Religiøse institutioner

Brancheundervisningsnotat om religiøse institutioner

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Psykisk førstehjælp ifm. traumatiske hændelser i arbejdet fx arbejde i højden.
 • Stor arbejdsmængde og tidspres især ved modsatrettede og uklare krav evt. pga. overlappende ledelsesroller
 • Mobning og seksuel chikane mellem medarbejdere og mellem medarbejder og ledelse. Vær obs på den specielle ledelsesorganisering.
 • Samarbejde om løsning af arbejdsmiljøproblemer, hvor der er flere arbejdsgivere involveret fx menighedsråd og biskop.
 • Høje følelsesmæssige krav især gartnere.
 • Vold og trusler fra udad reagerende borgere.

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Løft og bæring af kister, borde, stole, gravsten m.m.
 • Arbejdsstillinger: knæliggende ved grandækning, foroverbøjnig ved klipning af lave hække, rengøring af store gulvarealer m.m.
 • Træk og skub: manuel katafalk fx på ujævne adgangsveje, manuel klokkeringning m.m.

Ulykkesrisici:

 • Nedstyrtning fra loftrum eller andre steder uden sikring
 • Gartnerarbejde: beskæring af trætoppe, brug af maskiner herunder motorsave.
 • Udskiftning af lyskilder i lysekroner, herunder evt. eftersyn af wirespil

Støj:

 • Kimning og ringning
 • Brug af maskiner i forbindelse med gartnerarbejde.

Indeklima:

 • Skimmel i orgel eller bygninger
 • Fugleekskrementer på kirkelofte

 

Religiøse institutioner - brancheundervisningsnotat

26. februar 2018

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen Religiøse institutioner (og begravelsesforretninger)

Branchen hører under branchegruppen 22 Religiøse institutioner.

Branchen omfatter alle former for religiøse institutioner. Det være sig kirker, provstier, stifter og kirkegårde tilhørende den danske folkekirke, samt frikirker og forskellige religiøse institutioner tilhørende andre religiøse overbevisninger. Derudover omfatter branchen også krematorier og bedemandsforretninger.

Kirker
Langt de fleste kirker hører under den danske folkekirke. Mindre kirker (de fleste) har typisk én kordegn, én kirketjener og én organist, samt én eller flere mere eller mindre løst tilknyttede vikarer. Derudover er der som regel også tilknyttet et kirkekor med mellem 2 og 10 ”frivillige” sangere. Endelig er der nogle steder tilknyttet en sognemedhjælper, som kan sidde fysisk et andet sted i nærheden af kirken. Vær opmærksom på, at flere kirker kan være lagt sammen og at de ansatte derfor kan udføre arbejde i flere kirker.
Ledelsen i de enkelte kirker, varetages af et menighedsråd. Den daglige kontakt mellem ansatte og ledelse, foregår via ”kontaktpersonen” som er valgt af menighedsrådet, blandt dets medlemmer. Og enkelte kirker har valgt en præst som daglig leder.

Vær opmærksom på, at præsterne i folkekirken ikke er ansat af menighedsrådene, men af Ministeriet for ligestilling og kirker(tidl. kirkeministeriet). Derimod er præster i de forskellige frikirker ofte ansat af deres menighedsråd eller bestyrelse, og derfor også omfattet at APV krav i forbindelse med besøg i kirken.

Erfaringer vedr. tilsyn i kirker:

 • Ledelsen er ofte ikke til stede under besøgene, og skal derfor ofte kontaktes via telefon under eller efter besøget.
 • Ledelsen betragter ofte sig selv som værende frivillig, og kan være uopmærksomme på deres formelle ledelsesmæssige ansvar.
 • Præsternes nærmeste arbejdsgiver er provsten i sognet, som er ansvarlig for udarbejdelse af APV for præsterne, men præsterne er ansat under Ministeriet for Ligestilling og Kirker og registreret i stiftet/ under biskoppen. Dette forhold at præsterne og kirkens medarbejdere har forskellige arbejdsgivere kan undertiden være en udfordring, da dette kræver en særlig opmærksomhed ift. koordinering af arbejdsopgaver, samarbejde m.v.
  Hvis præsterne er involveret i AT´s tilsyn, og det påtænkes at tale med eller reagere ift. dem, skal provsten kontaktes og høres om forholdene. Når både menighedsrådets ansatte og præster er involveret, er en typisk reaktion afgivelse af samarbejdspåbud.
 • Det hænder at ”besøgsadressen” er tilhørende kassereren/bogholderen. Derfor kan det med fordel betale sig evt. at ”google” kirken for at få den rigtige besøgsadresse.
 • Det er i langt de fleste kirker ikke muligt at træffe ansatte om mandagen eller før kl. 9.00 og efter kl. 13.00 på øvrige hverdage.
 • Vær opmærksom på at se APVerne for præsterne ved besøg i Provstiet, da provsten er ansvarlig for, at de bliver udført.

