VVS og blikkenslagere

Brancheundervisningsnotat om VVS og blikkenslagere

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Resumé

Bemærk: Et BUN beskriver kun særlige og branchespecifikke AMP´er.

Krav til egenindsats:

 • APV ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde samt ved instruktion og eftersyn særligt ved arbejde med asbest, pcb, bly og i brønde
 • Lovpligtige uddannelse ved svejsearbejde og arbejde med isocyanatholdige produkter

Psykisk arbejdsmiljø:

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejde
 • Stor arbejdsmængde og tidspres ved akutopgaver fx sprunget vandrør og manglende varme
 • Mobning og chikane mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ansatte, fx hård omgangstone

Muskel- og skeletbesvær (MSB):

 • Træk og skub med sækkevogn, trillebør o.l. på byggeplads

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Tunge løft af radiatorer, toiletter, varmtvandsbeholdere, kedler, ventilationsanlæg, solceller o.l.
 • Bæring af fx varmtvandsbeholdere og kedler under vanskelige adgangsforhold
 • Arbejdsstillinger ved fx ilægning af slanger til gulvvarme, arbejde under håndvaske og trækning af rør under gulv på loft

Ulykkesrisici:

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Træk og skub med sækkevogn, trillebør o.l. på byggeplads
 • Arbejde på tage, herunder tagkanter, åbninger, luftrum med/ved ventilationsanlæg
 • Arbejde på tag på/ved solcelleanlæg
 • Arbejde på stillads/stige ved tagrender, kviste, skorstene, skotrender og inddækninger
 • Arbejde ved installationsskakte
 • Stigearbejde og arbejde fra rullestillads ved bl.a. montage af rør og ventilationskanaler under loft
 • Arbejde fra personløfter
 • Fald og snublen i samme niveau ved manglende ryddelighed, herunder bæring af materialer, ved ujævnheder eller huller i adgangsvej eller mudrede adgangsveje
 • Adskillelse af gående og kørende færdsel
 • Maskinsikkerhed, fx manglende anvendelse af afskærmning ved drejebænk, søjleboremaskine, gevindskæremaskine, koldsav, vinkelsliber og pladesaks.

Støj:

 • Brug af vinkelsliber, rilleskære, borehammer m.v.
 • Håndvibrationer fx ved fræsning

Kemi:

AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:

 • Asbest, især kiselgur i rørbøjninger
 • Nedtagning af bygningsdele og gamle tekniske installationer, herunder rør, som er isoleret med kiselgur

Øvrigt:

 • Kvarts ved fræsning i tegl og beton samt ved oprydning
 • Skimmel
 • Brug af skumprodukter
 • Brug af bly ved reparation af fx skotrenner – OBS fredede bygninger
 • Fræsning i puds – kan indeholde blyholdig eller PCBholdig maling
 • PCB ved bl.a. udskiftning af elementfuger, maling og gulvbelægning
 • Kvælnings- og forgiftningsfare ved arbejde i brønde, krybekældere og tunneler samt underjordisk arbejde

Andre AMPer:

 • Temperaturer, vinterforanstaltninger og arbejde i uopvarmede rum på byggepladser i kolde perioder

VVS- og blikkenslager – brancheundervisningsnotat

2. februar 2017

Indledning

Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalisttilsynsførende. Et BUN omhandler derfor ikke alt, men kun det væsentligste inden for branchen, som en erfaren tilsynsførende har brug for. Der sættes ikke skøn under regel, men der reageres altid ud fra konkrete vurderinger af forholdene på den virksomhed, hvor tilsynet finder sted. Den tilsynsførende kan også forholde sig til og reagere på andre arbejdsmiljøforhold end dem, der er nævnt i BUN’et.

Introduktion til branchen VVS- og blikkenslager virksomheder

Hovedparten af VVS- og blikkenslagervirksomhederne består af mindre virksomheder med 1-5 ansatte. En mindre del af virksomhederne er mellemstore, hvor der er 6 – 20 ansatte. En lille del af virksomhederne er store virksomheder, hvor der er mere end 20 ansatte.

I de små og mellemstore virksomheder er arbejdsgiveren i flere tilfælde selv beskæftiget med det egentlige VVS-arbejde.

