Rengøring

Brancheundervisningsnotat om rengøring

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Kort resumé af BUN om Rengøring

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • APV kan tage udgangspunkt i de generelle arbejdsfunktioner medmindre der er særlige forhold på den enkelte plads.
 • APB skal foreligge på samtlige arbejdspladser, også i private hjem. (Må gerne være elektronisk i form af telefon, tablet etc.)

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde/tidspres, stram tidsplan, uplanlagte opgaver, ekstra lokale, meget snavsede gulve, klager over kvaliteten, klarhed over serviceniveauet.
 • Vold/traumatiske hændelser, vurder risici: arbejde i socialt belastet område, psykiatriske afdelinger, bosteder mm., alenearbejde, arbejde på forskudte tidspunkter/natarbejde, i øde beliggende områder, apoteker, banker og butikker med særlige værdier.

Muskel- og skeletbesvær

 • Tunge løft, håndtering af spande med vand, affald, bæring på trapper, flytning af møbler osv.
 • Arbejdsstillinger, obs. på hvorvidt det anvendte redskab passer i højden/til arbejdet og den tidsmæssige udstrækning af arbejdet og omfang.
 • Samlet fysisk belastning, hvis flere typer arbejde belaster samme led eller muskelgrupper mere end størstedelen af dagen.
 • Ensidigt belastende arbejde og belastende arbejdsstillinger.

Ulykkesrisici:

 • Fald i samme niveau, glatte gulve og rod/uorden.
 • Fald til lavere niveau ved håndtering af emner på trapper eller rengøring i højden.

Kemi:

 • Hudbelastninger ved påvirkninger fra vand, rengøringsmidler, nikkel og mikrofiberklude.
 • Personlige værnemidler, brug af handsker, briller, åndedrætsværn efter anvisning fra APB.
 • Klor/syre må ikke blandes.
 • Omhældning af rengøringsmidler, kun til originaldunke/dunke med korrekt mærket emballage.

Instruktion:

 • Oplæring og instruktion i udførelse af arbejdet, f.eks. indstilling af tekniske hjælpemidler, som moppe/støvsuger el. lign.

 

Rengøring – brancheundervisningsnotat

Dato og versionsnummer Udarbejdet af Godkendt af TG-chef, dato Ændring
5. marts 2013 version 1 Pernille Moustgaard Pedersen TG2/TC3   Oprettelse af notat
20. september 2013 Rikke Høj TG2/TCØST ATS 20/12 2013 Revidering ifht. nyt koncept.
31. maj 2018 Muralee Bala    

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen: Rengøring

Dette notat omhandler almindelig rengøring. Skadesservice er ikke omfattet.
Rengøringsbranchen er præget af en del nedslidning og lidelser.
Branchen er karakteriseret ved en del alenearbejde, arbejde på skæve tidspunkter, samt ’usynligt’ arbejde udenfor virksomhedens åbningstider. Ansatte i samme virksomhed kender ikke nødvendigvis hinanden, da de har deres egne arbejdssteder.
Der arbejdes ofte på skiftende arbejdssteder. Ansatte kan afløse hinanden ved fravær, og arbejde på steder de ikke altid kender på forhånd. Der er en del udskiftning i branchen, hvorfor en stor andel typisk kan være nyansatte.
Mange steder er arbejdsugen under 37 timer. Ansatte der har behov for 37 timer har ofte flere rengøringsjobs i forskellige virksomheder.

Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
APV Det er som regel ikke nødvendigt at gennemføre en APV for hvert enkelt arbejdssted, da arbejdsfunktionerne ofte er ensartet. APV’en kan derfor tage udgangspunkt i de generelle arbejdsfunktioner. Hvis der på et eller flere af arbejdsstederne er særlige arbejdsmiljøforhold, skal det fremgå af APV. Påbud om APV og revision af APV. Hold krav om APV og revision adskilt i beskrivelse og på bud. Påbud efter konkret vurdering
APB Der skal foreligge arbejdspladsbrugsanvisninger på samtlige arbejdspladser, også ved produkter der stilles til rådighed i private hjem. Denne må gerne være elektronisk (på telefon, tablet etc.) Påbud efter konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Arbejdsmængde/Tidspres Se rengøringsplanerne. Er der en stram tidsplan, kan alle opgaver nås?
Hvad med uplanlagte opgaver; ekstra lokale, meget snavsede gulve (f.eks. vinter).
Kommer der klager over kvaliteten?
Har de ansatte dårlig samvittighed over kvaliteten?
Er der klart for de ansatte hvornår en opgave er løst ’godt nok’? Er der klarhed over serviceniveauet – forlanger kunden mere end der betales for/er planlagt?
Vurderer de ansatte at kvaliteten af deres arbejde ligger under det niveau som ledelsen har meldt ud og som er aftalt med kunden.
Er der forekomst af risikofaktorer OG konsekvenser = påbud med frist efter en konkret vurdering.
Vold/traumatiske hændelser Er der risici: arbejde i socialt belastet område (f.eks. ved trappevask eller hjemmeserviceopgaver), psykiatriske afdelinger, bosteder mm.?
Er der risiko for indbrud mens rengøringsassistenten er der; Apoteker, banker og butikker med særlige værdier?
Er der alenearbejde? Arbejde på forskudte tidspunkter/natarbejde? I øde beliggende områder?
Er der forekomst af risikofaktorer og manglende forebyggelse i form af f.eks. planlægning, instruktion og retningslinjer = påbud med frist efter en konkret vurdering.

