Nedrivning

Brancheundervisningsnotat om nedrivning

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Kort resumé af BUN om nedrivning

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • Særligt farligt arbejde – særlig vurdering.
 • Lovpligtige eftersyn.
 • Instruktion og oplæring

Psykisk arbejdsmiljø:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Psykisk førstehjælp ifm. traumatiske hændelser i arbejdet, når der udføres farligt arbejde fx arbejde i højden.
 • Stor arbejdsmængde og tidspres især hos formænd og byggeledere.
 • Mobning og seksuel chikane

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Træk og skub her under ved transport af materialer ved blandt anden brug af sækkevogn og trillebør.

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Tunge løft herunder løft materialer, værktøj, rørstøtter mv.
 • Bæring herunder materialer, værktøj mv.
 • Arbejdsstillinger herunder ved
  • Arbejde med hævede arme i og over skulderhøjde ved f.eks. nedrivning af skillevægge.
  • Knæliggende arbejde, arbejde med foroverbøjet ryg suppleret med arbejde med vredet ryg, arbejde med hævede arme i og over skulderhøjde ved udkradsning af fuger eller nedrivning af puds

Ulykkesrisici:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Fald til lavere niveau ved arbejde på stiger, stilladser og konstruktioner mv.
 • Fald og snublen i samme niveau på grund af ujævn terræn, huller, rod mudder og pløre med mere.
 • Ramt af genstande i bevægelse herunder ved brug af entreprenørmaskiner og nedfaldende genstande
 • Skærende værktøjer ved blandt anden forkert anvendelse håndværktøj og skæremaskiner.
 • Akut løfteskader

Støj og vibrationer:

 • Brug af skære- og slagværktøj.
 • Helkropsvibrationer ved blandt anden kørsel med entreprenørmaskiner.

Kemi:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Arbejde med asbest.

Øvrigt:

 • Arbejde med bly, PCB, kvarts
 • Støv generelt
 • Svejserøg
 • Udstødningsgas / dieselos.

 

Nedrivning – brancheundervisningsnotat

2. februar 2017

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen ”nedrivning”

Branchen ”nedrivning” hører under branchegruppe 2 – ”opførelse og nedrivning af bygninger”.

Hovedparten af virksomhederne (ca. 75 %) vil være små virksomheder, hvor der er 1-5 ansatte. En mindre del af virksomhederne er mellemstore, hvor der er 6 – 20 ansatte. En meget lille del af virksomhederne er store virksomheder, hvor der mere end 20 ansatte. Der kan være udenlandsk arbejdskraft ansat eller arbejdet kan udføres af udenlandske underentreprenører.

Arbejdsgiveren vil hovedsagelig selv arbejde med ved de små og mellemstore virksomheder.

Nedbrydningsarbejdet kan overordnet grupperes i følgende områder, og kendetegnes ved følgende arbejdsprocesser:

 • Totalnedrivning: hvor hele bygninger og konstruktioner m.m. nedrives og fjernes.
 • Delvis nedrivning: alle former for nedrivning/rydningsopgaver i forbindelse renovering/ombygning. Herunder bl.a. udkradsning af fuger, fjernelse af puds, fjernelse af altaner samt fjernelse af tag- eller facadebeklædninger, nedrivning af vægge inkl. betonskæring, etablering af nye dørhuller mv., demontering af gulve, lofter, døre og vinduer samt øvrige bygningsdele som ikke indgår i fremtidige indretninger. Dette gælder også el- og vvsinstallationer, samt ventilationsinstallationer mv.
 • Nedskæring af konstruktioner: nedskæring af f.eks. elevatorer, varmecentraler, stål konstruktioner herunder bl.a. stålskorstene, siloer, fabriksanlæg, tapper, gangbroer, altaner mv.
 • Miljøsanering/selektiv nedrivning: nedrivning af konstruktioner hvor dele af denne kan indeholde asbest, bly, PCB og kviksølv. (kviksølv er brugt som svampehæmmer i malinger m.m.). Selektiv nedrivning foretages for at sikre forsvarlig miljøseparering af rent affald og kontermineret affald som f.eks. affald forurenet med asbest, bly, PCB, kviksølv mv. Nedbrydninger udføres efter retningslinjerne i brancheaftalen NMK96 om selektiv nedbrydning, som i 1996 blev indgået mellem Miljø- og Energiministeren og Dansk Byggeri's Nedbrydningssektion og tiltrådt af Boligministeriet. På baggrund af systemet gennemføres kvalitetssikring og - kontrol af nedbrydningsarbejde i overensstemmelse med Kvalitet Sikring for Nedbrydere (KSN 96).
 • Nedrivning efter skader: nedrivningsopgaver efter brand og stormskader, både inde/ude samt totalnedrivning efter disse skader.

