Plastindustri

Brancheundervisningsnotat om plastindustri

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Kort resumé af BUN om Plastindustrien

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • Særlig uddannelse ved arbejde med epoxy og isocyanat.
 • Særlig uddannelse ved arbejde med styren og polyester-støbning.
 • Måling af styrendampe, som er et organisk opløsningsmiddel og er optaget på listen over kræftfremkaldende stoffer; Iflg. bekg. om forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med stoffer og materialer, er der krav om måling af styren i luften.
 • ATEX APV; v. fint plaststøv i lokaler eller i produktionsudstyr kan der være risiko for antændelse.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Psykisk førstehjælp v. arbejde som indebærer særlig risiko for ulykker.
 • Mobning og seksuel chikane mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere.

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Tunge løft og bæring af fx sække med plastgranulat og støbeforme.
 • Arbejdsstillinger v. fx efterpolering af emner og ved pakning af emner i kasser.

Ulykkesrisici:

 • Nedfald og udskridning af færdigvarer og sække med granulat stablet på paller eller støbeforme på pallereoler.
 • Maskinsikkerhed; afskærmning af maskiner med bevægelige dele, ex valsesammenløb.
 • Risiko for forbrænding hvor der arbejdes ved høj temperatur fx v. varme flader på produktionsudstyr.

Støj:

 • Unødig støj fra plastknusere, distributionssystemer for råvarer, hydraulik og trykluft ved ringe akustisk regulering af hårde overflader i produktionslokaler.

Kemi:

 • Luftvejsbelastninger; v. synlig røgudvikling, lugtgener eller v. arbejde ved højere temperatur end anbefalet, for at undgå termisk nedbrydning kræves procesudsugning
 • Opløsningsmidler (hjerne- og nerve-skadende stoffer) v. forberedelse af plastmasse til produktion, efterbehandling og rengøring af maskiner.
 • Kræftfremkaldende belastninger v. produktion af visse typer plast som fx styren ved polyesterstøbning.
 • Hud- og luftvejsbelastninger ved arbejde med epoxy, polyurethan eller isocyanat, risiko for allergi og eksem ved hudkontakt eller indånding.

Indeklima:

 • Temperatur i arbejdsrum over 25ºC og dårlig luftkvalitet v. fx afgivelse af varme fra produktionsapparatur.

Andre AMP’er:

 • Statisk elektricitet forekomme hvor der sker opladning af plastmaterialer og kan give anledning til ubehagelige stød og evt. gnistdannelse.

 

Plastindustri – brancheundervisningsnotat

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen plastindustri

Plastindustri er en del af branchegruppe 11 Plast, glas og beton. Plast består af en eller flere polymere materialer, der er opbygget af monomere (f.eks. ethylen), der kemisk har reageret med hinanden og dannet lange kæder. Processen kaldes polymerisation. Derved bliver det til en polymer (f.eks. polyethylen). I Danmark laves ofte specialprodukter ved forarbejdning af fx plastgranulater uden polymerisation. Polymerisationsprocesser forekommer dog f.eks. i forbindelse med polyester-støbning.

Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Særlig uddannelse ved arbejde med epoxy og isocyanat Epoxy og isocyanater kan forekomme som komponenter i hærdeplast. Der kræves særlig uddannelse for at arbejde med disse produkter jf. bilag 3 i bekg. om arbejde med stoffer og materialer og bekg. om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Strakspåbud
Efter konkret vurdering
Særlig uddannelse ved arbejde med styren og polyester-støbning Styren og polyester kan forekomme som komponenter i hærdeplast specielt som glasfiberforstærket polyester. Der kræves særlig uddannelse for at arbejde med disse produkter. . bekg. om forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med stoffer og materialer og bekg. om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Strakspåbud
Efter konkret vurdering
Måling af styrendampe Styren er et organisk opløsningsmiddel og er optaget på listen over kræftfremkaldende stoffer, Iflg. bekg. om forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med stoffer og materialer er der krav om måling af styren i luften. Påbud. Efter konkret vurdering. Se intern AT instruks 02/2011.
ATEX Plast er et brændbart materiale og fint plaststøv kan medføre risiko for støveksplosion. Forekommer fint plaststøv i lokaler eller i produktionsudstyr og kan der være risiko for antændelse, stilles krav om særlig APV jf. bekendtgørelse om arbejde i eksplosionsfarlige omgivelser, samt procedure E-4 om arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære. Påbud. Efter konkret vurdering.
  Ved tvivl om der kan opstå eksplosive omgivelser, kan der afgive undersøgelsespåbud. Undersøgelsespåbud efter AML §21

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Psykisk førstehjælp 1) Ved arbejde som indebærer særlig risiko, og hvor alvorlige ulykker på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. 1) Påbud med frist om psykisk førstehjælp.
Efter konkret vurdering
  2) Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp. 2) Strakspåbud om psykisk førstehjælp.
Efter konkret vurdering
Mobning og seksuel chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere? Vær særlig opmærksom på minoriteter. Påbud med frist samt rådgivningspåbud.
Efter konkret vurdering. Evt. § 21 påbud med rådgivningspåbud ved mistanke eller uenighed.

