Tømrer og bygningssnedker

Brancheundervisningsnotat om tømrer og bygningssnedker

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Krav til egenindsats:

 • AMO på byggepladser ved min. 5 personer i mere end 14 dage
 • ATEX-APV ved store støv-koncentrationer
 • Lovpligtig uddannelse ved arbejde med isocyanater og epoxyforbindelser
 • Lovpligtig uddannelse ved opstilling af stillads over tre meter
 • Krav om teleskoplæssercertifikat
 • Særlig instruktion og oplæring ved brug af lift

Psykisk arbejdsmiljø:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Psykisk førstehjælp ifm. traumatiske hændelser i arbejdet, når der udføres farligt arbejde fx arbejde i højden.
 • Stor arbejdsmængde og tidspres især hos formænd og byggeledere
 • Mobning og seksuel chikane

Muskel- og skeletbesvær (MSB):
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Løft og bæring af diverse plader, vinduer, døre, konstruktioner, tagplader m.m.
 • Knæliggende arbejde ved fx gulvlægning
 • Arbejde over skulderhøjde ved fx boring i lofter og opsætning af loftbeklædning

Ulykkesrisici:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Maskinsikkerhed på værksted og på byggepladser
 • Nedstyrtning fra stilladser, tage, bygningskonstruktioner og stiger.
 • Fald og snublen i samme niveau pga. mangelfuld oprydning og rengøring

Støj:

 • Adskillelse af støjende og ikke støjende arbejde både på værksted og byggeplads.
 • Brug af fx slaghammer og borehammer
 • Skæring af rigler i stedet for klipning

Kemi:
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Arbejde med asbest.

Øvrigt:

 • Arbejde med, PCB, bly, kvarts, mineraluld m.m.
 • Brug af epoxy, PU-produkter, boracol, træbeskyttelse med opløsningsmidler
 • Træstøv fra maskiner
 • Recirkulering på ventilationsanlæg

Indeklima:

 • Arbejdstemperaturen i vinterhalvåret fx i råhuse og lignende.

Andre AMP'er:

 • Bygherre problemstillinger
 • Mangelfuld projektering

 

Tømrer- og bygningssnedker – brancheundervisningsnotat

2. februar 2017

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Branchen tilhører branchegruppe 2 ”Opførelse og nedrivning af byggeri”.

En stor del af virksomhederne er små virksomheder med under 10 ansatte, hvor mester meget ofte er med ude på opgaver, og derfor ikke så ofte er at træffe på hjemadressen. Det anbefales at ringe til de mindre virksomheder før besøg og aftale, hvor man kan mødes. En mindre del af virksomhederne er mellemstore, hvor der er 10 – 20 ansatte, og en lille del af virksomhederne er store virksomheder, hvor der mere end 20 ansatte. På de mellemstore og store virksomheder vil der oftest være en sekretær eller mester er selv til stede på hjemadressen.

Arbejdet foregår hovedsageligt hos kunder og en mindre del på værkstedet. Kunderne kan være større eller mindre byggepladser i form af fx både nybyg og renovering eller spjældarbejde oftest i form af små-reparationer hos private kunder. Arbejdsfunktionerne omfatter bl.a.følgende:

 • Fremstilling og opsætning af inventar.
 • Fremstilling og isætning af døre og vinduer.
 • Montage af stål- og trækonstruktioner.
 • Opsætning af facadebeklædning og indvendig beklædning
 • Opsætning af tagkonstruktioner og lægning af tagsten, tagplader og tagpap
 • Lægning af gulve og opsætning af lofter
 • Fugearbejde
 • Transport og aflæsning af diverse byggematerialer og maskiner.

 

Arbejdsmiljøproblemer

Krav til egenindsats

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
AMO Arbejdsmiljøorganisation dannes på byggepladser ved min. 5 personer på byggepladsen i mere end 14 dage, og skal deltage på bygherrens sikkerhedsmøder. Arbejdsmiljøorganisation dannes i hjemmevirksomheden når der er mere end 10 ansatte. Reaktionerne gives efter en konkret vurdering.

