konflikter, uklarhed om ansvar og kompetence, obs. på minoriteter. Obs. evt. omfattet af partsaftale. Hvis ikke, da påbud med frist/ rådgivningspåbud/§21 efter en konkret vurdering

Ergonomi/MSB
(OBS: indgår i fokuserings- og koordinerings-initiativet med BAR - jf. aftale om styrket arbejdsmiljøindsats initiativ 7)

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tunge enkelte løft

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Tunge løft i forbindelse med produktion og pakning.

 • Løft af metalemner, reservedele o. lign., som håndteres manuelt. Håndteres emnerne manuelt i forbindelse med af- og påmontering af reservedele? Løftes der materialer ind og ud af servicebilerne? Obs på, at de vejledende vægtgrænser for enkelte løft ikke overskrides. Der findes tekniske hjælpemidler til håndtering af sådanne emner, fx vakuumløfter og taljer.
 • Er pladsforhold sikkerheds –og sundhedsmæssigt tilfredsstillende hos kundevirksomheden eller på byggepladsen. Obs på om indretningen evt. bevirker, at emnerne håndteres i lang rækkeafstand og uden anvendelse af tekniske hjælpemidler
Påbud med frist/ kan også være strakspåbud om sundhedsmæssigt forsvarlige løft, efter en konkret vurdering.
Bæring Bæring af materialer, reservedele o. lign. til og fra servicebilen. Er transportafstanden lang og foregår bæringen uden brug af tekniske hjælpemidler? Der findes egnede tekniske hjælpemidler til transport af emner, såsom sækkevogne, trappekravler, rullevogne o.l. Påbud med frist/strakspåbud
om sundheds-mæssig forsvarlig bæring, efter en konkret vurdering.
Arbejdsstillinger og –bevægelser ved arbejdsborde Fokus på arbejdsstillinger. Passer arbejdsbordet (fx svejsebordet) til medarbejderen eller opgaven. Anvendes bordet af forskellige personer og kan det justeres/tilpasses til den enkelte? Obs på beskrivelsen af arbejdsstillingen samt opgavens tidsmæssige udstrækning. Påbud med frist om sundhedsmæssige forsvarlige arbejds-stillinger, efter en konkret vurdering.
Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Tunge løft og arbejdsstillinger, herunder især arbejde med armene løftede ved montagearbejde på og uden for virksomheden.

 • Omhandler både arbejdsmiljøproblemer på hjemmeadressen og ude på virksomheden, hvor reparationen foregår
 • Arbejdes der i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og i givet fald hvor længe? Fx ved arbejde på stiger, reparation på store konstruktioner eller ved montageopgaver? Fokus på arbejdsstillingen, hvis der arbejdes med armene i/over skulderhøjde, vredet og foroverbøjet ryg og/eller ved knæliggende/knæsiddende arbejde.
Påbud med frist om sundhedsmæssige forsvarlige arbejds-stillinger, efter en konkret vurdering.
  AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Arbejdsstillinger under slibe- og svejsearbejde. Påbud med frist om sundhedsmæssige forsvarlige arbejds-stillinger, efter en konkret vurdering.

Ulykkesrisici
(OBS: indgår i fokuserings- og koordinerings-initiativet med BAR - jf. aftale om styrket arbejdsmiljøindsats initiativ 7)

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Reparation og rengøring OBS på evt. manglende afskærmning ved ældre stationære maskiner på hjemmevirksomheden.

Gennemføres reparation på maskiner mens sikkerhedsanordninger, fx afskærmninger, er afmonteret eller sat ud af drift (fx overluset)? Hvis det er nødvendigt, at maskinen kører under reparation eller rengøring, kan det tilsvarende være nødvendigt at træffe andre foranstaltninger for at reparationen/rengøringen kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det kan fx være nedsat hastighed eller anvendelse af trepositionskontakt.
Strakspåbud om sikker anvendelse på pågældende maskine eller strakspåbud ang. udførelse af XXX arbejde på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, efter en konkret vurdering.
  Efter §11 i bekg. 1109 skal maskiner være standset ved RSV – eller også skal tilsvarende sikker foranstaltning anvendes.
Er anlægget sikret (fx aflåst med hængelås) ved RSV, hvis der ikke er fuld oversigt over anlægget ved betjeningspanelet. Se AT-vejledning om Maskiner og Maskinanlæg B.1.3 afsnit 6.2.1.2.