Erfaringer vedr. tilsyn på kirkegårde:

 • Mindre kirkegårde hører ofte under én kirke / menighedsråd. Andre kirkegårde ledes af et udvalg under et eller flere menighedsråd. Større kirkegårde, som betjener flere kirker/sogne, ledes ofte af en bestyrelse med medlemmer fra de forskellige menighedsråd.
 • Ved de større kirkegårde er der ofte en kirkegårdsbestyrer tilstede.
 • Langt det meste arbejde på kirkegårde er alment gartnerarbejde, såsom klipning af hække samt slåning af græs. Ved juletid har gartnerne ofte travlt med at lægge gran på gravsteder. Dette arbejde kan foregå knæliggende og evt. under tidspres.
 • Etablering af gravsteder foregår næsten udelukkende med gravemaskiner, og en del steder er arbejdet tilmed udliciteret til en privat entreprenør.
 • Manuel tildækning af gravsteder forekommer. Vær opmærksom på, hvor og hvordan jorden opbevares mellem etablering og reetablering.
 • Biologi: Der er ingen smitterisiko i forbindelse med håndtering af afdøde. De sygdomsfremkaldende bakterier, der evt. kunne være i afdøde, vil gå til grunde inden for ganske få dage efter begravelsen. Derefter vil der kun være almindeligt forekommende forrådnelses- og jordbakterier tilstede. Skal en afdød senere flyttes, er der ikke specielle problemer ved dette.
 • Vær opmærksom på, at der kan være en større eller mindre maskinpark og forskellige kemiske midler
 • Der forekommer jævnligt arbejde på stiger. Både indenfor og udendørs. Vær opmærksom på, hvorvidt anvendelsen af stigen passer til det arbejde, der skal udføres, om der anvendes stiger som er godkendte, vedligeholdte og i forsvarlig stand, og om der er påtrykt brugsanvisning og fabrikant på stigen.
 • Vær opmærksom på, om de ansatte kan komme til i forbindelse med oplagring af div. maskiner, saltsække, redskaber mv. Vurder, om der er tilstrækkelig plads til fx at kunne håndtere redskaber og materialer.

Erfaringer vedr. tilsyn i krematorier:

 • Der forekommer stadig nogle ergonomiproblemer i forbindelse med håndtering af kister og katafalker, som ofte har små hårde plastik hjul, og derfor er svære at køre rundt med.
 • Der kan forekomme tunge løft ifm. vedligeholdelse og reparationer af maskinanlæg til ovnen, fx ved løft af låger og frontplader på grovfilter- og kulfilteranlæg.

Psykisk arbejdsmiljø:
Fælles for de 3 ovenstående områder er, at der kan være større eller mindre problemer omkring det psykiske arbejdsmiljø. Dette kan især være tilfældet i kirker, hvor ledelsen ikke er til stede i det daglige, og evt. ikke har erfaring med de enkelte arbejdsmiljøproblemer, som forefindes i kirkerne.
Der kan fx være problemer med uklare krav ift. at udføre sit arbejde, og de ansatte kan mangle ledelsens hjælp og støtte fx bl.a. prioritering af opgaver. Det anbefales at spørge ind til både forekomst, forebyggelse og evt. konsekvenser af eventuelle problemstillinger i denne forbindelse.

Erfaringer vedr. tilsyn hos bedemænd:

 • De største ergonomiske arbejdsmiljøproblemer forekommer i forbindelse med afhentning af afdøde i private hjem. Pladsforholdene giver tit udfordringer.
 • De fleste bedemænd har mulighed for kollegial assistance ved afhentning i hjemmet, og andre benytter Falck til afhentning af tungere afdøde.
 • Der forekommer stadig problemer ved aflevering af kister til kirkelige handlinger, idet terrænet foran kirkerne samt adgangsforholdene ind i kirkerne ofte ikke er hensigtsmæssige.