Ergonomi/MSB

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Hvor der foregår manuel håndtering af rå- og færdigvarer, kan der forekomme tunge løft af f.eks. sække med vægt på 20 eller 25 kg. Desuden kan der under håndtering forekomme bæring. Håndtering af sække med plastgranulat kan ses ved påfyldning på sprøjtestøbemaskiner og andet udstyr. Der kan også forekomme tunge løft af forme.

Ved behandling af plastemner kan der forekomme dårlige arbejdsstillinger. Det kan f.eks. være ved efterpolering af emner og ved pakning af emner i kasser.
Påbud efter konkret vurdering -rådgivningspåbud hvis kriterierne i rådgivningsbekendtgørelsen er opfyldt.

Påbud efter konkret vurdering

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Maskinsikkerhed, intern færdsel, risiko for nedstyrtning, m.m. forekommer i plastindustrien. Der er ikke særlige forhold set i forhold til andre industrier. Almindelig praksis følges.
Nedfald, udskridning På plastvirksomheder kan fx færdigvarer og sække med granulat være stablet på paller. Der kan være risiko for nedfald eller udskridning, hvis effekterne ikke er afstivet eller stablet forsvarligt. Påbud eller evt. strakspåbud. Efter konkret vurdering.
  Placering af støbeforme på pallereoler kan give overbelastning af reolerne. Strakspåbud. Efter konkret vurdering.
Maskinsikkerhed Valsesammenløb uden beskyttelse. Er beskyttelsesforanstaltninger afmonteret? Strakspåbud efter anvendelsesbekg. om tekniske hjælpemidler.
Forbrænding Varme flader på produktionsudstyr, hvor der arbejdes ved høj temperatur. Risiko for forbrænding ved kontakt.  Påbud eller evt. strakspåbud. Efter konkret vurdering.
Reparation og rengøring Spørg ind til hvilke risici der er ved rengøring og reparation og hvordan dette arbejde udføres. Se senere link til branchevejledninger herom. Almindelig praksis følges.

Støj og akustik

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Unødig støj og problemer med akustiske forhold kan forekomme i produktionslokaler.
Unødig støj: Støjkilder kan f.eks. forekomme fra plastknusere, distributionssystemer for råvarer, hydraulik og trykluft.
Problemer med akustiske forhold: Kan være forårsaget af hårde overflader på vægge o.l.
Påbud. Efter konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Luftvejsbelastninger

Ved termisk forarbejdning, f.eks. ekstrudering og sprøjtestøbning af plast, kan der ske afdampning af reststoffer fra fremstilling af plasten og/eller af stoffer udviklet ved termisk nedbrydning. Omfanget afhænger af plasttype og temperatur. De udviklede stoffer kan være sundhedsskadelige eller give irritation af slimhinder i øjne og luftveje. Der skal være etableret procesventilation og udstyr være forsynet med temperaturstyring.

Ved andre termiske forarbejdningsprocesser som fx termoformning, vakuumformning eller svejsning, vil luftforureningen være minimal, hvis temperaturen ikke er for høj, samtidig med at der er temperaturstyring af processen.

Holdes temperaturen under et vist niveau for en given plasttype, vil der som hovedregel ikke være problemer som følge af termisk nedbrydning. Her nævnes temperaturgrænsen for nogle af de oftest forekommende plasttyper (disse kan normalt oplyses af leverandøren):

 • 200ºC for polyethylen (ofte forkortet PE, LDPE eller HDPE),
 • 220ºC for polypropylen (forkortes PP)
 • 150ºC for polystyren (forkortes PS),
 • 145ºC for polyvinylchlorid (forkortes PVC)

Arbejde ved høje temperaturer kan fx også forekomme ved rengøring af maskiner, hvor rester ”brændes af” ved at hæve temperaturen. Også her kræves procesudsugning.

Ved synlig røgudvikling, væsentlige lugtgener eller hvis der arbejdes ved højere temperatur end anbefalet for at undgå termisk nedbrydning kræves procesudsugning.