Strakspåbud på byggeplads. Påbud på hjemmevirksomhed.
ATEX-APV ATEX-APV skal udarbejdes på værksteder hvor der forekommer store støvkoncentrationer, fx ved
udsugningsanlæg.
Påbud
Lovpligtig uddannelse ved arbejde med isocyanater og epoxyforbindelser Alle der arbejder med epoxy- eller isocyanatprodukter, skal have gennemgået en særlig uddannelse. Isocyanat indeholdes f.eks. i polyurethanprodukter (PU) som skum og lim. Strakspåbud
Lovpligtig uddannelse ved opstilling af stillads Stillads over 3 meter må kun opstilles af ansatte, der har uddannelse til det. Strakspåbud
Teleskoplæssercertifikat Teleskoplæsser må kun føres af personer der har den lovpligtige uddannelse:
 • Teleskoplæsser – certifikat A eller truckcertifikat til teleskoplæsser med gafler.
 • Teleskoplæsser – certifikat B til teleskoplæsser der anvendes til hængende byrder (som kran)
Strakspåbud
Lift Brug af lift kræver særlig oplæring og instruktion, hvilket også gælder ved fx anhugning. Strakspåbud

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Traumatiske hændelser AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

Psykisk førstehjælp
Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp.
Påbud med frist om foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering
  Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp. Strakspåbud om iværksættelse af psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering
Stor arbejdsmængde og tidspres Formænd og byggeledere kan være særlig udsatte ift. stor arbejdsmængde og tidspres. Der kan desuden være modsatrettede krav. Tegn på problemer kan fx være konsekvenser i form af tidsplaner der skrider, overarbejde, rapportering om stresssymptomer og langvarige belastninger. Påbud med frist eller strakspåbud. Efter en konkret vurdering
Mobning og seksuel chikane Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere? Obs på lærlinge, nyansatte, minoriteter, udenlandsk arbejdskraft der kan være særligt udsatte. Påbud med frist samt rådgivnings-påbud. Efter en konkret
vurdering. Evt. § 21 påbud med rådgivningspåbud ved mistanke eller uenighed

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tunge løft og bæring AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

Byggeplads:
Der er generelt mange tunge løft og megen bæring i branchen. Fx nedenstående.
Transport, løft og montering af gipsplader, andre plader som fx MDF, OSB, X-finer, vinduer, døre, stilladsdele og andre materialer.
Sørg for at kende vægt, rækkeafstand, antal materialer og antal beskæftigede, der løfter eller bærer. Undersøg om der findes tekniske hjælpemidler på pladsen, og om de kan anvendes og hvordan adgangsvejene er. Husk altid at få ledelsens bekræftelse på at arbejdet udføres og hvordan det udføres.

Vinduesmontering fra smalt facadestillads giver yderligere ergonomiske belastninger

Løft og montering af konstruktioner af stål og træ, herunder spær.

Transport og fordeling af tagplader, tagsten, stålplader, værktøj m.m.

Værksted:
Transport og håndtering af plader, fra levering til pladereol og fra pladereol til brug.
Reaktionerne gives efter en konkret vurdering.

Strakspåbud
Arbejdsstillinger Knæliggende arbejde fx ved gulvarbejde, fodlister mm. Obs på planlægning, så der max er 30 minutter knæliggende ad gangen og samlet arbejde i belastende arbejdsstillinger max. halvdelen af dagen, dette beror dog på en konkret vurdering. Strakspåbud
Øvrige ergonomiske belastninger Skruning over skulderhøjde samt boring over skulderhøjde fx ved opsætning af stropper – vær obs på nakke og skulder.
Ensidig belastning ved fastgørelse/iskruning af mange skruer f.eks. gips/fermacel på forstærket stål.
Strakspåbud

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Maskinsikkerhed AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

Værksted
Manglende afskærmning på maskiner.
Forkert brug fx af rundsave og formatsave jf. brugsanvisninger. Fx manglende brug af skæreskabeloner og fremføringspinde, højde indstilling o.lign.
Reaktionerne gives efter en konkret vurdering.

