Skovbrug

Brancheundervisningsnotat om skovbrug

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Kort resumé af BUN om Skovbrug

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • Eftersyn af skovspil
 • Eftersyn af skovningsmaskiner (fælde- og bunkelæggere)
 • Eftersyn af kraner
 • Uddannelse topkapper

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Beredskabsplan ift. traumatiske hændelser
 • Stor arbejdsmængde og tidspres – OBS på akkordarbejde
 • Alenearbejde – kontakt til andre?

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Tunge løft – pyntegrønt, juletræer, trækævler
 • Træk og skub – træstammer, juletræer
 • Arbejdsstillinger – ved klipning/bundtning af pyntegrønt, brug stangklipper
 • Vibrationer – skovningsmaskiner, håndværktøj (motorsav)

Ulykkesrisici:

 • Motorsav – kædebremse, intakt kædefangertap, gasspærre, er saven justeret og vedligeholdt?
 • Værnemidler motorsav - skærebukser, skærestøvler, hjelm, visir, og hørerværn
 • Anvendelse af fældejern, kiler og spil
 • Bruges der forhug? – træer over 12 cm. diameter
 • Fældekam - er denne intakt på stubben efter fældning?
 • Benyttes der bagtå ved fældning af træer i blæsevejr?
 • Fældning af juletræer – fremføres sav mod bagside af ben?
 • Respektafstand – afstand til nabosav
 • Buskrydder/græstrimmer – værnemidler, afskærmning over roterende dele
 • Afskærmning af kraftoverføringsaksler
 • Nedstyrtning fra lastvogne
 • Brug af seletøj til stangklipper mhp. at undgå vipning mod naboklipper
 • Nødstop på netmaskine
 • Afskærmning af stabspidser
 • Enegang ved friskæring af vindfældere?
 • Brug af skylift – OBS på understøtning

Støj:

 • Brug af høreværn ved brug af støjende maskiner

Kemi:

 • Brug af alkylatbenzin – (udsættelse for benzen)
 • Brug af mineralsk > < vegetabilsk kædeolie

Indeklima:

 • Skimmelsvamp i lokaler der er udsat for fugt

Andre AMP:

 • Brug af motorsav unge u. 18 år
 • Opmærksomhed på skovflåtbid (borrelia, TBE)
 • Velfærdsforanstaltninger
 • Skimmelsvamp v. håndtering af flis

 

Skovbrug – brancheundervisningsnotat

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen Skovbrug

Skovbrug spænder fra egentlig skovdrift med hugst, pleje af skoven samt anden kommerciel udnyttelse af skoven. Endvidere benyttes skoven med tilhørende arealer i vid udstrækning som rekreative områder af publikum. Store dele af skov i Danmark er privatejet og derudover er betragtelige arealer offentligt ejet, som administreres af Naturstyrelsen samt kommuner.
Mange brancher har arbejdsopgaver, der minder om opgaver som udføres i skoven. Således rummer eksempelvis anlægsgartnere, skoventreprenører, landbrug m.m. alle elementer af arbejde, der typisk udføres i skovbruget. Dele af dette notat vil således også kunne anvendes i disse brancher, specielt hvad angår brug af motorkædesav samt fældningsarbejde.
Særligt i skovbruget og specielt i sæsonen for pyntgrønt og juletræer benyttes udenlandsk arbejdskraft. Udlændinge kan både være ansat fast eller som vikar i danske virksomheder eller de kan arbejde som ansatte for udenlandske virksomheder. Reglerne omkring disse forhold bør derfor også konsulteres inden tilsynet påbegyndes. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der i skoven ofte træffes private sankere, der ikke er i et ansættelsesforhold men samler/friskærer træ ind til eget brug.