Påbud. Efter konkret vurdering.
Opløsningsmidler
(hjerne- og nerve-skadende stoffer)
Brug af organiske opløsningsmidler kan forekomme ved forberedelse af plastmasse til produktion, ved efterbehandling og ved rengøring af maskiner. Det kan f.eks. være cyclohexan, pentan, dichlormethan eller acrylsyre. Der stilles krav om procesudsugning, evt. om at undgå unødig påvirkning og om brug af personlige værnemidler for at undgå hudkontakt. Vær opmærksom på, at der i mange tilfælde er anvendelsesbegrænsninger for brug af dichlormethan iflg. kræftbekendtgørelsen. Påbud efter konkret vurdering.
Kræftfremkaldende belastninger Ved produktion af visse typer plast kan der være risiko for påvirkning af kræftfremkaldende stoffer som fx styren ved polyesterstøbning, antimontrioxid, blychromat, cobaltforbindelser, dichlormethan, nikkelforbindelser eller tris(2-chlorethyl)phosphat. De nævnte stoffer er omfattet af særregulering i bekg. om forebyggelse af kræftrisiko ved arbejde med stoffer og materialer. Find stoffet i bilag 1 til bekg. og se hvilke bestemmelser, der er gældende. Påbud. Efter konkret vurdering.
Rådgivningspåbud hvis arbejde med kodenummererede produkter og kræftfremkaldende stoffer og materialer ikke som krævet foregår i lukkede anlæg. Efter konkret vurdering.
  Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign. med bl.a. antimontrioxid, blychromat, cobaltforbindelser og tris(2-chlorethyl)phosphat er omfattet af krav om forhåndsgodkendelse efter §§ 29-32 i kræftbekendtgørelsen. Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign med nikkelforbindelser er omfattet af krav om anmeldelse til det stedlige Arbejdstilsyn. Påbud evt. strakspåbud. Efter konkret vurdering.
Rådgivningspåbud hvis arbejde med kodenummererede produkter og kræftfremkaldende stoffer ikke som krævet foregår i lukkede anlæg. Efter konkret vurdering.
Hud- og luftvejsbelastninger ved arbejde med epoxy, polyurethan eller isocyanat Risiko for allergi og eksem ved hudkontakt eller indånding. Krav om procesventilation og brug af personlige værnemidler samt yderligere krav til velfærdsforanstaltninger i forhold til de almindelige krav. Se bilag 3 i bekg. om arbejde med stoffer og materialer, hhv. AT-vejledning C.0.7 om epoxy-harpikser og isocyanater. Påbud. Efter konkret vurdering.
  Konstateres det, at der under besøget foregår arbejde med produkterne uden at nødvendige foranstaltninger er truffet. Påbud, evt. forbud. Efter konkret vurdering Rådgivningspåbud
Efter konkret vurdering.

Indeklima

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Temperatur i arbejds-rum over 25ºC og dårlig luftkvalitet Afgivelse af varme fra produktionsapparatur. Hvis luften i produktionslokaler forekommer varm og luftkvaliteten forringet som følge af varme og muligvis utilstrækkelig tilførsel af frisk luft, kan der være grundlag for reaktion. Påbud. Efter konkret vurdering.

Andre AMP’er

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Statisk elektricitet Kan forekomme hvor der sker opladning af plast-materialer, der af natur er isolatorer. Det kan give anledning til ubehagelige stød og evt. gnist-dannelse. Se branchevejledning herom. Påbud. Efter konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder
AML Arbejdsmiljøloven
AT Arbejdstilsynet
Hærdeplast Hård plast, der ikke bliver plastisk og som ikke kan deformeres ved opvarmning.
Termoplast Plast, der kan være hård eller blød, og som bliver plastisk og kan deformeres ved opvarmning. Ofte kan den smelte og blive flydende.
Compounding Blanding af råvarer til plastfremstilling – f.eks. polymer i form af pulver, granulat eller præpolymer (væske), farvestof, blødgører, evt. hærder og andre hjælpestoffer. Disse udgør den færdige plastsammensætning, der så formgives og forarbejdes.
Sprøjtestøbning Produktionsmetode til fremstilling af emner i termoplast. Plastmassen varmes op, sprøjtes ind i en form under tryk og afkøles. Det færdige emne tages automatisk ud af formen. Meget almindelig produktionsform. Foregår i plastsprøjtemaskine.
Kalandrering Valsning af plastmasse mellem 2 varme valser. Anvendes til produktion af plader eller film af termoplast.
Ekstrudering Bruges til fremstilling af f.eks. rør og tagrender. Varm plast presses gennem en dysse i længderetningen og afskæres i passende længder. Maskinen kaldes en ekstruder.
Skumplast Plast med svampet struktur (f.eks. i madrasser) hvor der under fremstilling er tilsat opskumningsmiddel, som får plastmassen til at skumme op og stabilisere sig i denne struktur.
Fiberarmeret plast Plast, ofte polyester, der er gjort stærkere ved armering med fiber – typisk glasfiber – under produktionen.

Bilag

1 - Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning af plast