VVS-installatører og blikkenslagere arbejder ofte alene eller sammen med 1-2 kollegaer. Ofte er der tale om faste sjak som følges ad fra opgave til opgave. Opgaverne foregår mange gange i private hjem og beboerne vil tit være til stede under arbejdets udførelse.

VVS-installatører arbejder ofte med nybyggeri eller renoveringsopgaver så som montering eller demontering af radiatorer, toiletter, varmtvandsbeholdere, kedler samt med rørføring hertil. Typiske opgaver er også opsætning og servicering af klima- og ventilationsanlæg samt udskiftning og reparation af vandhaner og vandlåse. Dertil kommer, at flere VVS-virksomheder i de senere år har arbejdet med opsætning af solcelleanlæg.

Blikkenslagere arbejder ofte med opsætning og udskiftning af tagrender, skotrender og skorstensinddækning. Disse bygningsdele består typisk af zink, kobber eller plast hvoraf eksisterende kan indeholde bly. Enkelte virksomheder beskæftiger sig fortsat med blytækning på f.eks. gamle kirker. Med udgangen af 2002 blev det forbudt at bruge bly til inddækninger på nybyggeri. Renovering og reparation af eksisterende bygninger var dog ikke omfattet af forbuddet. I 2007 blev forbuddet totalt; dog må der anvendes bly på fredede og bevaringsværdige bygninger og
visse kirkebygninger.

De fleste VVS- og blikkenslagervirksomheder har et lille værksted, hvor der klippes plader og udføres mindre svejse- og loddeopgaver. Maskinerne på værkstedet er ofte af ældre dato. De fleste har endvidere et lille lager med diverse stumper. Enkelte virksomheder har endvidere en mindre forretning/showroom.

Arbejdsmiljøproblemer

Krav til egenindsats

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
APV – særligt farligt arbejde.

I forbindelse med reparations- og
vedligeholdelsesarbejde vil det være
særligt aktuelt i forhold til følgende
opgaver:

 • Arbejde med asbest, pcb, bly og arbejde
  i brønde
 • Instruktion og eftersyn
Strakspåbud.
Efter en konkret
vurdering
Lovpligtig uddannelse til svejsearbejde og arbejde med isocyanatholdige produkter (skumprodukter) Strakspåbud. Efter en konkret vurdering

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Psykisk førstehjælp Ved arbejde som indebærer en særlig risiko for traumatiske hændelser, og hvor alvorlige ulykker, på trods af effektive sikkerhedsforanstaltninger, ikke kan udelukkes, og virksomheden ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp. Påbud med frist om foranstaltninger vedrørende
psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering
  Ved konkret ulykke (traumatisk hændelse) med tilsyn inden for 24 timer efter ulykken, hvor vidner eller skadelidte er påvirkede eller stærke reaktioner må forventes, og der ikke er tilbudt psykisk førstehjælp. Strakspåbud om iværksættelse af psykisk førstehjælp. Efter en konkret vurdering
Stor arbejdsmængde og tidspres

Formænd og byggeledere kan være særlig udsatte ifht. tidspres og stor arbejdsmængde. OBS på eventuelle modsatrettede krav.

 • Medarbejdere kan være særligt udsat på
  grund af arbejdets karakter, hvor det kan
  være relevant, at følgende indgår i vurderingen:
 • Akutopgaver hvor kunder er afhængig af en hurtig løsning (f.eks. sprunget vandrør, manglende varme mm.) evt. udenfor normal arbejdstid
Påbud med frist eller strakspåbud. Efter en konkret vurdering. Strakspåbud ved afgrænsede akutte situationer. Efter en konkret vurdering
Mobning og chikane

Forekommer der mobning mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere? Lærlinge, nyansatte, minoriteter kan være særligt udsatte. Der kan være en hård omgangstone –
som kan skabe grobund for mobning. Der er ofte en hård omgangstone i branchen.