Nedrivning foregår både maskinelt og manuelt
Ved maskinel nedrivning f.eks. når der bruges gravemaskiner, tunge tekniske hjælpemidler i form af slag-, klippe- og skæreværktøj undgås mange af de arbejdsmiljøproblemer, der er ved manuel nedrivning. Der kan dog stadig være store problemer med sundhedsskadelig støvudvikling og helkropsvibrationer.

Sprængning bruges også som alternativ til andre mere arbejdsmiljøbelastende nedrivningsmetoder. Det gælder særligt høje bygninger/konstruktioner samt konstruktioner under vand.

Ved manuel nedrivning kan forekomme dårlige arbejdsstillinger med høj grad af løfte- og bærearbejde, træk og skub af materialer samt arbejde med farlige håndmaskiner, og fare for sundhedsskadelige påvirkninger fra bygningsdele og affald f.eks. indeholdende kræftfremkaldende - og andre sundhedsskadelige stoffer.

Branchen kendetegnes herudover ved støv samt støj og vibrationer som de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader i forbindelse med nedrivning.

Arbejdsulykker opstår typisk ved fald til lavere niveau, fald og snuble i samme niveau eller ved arbejde med værktøj. Branchen er kendetegnet ved en meget høj ulykkesincidens, herunder for ulykker der medfører sygefravær på mindst 3 uger, og hvor en medvirkende årsag til ulykkerne er, at arbejdet er mangelfuldt planlagt og tilrettelagt, samt at der mangler forsvarlig oplæring og instruktion af de ansatte, dette bør ses i sammenhæng med, at der er en høj procent nyansatte i branchen (kilde. NFA, ”Arbejdsmiljø og Helbred 2012”).

Der findes en nedriveruddannelse, som er etableret af Fagligt Fælles Forbund (3F) og Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri. Nedriveruddannelsen varer 1½ år, og er opbygget med skiftevis deltagelse i kurser på erhvervsskolen VIA Univercity College - Erhvervsuddannelser i Horsens og arbejde i hjemmevirksomheden.

Arbejdsmiljøproblemer

Krav til egenindsats

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Særligt farligt arbejde – særlig vurdering I forbindelse med nedrivningsopgaver, som falder ind under bilag 1 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516), skal arbejdsgiveren udarbejde en særlig skriftlig vurdering (risikovurdering / arbejdsplan) med angivelse af foranstaltninger. Dette kunne være i forhold til følgende opgaver:
 • Nedrivning af bygningsdele, konstruktioner og installationer, der kan indeholde asbest, bly og PCB m.m.
 • Gravearbejde i forurenet jord
 • Nedrivning/demontering af tunge præfabrikerede elementer.
 • Arbejde i højden.
 • Arbejde i udgravninger og brønde
 • Arbejde med sprængstof
Strakspåbud efter en konkret vurdering
  Der er et parallelt krav i bekendtgørelse. om bygherrens pligter (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117), hvor bygherren, når der samtidigt skal udføres arbejde af mindst to virksomheder, skal udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed - PSS for dette arbejde. Strakspåbud efter en konkret vurdering, hvis fristen er overskredet, samt der er synlige fejl ellers påbud med frist.
Lovpligtige eftersyn af kraner mv.
Instruktion og oplæring
Arbejdet må kun planlægges og udføres af personer, der specielt er udpeget hertil, og som har modtaget den hertil fornødne instruktion og oplæring, og konkret instruktion, så arbejdet kan udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Planlægning – forundersøgelse

