Savværker

Brancheundervisningsnotat om savværker

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Kort resumé af BUN om Savværker

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Psykisk førstehjælp ved alvorlige ulykker.

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Tunge løft og bæring ved manuel håndtering af tømmer (især ved pakning).
 • Arbejdsstillinger ved arbejde ved skærme i operatørrum.

Ulykkesrisici:

 • Maskinsikkerhed ved anvendelse af afkortere, rodkappere, afbarkere, stokvendere, reducerer, stoksave, pakkeafkapper mv.
 • Brug af personlige værnemidler ved motorkædesave, herunder elektriske kædesave.
 • Fald og snublen ved adgangsveje henover maskiner, ’rullende gulve’o.l.

Støj:

 • Høreskadende støj ved arbejde ved pakkeanlæg, save og høvle o.l.

Indeklima:

 • Udsættelse for recirkulation af træstøv fra posefilterudsugninger.

Unges arbejde:

 • Unge undervisningspligtige må dog ikke feje og støvsuge løvtræ

 

Savværker – brancheundervisningsnotat

d. 17. februar 2014

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen savværker

Branchen hører under branchegruppe 14 Træ- og møbelindustri.

Savværker forarbejder råtræ, dvs. træstammer der forarbejdes til en vist niveau. Typisk bearbejdes stammerne til konstruktionstømmer, eksempelvis til spær eller til brædder. Træstammerne leveres oftest af en ekstern vognmand, der enten leverer stammerne direkte på anlægget, hvorefter savværkets medarbejdere starter forarbejdningen af stammerne. Alternativt læsser en vognmand stammerne af i stakke, hvorefter savværkets egne medarbejdere lægger stammerne op i anlægget.

Arbejdet i et savværk er oftest inddelt i følgende områder:

 • Kaphus
 • Savværk
 • Kantværk
 • Sortering/sorteringsanlæg
 • Pakning
 • Evt. mere traditionel træbearbejdning – snedkeri, høvl hal etc.

Arbejdsmiljøproblemer

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Psykisk førstehjælp 1) Ved arbejde som indebærer særlig risiko, og hvor alvorlige ulykker på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. 1) Påbud om psykisk førstehjælp.
Efter konkret vurdering
  2) Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp.
Se AT-intern instruks nr. 2/2012.
2) Strakspåbud om psykisk førstehjælp.
Efter konkret vurdering

Ergonomi/MSB

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Manuel håndtering af tømmer (især ved pakning) Fokus på hvordan tømmeret/brædderne pakkes. Sker dette manuelt og i givet fald, hvordan? Løftes tømmeret fuldt ud eller sker løft samtidig med, at den ene ende, hviler på jorden.
Vurderingen foretages ud fra AT-vejledning D.3.1
Påbud
Efter konkret vurdering
Skærmarbejdspladser i operatørrum Fokus på skærmenes placering – er de fx placeret over medarbejdernes hovedhøjde eller ude i siderne, hvor medarbejderne skal dreje hovedet kraftigt. Dette for at muliggøre udsynet til de bearbejdende maskiner. Påbud jfr. skærmbekendtgørelsen. Evt. sammen med faste arbejdssteders indretning.
Efter konkret vurdering.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Sikkerhed ved anvendelse af afkortere, rodkappere, afbarkere, stokvendere, reducerer, stoksave, pakkeafkapper mv. Skal sikres som alle andre steder i træ- og møbelindustrien. Påbud efter bek. om anvendelse af tekniske hjæpemidler.
Efter konkret vurdering.
  Ved konstruktionsmæssige mangler skelnes mellem CE-mærkningspligtige maskiner Evt. indberetning til MO. Efter konkret vurdering.
  og ikke CE-mærkningspligtige maskiner, som er bragt i omsætning eller taget i brug før 1995.
At-vejl. B.1.3. om maskiner og maskinanlæg – se link nedenfor.
Påbud efter kap. 3 i bek. om indretning af tekniske hjæpemidler. Efter konkret vurdering.
Brug af motorkædesave, herunder elektriske kædesave. Fokus på brug af personlige værnemidler, herunder ved opskæring af stammer, der er kørt fast i maskiner. Strakspåbud om brug af personlige værnemidler. Efter konkret vurdering.
Adgangsveje Fokus på sikkerhed vedr. adgangsveje henover maskiner, ’rullende gulve’o.l. Påbud om etablering af forsvarlige adgangsveje. Efter konkret vurdering.

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Høreskadende støj Fokus på støj ved arbejde ved pakkeanlæg, save og høvle o.l. Kræver i flere tilfælde brug af høreværn. Der afgives strakspåbud, såfremt der ikke anvendes høreværn, hvor støjen er over 85 dB(A). Efter konkret vurdering.

Indeklima

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Recirkulering Fokus på procesventilationen. Påbud efter bekg. om faste arbejdssteders indretning. Efter konkret vurdering
  Fokus på om der sker recirkulering af træstøv, som i givet fald kan forekomme ved posefilterudsugninger. Påbud efter bekg. om faste arbejdssteders indretning. Efter konkret vurdering
  Savværker er ofte beliggende i så åbne bygninger, at etablering af ventilation ikke er nødvendig.
Flere savværker har dog en (mindre) traditionel træproduktion – her stilles der krav om procesventilation jf. niveauet i den øvrige træ- og møbelindustri.
Grænseværdier: Inhalerbart træstøv, er anført som kræftfremkaldende på grænseværdilisten med en grænseværdi på 1 mg/m3.
Påbud efter bekg. om faste arbejdssteders indretning. Efter konkret vurdering.

Andre AMP’er

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Unges arbejde Fokus på beskæftgelse af ikke undrvisningspligtige unge mellem 15 og 18 år , som gerne må rive og støvsuge nåletræ i ’ikke høje koncentrationer’ og ikke i længere tid, hvor de ikke kommer i nærheden af farlige maskiner. Unge må dog ikke støvsuge løvtræ. Strakspåbud, såfremt undervisningspligtige unge mellem 15 og 18 år eller unge under 15 år fejer. Jf. AT-intern instruks nr. 13/2007 – afsnittet om støv.
Efter konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder
AMP Arbejdsmiljøproblem
Kaphus Det arbejdsområde med tilhørende operatørrum, hvor træstammerne kappes/skæres op i en valgt længde.
Rodskærer/rodkappere Den sav, der saver roden af stammen
Afbarker Den maskine, der ’rasper’ barken af stammen
Stokvender Den maskine, der vender træstammen (stokken) om.
Savværket Det arbejdsområde, hvor stammen reduceres, herunder i tykkelse og bredde
Reducer Den maskine der reducerer (saver) stammerne til.
Kantværk Det arbejdsområde, hvor bræddernes ender saves til.
Pakkeafkapper Et stort motorsavssværd, monteret på en skinne. Maskinen afkorter en hel ’pakke’ med brædder i enderne.

 

Bilag


1 - Påbud om at indrette "afkorter 3" således, at arbejde og færdsel kan ske sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet

2 - Påbud om at indrette transportsystemet i savværket sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt så ansatte ikke kan komme til skade ved kontakt med træstammer eller transportbånd og baner, samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet

3 - Påbud om at indrette transportsystemet kaldet "det rullende gulv" sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, således at medarbejdere ikke kan betræde/falde ind på gulvet, samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet

4 - Påbud om at sikre at håndtering af tømmer kan udføres sundhedsmæssigt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet