Spildevand og rensningsanlæg

Brancheundervisningsnotat om spildevand og rensningsanlæg

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • Arbejdspladsvurdering generel samt ATEX APV
 • Vaccinationer grundet arbejde med spildevand og kloakslam

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Psykisk 1. hjælp ved særligt farligt arbejde fx i brønde
 • Stor arbejdsmængde og tidspres

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Manuel håndtering af dæksler

Ulykkesrisici:

 • Vagtmænd ved arbejde i brønde, ledninger m.m.
 • Nedstyrtningsfare fx ved manglende sikkerhedsforanstaltninger ved bassiner.
 • Forkert brug af stiger og stilladser fx ved opstilling på en skrå bassinbund.
 • Mangelfuld udluftning og måling for eksplosive og sundhedsskadelige stoffer ved nedstigning i brønde og ledninger,
 • Eksplosive eller giftige gasarter i indløbsbygværker og pumpestationer
 • Trange rum og alenearbejde
 • Arbejde på skrå arealer

Støj:

 • Støj i maskinrum

Kemi:

 • Kemiske belastninger ved kontakt med
 • Aerosoler fx ved højtryksspuling
 • Mikroorganismer
 • Kemiske stoffer
 • Luftbårne bakterier og vira
 • Støvudsættelse ved rensningsanlæg med slamafbrænding eller udtørret slam.
 • Kemiske stoffer til fremme af processen:
 • Polymerer ved afvanding
 • Ozon, lugtdæmpende

Indeklima:

 • Mangelfuld ventilation på rensningsanlægget
 • Passende beklædning til udendørs arbejde.

 

Spildevand og rensningsanlæg – brancheundervisningsnotat

1. marts

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalist tilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen ”Spildevand og rensningsanlæg”.

Branchen er kendetegnet af hovedsageligt kommunalt ejede aktieselskaber.

Spildevand indeholder et højt indhold af næringssalte (specielt kvælstof og fosfor) samt organisk stof og kemikalier. Spildevandet fra industrien indeholder også disse stoffer dog ofte i en meget højere koncentration. Spildevand i form af regnvand indeholder som regel sand, olie, grene, blade m.v.. Formålet med et rensningsanlæg er at fjerne disse stoffer og materialer.

De arbejdsopgaver, der kendetegner arbejdet på et rensningsanlæg, er overvejende

 • overvågning af renseprocesser,
 • analyser af spildevand og slam,
 • reparation og vedligeholdelse af anlæg og processer.

Figur 1: Rensning af spildevand sker som vist på nedenstående principopbygning:

Spildevand og rensningsanlæg

 

Arbejdsmiljøproblemer

Formelle krav

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
 • Arbejdspladsvurdering
 • Arbejdsmiljøorganisation
 • Vaccinationer.
 • Rygepolitik
 • Svejseuddannelse, hvis der svejses eller slibes i metal.
 • Eftersyn af tekniske hjælpemidler

Der skal ud over den almindelige Arbejdspladsvurdering som hovedregel også udarbejdes særlige APV i forbindelse med eksplosiv atmosfære. Denne særlige arbejdspladsvurdering skal bl.a. indeholde følgende:

 •  Kortlægning og vurdering af risici fra eksplosiv atmosfære.
 •  Klassifikation af områder med farlig eksplosiv atmosfære i zoner.
 •  Foranstaltninger til at undgå dannelse af farlig eksplosiv atmosfære.
 •  Foranstaltninger til at undgå antændelse af farlig eksplosiv atmosfære.
 •  Foranstaltninger til at begrænse de skadelige virkninger fra en eksplosion.

Har de ansatte de obligatoriske vaccinationer?
Ifølge bekendtgørelse om kloakarbejde skal personer, der i størstedelen af deres arbejdstid er beskæftiget med håndtering, behandling eller analyse af spildevand, kloakslam og lignende være effektivt vaccineret mod

 1. leverbetændelse (Hepatitis A),
 2. stivkrampe (tetanus) og
 3. børnelammelse (polio), inden arbejde med kontakt med spildevand påbegyndes.

Manglende eller mangelfuld arbejdspladsvurdering for arbejde i eksplosive atmosfærer giver ud over påbuddet et rådgivningspåbud.

Påbud om at sikre obligatoriske vaccinationer, hvis disse ikke er gennemført.

Reguleres i hht. bek. om kloakarbejde.

Se endvidere AT-vejledning D.2.14 om vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand.
Efter en konkret vurdering.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Psykisk førstehjælp ifbm. traumatiske hændelser i arbejdet Der arbejdes bl.a. under jorden, hvilket kan indebære en særlig risiko for alvorlige ulykker.  
  Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. Påbud med frist om foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering.
  Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp. Strakspåbud om iværksættelse af psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering.

Det kan være aktuelt både at afgive påbud med frist og strakspåbud.
Stor arbejdsmængde og tidspres Stor arbejdsmængde og tidspres kan fx være en belastning, hvis medarbejderen ikke har mulighed for at holde pauser, har meget overarbejde eller tilsidesætter sikkerhedsforanstaltninger pga. tidspres. Påbud med frist om at forebygge psykiske belastninger som følge af stor arbejdsmængde og tidspres (evt. strakspåbud).
Efter en konkret vurdering.

Ergonomi/MSB

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Manuel håndtering af dæksler Ved nedgang i eller visuel kontrol af anlæg i brønde, kloaker, eller andre bygningsværker, skal dæksler og andre afdækninger ofte løftes væk. Afhængig af vægten, bør dette ske ved brug af tekniske hjælpemidler i form af f.eks. løfteredskaber. Det kan være et spil eller lignende. Påbud om forsvarlig håndtering af dæksler, hvis vægt og rækkeafstand tilsammen udgør en sundhedsfare.

Reguleres i bkg. om manuel håndtering. Efter en konkret vurdering.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
 • Vagtmænd
 • Nedstyrtningsfare
 • Forkert brug af stiger og stilladser.
 • Mangelfuld udluftning,
 • Eksplosive eller giftige gasarter i indløbsbygværker og pumpestationer
 • Trange rum og alenearbejde
 • Arbejde på skrå arealer
 • I brønde, ledninger og andre trange rum skal der under arbejdets udførelse oven for den opgang, som er nærmest arbejdspladsen, være posteret 2 vagtmænd, som til stadighed har kontakt med de arbejdende personer. Vagtmændene skal være forsynet med fornødent redningsapparatur, samt hejseværk. De skal hurtigt kunne tilkalde hjælp enten gennem hensigtsmæssigt placeret telefon eller radioanlæg.
 • Hejseværket skal være typegodkendt.
 • Vagtmændene skal være instrueret og oplært i at benytte hejseværket.
 • Redningsapparaturet skal virke korrekt, og være efterset efter leverandørens anvisninger.
 • Der måles for eksplosive og sundhedsskadelige dampe, samt iltindholdet. Inden og under nedstigningen.
Efter en konkret vurdering (Straks) Påbud om effektive foranstaltninger mod nedstyrtning ved akut fare.
Der kan evt. gives strakspåbud om midlertidige foranstaltninger indtil den endelige løsning er tilvejebragt i form af fx fornøden afspærring, skiltning m.v.

Reguleres i bek. om faste arbejdssteders indretning.
 
 • Vær opmærksom på hvordan virksomheden har planlagt og tilrettelagt alenearbejde i trange rum. Har virksomheden truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge risikoen for alvorlige ulykker ved alenearbejde, og er der tilstrækkelig mulighed for at tilkalde assistance effektivt?
Efter en konkret vurdering (Straks)/Påbud om at forebygge og nedbringe risikoen for alvorlige ulykker ved alenearbejde i trange rum.
 
 • En del af arbejdet på et rensningsanlæg forgår ved udendørs vedligeholdelse af græsarealer og overløbsbassiner og lignende med skrå sider. Her kan der være fare for nedstyrtning i bassin. Vær opmærksom på, om og hvordan man er sikret mod nedstyrtning, om man bruger egnede tekniske hjælpemidler evt. bruger line eller andre foranstaltninger. Ved brug af sikkerhedsline, skal denne kunne optage et træk på 1200 kN. Brug af sikkerhedsline er til kortvarigt arbejde og kun hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt.
(Straks) Påbud om at arbejdet skal planlægges og udføres fuldt forsvarligt.
Påbud om at anvende egnede tekniske hjælpemidler. Efter en konkret vurdering.

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Støj i maskinrum
 • Vær opmærksom på om der er truffet støjdæmpende foranstaltninger, til at reducere eller fjerne støj på faste arbejdssteder
 • Er der høreværn til rådighed, og bruges de.
Ved overskridelse af støjgænser afgives påbud om at reducere eller fjerne støj på faste arbejdssteder, og evt. påbud om brug af høreværn. Efter en konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau

Kemiske belastninger ved:
Kontakt med

 • Aerosoler
 • Mikroorganismer
 • Kemiske stoffer
 • Luftbårne bakterier og vira.
 • Støvudsættelse kan forekomme ved rensningsanlæg med slam afbrænding, eller udtørret slam.

Vær opmærksom på om de ansatte udsættes for kontakt med spildevand. Dette sker især, hvor væskeoverflader brydes. Herved kan dannes aerosoler, som indeholder mikroorganismer og kemiske stoffer. Størst mængde aerosoler dannes i forbindelse med:

 • højtryksspuling og ved beluftning af spildevandsbassiner.
 • sprøjt og plask i spildevandsledningerne og i åbne spildevandsbassiner.
 • sammenbrud af maskineri, tilstopning af kloakledninger og rør

Efter en konkret vurdering (Straks) Påbud om foranstaltninger mod

1. synlige sprøjt, plask eller aerosoler.
2. udsættelse for synligt støv
3. evt. med midlertidige foranstaltninger i form af masker.

Ved akut fare evt. strakspåbud.

Reguleres i bek. om arbejdsstedets indretning og bek. om biologiske agenser og arbejdsmiljø.

4. Ved konkret mistanke overvejes evt. undersøgelsespåbud § 21
Efter en konkret vurdering.

Kemiske stoffer til fremme
af processen:

 • Polymerer ved afvanding
 • Ozon:
  Lugt dæmpende, men kræftfremkaldende/strube. Skiltning og vagt som afbryder anvendelse når personer er i et sådant område

Vær opmærksom på om der anvendes kemisk rensning.
Tilsætter man procesfremmende stoffer mhp. f.eks. at reducere fosfor til kvælstof?

De mest anvendte stoffer er

 1. aluminiumsulfat
 2. ferrichlorid (meget sjældent)
 3. ferrosulfat (sjældent) calciumhydroxid.

Er der truffet foranstaltninger til at omgås disse stoffer efter leverandørens anvisninger? Herunder anvendelse af personlige værnemidler.

Kontroller om arbejdspladsbrugsanvisninger er til stede og følges. Vær især opmærksom på om de har de personlige værnemidler, der skal anvendes i.h.t. Arbejdspladsbrugsanvisningens.

Påbud om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger, hvis disse ikke er tilgængelige.

Reguleres i bek. om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Påbud om brug af personlige værnemidler i.h.t. anvisningerne i APB’en, hvis disse ikke er til rådighed eller ikke anvendes.
Reguleres i bek. om brug af personlige værnemidler.

Indeklima

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
 • Mangelfuld ventilation
 • Udendørs arbejde
Arbejdsproces på et rensningsanlæg udvikler såvel ubehagelige og giftige luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, indeholder mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Derfor skal rum som oftest være forsynet med mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.

En del af arbejdet på et rensningsanlæg forgår med vedligeholdelse af udendørs arealer. Har de ansatte hensigtsmæssigt arbejdstøj passende til årstiden.
Påbud om at sikre at hvert arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk.

Hvis der ikke på forsvarlig måde kan opnås tilstrækkelig luftfornyelse gennem vinduer, døre, ventiler og lignende til det fri, skal der indrettes en mekanisk ventilation, der giver tilstrækkelig tilførsel af frisk luft af passende temperatur og fugtighed.

(Straks) Påbud om at de ansatte skal sikres brugen af passende arbejdstøj, der skal beskytte mod varme og kulde. Arbejdstøjet er derfor omfattet af reglerne om personlige værnemidler.
Efter en konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder
Kloakstikledning Betegnelsen for den del af forbindelsen mellem en ejendoms afløbsinstallation og hovedkloaksystemet, som er uden afgreninger. Stikledningen kan være opdelt i en privat del, og en del som tilhører den aktuelle forsyningsenhed., hvilket kan være et offentlig eller kommunalt ejet forsyningsselskab.
Afløbsinstallation Ved ejendommens afløbsinstallation forstås den del af afløbssystemet, som er beliggende i bygninger med tilhørende grund. Afløbsinstallationer omfatter alt fra håndvaske, gulvafløb og toiletter, til nedløbsrør, brønde, nedgravede rør m.m.
Højvandslukke En anordning, der kan lukke manuelt eller automatisk, så der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen eller i bygningen oven for højvandslukket
Pumpebrønd Anlæg til bortpumpning af afløbsvand. Anlægget består normalt af en eller flere pumper anbragt i en opsamlingsbeholder eller –brønd.
Nedgangsbrønd Rense- og inspektionsbrønd med adgang for personer til bundløb og de tilsluttede ledninger.
Spulebrønd Har samme funktion som en nedgangsbrønd. En spulebrønd har dog mindre diameter, og personer kan ikke gå ned i brønden.
Nedløbsbrønd Brønd, der modtager regnvand gennem rist og/eller tilsluttet ledning. En nedløbsbrønd er forsynet med sandfang og eventuel med vandlås.
Sætninger Viser sig ved at jorden synker, eller ved at der opstår huller eller fordybninger over kloakken