Strakspåbud eller forbud
Maskinsikkerhed Byggeplads
Vendbar afkorter/rundsav, hvor afskærmning og spaltekniv mangler, eller ikke anvendes jf. fabrikantens brugsanvisning (se foregående om rundsave på værksted).

Fare for alvorlige ulykker med håndrundsave, hvor de ikke anvendes jf. fabrikantens brugsanvisning. Ulykkesfaren kan bl.a. opstå, når rundsaven holdes med en hånd og emnet holdes med den anden hånd, fx hvor emnet er løst.

Det samme gælder skæring med vinkelslibere med skæreskive, herunder store vinkelslibere hvor emnet fx holdes med foden.
Vinkelslibere til skæring og slibning skal altid være monteret med skærm.

Brug af sømpistol under dårlige adgangsforhold, f.eks. på spær, hvor man grundet maskinens vægt holder aftrækkeren inde hele tiden, og snuden så rammer et emne.

Brug af kædesave uden brug af personlige værnemidler.
Personløft med teleskoplæsser med kurv som ikke er egnet til personløft (kurv uden betjeningsorganer) og manglende anvendelse af faldsikringsudstyr.
Strakspåbud eller forbud
Nedstyrtning

Mangelfuldt opstillede stilladser. Fx

 • Opstilling af stilladset uden sikring mod nedstyrtning.
 • Smalle rullestilladser uden støtteben og manglende låsning af hjul.
 • Løse stiger som adgang til stilladset.
 • Mere end 30 cm til facade
 • Mangelfuldt udlagte blændrumsdæk ved spring, hjørner, karnapper.
 • Løse konsoldæk.
 • Stilladset belastes mere end det er dimensioneret til.
Strakspåbud eller forbud afhængig af anvendelsen af stilladset.
 

Tagarbejde. Typiske fejl:
Forkert anvendelse af stillads til sikring mod nedstyrtningsfare. Fx

 • Bukkestillads uden fastgørelser
 • Manglende kasseskærm ved tagarbejde på huse, hvor der grundet taghældning og arbejdshøjde er krav om dette
 • Manglende sikring ved gavl

Ved udskiftning af tagplader på fx haller, hvor der er risiko for gennemstyrtning og/eller nedstyrtning. En løsning er fx at udføre arbejdet fra teleskoplæsser med kurv, som er egnet til personløft og med brug af faldsikringsudstyr.

Strakspåbud eller forbud
  Ved renovering er der typisk huller i etagedæk eller risiko for gennemtrædning af etagedæk med gammel, spredt forskalling. Strakspåbud eller forbud
 

Risiko for fald fra stige, eller stige ikke er det korrekte tekniske hjælpemiddel til opgaven. Fx

 • Når der ikke kan holdes med en hånd på stigen – gælder også wienerstiger.
 • Dårligt underlag.
 • Arbejde med maskiner på stige
 • Ikke fastgjorte stiger som adgangsvej
Strakspåbud eller forbud
  Opstilling af præfabrikerede facadeelementer af træ (trækassetter), der opstilles uden opstillingsvejledning. Strakspåbud eller forbud
Fald og snublen i samme niveau
 • Mangelfuld oprydning og rengøring af adgangsveje.
 • Manglende ryddelighed ved arbejdssteder, hvor der udføres opmærksomhedskrævende arbejde, hvor der håndteres materialer og maskiner
 • Byggematerialer og affald henstilles ikke på dertil udpegede arealer – se fx PSS, for hvem der har ansvaret for de fælles adgangsveje
Strakspåbud eller forbud

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Høreskadende Værksted
Adskil maskiner fra samleværksted. Vær obs på akustikken.
Reaktioner beror på en konkret vurdering.

Påbud
  Byggeplads
Brug af støjende maskiner samt andres brug af støjende maskiner

Slaghammer - borehammer
Rigler skal klippes, eller skæres i et separat rum (fx forstærket stål)

Stærkt støjende arbejdsprocesser skal adskilles fra mindre støjende (fx skal brug af mejselhammer i beton ikke foregå mens snedkeren sætter paneler op). Ved brug af egne maskiner: brug høreværn
Strakspåbud

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

Arbejdsprocesserne ift. indvendig og udvendig asbestarbejde, herunder boring, skæring, slibning mv. i bygningsdele, samt nedrivning af bygningsdele indeholdende asbest.
Reaktioner beror på en konkret vurdering.

Strakspåbud eller påbud med frist efter en konkret vurdering.
  Øvrigt:
Ved nedrivning og renovering: Vær obs på asbest, bly og PCB. Ved arbejde med disse stoffer skal der udarbejdes en særlig APV, da det falder ind under ”særligt farligt arbejde”.
Brug af fast bly er tilladt ved opbygning af røntgenrum, ellers er det stort set forbudt at anvende bly.
Strakspåbud
  Udsættelse for andres epoxy-arbejde, samt ukendskab til epoxy. Strakspåbud
OBS mulighed for substitution, når de selv anvender produktet
  Brug af polyurethan-lim og -skum og træfiller indeholdende styren kræver uddannelse. PU-skum kan udskiftes til andre skumprodukter uden PU.
Der er særlig instruktions- og vejledningskrav vedr. styren jf § 25 i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggels af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
Strakspåbud
  Bekæmpelse og forebyggelse af svampeskader med fx boracol uden procesudsug, åndedrætsværn, handsker mv. Eller anvendelse af produktet uden tilladelse (giftmeddelelse). (se evt produktdatablad: http://www.boracol.dk/boracol20.html) Strakspåbud
  Vær desuden opmærksom på arbejde med træbeskyttelse fx med opløsningsmidler, gammel mineraluld (kræftfremkaldende), respirabel kvarts (kræftfremkaldende) og papiruld, hvor isoleringen som regel indeholder borsalte/borsyrer/borax som er giftigt. Strakspåbud
  Træstøv skal fjernes med sug på maskinerne. Både på værksted og byggeplads. Vær opmærksom på ATEXreglerne i forbindelse med ventilationsanlægget på værkstedet. Påbud på værksted og strakspåbud om midlertidige foranstaltninger om brug af værnemidler. Strakspåbud på byggeplads.
  Vær obs på om der recirkulering på ventilationsanlægget på værkstedet.
Ved skæresteder på byggepladser skal der være afkast til det fri.
Skæres der kun få lister eller lignende på byggepladser er dette under bagatelgrænsen.
Strakspåbud i begge situationer.

Indeklima

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Vær opmærksom på temperaturen især i vinterhalvåret ved arbejde i råhuse og lignende.
Arbejdstilsynet anbefaler at rumtemperaturen ligger på mindst 10 grader ved arbejde med stærk legemlig anstrengelse og mindst 15 grader ved arbejde med begrænset legemlig anstrengelse.
Strakspåbud - efter en konkret vurdering.

Andre AMP’er

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Når der afgives reaktioner på store byggepladser, skal det overvejes om der evt. kan afgives reaktion til bygherre eller den ansvarlige entreprenør i hht. aftaler med bygherre.

Div arbejdsmiljøproblemer der er opstået grundet dårlig planlægning og dårlig tidsplan, hvor andre faggruppers arbejde medfører dårlige forhold, f.eks. at det kan være vanskeligt at komme til med tekniske hjælpemidler eller problemer med sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområder, se bygherres plan i PSS.
Strakspåbud til bygherre og evt. ansvarlig entreprenør i hht. aftale med bygherre - efter en konkret vurdering.
  Vær obs på om den projekterende har foreskrevet løsninger, der medfører at de beskæftigede overtræder AML, fx ved tunge løft, hvor det pga projekteringen ikke er muligt at anvende tekniske hjælpemidler. Men vær grundig med at afdække hvem der reelt er den projekterende - nogle gange kan det godt være tømreren selv. Strakspåbud til den projekterende - efter en konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder
Der er mange fagtermer. Det anbefales at have bygge/anlægs håndbogen ved hånden.  

Bilag

Bilag 1