I forbindelse med planlægning af nedrivningsopgaver er det vigtigt, at de nødvendige forundersøgelser foretages.
Dette kunne være:

 • Om der i bygningen eller konstruktionen findes sundhedsskadelige stoffer eller materialer som f.eks. PCB, asbest, narkosprøjter, fækalier, duemøg, batterier m.m.
 • Om bygningen har den nødvendige stabilitet i forhold til Nedrivningsmetode.
 • Om der i bygningen eller konstruktionen findes installationer som f.eks. el, gas, vand eller andet, som kræver en særlig behandling,
 • Om der i bygningen eller konstruktionen er forspændt beton med wirer.

NB. Arbejdsgiveren skal forholde sig til de undersøgelser og den planlægning, der er foretaget i projektet udarbejdet af de projekterende og bygherrens planlægning (PSS), samt særskilt instruere de ansatte i dette.

Strakspåbud efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Traumatiske hændelser AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

Psykisk førstehjælp
Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.
Påbud med frist om foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering.
Stor arbejdsmængde og tidspres Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp.

Formænd og byggeledere kan være særlig udsatte ifht. tidspres og stor arbejdsmængde. Der vil ofte være uklare eller modsatrettede krav.
Strakspåbud om iværksættelse af psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering

Det kan være aktuelt både at afgive påbud med frist og strakspåbud.
Påbud med frist eller strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
Mobning og chikane Ved langvarig stor arbejdsmængde og tidspres samt arbejdsmæssige konsekvenser, som fx tidsplaner der skrider, overarbejde, fejl, forsinkelser, uløste opgaver mm. kan der være tale om en påbudssituation.

Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere? Vær særlig opmærksom på nyansatte, minoriteter. fx lærlinge, udenlandsk arbejdskraft.
Påbud med frist samt rådgivnings-påbud. Efter en konkret vurdering. Evt. § 21 påbud med rådgivningspåbud ved mistanke eller uenighed.

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Træk og skub
 • Transport af materialer med transport- og sækkevogn, og trillebør ved niveauforskelle herunder trapper, stejle ramper, blødt eller ujævnt terræn.
Strakspåbud efter en konkret vurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i At-vejledning D.3.1
Tunge løft

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Manuel håndtering af tekniske hjælpemidler herunder bore-, slag- og skæreværktøj, rørstøtter, samt affald og byggematerialer som f.eks. døre og vinduer, radiatorer, toiletter, varmvandsbeholder m.m.
Strakspåbud efter en konkret vurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i At-vejledning D.3.1
Bæring
 • Manuel transport tekniske hjælpemidler herunder bore-, slag- og skæreværktøj, rørstøtter, samt affald og byggematerialer ind og ud af bygninger, samt såvel op som ned i bygningen.
Strakspåbud efter en konkret vurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i At-vejledning D.3.1
Arbejdsstillinger
 • Arbejde med hævede arme i og over skulderhøjde ved f.eks. nedrivning af skillevægge.
 • Knæliggende arbejde, arbejde med foroverbøjet ryg suppleret med arbejde med vredet ryg, arbejde med hævede arme i og over skulderhøjde ved udkradsning af fuger eller nedrivning af puds.
Strakspåbud, eller påbud med frist efter en konkret vurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i At-meddelelse nr. 4.05.3. Evt. strakspåbud efter en konkret vurdering om midlertidige foranstaltning.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Fald til lavere niveau

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Arbejde i bygninger og konstruktioner herunder særligt gennemstyrtning ved etageadskillelser og på tage.
 • Opbygning og nedtagning af stilladser, samt arbejde herfra.
 • Tagarbejde herunder nedtagning tagbeklædning eller nedrivning af skorstene.
 • Anvendelse af lift eller stiger.
Forbud / strakspåbud efter en konkret vurdering.
Fald og snuble i samme niveau
 • Rod og uorden pga. manglende oprydning i arbejdsområder og på adgangsveje.
 • Ujævne eller huller i adgangsvej.
 • Mudder og pløre ved adgangsveje.
Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Ramt af genstande i bevægelse
 • Brug af entreprenørmaskiner herunder gravemaskiner, samt adskillelse af kørende og gående.
 • Nedfaldende genstande herunder ustabile og ikke afstivede bygningsdele.
 • Klemningsfare ved brug af containerhejs.
 • Snitskader ved brug af skærende værktøjer som f.eks. motorkædesav.
Forbud/strakspåbud efter en konkret vurdering.
Akut fysisk løfteskader
 • Løft af materialer, der står på terræn, dæk og gulv.
Vær opmærksom på strakspåbud og påbud om psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet.

Støj og vibrationer

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Støj
 • Brug af bore-, slag- og skæreværktøj i forbindelse med arbejdsprocesser/forarbejdning af træ, tegl, beton eller stål.
 • NB! støjende arbejde skal koordineres, så andre på byggepladsen ikke udsættes for dette.
Strakspåbud efter en konkret vurdering om brug af høreværn.
Vibrationer
 • Håndvibrationer i forbindelse med brug af bore-, slag- og skæreværktøj i forbindelse med arbejdsprocesser/forarbejdning af tegl, beton eller stål.
 • Helkropsvibrationer i forbindelse med kørsel med entreprenørmaskiner på ujævnt og hårdt terræn.
Påbud med frist suppleret med strakspåbud om midlertidige foranstaltning efter en konkret vurdering.

Vurderingen tager udgangspunkt i det producenten angiver i sin brugsanvisning. Påbud om måling afgives efter en konkret vurdering, hvis er en begrundet mistanke om, at vibrationsniveauet er væsentligt forøget end angivet i brugsanvisningen.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Støv

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Asbest f.eks. i forbindelse med nedrivning af asbestholdige tag- og facadebeklædning, samt lofts-, væg- og gulvbelægning, rør, varmvandsbeholder, kedler m.m.
Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Øvrigt
 • PCB f.eks. i forbindelse med nedrivning af betonkonstruktioner eller udtagning vinduer. elementfuger, maling og gulvbelægning.
 • Bly f.eks. i forbindelse med nedrivning af puds, trapper eller vinduer, som kan være behandlet med blyholdig maling.
 • Gammel mineralfibre f.eks. i forbindelse med nedrivning af gammel isolering (anses for at være kræftfremkaldende, hvorfor det er vigtigt, at der sikres mod eksponering af spredning ved arbejde / fjernelse af gammelt mineraluld).
 • Kvarts f.eks. i forbindelse med nedskæring, hugning og nedrivning forarbejdningsprocesser i tegl og beton, samt ifm. oprydning.
 • Træ f.eks. i forbindelse med nedskæring mv. hvor der udvikles træstøv.
 • Kviksølv i gammel maling.
 • Blandet diffust udviklet bygningsstøv.
 • Skimmelsvampe.

Svejserøg i forbindelse med svejsning eller nedskæring af jern- eller stålkonstruktioner. 

Udstødningsgas/Dieselos i forbindelse med fra kørsel med entreprenørmaskiner indendørs.

Strakspåbud efter en konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder
Fækalier Afføring fra dyr og mennesker.
Rørstøtter / ”blådrenge” Afstivningsmateriel.

 

Bilag

Bilag 1