Servicestationer

Brancheundervisningsnotat om servicestationer

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Kort resumé af BUN om Servicestationer

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Risiko for vold og trusler v. røveri/tyveri, fokus på fx åbningstid, alenearbejde, kasseoptælling osv.
 • Traumatiske hændelser i forbindelse med konkret røveri.
 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Mobning og seksuel chikane.

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Tunge løft og bæring af fx øl/sodavand/mælkekasser, dunke og flaskegas.

Ulykkesrisici:

 • Klemningsfare ved vaskeanlæg.
 • Fald og snublen ved fx glatte gulve pga. spild, samt ujævnt underlag el. utilstrækkelig belysning på udendørsarealer.
 • Risiko for påkørsel ved kørende/gående trafik omkring tankstandere.
 • Indespærringsrisiko i køle/fryserum.

Unges arbejde:

 • Obs på arbejdstidsregler for unge under 18 år.

Servicestationer – brancheundervisningsnotat

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til Servicestationer/ Tankstationer

Branchen tilhører branchegruppe 04, butikker, og omfatter virksomheder hvor der er mulighed for brændstofpåfyldning, personlig servicering af biler, handel med kolonialvarer, salg af fast food, bilvask m.v.
Virksomheder i branchen kan være omfattet af begrebet ”landsdækkende virksomheder”.
Dette BUN har ikke fokus på værksteder, eller anden form for professionel autoklargøring. Der henvises i den forbindelse til BUN for detailhandel med biler/autoværksteder.

Arbejdsmiljøproblemer

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Risiko for vold og trusler

Ansatte i døgnkiosker og servicestationer, kan være særligt udsatte ved risikoen for røveri og tyveri.

Afdækning:
Når du skal afdække forholdene på service/ tankstationen (butikken), skal du være opmærksom på følgende:

 • Hvilke værdier er der i butikken?
 • Hvordan håndteres og opbevares værdierne i butikken? Afdækning af pengehåndtering.
 • Hvordan er butikkens beliggenhed (nærhed til andre butikker/øde beliggenhed, hvis der er særlig risiko)
 • Hvordan er adgangsforholdene – en røvers mulighed for at komme ubemærket til og fra butikken (herunder ind- og udgange, aflåsning, bagdøre og belysning)?
 • Er butikken åben uden for normale åbningstider?
 • Forekommer der alenearbejde – herunder omkring lukketid?
 • Er der stor personaleomsætning?
 • Har der tidligere været røveri på service/ tankstationen eller butikker lige i nærheden?
 • Har der været tilfælde af ran og tyveri?
 • Er medarbejderne tilstrækkeligt oplært og instrueret i forebyggelse og håndtering af røverier?
 • Hvilke muligheder har medarbejderne for at tilkalde hjælp (alarmering)?
 • Er der skilte om sikkerhedsniveauet?
 • Er der anden materiel forebyggelse mod risikoen for røveri?
 • Har medarbejderne erfaring med at forebygge og håndtere røveririsiko?
Det skal kunne begrundes, at der er en konkret risiko på netop denne service/ tankstation.

Det skal kunne begrundes, at forebyggelsen i forhold til pengehåndtering, sikker adfærd, skiltning af sikkerhedsniveau samt oplæring og instruktion er utilstrækkelig.

”Påbud om røveririsiko”.
Skabelon er påbud/ psykisk arbejdsmiljø/røveri i ATIS.
Efter konkret vurdering
 

Øvrige risici:

 • Traumatiske hændelser (ifm. konkret røveri)
 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Høje følelsesmæssige krav
 • Mobning og seksuel chikane (der kan være en partsaftale, som begrænser Arbejdstilsynets kontrolmulighed på området).
Påbud med frist. Påbud om rådgivning ifm mobning. Undersøgelsespåbud (§ 21) ved mistanke/ uenighed om mobning. Vurder konkret i forhold til de indhentede oplysninger.

Ergonomi/MSB

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tunge løft, bæring og håndtering: Spørg ind til hvad der bliver håndteret af varer og andre tunge elementer. Hvordan kommer varerne ind i forretningen (adgangsveje, niveauforskelle og anvendelse af tekniske hjælpemidler)?