Påbud med frist samt rådgivningspåbud. Efter en konkret vurdering. Evt. § 21 påbud med
rådgivningspåbud ved mistanke eller uenighed

Muskel- og skeletbesvær (MSB)

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Træk og skub Transport af materialer med sækkevogn, trillebør eller lignede på byggeplads. Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA:    
Tunge løft Manuel håndtering af radiatorer, toiletter, varmvandsbeholder, kedler, ventilationsanlæg, solceller mv. Strakspåbud (evt. forbud) eller på fx hjemmevirksomheden påbud med frist. Efter en
konkret vurdering.
Bæring Håndtering af materialer på hjemmevirksomheden, ind og ud af bygninger, op og ned i såvel bygningen, som fra bil til arbejdssted. Eksempler er varmtvandsbeholdere og kedler som kan være placeret, hvor adgangsforhold er vanskelige. Strakspåbud. Efter en konkret vurdering
Arbejdsstillinger Knæliggende arbejde, arbejde under knæhøjde, arbejde med løftede arme i og over skulderhøjde, foroverbøjning i kroppen f.eks. ved ilægning af slanger til gulvvarme, arbejde under håndvaske og trækning af rør under gulv på loft. Vurdering af varighed skal indgå. Strakspåbud, eller påbud m. frist suppleret med
strakspåbud om midlertidige foranstaltning.
Efter en konkret vurdering. 

Ulykkesrisici

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
AMP fra fokuserings- og
koordineringsinitiativet med BFA-BA:
   
Fald til lavere niveau
 • Arbejde på tage herunder tagkanter og åbninger, samt luftrum med/ved ventilationsanlæg
 • Arbejde på tag med/ved solcelleanlæg
 • Arbejde på tag/stillads eller stige med/ved tagrender, kviste, skorstene, skotrender og inddækninger
 • Arbejde ved installationsskakte
 • Stigearbejde og arbejde fra rullestillads ifm. bl.a. montage af rør og ventilationskanaler under loft.
 • Arbejde i højden med personløfter
Forbud/ strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
Fald og snuble i samme niveau
 • Manglende ryddelighed herunder ved bæring af materialer
 • Ujævnheder eller huller i adgangsvej herunder ved bæring af materialer.
 • Mudrede adgangsveje.
Forbud/ strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
Ramt af genstande i bevægelse
 • Adskillelse af kørende og gående færdsel
Strakspåbud. Efter en konkret vurdering.
Maskinsikkerhed – uforsvarlig anvendelse – f.eks. manglende anvendelse af afskærmning
 • Drejebænk
 • Søjleboremaskine
 • Gevindskæremaskine
 • Koldsav
 • Vinkelsliber
 • Pladesaks
Forbud/strakspåbud. Efter en konkret vurdering.

Støj og vibrationer

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Støj
 • Brug af vinkelsliber, rilleskære, borehammer m.m. uden brug af høreværn
Strakspåbud efter en konkret vurdering.
Vibrationer
 • Håndvibrationer f.eks. ifm. fræsning
Påbud med frist evt. suppleret med strakspåbud om midlertidige foranstaltning. Strakspåbud om midlertidige foranstaltninger i praksis vil skulle gå på begrænsning af udsættelsestiden, idet de  såkaldte vibrationsdæmpende handsker ikke har nogen sikker effekt. Efter en konkret vurdering

Kemi

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
AMP fra fokuserings- og koordineringsinitiativet med BFA-BA
 • Støve fra Asbest, især i kiselgur i rørbøjninger
 • Arbejdsprocesserne ift. indvendig og udvendig asbestarbejde, herunder boring, skæring, slibning mv. i bygningsdele og tekniske installationer, samt nedrivning af bygningsdele og tekniske installationer indeholdende asbest.
Strakspåbud eller påbud med frist efter en konkret vurdering.
Øvrigt:

Støv

 • Kvarts ifm. fræsning i tegl og beton, samt ifm. oprydning.
 • Skimmel
Strakspåbud efter en konkret vurdering.
 

Brug af kemiske produkter

 • Brug af skumprodukter
 
  Brug af bly til reparation af fx skotrender (især fredede bygninger) Strakspåbud efter en konkret vurdering.
  Fræsning i puds som kan være behandlet med blyholdig maling, eller PCB-holdig maling og gulvbeklædning. PCB ifm. bl.a. udskiftning af elementfuger, maling og gulvbelægning.  Forbud/strakspåbud efter en konkret vurdering
  Kvælnings- og forgiftningsfare ved arbejde i brønde, krybekældere og tunneler samt underjordisk arbejde.   

Andre AMP'er

Arbejdsmiljøproblem (AMP) Fokus Reaktionsniveau
Temperatur
 • Vinterforanstaltninger
 • Arbejde indendørs i uopvarmede rum på byggeplads i kolde perioder
Strakspåbud efter en konkret vurdering.

Ordliste

Ord/fagterm Det betyder:
Club Værktøj til manuelt at skære gevind i et rør.
Koldsav Elektrisk sav til skæring i metal.
Kiselgur Isoleringsmateriale ved kedler, rør, beholdere og kanaler (ofte ved bøjninger). Kan indeholde asbest hvis fra før 1979.
Skotrende Rende typisk lavet af zink placeret hvor tagflader mødes i en vinkel. Bruges til afvanding.
Gevindskære Maskine til skæring af gevind i et rør.
Pladesaks Maskine elektrisk/manuel til skæring af metalplader.
Badekar Beholder til transport af mindre dele og materialer. Et badekar er indrettet så det kan løftes med kran.

Andre materialer

Navn Beskrivelse Link/placering
Tjekliste    
At-vejledning At-vejledning 2.4.1 om fald fra højden på byggepladser https://at.dk/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-frahoejden-paa-byggepladser
  At-vejledning 2.4.2 om fald fra højden ved arbejde på tage. https://at.dk/regler/at-vejledninger/f/2-4-2-fald-frahoejden-ved-arbejde-paa-tage
  At-vejledning B.3.1.1 om brug af transportable stiger. https://at.dk/regler/at-vejledninger/b/b-3-1-1-brug-aftransportable-stiger
  At-vejledning 45.1 om stilladsopstillerens ansvar https://at.dk/regler/at-vejledninger/s/45-1-stilladsopstillerens-ansvar
  At-meddelelse nr. 2.04.4 om anvendelsen af en- og flersøjlede lifte http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-04-4-anv-af-enog-flersojlede-pers
  At-vejledning C.2.2 om asbest https://at.dk/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-asbest
  At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub. https://at.dk/regler/at-vejledninger-mv/arbejdetsudforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d3-ergonomi/witd31-loft-traek-og-skub.asp
  At-meddelelse nr. 2.04.3 Transportable personløftere med arbejdsstandplads https://at.dk/regler/atvejledninger/t/2-04-3-transportable-personloftere
  At-vejledning C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater https://at.dk/regler/at-vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-isocyanater
  At-vejledning C.0.8 Metalisk bly og blyforbindelser https://at.dk/regler/at-vejledninger/m/c-0-8-metalliskbly-og-blyforbindels
  At-vejledning D.4.2 Marts 2002 om mobning og seksuel chikane http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobningog-seksuel-chikane
Interne instruks og talepapirer At-intern instruks IN-4-4 om psykisk førstehjælp https://at.dk/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukserog-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/psykiskarbejdsmiljoe
  At-intern instruks IN-9-3 om PCB i bygninger https://at.dk/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukserog-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/kemi-stoevbiologi
  At-intern instruks IN-5-1 om hørerskadende støj. https://at.dk/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukserog-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/stoej
  At-intern instruks IN-2-1 om sikring mod nedstyrtning http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukserog-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/ulykkesricisi
  At-intern instruks IN-3-1 om MSB på udvalgte byggeopgaver http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukserog-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/muskel-ogskeletbesvaer
  At-intern instruks IN-3-5 om vurdering af tunge løft https://at.dk/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukserog-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/muskel-ogskeletbesvaer
Vejviser 3 – færdiggørelse http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-03-faerdiggorelse-af-byggeri.aspx
BAR materialer WWW.BAR-BA.DK  
  Arbejde i krybekælder http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/belastendearbejdsstillinger/materialer-belastende-arbejdsstillinger/arbejde-ikrybekaeldre/
  Skimmelsvamp http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/naar-dusoeder-paa-skimmelsvamp
  Faktablad om VVS-arbejde http://www.bar-ba.dk/faggrupper/vvs/faktablad-om-vvs-arbejde
  Faktablad om loddearbejde http://www.bar-ba.dk/faggrupper/vvs/fakta-om-loddearbejde

Bilag

1 - 03 Færdiggørelse af byggeri