Tilsyn med kølerum - restaurant og barer

Bilag 5 til BUN notat om restaurant og barer

Ved et almindeligt risikobaseret tilsyn, anbefales at der kigges på følgende ting:

• Alarm
o Er den der?
o Hvis den aktiveres, er der så nogen der kommer til hjælp?

• Nødbelysning
o Som minimum i eller lige omkring alarmknappen

• Afbryder på ventilatoren
o Kan ventilatoren afbrydes, når man befinder sig inde i kølerummet? (ved f.eks. nødstop eller reparationsafbryder)

• Flugtvej
Der stilles krav om at døren også fungere som flugtvej og skal derfor åbne udad.

Følgende bemærkninger tilknyttes i øvrigt.

Manglende alarm eller andre
indretningsmæssige mangler i  kølerum over 10mhvor  kølerummet er leveret som en færdig unit ( stor fryser/køleskab),
der er CE-mærket

(Med kølerum menes selve  kølerummet og ikke maskinrum

Hvis det efter praksis er påbudsområde, giver du påbud om anvendelsen til
arbejdsgiver/bruger

 

 

 

 

Aml. § 77, stk. 1 el. 2 og § 45, stk. 1. Anvendelsesbkg.
(1109/92) § 4 og evt. § 9, stk. 3

 

 

En sådan køleunit er et teknisk hjælpemiddel omfattet af Trykudstyrsdirektivet.

Her må vi ikke stille indretningskrav til arbejdsgiver/bruger. - Derfor giver vi en anvendelsesreaktion.

Af beskrivelse og vurdering er det vigtigt at det fremgår hvorfor omstændighederne frembyder en særlig fare - hvilke risici brugeren af kølerummet er udsat for.

En ikke teknisk løsning kan fx være administrative foranstaltninger, fx instruktion, særlige procedurer, vagtmand el. andet.

MO-indberetning overvejes efter de almindelige retningslinjer for MO- indberetning.

Vejledende tilsynspraksis fremgår af ophævet At-internt fagligt notat 7/2005 om indretning af kølerum

Manglende alarm eller andre
indretningsmæssige mangler i
kølerum over 10 m3 ,hvor det er et rum i en bygning, hvori der er
monteret et  køleanlæg, der er CE-mærket.

(Med kølerum menes selve
kølerummet og ikke maskinrum)

Manglende nødafbryder for køleblæser/nødstop i kølerum
over 10m3, hvor det er et rum i en bygning, hvori der er monteret et køleanlæg, der er CE-mærket.

Hvis det efter praksis er
påbudsområde, giver du påbud om indretningen af lokalet til
arbejdsgiver/bruger

 

 

 

 

Hvis det efter praksis er
påbudsområde, giver du påbud om anvendelsen til arbejdsgiver/bruger

Aml. § 77, stk. 1 el. 2 og § 42, stk. 1. Bkg. 96/2001
om faste  arbejdssteders
indretning § 11, stk. 2
og evt. hvis  påbud om alarm Bkg. 518/1994 om
sikkerhedsskiltning og anden
form for signalgivning § 3, jf. § 4, jf.  bilag 4 og 5

 

Aml. § 77, stk. 1 el. 2 og § 45, stk. 1.
Anvendelsesbkg. O 109/92) § 4 og evt. § 9, stk. 3

Her er det kun køleanlægget der er omfattet af Trykudstyrsdirektivet.

I dette eksempel er der tale om mangler ved indretningen af selve rummet, og det forudsættes at efterkommelsen ikke indebærer indgreb i det CE-mærkede
køleanlæg.

Alarm, belysning, døre, nødudgange, flugtveje o.l. er ikke en del af det CE-mærkede tekniske hjælpemiddel, men et krav i følge den almindelige arbejdsmiljølovgivning.

Ved manglende nødafbryder for køleblæser/nødstop vil ændring af indretningen kræve indgreb i det tekniske hjælpemiddel og derfor må der kun give en
anvendelsesreaktion til arbejdsgiver/bruger.

Vejledende tilsynspraksis fremgår af ophævet At-internt fagligt notat 7/2005  om indretning af kølerum