Mange af de emner der arbejdes med er svære at fastsætte vægtangivelser på. Vægten af tilsyneladende næsten identiske emner kan variere betragteligt, idet fugtindholdet og træart spiller en rolle. Densitetsberegninger vanskeliggøres ligeledes af varierende og ujævne former. Dette kan vanskeliggøre en egentlig vægtangivelse i relation til indsamling af data i relation til ergonomisk problemstillinger. Der stilles derfor særlige krav til arbejdsgiveren omkring dette forhold således der ikke udføres sundhedsskadelige løft.

Opmærksomheden henledes i øvrigt også på, at der er særregler for hviletidsbestemmelserne omkring høst i skovbruget.

Høst af løvfældende træ sker som udgangspunkt i den sene vinter - tidlig forår inden saftspænding i træet øges.
Juletræer og pyntegrønt udgør en væsentlig del af produktionen i branchen og en stor del eksporteres. Der læsses derfor store mængder pyntegrønt og juletræer på læssepladser ved flere skovparceller.
Pyntegrønt starter allerede sent september - tidligt oktober, mens juletræer typisk høstes fra den første frost. Frosten sikre at nålene forbliver på træerne.

Arbejdsmiljøproblemer

Krav til egenindsats

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Eftersyn af skovspil Traktormonteret mekanisk drevet skovspil skal i lighed med andre mekanisk drevne spil underkastes passende eftersyn af en sagkyndig, ligesom de er anmelde- og jounalpligtige. Efter oplag skal spillet ligeledes underkastes eftersyn. Påbud
Efter en konkret vurdering.
Skovningsmaskiner Fælde og bunkelæggere, skovningsmaskiner skal på tilsvarende måde underkastes eftersyn. Påbud /strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Kraner Er udover eftersyn efter leverandørens anvisninger omfattet kravet om 10 års eftersyn også kraner, der benyttes i skovbruget. Påbud /strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Uddannelse topkapning Topkapper samt jordmand som skal udføre eventuel redning af klatrer i trækronen skal have gennemgået uddannelse svarende til skovskolens niveau. Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Beredskab i forhold til traumatiske hændelser Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedr. psykisk førstehjælp. Påbud
Efter en konkret vurdering.
  Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn indenfor 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp. Strakspåbud/påbud
Efter en konkret vurdering.
Stor arbejdsmængde og tidspres OBS ved akkordarbejde Påbud/vejledning
Efter en konkret vurdering.
Alene arbejde Er der ved fældearbejde fordelt over dagen af hensyn til sikkerheden kontakt med andre: Ca. 4 gange om dagen eller ved telefonisk kontakt ca. 5 gange om dagen eller kombineret? Påbud/vejledning
Efter en konkret vurdering.

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tunge løft Løft ved læsning af pyntegrønt og juletræer på biler.
Løft ved netning af juletræer.
Løft eller vip (løft af en del af byrdens vægt) ved flytning af større kævler.
Strakspåbud/påbud
Efter en konkret vurdering.
Træk og skub Ved slæbning af stammer og juletræer til læssevej.
Ved håndbinding af bundter med pyntegrønt.
Påbud
Efter en konkret vurdering.
Arbejdsstillinger Ved klipning af pyntegrønt.
Ved bundtning af pyntegrønt.
Ved brug af stangklipper uden brug af bæresele.
Håndbelastning ved brug af beskærersaks.
Ved siddende arbejde på udplantningsvogn.
Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Vibrationer Ved arbejde i skovningsmaskiner mv.
Ved brug af håndværktøj.
Påbud
Efter en konkret vurdering.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tekniske hjælpemidler og værnemidler:    
Motorsav Anvendes kædesav med funktionsdygtig kædebremse således kæderotation hindres ved kast og ved kontakt med skærebukser.
Anvendes kædesav med intakt kædefangertap, således knækket kæde ikke rammer underarm?
Anvendes kædesav med funktionsdygtig gasspærre der hindrer mod utilsigtet gasgivning?
Forbud/strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
  Aktiveres kædebremse på startet sav, når der ikke
saves, således utilsigtet kæderotation ikke startes ved eksempelvis snublen eller når savoperatør går fra savelokalitet til savelokalitet?
Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
  Er saven justret og vedligeholdt, således denne kan køre i tomgang, uden kæden roterer med rundt og således, at tomgangen bevares, når kædebremsen er trukket? Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Værnemidler motorsav Anvendes værnemidler i form af intakte skærebukser, skærestøvler, hjelm, visir, og hørerværn, samt kompresforbinding (fældnings- og skovningsarbejde)?
Passer skærebuksernes klassifikation til motorsavens hastighed?
Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Fældejern og kiler Anvendes fældejern og kiler ved fældning af større træer til sikring af korrekt fælderetning. Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Spil Anvendes der spil ved indtrækningsopgaver og ved risiko for hængere? Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Arbejdsmetoder/-processer:    
Forhug Saves der med forhug ved træer over 12 centimeter diameter centimeter i brysthøjde, således faldretning af træet er kendt? Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Fældekam Er der fældekam på stødene umiddelbart efter fældning? Det kan være forbundet med ulykkesfare, hvis fældekammen er savet over eller ikke eksisterende da træets faldretning bla. defineres af intakt fældekam. Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Bagtå Benyttes der bagtå ved træer over 25 centimeter i brysthøjde i blæsevejr, således træet ikke falder for hurtigt og utilsigtet? Forbud
Efter en konkret vurdering.
Fældning af juletræer Fældes der juletræer mellem benene, hvor sav fremføres mod bagside af ben, hvor støvlen ikke har skærehæmmende indlæg? Forbud /strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Respektafstand Holdes der fornøden respektafstand mellem savoperatørerne, således at man ikke rammes af nabosav? Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Nedtagning af hængere Er der tilstrækkelige hjælpemidler til rådighed ved nedtagning af hængere dvs. kiler, fældejern med vendekrog spil, traktor med skovspil m.m. ? Nedtages/afspærres hængere straks? Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Brug af buskrydder
Brug af græstrimmer
Buskrydder samt græstrimmer. Anvendes skærm umiddelbart over roterende dele? Bærer operatør hørerværn og øjenværn, som beskyttelse mod udslyngede elementer? Forbud/strakspåbud.
Efter en konkret vurdering.
Kraftoverførings-
aksel
Er redskaber sikret med afskærmning og med holdekæder således, at personer ikke kan komme i kontakt med roterende kraftoverføringsaksler? Forbud/strakspåbud.
Efter en konkret vurdering.
Nedstyrtning læsning Er der nedstyrtningsrisiko ved færden på lastvogne/ under læsning? Forbud/strakspåbud.
Efter en konkret vurdering.
Brug af stangklipper Er stangklipper forsynet med sele, som ved vipning skal hindre, at stangklipperen rammer naboklipper? Befinder naboklipper sig i en afstand, der sikrer, at man ikke kan rammes af tabt stangklipper? Forbud/strakspåbud.
Efter en konkret vurdering.
Brug af netmaskine Er netmaskine forsynet med nødstop og sikret således, at der ikke kan ske klemning af personer, herunder ved fremførsel af træ i netpose? Forbud/strakspåbud.
Efter en konkret vurdering.
Brug af kombinerede net- pakke- og transportmaskiner OBS vedr. afskærmning /overvågning af stabspidser, sikring mod indtrækning i netningsmekanisme, sikring mod utilsigtet/uvarslet igangsætning i form af samtykke kontakt samt sikring ved transportdel . OBS sikring mod nedstyrtning fra personløfterkurv. Forbud/strakspåbud
Løs stabspidser Er stabspidser forsynet med afskærmning til knivene? Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Friskæring i samarbejde med skovningsmaskine Er friskærer forsynet med signalklæder eller lignende således, at friskærer altid er synlig for chauffør i skovningsmaskine? Forbud/strakspåbud efter konkret vurdering
Friskæring ved vindfældearbejde Forbud mod enegang ved arbejde med vindfældere, idet der kan være stor risiko for ulykker grundet spændinger i træet der kan ramme friskære. Forbud/strakspåbud efter konkret vurdering
Brug af skylift Er skovbunden blød og/eller ujævn fx på grund af stød, skal man være OBS på, at skylift er tilstrækkeligt understøttet, så den ikke vælter.
OBS vedr. brug af sele ved potentielt 3-dimensionelt bevægelsesmønster efter leverandørs anvisninger.
Forbud/strakspåbud efter konkret vurdering

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Anvendes hørerværn ved støjende maskiner eksempelvis kædesav, buskrydder, juletræsklipper og netamaskine? Strakspåbud.
Efter en konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Alkylatbenzin
To-takt
4-takt
Benyttes der alkylatbenzin til både 2-takt- og 4-taktsmotore, hvilket vil formindske udsættelsen for bla. Benzen? Påbud om substitution/vejledning.
Efter en konkret vurdering.
Vegetabilsk olie kontra mineralsk olie Benyttes der vegetabilsk olie som kædeolie til motorkædesav, hvilket ikke er ligeså sundhedsskadeligt som mineralsk olie? Påbud om subsustitution/vejledning.
Efter en konkret vurdering.

Indeklima

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Skimmelsvamp i værksted mm. Lokaler kan være udsat for fugt, der giver grobund for udvikling af skimmelsvamp. Påbud eller rådgivningspåbud.
Efter en konkret vurdering.

Andre AMP’er

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Børn og unge Unge under 18 år ikke benytte kædesav med mindre det er et nødvendigt led i deres uddannelse. Forbud.
Efter en konkret vurdering.
Skovflåter Er man opmærksom på de sygdomsriscisi skovflåter kan overføre (borrelia, skovflåtencephalitis også kaldet tick borne encephalitis forkortet TBE m.m.) Vejledning
Efter en konkret vurdering.
Velfærdsforanstaltninger Velfærdsforanstaltninger skal være til rådighed med toilet m.m. ved arbejde i skoven. Strakspåbud
Efter en konkret vurdering.
Skimmelsvamp ved flisbunker/ hådtering af flis Benyttes der gummiged/ traktor med HEPA-filter eller tilsvarende ved håndtering af flis? Bæres der værnemidler under manuel håndtering af flis? Strakspåbud om personlige værnemidler/påbud
Efter en konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder
Alkylatbenzin Benzin i renere form end standerbenzin der udvikler sundhedsskadelige partikler. Totakts akylat benzin vil have korrekt blandingsforhold således der udvikles mindre røg.
Bagtå Den sidste del af træet der sammen med fældekammen holder træet inden fældning.
Hænger Fældet træ, der hviler på andet træ eller genstand, så dette ikke rammer terræn.
Forhug V-formet udskæring i træets tiltænkte faldretning.
Fældejern Kobensagtigt jern med bred fod til øgning af moment. Bruges til at vippe dreje træ/ stammer. Forsynet med vendekrog til fastholdelse af stammer der skal drejes.
Fældekam Fældekam er det hængsel som styrer fælderetningen under fældningen.
Indtrækning Træ der trækkes i bestemt retning under fældning.
Kast Rammer saven med det øverste af sværdspidsen på et emne kan denne slynges mod operatøren med stor kraft.
Kædefangertap Under saven sider en lille tap umiddelbart foran drivhjulet. Denne forkorter kædes vandring mod operatøren i tilfælde af kædebrud.
Kædebremse Bremse, der standser kædens rotation ved blokering eller kast.
Mineralsk olie Olie udvundet fra undergrund.
Stab Afkortes en gren eller stamme er staben det der sidder tilbage på træet.
Stød Stub.
Vegetabilsk olie Udvundet af planter. Benyttes sammen med additiver som kædeolie. Er ikke så sundhedsskadeligt som mineralsk olie.