Startes og prøvekøres maskinen efter udførelse af RSV uden, at sikkerhedssystemer er i drift?
Strakspåbud om indretning af maskiner, hvis de er fra før 1995 (ikke CE mærkede)
Maskiner og maskinanlæg AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for tilskadekomst ved maskinbetjening, herunder klemning af hænder/fingre i bevægelige maskindele eller ved håndering af emner ifm. bearbejdning i maskine Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Fald til lavere niveau

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for fald fra højden fra stiger, ved klatring på maskiner og konstruktioner

 • Arbejde fra stiger. Obs på, om arbejdet kan udføres mere sikkert fra en platform eller stillads?(fx rulle/bukkestillads).
Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Fald i samme niveau

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for fald og snublen på arbejdssteder og færdselsveje

 • Er adgangsvejene og pladsforholdene ved RSV til selve arbejdsstedet sikkerhedsmæssigt forsvarlige eller ufremkommelige pga. fx rod og uorden.
Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Nedfaldne genstande AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for at blive ramt af nedfaldne genstande ved hejsning, montage og stabling af gods. Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Sammenblanding af kørende og gående trafik. AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BAR: Fare for at blive påkørt ved intern kørsel. Strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Varmt arbejde OBS på risici for brand og eksplosion ved fx arbejde med svejsning og skærebrænder – samt eventuelle risici vedr. ”ATEX”. Strakspåbud, efter en konkret vurdering.

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Udsættelse for unødig eller høreskadende støj. OBS på, at medarbejderne i relevant omfang har personlige og egnede værnemidler til rådighed og at de anvender dem. Strakspåbud/påbud med frist, efter en konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Udsættelse for stoffer og materialer. Der anvendes forskellige kemiske produkter i forbindelse med RSV, herunder fx spraydåser med rustløser, rustfjerner, maling, samt lim, smøremidler osv.

Brug sikkerhedsdatabladet til at finde ud af hvordan der skal arbejdes med de enkelte stoffer og materialer.

Overvej hvorvidt et mindre farligt stof kan anvendes (substitution).
Generelle reaktioner indenfor området (træffes efter en konkret vurdering):

Anvendelse af personlige værnemidler (skal ofte anvendes som midlertidige foranstaltninger). Gives ofte som strakspåbud efter konkret vurdering.

Substitutions-overvejelse (undersøgelsespåbud).
Udsættelse for svejserøg. Vær opmærksom på svejsning - kan det konstateres at der svejses uden udsugning? Strakspåbud + evt. grov overtrædelse. Efter en konkret vurdering.
  Anvendes eksisterende procesventilation og er anlægget funktionsdygtigt, men ikke tilstrækkelig effektivt til fjernelse af svejserøgen?

Se bilag vedr. ”Beskyttelsesforanstaltninger mod svejserøg og ozon”.
Strakspåbud, efter en konkret vurdering.

Indeklima

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Spredt forurening Gennemføres reparation, herunder prøvekørsel af maskiner med forbrændingsmotorer og har maskinerne effektiv udsugning?

Spørg ind til, i hvor høj grad der køres indendørs med brændstofdrevne køretøjer.
Strakspåbud, efter en konkret vurdering
Træk Fokus på træk, både på hjemmevirksomhed men også på ”fremmed virksomhed”, herunder om der arbejdes på store konstruktioner og om døre og porte står åbne. Påbud med frist, efter en konkret vurdering

Andre AMP'er

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Instruktion/tilsyn Er medarbejderne blevet instrueret i hvordan deres arbejde skal foregå i forbindelse med reparation, service og vedligehold? Bliver der ført effektivt tilsyn med at medarbejderne overholder disse instrukser? Påbud med frist efter en konkret vurdering.

Bilag

1 - Påbuddet om at drejebænkene i drejeværksted kan anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet

2 - Påbud om at standse arbejdet med rensning af finsnitters afkast når knivcylinder og kastevinger roterer

3 - Strakspåbud om at sikre mod fald fra stigearbejde ved jernreol i smedeværksted

4 - Påbud om at sikre. at medarbejderne bruger egnede tekniske hjælpemidler til løft af stålstænger hos XXX samt påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå med at efterkomme påbuddet og med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer

5 - Påbud om at træffe nødvendige foranstaltninger vedr. psykisk førstehjælp ved risiko for traumatiske hændelser

6 - Beskyttelsesforanstaltninger mod svejserøg og ozon