Påbud om at sikre at arbejdet med løft af fyldte øl/sodavandskasser udføres fuldt forsvarligt

Bilag 2 til BUN notat om restaurant og barer

Beskrivelse af de faktiske forhold Arbejdstilsynet har besøgt xxx, hvor vi observerede, hvorledes lageret i kælderen er indrettet, og hvorledes fyldte øl- og sodavandskasser er løftet/stablet op på en afsats jf. nedenstående billede. Loftshøjden anslås til 2,20 meter, og som det fremgår af billedet, er de fyldte kasser stablet næsten op til loftet. Det blev konstateret at:
 • Fyldte øl - sodavandskasser er placeret på en afsats, som var ca. en ½ meter høj og ca. 1 meter dyb
 • Kasser med fyldte øl og sodavand var stablet i hhv. 5-6 lag på afsatsen og i flere rækker.
 • De 3 øverste lag af fyldte kasser, som var placeret på afsatsen, var stablet i eller over den ansattes skulderhøjde

Arbejdstilsynet har besøgt xxx, hvor vi observerede, hvorledes lageret i kælderen er indrettet, og hvorledes fyldte øl- og sodavandskasser er løftet/stablet op på en afsats jf. nedenstående billede. Loftshøjden anslås til 2,20 meter, og som det fremgår af billedet, er de fyldte kasser stablet næsten op til loftet.

Vi konstaterede:

 • At der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for medarbejderen.

Vi fik oplyst:

 • At 1 medarbejder løftede øl- og sodavandskasser.
 • At øl- og sodavandskasserne vejede 22 kg.
 • At medarbejderen løftede i 3/4 arms afstand.
 • At medarbejderen løftede
  • I eller over skulderhøjde . Når kasserne skal stables, løftes de fra ca. midtlårs højde og til i eller over skulderhøjde, idet medarbejderen står på gulvet. Når kasserne skal tages ned fra stablen, løftes de i eller over skulderhøjde og til midtlårs højde.

Oplysningerne blev bekræftet af indehaver xxx og inspektør xxx.

Begrundelse for påbud Det er Arbejdstilsynets vurdering, at medarbejderen udsættes for sundhedsskadelige belastninger ved løft af øl- og sodavandskasser. Det kan indebære risiko for skader på især lænderyg, skulder og nakke.

Det begrundes med, at medarbejderen løftede øl- og sodavandskasser, der vejede 22 kg, og at håndteringen foregik i 3/4 arms afstand.

Arbejdstilsynet vurderer samtidig, at der var forværrende faktorer. Det skyldes:
 • At håndteringen foregik i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, idet medarbejderen løftede
  • I eller over skulderhøjde , når kasserne skal løftes op i stablen, samt når de skal løftes ned igen.
 • At der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for medarbejderen.
Påbud Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet med løft af øl- og sodavandskasser på lageret planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Risikoen ved løft af fyldte øl – og sodavandskasser skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Påbuddet skal være efterkommet senest den xxx.
Hjemmel for påbud
 • § 38 stk 1 og § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer.
 • § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.
 • § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering.
Vejledning I kan læse mere om vurdering af løft og bæring i At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub.
Til Arbejdstilsynets brug P-nr. xxx - Vores sag: xxx - Arbejdsmiljøproblem nr. xxx - Kategori: Ergonomisk arbejdsmiljø