Tandlæger

Brancheundervisningsnotat om tandlæger

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats

 • APB: stoffer der anvendes fx formalin, lattergas (dinitrogenoxid), kviksølv (amalgam), formolcresol (mumificere nerver), sprit, methylmetacrylat, KaVo spray og natriumperborat.

Psykisk arbejdsmiljø

 • Stor arbejdsmængde: krav til faglighed og krav om ikke at lave fejl ved behandlinger.
 • Mobning: samarbejde ved flere ejere.
 • Fysisk og/eller psykisk vold: patientklager, indbrud og røveri samt dårlige betalere.

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

 • Arbejdsstillinger: i forbindelses med tandlægearbejdet samt i laboratorier og tandteknikere. Indretning af skærmarbejdsplads i receptionen.
 • Tunge løft: spande med gips på hos tandteknikere samt dunke med demineraliseret vand.

Ulykkesrisici

 • Håndtering af kanyler ved konstateret risiko for stikskader.
 • Gasflasker.

Støj

 • Unødig støj: kompressorer samt tandrensende bor.

Kemi

 • Se BUN for anvendte kemikalier og kravene hertil. Opmærksomhed på kviksølv-amalgam og lattergas (N2O, di-nitrogenoxid).

Støv

 • Akrylplast af metylmetacrylat (proteser) hos tandteknikere.

Personlige værnemidler

 • Klorin, rodalon samt allergifremkaldende acrylater.

 

Tandlæger – brancheundervisningsnotat

Dato og versionsnummer Udarbejdet af Godkendt af TG-chef, dato Ændring
Juli 2015 (1) Line Iversen og Birgit Serup Larsen, TC Syd, TG3 Thomas N. Christensen, TC Nord  

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen tandlæger

Virksomheder i denne branche er f.eks. kommunal børnetandpleje, tandreguleringsklinikker, private tandlæger samt tandteknikere. Der kan være fra 1 til 350 ansatte, som omfatter tandplejere, klinikassistenter, tandlæger, tandteknikere og receptionister.

Arbejdsmiljøproblemer

Krav til egenindsats

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Er der arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) på faremærkede stoffer og materialer. Af stoffer der anvendes kan nævnes formalin, lattergas (dinitrogenoxid), kviksølv (amalgam), formolcresol (mumificere nerver), sprit, methylmetacrylat, KaVo spray og natriumperborat. Rengøringsmidler kan også være faremærkede.

Eftersyn af kompressor, tandlægestol og andre tekniske hjælpemidler efter leverandørens brugsanvisning.
Påbud efter en konkret vurdering. APB for rengøringsmidler er ej påbud hvis art og omfang svarer til almindelig husholdningsbrug.

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Mobning og mobbelignende handlinger Det er vigtigt at der er ledelsesmæssig støtte og opbakning, samt kollegial hjælp og støtte. Det kan kræve særlig opmærksomhed, hvis der er tale om flere ejere. Interne gnidninger kan medføre risiko for mobning og mobbelignende handlinger. Påbud og rådgivningspåbud.
Ved mistanke: Påbud efter §21 Efter konkret vurdering.
Arbejdsmængde og tidspres Store krav til faglighed og krav om ikke at lave fejl ved behandlinger. Omstruktureringer på offentlige klinikker kan have indvirkning på arbejdsmængden. Påbud om at forebygge sundhedsskadelige belastninger ved stor arbejdsmængde.
Efter konkret vurdering.
Fysisk og/eller psykisk vold

Er der en risiko for at blive udsat for fysisk og/eller psykisk vold, og hvor det samtidig vurderes, at virksomhedens forebyggelse er utilstrækkelig. Risikoen kan være tilstede ved:

 • Håndtering af patientklager
 • Indbrud og røveri
 • Dårlige betalere
Påbud eller strakspåbud om at forebygge risikoen for fysisk og/eller psykisk vold i forbindelse med arbejdet.
Efter en konkret vurdering.