Arbejdsmiljøproblemer

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

AMP Fokus Bemærkninger/reaktionsniveau
Muskel- og skeletbesvær (MSB) Løft, træk og skub af kister forekommer.
En normal kiste vejer ca. 40 kg. (alt efter træsort) Hertil lægges afdødes vægt, så er gennemsnitsvægten totalt, mellem 100 – 120 kg. (og er stigende).
Normalt afgives strakspåbud ved håndtering af byrder i den nævnte vægtklasse, men det beror på en konkret vurdering. Der kan evt. suppleres med påbud med frist, hvis løsningen på strakspåbuddet indebærer, at arbejdet stadig i en eller anden grad ikke bliver udført fuldt forsvarligt.
Hvis løsningen på strakspåbuddet medfører, at arbejdet kan udføres forsvarligt fx at der lånes tekniske hjælpemidler af bedemand, nabokirke eller lignende og løsningen kan fungere permanent, så er et supplerende påbud med frist ikke nødvendigt.

OBS! Hvis kisten løftes, mens der er pårørende til stede reageres der ikke af etiske årsager.
Ergonomi- kirketjenere/kordegne/gravere
 • Arbejdsstillinger vurderes ved rengøring af store gulvarealer og i flere niveauer.
 • Klokkeringning; skulder- og rygbelastning vurderes ift. manuel træk.
 • Træk og skub vurderes ift. brug af manuel katafalk på ujævne adgangsveje med evt. stigninger og trin.
 • Snerydning / saltning (håndtering af saltsække),
 • Flytning af borde og stole mm., overvej tunge løft.
Efter en konkret vurdering og afhængig af situationen gives påbud eller strakspåbud, hvis kriterierne for strakspåbud er opfyldt.
Ergonomi gartnere
 • Vurdér flg.:
 • Klipning af lave eller ekstra høje hække kan medføre uhensigtsmæssige og sundhedsskadelige arbejdsstillinger.
 • Flytning af gravsten, tunge løft.
 • Grandækning, knæliggende arbejdsstillinger
 • Gravearbejde, tunge løft eller løft i gult område.
Efter en konkret vurdering og afhængig af situationen gives påbud eller strakspåbud, hvis kriterierne er opfyldt.
Ergonomi krematorier Tunge løft kan forekomme i forbindelse med maskinanlæg til røggasfiltreringen til ovne, fx ved løft af låger og frontplader til grovfilter- og kulfilteranlæg. Derudover evt. afmontering af tyk stålplade foran kulfilter. Efter konkret vurdering og afhængig af situationen gives påbud eller strakspåbud / forbud afhængig af vægten.

Ulykkesrisici

AMP Fokus Bemærkninger/reaktionsniveau
 

Vurdér flg.:

 • Beskæring af trætoppe, nedstyrtning.
 • Brug af buskrydder, ukrudtsbrænder m.m., obs på personlige værnemidler.
 • Rengøring og udskiftning af lyskilder fra stiger, nedstyrtningsfare
 • På kirkeloftrum og lign. manglende rækværker langs gangbroer, nedstyrtningsfare.
 • Mangler i, eller manglende rækværker på indvendige og udvendige trapper og repos, i og på kirketårne, nedstyrtningsfare.
 • Obs på pulpitur med lavt rækværk, nedstyrtningsfare
 • Brug af motorsave mv., brug af personlige værnemidler.
Efter en konkret vurdering og afhængig af situationen gives påbud eller strakspåbud, hvis kriterierne er opfyldt.

Vær opmærksom på strakspåbud og påbud om Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet.

Hvis motorsaven bliver anvendt uden personlige værnemidler ved besøget gives et forbud efter en konkret vurdering.
Hvis motorsaven ikke er i brug, og det oplyses at der ikke anvendes personlige værnemidler gives strakspåbud om anvendelse af personlige værnemidler efter en konkret vurdering.

Påbud eller strakspåbud efter en konkret vurdering.
Wirespil I kirker og krematorier.
- der er flere steder, hvor der anvendes elektrisk wirespil til nedsænkning af lysekroner, i forbindelse med rengøring af disse eller ved udskiftning af pærer. Der skal kontrolleres om der er foretaget eftersyn på wirespil.
 