Øl, sodavandskasser og mælkekasser håndteres ofte i forbindelse med kolonialsalg i tankstationens butikslokale. Kasser er ofte placeret i køleskabe, eller diske. Adgangsforhold og pladsforhold ved udskiftning af kasser kan være problematiske.

Dunke løftes/ bæres typisk i forbindelse med udskiftning eller påfyldning af vaskemiddel til bilvask ved vaskeanlæg.

På servicestationer/ tankstationer forhandles ofte gule eller orange stålflasker med gas. Flaskegassen sælges, typisk under betegnelsen 5 kilo`s -eller 11 kilos flasker.
Handelsesbetegnelsen angiver netto gasvægten. Stålflaskens egenvægt (tara) er stemplet på flaskeskulderen ved ventilen. Flaskens samlede vægt er således summen af netto og tara.
Flaskerne opbevares som regel i bure på forpladsen udenfor forretningen.
Kan man få en liste af hvad der er blevet leveret til butikken kan det i nogle tilfælde være en god hjælp til den konkrete vurdering af den manuelle håndtering.
  Vær opmærksom på vægtgrænser for tunge enkelt løft og håndtering af byrder, samt under hvilke arbejdsstillinger og – bevægelser løftene foretages. Påbud afgives efter normal praksis efter en konkret vurdering.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Klemningsfare Er der risiko for at vaskeanlæg kan gå i gang, mens der er ansatte på vej ind af en sidedør i vaskehallen, og forekommer der en umiddelbar klemningsrisiko eller risiko for at blive fanget af børster? Sikring mod utilsigtet igangsætning af farlige og bevægelige dele.
Normalt påbud med frist efter en konkret vurdering. Eventuelt strakspåbud, hvis faren er umiddelbart væsentlig, og det kan efterkommes med det samme. Ellers kan der vælges strakspåbud på midlertidige forebyggende foranstaltninger, samtidig med et påbud med længere frist.
Fald og snublen Forekommer der glatte gulve, evt. på grund af spildt sæbe, eller vand, ved færdsel på udenomsarealer som følge af ujævnt underlag, utilstrækkelig belysning eller manglende glatførebekæmpelse. Sikring mod risiko for fald og snublen i vandret niveau.
Strakspåbud hvis det kan efterkommes med det samme, eller der kan igangsættes tiltag til kortsigtet efterkommelse. Ellers påbud med frist efter en konkret vurdering.
Risiko for påkørsel Ifm. færdsel ved og omkring tankstandere. Obs på instruks og procedure, f.eks bæring af sikkerhedsveste og særlig afmærkning i form af kegler ved færdsel på området. Strakspåbud evt. på midlertidige foranstaltninger og påbud med frist efter konkret vurdering.
Indespærringsrisiko Vær opmærksom på indespærringsrisiko i køle/fryserum. Påbud om alarm/signalgivning efter en konkret vurdering.

Andre AMP’er

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Unges arbejde Servicestationer/ Tankstationer kan beskæftige unge under 18 år, typisk efter skoletidens ophør.

På servicestationer og lignende må unge ikke beskæftiges mellem kl. 18.00 og kl. 6.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 6.00 på lørdage, søn- og helligdage, medmindre de unge arbejder sammen med en person over 18 år. På servicestationer og lignende må unge arbejde indtil kl. 22:00.

Unge skolepligtige (til og med 9. kl.) må kun arbejde 2 timer på skoledage
Reaktioner omfattende unges arbejde er som udgangspunkt strakspåbud.
Reaktioner om unge og manuel håndtering kan gives som strakspåbud efter unge bek. og/ eller som påbud med frist efter manuel håndtering. Tænk over hvilken løsning / tilbagemelding, der lægges op til.

Der reageres normalt med strakspåbud hvis den unge arbejder alene ud over de angivne arbejdstider. Arbejdsgiver forsøges kontaktet under tilsynsbesøget, med anmodning om at møde op og overtage vagten, eller finde anden ansat over 18 år. Der oplyses om at sagen vurderes med henblik på retslig tiltale, eller fremsendelse af bødeforlæg.

Efter en konkret vurdering.

Bilag

1 - Afgørelse om at forebygge risiko for røveri
2 - Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold som følge af røveri