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Indretning af skærmarbejdsplads Sekretærens/receptionistens arbejdsplads skal være tilpasset den enkelte og passe til flere personer hvis tilfældet. Reglerne i skærmbekendtgørelsen og /eller faste arbejdssteders indretning følges. Påbud efter konkret vurdering afhængig af varigheden af arbejdet
Arbejdsstillinger Tandlægefaget kan være plaget af statisk muskelarbejde, arbejde med lettere foroverbøjet lænderyg og præcisionsarbejde.
Forebyggelse af nedslidning er: Variation i arbejdet i form af forskelligartet arbejde og på forskellige indrettede klinikker, praktiske opgaver mv.
Muligheder for indstilling af inventar, herunder stole som eksempelvis sadelstole.
Særligt fokus på sundhedsfremmende tiltag fx i form af afvekslende arbejde, øvelser der styrker muskulaturen, pauser, understøttelse af underarme, at undgå anspændthed og samlebåndsbevægelser.

Ved arbejde med slibning og tilpasning af tandudstyr har arbejdspladsens indretning betydning for hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Operationer og arbejde med implantater, kan give fastlåste arbejdsstillinger.

Laboratorier, tandklinikker og tandteknikere: Høj grad af præcisionsarbejde med vibrationer fra håndværktøj samt kombination af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger kan over længere tid give snurrende og sovende fornemmelser i hænderne.
Påbud efter konkret vurdering. Særligt fokus på omfang og varighed samt konstaterede sundhedsskadelige arbejdsstillinger.
Tunge løft Spande med gips på 25 kg hos tandteknikkere. Dunke med demineraliseret vand på 20-25 kg. Anvendes til bl.a. autoklaver mv. hos tandlæger, hvor der ikke er automatiseret anlæg med vandfilter. Påbud efter konkret vurdering. Ved enkeltløft på 25 kg i ¾ arms afstand.

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Stikskader Håndtering af kanyler. Der gives ikke påbud ved manglende procedure, men alene ved konkret konstateret risiko for stikskader. Påbud efter konkret vurdering.
Trykflasker Gasflasker hos tandteknikere, tjek slanger, slid og placering. Gasflasker (herunder lattergas) opbevares så der ikke er risiko for, at de vælter. Påbud efter konkret vurdering.

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Unødig støj kan være et problem i laboratorier eller andre rum med f.eks. kompressorer. Desuden kan de tandrensende bor være kilde til unødig støj. Påbud efter konkret vurdering.

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
 

Brug af kemikalier i laboratorier eller behandlingsrum/klinikker: Hvis der udvikles sundhedsskadelig eller generende luftforurening skal der anvendes procesventilation, som er forsynet med kontrolanordning. Hvis der er tale om små, spredte forureninger, kan procesventilationen efter en konkret vurdering udgøres af rumventilation.
Hvor der udvikles sundhedsskadelig forurening, skal kontrolanordningen være forsynet med alarm (lyd eller lys).

Der kræves normalt ikke kontrolanordning på stærksug. Bemærk dog nedenstående afsnit om lattergas, hvor stærksuget anvendes som procesventilation ift. lattergas.

Kemikalier der anvendes kan være:

 • Adhæsiver såsom permagum adhæsiv og polyether adhæsiv = binder/limer, bruges i mund og på laboratorier (sundhedsskadeligt og meget brandfarligt samt farlig ved indånding).
 • Acrylplast af acrylater såsom metylmetacrylat (monomerene er irriterende på hud, øjne og slimhinder samt allergifremkaldende).

  Ved kogning af uhærdet akrylplast, hvor der anvendes to- komponent akryl (væske + pulver) og ved bearbejdning af acrylplast i form af fx aftryksmateriale, akrylproteser, gipsmodeller og porcelænsmateriale skal der anvendes procesventilation. Hos tandlæger kan arbejdet med acrylplasten fx være i lukket boks tilkoblet procesventilation eller i et stinkskab.
 • Formaldehyd (som bl.a. er kræftfremkaldende), kan anvendes som desinfektionsmiddel i forbindelse med eksempelvis rodbehandling. Hvis dette anvendes kræver det anmeldelse til Arbejdstilsynet. Det vurderes dog ikke at være meget udbredt længere.
 • Pulpax Kamferklorfenol, som anvendes til desinficerende middel ved eksempelvis rodbehandlinger
 • Calasept (ætsende)
 • Eugenol (irriterende og allergifremkaldende)
 • Natrium-Hypoclorid 5%
Oftest vejledning. Afhænger af konkret vurdering (bl.a. hvor mange spredte forureninger (sundhedsskadelige eller generende) der er til stede i disse rum). Der foretages konkret vurdering af forureningskilder og luftkvalitet.
 
 • Kviksølv-amalgam til fyldninger: Afdampning, giftig ved indånding. Der skal bruges et lukket system fx vivacap eller et erstatningsprodukt. Når det blandes i dentomat stiller vi ikke krav. Amalgam frigiver ikke kviksølv, så når det først er blandet er der ingen problemer. Derfor kræves der ikke procesventilation ved selve anvendelsen efter blanding (ved stolen). Ved udboring af gamle fyldninger er stærksug tilstrækkelig som procesventilation.
Påbud efter konkret vurdering.
 
 • Lattergas (N2O, di-nitrogenoxid), udslip. Der skal anvendes procesventilation (stærksug) eller dobbelt-maske (inder- og ydermaske). Gasbortlednings-anordning (i dobbeltmaske) skal være forsynet med kontrolanordning. Lattergasapparatur skal efterses hvert andet år. Bemærk: gravide må ikke arbejde med eller udsættes for lattergas. Anvendelse af enkeltmaske uden yderligere udsugning kan efter konkret vurdering betragtes som en bagatel, såfremt anvendelsen kun sker sjældent.
 • Kavo-spray til smørring af instrumenter efter desinfektion. Ved brug af kavo-spray skal der anvendes procesventilation. Smøring kan dog også gøres i en lukket boks, hvor rens og smøring sker i boksen (assistina apparat). Denne skal være koblet til procesventilation.
Opmærksomhed på, at der ikke kan kræves punktudsug, når der anvendes dobbeltmaske.
Støv

Ved slibning i akrylplast af metylmetacrylat (proteser) hos tandteknikere kan der være fin støvdannelse samt evt. gendannelse af monomeren, som er sundhedsskadelig. Derfor krav til anvendelse af processug med afkast til det fri og kontrolanordning med alarm.

Slibning i gips: Hvis dette foregår 'under vand' er det uproblematisk. I almindelig klinik vil det typisk have et lille omfang og dermed udgøre en bagatel.

Påbud efter konkret vurdering af støvdannelsen.
Personlige værnemidler

Brug af passende værnemidler ved håndtering af kemiske stoffer som ex. klorin, rodalon mv. Ligeledes ved håndtering af f.eks. allergifremkaldende acrylater.

Påbud efter konkret vurdering. 

Andre AMP’er

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Velfærdsforanstaltninger Spises der i samme rum hvor der slibes acrylplast (tandteknikere). Påbud efter konkret vurdering
Biologi Anvendelse af p-filtre fx P3 (virusser, bakterier og aerosoler). Ofte mundtlig vejledning

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder
Autoklave
Beholder, der kan lukkes tæt (trykkoger), og som ved forhøjet tryk og temperatur benyttes til at sterilisere mikrobiologiske substrater, inficeret materiale og udstyr, fx kirurgiske instrumenter.
Sadelstol En behandlerstol hvor man får en god arbejdsstilling, hvor man hindrer afklemning ved lysken og har mindre tendens til at falde sammen.