Ergonomi/MSB

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tunge løft Fokus på håndtering af spande med vand, affald, flytning af møbler osv. Påbud med frist efter en konkret vurdering.
Arbejdsstillinger Skrubbe og klud bør undgås, men kan benyttes i mindre omfang. Se om der forekommer foroverbøjning af ryggen eller manuel vrid af klude. Kraftkrav.

Støvsugning/mopning: De uhensigtsmæssige arbejdsbevægelser, hvor de samme bevægelser gentages flere gange fx i skulder, albuer og håndled. Sammen med evt. forværrende faktorer (fx kraftkrav, moppetype/bredde eller underlagets beskaffenhed; slidte eller ujævne gulve) vurderes, og sammenholdes med den tidsmæssige udstrækning af arbejdet samt arealets omfang. Vurderingen foretages på den enkelte ansatte.

Indstilling: passer moppeskaft, støvsuger osv. ikke i højden til medarbejderen OG det vurderes at der en sundhedsmæssig eller unødig belastning (herunder inddrages det tidsmæssige perspektiv).

Presse på vogn: Håndpresse kan være sundhedsskadelig – kraftkrav, arbejdsstillinger og antal dagligt skal beskrives.

Vrid af klude: Der er risiko for sundhedsskade hvis håndleddet vrides (til yderstilling). I vurderingen inddrages følgende faktorer = kraftkrav og antal vrid pr dag, pr. medarbejder.

Aftørring uden brug af minimoppe/skaft. Forekommer der uhensigtsmæssige arb. stillinger ofte eller i længere tid, kan det være sundhedsskadeligt – beskriv leddenes stilling, tidsfaktorer, gentagelser og kraftkrav. Ved kraftig foroverbøjning kan selv kort varighed kombineret med relativt få daglige gentagelser udgøre en sundhedsrisiko. Ensidigt belastende arbejde og belastende arbejdsstillinger.
Påbud efter en konkret vurdering. (arb stil. / egnede tekniske hjælpemidler)
Påbud efter en konkret vurdering. (Egnede tekniske hjælpemidler)
Samlet fysisk belastning Hvis flere typer arbejde belaster samme led eller muskelgruppe mere end størstedelen af dagen/ugen. Beskriv arb. stil., kraftkrav, antal repetitive bevægelser, varigheden af den enkelte opgave + samlet varighed.  

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Fald i samme niveau Arbejde på glatte gulve og gulve der ikke er ryddet. Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Fald til lavere niveau Risiko ved bæring på trapper – ofte støvsugere
Rengøring fra stiger, der anvendes forkert

Risikoen forværres ved tidspres og fortravlet adfærd.
Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Klemning og amputation Adskillelse og rengøring af maskiner til levnedsmidler. Strakspåbud efter en konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Hudbelastninger Arbejde med faremærkede produkter.
Arbejdstilsynet modtager en del anmeldte hudlidelser. Påvirkninger fra vand, rengøringsmidler, nikkel (fra overflader) og mikrofiberklude.
Påbud/Strakspåbud efter en konkret vurdering.
  Rengøring, hvor hænder bliver våde eller bliver udsat for fugt, inkl. rent vand. Hvis hænderne viser tegn på allergi eller skader, reagerer vi efter en konkret vurdering, (f.eks. strakspåbud hvis handskerne er på vognen og ikke anvendes)
Er hænderne ikke påvirket/omfanget er lille.
Mundtlig vejl.
Personlige værnemidler Retningslinjer fra APB skal følges, både for handskebrug, briller, øjenskyl (tilgængelig på selve vognen) og åndedrætsværn. Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Klorin/syre Skal opbevares så sammenblanding ikke er muligt. Påbud efter en konkret vurdering.
Omhældning Må kun ske til originaldunke/dunke med korrekt mærket emballage. Påbud efter en konkret vurdering.

Andre AMP’er

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Instruktion Er der sundhedsskadelige belastninger, og det vurderes, at dette skyldes mangelfuld instruktion, fx at tekniske hjælpemidler ikke er indstillet til den enkelte medarbejder, selvom det har indstillingsmulighed. Påbud efter en konkret vurdering.
(det materielle) + mundtlig vejledning
  Hvis der ikke er givet oplæring og instruktion i udførelsen af det pågældende arbejde. Påbud efter en konkret vurdering. (instruktion)

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder
Kop-metode Gulvrengøring med tør moppe, hvor vandet hældes på gulvet. Når moppestykket er beskidt udskiftes det med et nyt tørt stykke (=ingen vrid af moppestykker)
8 talsmetode Gulvrengøring hvor moppen føres i cirkelbevægelser og armene kan holdes inde ved kroppen (modsat skrubbebevægelser).
Vendesystem Aftørring med klud, hvor kluden kan vende op til 16 gange med en ren overflade. Med systemet undgås vrid af klude.

Bilag

1 - Påbud om at sikre, at rengøring af badekar kan foregå i hensigtsmæssige arbejdsstillinger

2 - Påbud om at nedbringe den fysiske belastning ved rengøringsarbejde

3 - Påbud om at rengøring af virksomhedens arealer i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt