Murer

Brancheundervisningsnotat om murer

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Dette er et kort resumé af BUN om murere. Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • APV – særligt farligt arbejde i forbindelse med om- og tilbygninger samt reparations- og vedligeholdelsesarbejde.
 • Lovpligtige eftersyn.

Psykisk arbejdsmiljø:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Psykisk førstehjælp ifm. traumatiske hændelser i arbejdet, når der udføres farligt arbejde fx arbejde i højden.
 • Stor arbejdsmængde og tidspres især hos formænd og byggeledere.
 • Mobning og seksuel chikane.

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Træk og skub her under ved transport af materialer ved blandt anden brug af stenvogn og trillebør.
 • Samlet dagligt løftemængde ved blandt anden opskovling af mørtel og sand.
 • Instruktion og tilsyn.

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Tunge løft herunder løft af traller, fundablokke, letbetonblokke mv.
 • Bæring herunder håndtering af materialer, maskiner, værktøj.
 • Arbejdsstillinger herunder ved
  • opmuring og hævning af sten og baljer.
  • opmuring med løftede arme i og over skulderhøjde.
  • Knæliggende arbejde ved for eksempel lægning af gulve.

Ulykkesrisici:

 • Udgravning - fare for sammenskridning ved arbejde i udgravning.

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Fald til lavere niveau ved arbejde på stiger, stilladser og konstruktioner mv.
 • Fald og snublen i samme niveau på grund af ujævn terræn, huller, rod mudder og pløre med mere.
 • Ramt af genstande i bevægelse herunder ved brug af entreprenørmaskiner og nedfaldende genstande
 • Skærende værktøjer ved blandt anden forkert anvendelse håndværktøj og skæremaskiner.
 • Akut løfteskader

Støj og vibrationer:

 • Brug af skære- og slagværktøj ifm. boring i tegl eller beton.
 • Helkropsvibrationer ved blandt anden kørsel med entreprenørmaskiner.

Kemi:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Arbejde med asbest.

Øvrigt:

 • Støv generelt
 • Arbejde med bly, PCB, kvarts.
 • Kontakt med væske herunder blandt anden saltsyre.

Murer – brancheundervisningsnotat

2. februar 2017

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen murer herunder stukkatører.

Branchen ”murer” hører under branchegruppen 2 – opførelse og nedrivning af bygninger og ”stukkatører” hører under branchegruppen 3 – færdiggørelse.

Virksomhederne vil oftest kunne findes under følgende branchekoder:

 • 412000 Opførelse af bygninger, herunder entreprenørvirksomheder
 • 439910 Murere
 • 433100 Stukkatørvirksomhed

Hovedparten af virksomhederne d.v.s. ca. ¾ vil være små virksomheder, hvor der er 1-5 ansatte. En mindre del af virksomhederne er mellemstore, hvor der er 6 – 20 ansatte. En meget lille del af virksomhederne er store virksomheder, hvor der mere end 20 ansatte.

Arbejdsgiveren vil hovedsagelig selv arbejde med ved de små og mellemstore virksomheder.

Ved de mellemstore og store virksomheder vil der ofte blive udført andet arbejde end reel murerarbejde. Dette kunne være kloakarbejde, jord og beton arbejde, elementmontage herunder betonelementer og helvægselementer i porebeton mv. Ved de store virksomheder kan murerarbejdet være en afdeling af flere, hvor der også er tømrer og malere ansat.

Murerne arbejder ofte sammen med faste makkere i sjak, som typisk er sammensat af en arbejdsmand og to murere eller to til tre murere, der arbejder uden arbejdsmand.

Murerarbejdet vil omhandle primært flg. arbejdsfunktionerne; udgravning og støbning af fundamenter, sætning af sokkelblokke, støbning af terrændæk og gulve, nedbrydning af vægge, opbrydning af gulve, opmuring af facader, oplægning af jerndrager, oplægning af ståltegl, opmuring og reparationer af skorstene, opmuring af bagvægge og skillerum, lægning af tagsten – primært af tegl, pudsearbejde i form af sokkel-, væg- og loftspuds, vandskuring / tyndpuds, kalkning, flisearbejde, efterisolering af facader inkl. pudsarbejde.

En stukkatør reparerer og udfører udsmykninger på vægge og loft i gips, kalk eller beton. Stuk er et gammelt håndværk.

Stukkatørarbejdet foregår ofte ifm. renovering af bevaringsværdige bygninger som kirker, slotte, palæer, herregårde mv. eller ifm. opførelse af nybyggerier, hvor bygherren ønsker en udsmykning i projektet.

Stukkatøruddannelsen er en selvstændig håndværksmæssig uddannelse, som varer 3 år og 9 måneder. Murerfaget tilbyder efteruddannelseskurser, hvor dele af stukkatørfaget kan tilegnes.

Stukkatører er som regel ansat i selvstændige stukkatørvirksomheder, hvor arbejdet foregår på såvel mindre værksteder som ude på byggepladser. Stukkatører kan også være ansat i murervirksomheder, som udfører mange renoveringsopgaver.

Arbejdsmiljøproblemer

Krav til egenindsats

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
APV – særligt farligt arbejde

Ifm. om- og tilbygninger samt reparations- og vedligeholdelsesarbejde vil dette være aktuelt ifht. følgende opgaver:

 • nedrivning af gamle vægfliser, hvor fliselimen kan indeholde asbest,
 • nedrivning og efterreparations af puds, som kan være behandlet med blyholdig maling,
 • understrygning af tagsten, hvor der kravles rundt på gamle lofter, hvor der kan ligge ekskrementer fra duer,
 • PCB ifm. bl.a. udskiftning af vinduer, elementfuger, maling og gulvbelægning
Nedenstående reaktioner beror på en konkret vurdering.

Strakspåbud
  Lovpligtige eftersyn af stiger, stilladser og løfteredskaber herunder kæder, stropper eller badekar. Strakspåbud hvis fristen er overskredet, samt der er synlige fejl ellers påbud med frist

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Traumatiske hændelser AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA -BA:

Psykisk førstehjælp
Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.
Påbud med frist om foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering
  Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp. Strakspåbud om iværksættelse af psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering
Stor arbejdsmængde og tidspres Formænd og byggeledere kan være særlig udsatte ift. stor arbejdsmængde og tidspres. Der kan desuden være modsatrettede krav. Tegn på problemer kan fx være konsekvenser i form af tidsplaner der skrider, overarbejde, rapportering om stresssymptomer og langvarige belastninger. Det kan være aktuelt både at afgive påbud med frist og strakspåbud.
Påbud med frist eller strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
Mobning og seksuel chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere? Obs på lærlinge, nyansatte, minoriteter, udenlandsk arbejdskraft der kan være særligt udsatte. Påbud med frist samt rådgivnings-påbud. Efter en konkret vurdering. Evt. § 21 påbud med rådgivningspåbud ved mistanke eller uenighed.

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Arbejdsstillinger Puds- og filtsning fra stillads på facader.
Stilladset skal have den fornødne bredde. ATvejl. B.3.2. Opstilling og brug af stilladser, foreskriver fx 1,20 meters bredde. Stilladset skal være egnet til arbejdsopgaven.
Generelt strakspåbud, eller påbud m. frist suppleret med strakspåbud om midlertidige foranstaltning efter en konkret vurdering.
Træk og skub Transport af materialer med manuel stenvogn og trillebør ved niveauforskelle, blødt eller ujævnt terræn. OBS ved anvendelse af 112 stenhoveder. Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Samlet dagligt løftemængde Opskovling af mørtel og sand. Generelt strakspåbud, eller påbud m. frist suppleret med strakspåbud. om midl. foranstaltning efter en konkret vurdering.
Tunge løft AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA -BA:

Manuel håndtering af traller, fundablokke, letbetonblokke (Leca), porebetonblokke, præfabrikerede teglstensoverligger, mursten med murstenstang (4 eller 8 sten), sækkevarer som fx fliselim og cement, maskiner, værktøj, mv.
Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Bæring Håndtering af materialer, maskiner, værktøj på hjemme virksomheden, ind og ud af bygninger, op og ned i såvel bygningen som på stilladset. Vær opmærksom på bæring både fra leveringssted til lager, fra lager til anvendelsessted samt ved bortskaffelse. Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Arbejdsstillinger
 • Opmuring med 1½ meters skifte af stillads i stedet for 1 meters skifte.
 • Hævning af sten og baljer.
 • Opmuring med løftede arme i og over skulderhøjde ved f.eks. udhæng, etagebyggeri.
 • Knæliggende arbejde, arbejde under knæhøjde, arbejde med løftede arme i og over skulderhøjde ved udkradsning af fuger og omfugning af facader ifm. renoveringsarbejde – forkert valg af stillads
Generelt strakspåbud, eller påbud m. frist suppleret med strakspåbud om midlertidige foranstaltning efter en konkret vurdering.
Instruktion Ved manglende eller mangelfuld instruktion i det udførte arbejdet, hvis der afgives påbud. Påbud eller strakspåbud, kun i forbindelse med materielt påbud.
Tilsyn Ved mangelfuld eller manglende tilsyn af det udførte arbejde. Påbud med frist eller strakspåbud, kun i forbindelse med materielt påbud.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Udgravning Fare for sammenskridning ved arbejde i udgravning. Generelt forbud / strakspåbud efter en konkret vurdering.
Fald til lavere niveau

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA -BA:

 • Opbygning og nedtagning af stilladser herunder bl.a. flytning af traller, søjler og rækværk, samt arbejde herfra.
 • Brug af lave stilladser (bukkestilladser, rullestilladser mv.) unden rækværk
 • Tagarbejde herunder også opmuring eller renovering af skorstene.
 • Ifm. opmuringsarbejde fald ind i bygning, fra stillads eller arbejdsplatform, samt fald til lavere niveau ved arbejde i bygningen / etageadskillelse.
 • Ifm. arbejde udført fra stillads, ved isolering af facader, med facadeplader/- lameller og efterfølgende pudsning. For store åbninger ind mod facaden.
 • Ifm. opmuring på facader eller murearbejde ved altaner fra arbejdsplatform, kan der være for store åbninger mellem platform og altan / facade.
 • Anvendelse af hejse- og løfteredskaber.
 • Ifm. indhejsning af materialer til bygningers etagedæk, eller til stilladsdæk, hvor personer står i åbningen og modtager materialer, kan der mangle sikring mod nedstyrtningsfare.
 • Ifm. anvendelse af stiger kan der være flg. forkert anvendelse, eller ikke egnet anvendelse af stige til arbejdsopgaver:
  • ikke fastholdte stiger, som anvendes til adgangsveje fra et niveau til et andet,
  • arbejde fra stige på stilladsdæk,
  • arbejde fra stige, hvor der anvendes begge hænder til arbejdsopgaven.
  • arbejde fra stige hvor der anvendes stor kraftanstrengelse, fx ved brug af borehammer.
Generelt forbud / strakspåbud efter en konkret vurdering.
Fald og snublen i samme niveau
 • Rod og uorden pga. manglende oprydning i arbejdsområder herunder på stilladser og i adgangs- og transportveje.
 • Ujævne eller huller i adgangsvej.
 • Mudder og pløre ved adgangsveje.
 • Sne- og isglatte adgangsveje og arbejdsområder, fx på terræn, stilladser / arbejdsplatforme, tage og i bygninger.
Generelt strakspåbud efter en konkret vurdering.
Ramt af genstande i bevægelse
 • Brug af entreprenørmaskiner herunder gravemaskiner, dumper, vejtromler, samt adskillelse af kørende og gående.
 • Nedfaldende genstande, fx fra etagedæk, stilladser herunder stilladsdele fra ophejsning og nedfiring, tage, sakselifte/ arbejdsplatforme.
 • Klemningsfare ved brug af containerhejs.
 • Klemningsfare pga. manglende net på tvangsblander.
 • Klemningsfare pga. manglende afskærmning ved drivhjul / tandhjulstræk på kugle / tromleblander.
Generelt forbud / strakspåbud efter en konkret vurdering.
Skærende værktøjer
 • Forkert anvendelse af vinkelsliber til skæring af teglsten eller andre materialer.
 • Anvendelse af skæremaskiner til gennemskæring af vægge, sikre afskærmninger anvendes.
Generelt forbud / strakspåbud efter en konkret vurdering.
Akut løfteskader
 • Løft af materialer, der står lavt på gulv, dæk og terræn
Vær opmærksom på strakspåbud og påbud om psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet. Se afsnittet derom og instruks 2/2012.

Støj og vibrationer

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Støj
 • Brug af slagværktøj ifm. boring i tegl eller beton.
 • Brug af skæreværktøj ifm. skæring i tegl eller beton.
Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Vibrationer
 • Håndvibrationer ifm. brug af slag- og skæreværktøj ved bearbejdning af tegl eller beton.
 • Helkropsvibrationer ifm. kørsel med entreprenørmaskiner på ujævnt og hårdt terræn.
Påbud m. frist suppl. med strakspåbud. om midl. Foranstaltning efter en konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Støv AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA -BA:
 • Asbest ifm. nedrivning eller gennembrydninger,
  • fx nedrivning af gamle vægfliser, hvor fliseklæber, kan indeholde asbest,
  • gulve kan være belagt med magnesit, som kan indeholder asbest,
  • eternitkanaler eller eternitplader, som kan indeholde asbest.
  • teglsten lagt i bitumen-klæber/masse, som tætning af tegltag, hvor bitumen-klæber/masse kan indeholdende asbest.
Generelt strakspåbud efter en konkret vurdering.
Øvrigt
 • PCB ifm. renoveringsarbejde herunder udskiftning af vinduer, elementfuger, maling og gulvbelægning.
 • Bly ifm. nedrivning og efterreparations af puds, som kan være behandlet med blyholdig maling,
 • Ekskrementer fra duer ifm. understrygning af tagsten, hvor der kravles rundt på gamle lofter.
 • Cement ifm. blanding og opmuring. Derudover andre tør produkter generelt.
 • Kvarts ifm. bearbejdningsprocesser i tegl og beton, samt ifm. oprydning.
 
Kontakt med væsker og lign.
 • Brug af saltsyre ifm. afsyring af murværk.
 • Arbejde med kalk ifm. kalkning af f.eks. kirker, samt ifm. blanding af gamle mørteltyper ifm. renoveringsopgaver.
 • Anvendelse af PU-skum / skumprodukter til lukning af samlinger imellem vægge og lofter, produkter der indeholder isocyanater. Produkter der indeholder isocyanater eller epoxy kræver uddannelse og særlige velfærdsforanstaltninger mv.
 

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder
Skifter / skiftergang Sten som lægges ovenpå hinanden. 3 sten incl. Petringmørtel svare til en højde på 20 cm.
Petring ¼ mursten
Kop ½ mursten
Trekvarter ¾ mursten
Tvangsblander Blandemaskine hvor materialet bliver blandet i et rundt vandret kar, hvor blandekroge roterer.
Kugle / tromleblander Blandemaskine hvor materialet bliver blandet i en roterende kugle eller tromle. Indvendig i kuglen eller tromlen sidder der fastmonteret kroge, som bevirker at materialet sammenblandes.
Stenkærre Vogn til transport af sten
Stenhoveder Mindre palle med 80 eller 112 sten på. Stenene stables i 5 eller 6 lag, hvor der er 16 sten i hvert lag.

Bilag

Bilag 1