Transport af passagerer

Brancheundervisningsnotat om transport af passagerer

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP’er.

Psykisk arbejdsmiljø:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres hos chauffører, lokoførere og billetkontrollanter
 • Vold, trusler og traumatiske hændelser i forbindelse med billetkontrol/kundekontakt, trafikuheld samt personpåkørsler i tog.
 • Psykisk førstehjælp i forbindelse med vold, trusler og traumatiske hændelser.
 • Mobning og seksuel chikane.

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Tunge løft og bæring af bagage, barnevogne bevægelseshæmmede børn samt kørestole. Herunder på af ex. batterier værkstederne
 • Arbejdsstillinger ved chauffør og lokoførerarbejde, arbejde på værksteder i forbindelse med vedligehold og reparation på materiel samt administrative arbejdspladser.

Ulykkesrisici:

 • Fald og snublen i forbindelse med glat underlag ved ind og udstigning af bus/tog samt ved vaskeanlæg/vaskehal. Desuden risiko for fald og snublen ved rod og uorden på værksteder.

Støj:

 • Høreskadende støj på værksteder.
 • Unødig støj ved chauffør og lokoførerarbejde.

Kemi:

 • Ultrafine partikler fra dieseldrevne tog.
 • Anvendelse af værnemidler ved arbejde med faremærkede stoffer og materialer ved rengøring, vedligehold og på værksted.

Indeklima:

 • Varme og træk ved chauffør og lokofører arbejdspladser.
 • Ventilation ved sundhedsskadelig luftforurening

Helkropsvibrationer:

 • Kørevejenes beskaffenhed
 • Stående/gående arbejde på bevægeligt underlag

 

Transport af passagerer – brancheundervisningsnotat

8. marts 2018

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen transport af passagerer

Branchen omfatter arbejde med:

 • Bagagehåndtering
 • Handicaptransport
 • Føring af bus, tog og taxa
 • Lastning og losning af fly
 • Billetkontrollering I bus, tog og metro
 • Servicering af passagerer i tog
 • Handling af passagerer i lufthavne
 • Security i lufthavne

Branchen transport af passagerer omfatter såvel store virksomheder som fx DSB, Arriva ol. samt mindre virksomheder som små taxivognmænd med 1-2 ansatte.

Arbejdsmiljøproblemer

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Stor arbejdsmængde og tidspres Kan man nå sine arbejdsopgaver i løbet af vagten eller er der resultatmæssige krav i arbejdet, der kan give problemer med arbejdsmængde og tidspres. Fx krav om antal kontrolafgifter samt om chaufførerne kan overholde tidsplanen i køreplanerne. Vær opmærksom på udbud og krav i forhold til ruter. Er der desuden tid til at de ansatte kan holde pauser og arbejde i et passende tempo. Påbud med frist/strakspåbud, efter en konkret vurdering.
Vold og trusler og traumatiske hændelser Kunne fx være i forbindelse med billettering eller forsinkelser på bus/togafgange? Eller ved fulde/påvirkede passagerer samt vrede/truende bilister i trafikken. Kunne også være i forbindelse med taxikørsel og røveri af chaufførernes byttepenge. Vær desuden opmærksom på om der forekommer alenearbejde.

Traumatiske hændelser kunne fx være personpåkørsel ved togdrift eller trafikuheld ved bus/taxi.
Påbud/ påbud med frist, efter en konkret vurdering.
Fx manglende forebyggelse af risiko for vold/trusler, manglende instruktion i håndtering af konflikter.
Psykisk førstehjælp Er der fastlagt procedure for psykisk førstehjælp – herunder udpeget ansvarlige ansatte der er klædt på til at yde psykisk førstehjælp. Påbud med frist/strakspåbud efter en konkret vurdering. Der er dog brancher, hvor der altid er krav om procedure for psykisk førstehjælp, blandt andet for lokofører.
Mobning og seksuel chikane Der kan forekomme mobning og /eller seksuel chikane.
Vær opmærksom på, at der kan være indgået partsaftale på området.
Rådgivningspåbud efter en konkret vurdering. Ved uenighed/mistanke påbud efter §21

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Tunge løft Løft af bagage, barnevogne, kørestolsbrugere, ol. Vær obs på at der kan forekomme tunge løft på værksteder, fx batterier, hjul, forruder til bus/tog. Påbud med frist incl. Rådgivnings-påbud /strakspåbud efter en konkret vurdering.
Bæring / forflytning Det kunne være bæring af fx bagage, løft af tunge sække af vaskesalt, batterier ol. på værksteder eller forflytning af bevægelseshæmmede mennesker fx fra bus til kørestol, kørestol ud af bus/tog ol. Påbud med frist/strakspåbud efter en konkret vurdering
Arbejdsstillinger Indretning af chaufførernes/lokoførernes arbejdsplads i bus/tog. Vær obs. på at der kan være administrativt personale, som arbejder med skærmarbejde. Arbejdsstillinger i forbindelse med værkstedsarbejde fx reparation af busser, tog mm. Der kan desuden være rengøringsansatte, hvor arbejdsstillinger kan være et fokusområde. Påbud med frist/strakspåbud efter en konkret vurdering
Godstransport på fly Gods som transporteres med fly pakkes enten i containere eller på store stålpaletter inden de placeres i flyene ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Ved brug af stålpaletter bygges godset op på paletten efter en plan som er beregnet på basis af flyets vægtfordeling. Det betyder at de ansatte ikke selv kan bestemme hvordan opbygningen skal tilrettelægges. Opbygningen simuleres i et computerprogram, hvor vigtigste parameter næst efter vægtfordelingen er at der ikke må gå noget volumen til spilde. Godset kan have alle former og størrelser derfor bliver gribeafstanden vandret eller lodret stor. I forsøget på at pakke godset i henhold til planen bliver rækkeafstandene ofte store, her spiller godsets placering på stålpaletten en væsentlig rolle. Til trods for at der beregnes vægtfordeling er der ofte ikke vægtangivelser på godset.

Godset bygges op i en højde på op til 2,5 til 3 meter alt efter flytype. I nogle terminaler har man installeret lifte i gulvene så stålpaletten kan sænkes ned i niveau i takt med at godset bygges op.

Ved opbygning i flycontainere placeres godset løst i containeren. Her er det op til den enkelte ansatte at pakke godset optimalt. Lange rækkeafstande samt tunge løft forekommer ofte. 

Når godset er indkommende brydes stålpaletten/flycontaineren ned og godset fordeles oftest på europapaller. Under denne nedbrydning bæres der ofte over afstande på mere end 2 meter.
 
Manuel håndtering af bagage i bagagehal Når kufferterne er blevet tjekket ind i lufthavnen transporteres de til bagageområdet via transportbånd. I bagageområdet læsses bagagen på vogne for derefter at blive kørt ud til flyet. Ofte bygges bagagen op i højden på vognen for at udnytte hele vognens kapacitet. Det betyder at der løftes fra bånd i knæhøjde til bryst eller over skulderhøjde. Der er forskellige regler om mærkning af kufferter med vægtangivelse. Mange steder påføres kufferten en speciel tag som angiver at kufferten vejer mere end 20 kg. Kufferter som kommer ind i lufthavne fra udlandet er ofte ikke mærket med vægt. Bemærk at kufferter som kun er i transit også håndteres. I bagagehallerne håndteres godset enten manuelt eller ved brug af vakuumløftere eller andre tekniske hjælpemidler.  
Manuel håndtering fra vogn til bånd ved fly Når bagagen skal flyttes fra vognen til flyets lastrum gøres dette enten ved at bagagen løftes direkte fra vognen til luen ind til flyets lastrum (små fly) – eller bagagen løftes fra vognen til et transportbånd som transporterer bagagen til luen ind til flyets lastrum. Håndteringen af bagagen fra vognen medfører at den ansatte enten skal arbejde med siden til flyet og håndtere bagagen delvist med én hånd, eller tage bagagen med front mod vognen og rotere sig selv og bagagen 180 grader for at afsætte den på båndet.

Ud over bagage læsses der ofte også postsække og gods i form af kasser mm. ind i lastrummet. Specielt postsækkene er svært håndterlige fordi indholdet let forskyder sig og fordi sækkene ofte er lavet af nylon.
 
Manuel håndtering i luen til flyets lastrum I luen til flyets lastrum modtages bagage og gods af en medarbejder (en luemand) som sørger for at sende det videre ind i flyets lastrum. Dette gøres oftest ved at kaste eller skubbe godset ind i kastrummet. Arbejdet foregår knæliggende grundet trange pladsforhold.

Nogle fly er udstyret med indbygget transportbånd eller lignende i flyets bund (sliding carpet) som gør at bagage og gods kan stables på båndet lige indenfor luens åbning. Efterhånden som opbygningen skrider fremad køres der med båndet så lastrummet bliver fyldt op.
 
Manuel håndtering i lastrummet Når bagage og gods kommer ind i bunden af lastrummet stables dette op så pladsen udnyttes maksimalt. Arbejdet udføres af én ansat og udføres knæliggende. I forbindelse med stablingen løftes godset i en arbejdsstilling som ud over at være knæliggende er foroverbøjet, hvilket giver en stor belastning af ryg og lænd.  

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Fald og snublen Glat underlag ved ind og udstigning af bus/tog samt ved garage/værkstedsanlæg.
Rod og uorden på værksteder.
Påbud med frist/strakspåbud efter en konkret vurdering
Trafikulykker Aktiviteter under kørslen der tager opmærksomheden fra trafikken, fx telefonsamtaler, ekspedition af passagerer og forstyrrelser fra passagerer i transportmidlet.  

Støj

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Der kan forekomme høreskadende støj på værkstederne samt unødige støjpåvirkninger i førerhus i bus og tog. Påbud med frist incl. Rådgivnings-påbud /strakspåbud efter en konkret vurdering.
Ved uenighed/ mistanke påbud efter §21

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
  Der kan forekomme påvirkninger fra ultrafine partikler i forbindelse med dieseldrevne tog. Dette gælder på værksteder, for ansatte der færdes i togene samt for perronpersonale.

Der kan forekomme påvirkninger fra ultrafine partikler fra dieseldrevne handlingskøretøjer på forpladsen, hvor fly losses og lastes. Unødig påvirkning fra tomgangskørsel.
Reaktionsniveau under afklaring.
  Stoffer og materialer der benyttes på værksteder og ved rengøring/vedligehold. Påbud med frist/strakspåbud efter en konkret vurdering.

Indeklima

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Varm og træk Der kan forekomme indeklimaproblemer med varm og kulde på værkstederne og i førerhusene, hvor chauffører arbejder. Påbud med frist incl. Rådgivnings-påbud /strakspåbud efter en konkret vurdering.
Ved uenighed/mistanke påbud efter §21
Ventilation På værksteder og hvor der er risiko for at medarbejderne udsættes for unødige og/eller sundhedsskadelig luftforurening , herunder fx udstødningsgasser, svejserøg og ved brug af diverse spraydåser.  

Andre AMP’er

Arbejdsmiljøproblem (APM) Fokus Reaktionsniveau
Helkropsvibrationer Vær opmærksom på, at køreveje kan være ujævne i form af fx kloakdæksler, huller, brosten, vejbump mv.

Vær desuden opmærksom på, at der ved stående / gående kontrolarbejde i bus og tog kan forekomme vibrationer der gør det svært at stå fast.

I forhold til chaufførernes/lokoførernes arbejdsplads findes der vibrationsdæmpende sæder.
Påbud med frist/strakspåbud efter en konkret vurdering.