Støj

AMP Fokus Bemærkninger/reaktionsniveau
  Vær obs på støjniveauet og tiden den ansatte udsættes for støj fx ved
 • Brug af løvsuger
 • Brug af buskrydder
 • Brug af ukrudtsbrænder
 • Slåning af græs
Hvis støjgrænser overskrides gives strakspåbud efter en konkret vurdering.om brug af personlige værnemidler.
Se AT-vejl. D.6.1 om Støj.
 
 • Kimning/ringning
Hvis den ansatte udsættes for høreskadende støj ved kimning/ringning gives påbud om at nedbringe den høreskadende støj, samt strakspåbud om at sikre midlertidige foranstaltninger i form af personlige værnemidler.
Der laves en konkret vurdering i situationen.

Indeklima

AMP Fokus Bemærkninger/reaktionsniveau
 
 • Skimmel i orglerne kan forekomme grundet dårlig rengøring og høj fugtighed. Organisten risikerer at få luften med svampesporer pustet i hovedet via orgelpiberne.
 • Vær også obs på skimmel i kirkebygningen i øvrigt.
 • Ekskrementer fra duer og døde duer på loftrum og i kirketårn, arbejdsområde for kirketjener
Hvis der kan konstateres synlig skimmelvækst i orglet afgives et påbud med frist samt et rådgivningspåbud. Evt. afgives et strakspåbud om midlertidige foranstaltninger afhængig af omfanget af skimmelsvampen.
Der laves en konkret vurdering i situationen.

Påbud eller strakspåbud efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø
- forekomst af risiko:

AMP Fokus Bemærkninger/reaktionsniveau
Stor arbejdsmængde og tidspres Kan forekomme, herunder evt. i forbindelse med modsatrettede eller uklare krav til opgaverne pga. uklare eller overlappende ledelsesroller. Arbejdsmæssige konsekvenser kan fx være overarbejde, fejl, forsinkelser, uløste opgaver, o. lign. Påbud med frist om sundhedsskadelige belastninger ved stor arbejdsmængde og tidspres. Efter en konkret vurdering.
Mobning og seksuel chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere/menighedsrådet? Obs på de specielle organiserings- og ledelsesforhold. Der skal være oplysning om at der konkret foregår mobning og/eller at det fremgår af APV. Påbud med rådgiver. Evt. § 21 med rådgiver ved mistanke/uenighed. Efter en konkret vurdering.
Samarbejde om løsning af arbejdsmiljøproblemer Hvor der gives påbud om arbejdsmiljøproblemer som angår ansatte under flere arbejdsgiver (fx præster og øvrige ansatte) eller ansatte under én arbejdsgiver og ledelsen for øvrige ansatte (fx præst og menighedsråd), og hvor der er grund til at antage at samarbejde omkring problemets løsning kan være vanskeligt. Påbud om samarbejde jf. §20 i Arbejdsmiljøloven. Obs! Der skal være tilknyttet en reaktion om fx det psykiske arbejdsmiljø, som de skal samarbejde om. Efter en konkret vurdering.
Høje følelsesmæssige krav Især gartnerne kan være udsat ifm. møde med borgere i sorg ude på kirkegården. Påbud med frist om forebyggelse af følelsesmæssige belastninger. Efter en konkret vurdering.
Psykisk førstehjælp ifbm. traumatiske hændelser i arbejdet Gartnere og kirketjenere:
Hvis der forekommer arbejde med en særlig risiko fx ved arbejde i højden, og risikoen for ulykker ikke er forebygget tilstrækkeligt. Eller hvis der efter en konkret ulykke eller traumatisk hændelse ikke er iværksat psykisk førstehjælp.
Påbud med frist om foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering.

Strakspåbud om iværksættelse af psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering.

Det kan være aktuelt at afgive både påbud med frist og strakspåbud.
Vold og trusler om vold Kan være relevant i tilfælde, hvor der fx opholder sig borgere med psykiske og/eller sociale problemer med udadreagerende adfærd i kirken eller på kirkens område. Påbud med frist om forebyggelse af risiko for vold og trusler om voldbelastninger. Efter en konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder
Katafalk Transportvogn til kister
Pulpitur Balkon
Kontaktperson Menighedsrådets repræsentant overfor medarbejderne