Udvælgelse af ulykker til undersøgelse

Kvalitetsprocedure DT-10. Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, KUI. Ikrafttræden: 1. april 2019

OBS: Udtrykkene Detailtilsyn og Risikobaseret tilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Specialtilsyn og Grundtilsyn.

Der er 3 kvalitetsprocedurer om arbejdsulykker:

 • Denne kvalitetsprocedure: DT-10 Udvælgelse af ulykker til undersøgelse, som handler om, hvordan Arbejdstilsynet kvoterer ulykker til ulykkesundersøgelser, herunder trafikulykker.
 • DT-3 Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker
 • DT-11 Undersøgelse af alvorlige arbejdsulykker

Indledning
Denne kvalitetsprocedure beskriver, hvordan Arbejdstilsynet kvoterer arbejdsulykker til detailtilsyn ulykkesundersøgelse. Kvotering af dødsulykker i trafikken fremgår af særskilt afsnit.

Arbejdstilsynet kvoterer arbejdsulykker til detailtilsyn med henblik på:

 • At gennemføre en ulykkesundersøgelse, der kan klarlægge årsager til ulykken, for at virksomheden kan forebygge gentagelser af ulykken.
 • At indsamle oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om der er sket en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen med henblik på at kunne afgive eventuelle afgørelser.
 • At analysere ulykken og finde de bagvedliggende årsager og sikre læring om, hvorfor ulykker opstår til brug for den generelle forebyggende indsats, spredning af gode løsninger, analyser mv.

Anmeldte arbejdsulykker udvælges automatisk til visning i kvoteringsbilleder i ATIS ud fra kriterier, som fastsættes af Arbejdstilsynets direktion. Arbejdstilsynets direktion fastsætter i den forbindelse antallet af arbejdstimer, der som minimum skal anvendes på undersøgelse af ulykker. Arbejdstilsynets direktion følger desuden hvert kvartal op på, hvor mange ulykkesundersøgelser, der er gennemført. Arbejdsulykker til kvotering placeres ud fra kriterierne i en A-pulje og en Bpulje, for hvilke der gælder:

 • Ulykker i A-puljen skal undersøges
 • Ulykker i B-puljen kan undersøges.

Der er følgende opgaver ved kvotering af arbejdsulykker:
1. Kvotering af ulykker i A-puljen
2. Kvotering af ulykker i B-puljen til en forkvoteret pulje
3. Udtagelse af ulykker i den forkvoterede pulje

Hver opgave er beskrevet nærmere i de følgende afsnit. Se procesdiagram.

Kvotering af ulykker i A-puljen
Arbejdsulykkerne til A-puljen er automatisk udvalgt på baggrund af kriterier, som afspejler ulykkens alvorlighed. Arbejdsulykker bliver tilgængelige for kvotering i A-puljen på daglig basis i takt med, at de anmeldes via EASY.

Ved kvoteringen af ulykker skal der lægges vægt på ulykker, som falder inden for Arbejdstilsynets fokusområder og strategi, herunder unge og nyansatte, psykisk arbejdsmiljø, ergonomi og alvorlige arbejdsulykker.

Kvotering af ulykker i A-puljen gennemføres af tilsynscentrene. En arbejdsulykke besøgsplanlægges automatisk, når den har ligget i A-puljen i tre uger regnet fra anmeldelsen (registreringsdato) – medmindre en kvotator afviser ulykken.

En kvotator skal mindst hver anden uge gennemgå ulykker i A-puljen med henblik på at godkende dem til besøgsplanlægning eller afvise ulykken.

Ved vurdering af den enkelte arbejdsulykke skal der særligt lægges vægt på, om en undersøgelse af pågældende ulykke vil have den ønskede effekt: Ud over håndhævelsesperspektivet skal det således vurderes i hvilket omfang, en undersøgelse vil have en forebyggelsesmæssig effekt på virksomheden. En ulykkesundersøgelse har også til formål at undgå lignende ulykker fremover, men må samtidig gerne være en anledning til at hæve virksomhedens generelle forebyggelsesniveau.

En arbejdsulykke kan efter en konkret vurdering afvises til automatisk besøgsplanlægning. Der findes følgende muligheder for at afvise en ulykke:

 • Anmeldelsen lever ikke op til kriterierne på grund af fejlregistrering
 • Ulykken er tidligere undersøgt
 • Ulykken vurderes ikke relevant
 • Ulykken overføres til den forkvoterede pulje.

Årsagen til afvisning skal angives. Der vil være et større antal ulykker tilgængelig for kvotering, end det fastsatte antal. Akut-ulykker er i videst mulig omfang frasorteret inden udvælgelsen, men skal afvises, hvis de fremgår af A-puljen.

Hvis en ulykke er sket på en virksomhed, hvor den kan undersøges i forbindelse med et risikobaseret tilsyn, skal undersøgelsen videst mulige omfang tilrettelægges i forbindelse hermed, med mindre det konkret vurderes, at det ikke giver mening.

Når ulykken er overgået til besøgsplanlægning sker håndteringen herefter i det pågældende system. Heraf fremgår også, om virksomheden er certificeret, og det skal særligt vurderes, om undersøgelsen skal gennemføres, jf. reglerne herfor.

Kvotering af ulykker i B-puljen til en forkvoteret pulje
Arbejdsulykker i B-puljen er til rådighed for en forkvotering med henblik på ulykkesundersøgelser i det omfang det er relevant.

Til puljen udvælges ulykker, som ud fra forretningsmæssige krav kan undersøges i overensstemmelse med effektmålene, særlige politiske opmærksomhedsområder eller lignende, men som ikke er prioriterede til A-puljen.

Ulykker i B-puljen vurderes med henblik på undersøgelse ud fra de nævnte formål i indledningen.

Arbejdsulykker bliver tilgængelige for kvotering i B-puljen på daglig basis i takt med, at de anmeldes via EASY. En arbejdsulykke er tilgængelig for kvotering til forkvoteret puljen i tre måneder fra anmeldelsen (registreringsdato), hvorefter den ikke længere er tilgængelig for kvotering.

Ulykker i B-puljen kan søges frem efter særlige kriterier og overføres til den særlige forkvoterede pulje, hvor de er tilgængelige for besøgsplanlægning.

Det er en konkret vurdering i hvert center, hvilke ulykker der skal overføres til den forkvoterede pulje.

Udtagelse af ulykker i den forkvoterede pulje
Det kan efter omstændighederne være en ruteplanlægger eller en kvotator, der udtager ulykker til undersøgelse fra den forkvoterede pulje.

Arbejdsulykker i den forkvoterede pulje kan bruges til oprettelse af ulykkesundersøgelser.

Når ulykken er overgået til besøgsplanlægning sker håndteringen herefter i det pågældende system.

Hvis en ulykke er sket på en virksomhed, hvor den kan undersøges i forbindelse med et risikobaseret tilsyn, skal undersøgelsen videst mulige omfang tilrettelægges i forbindelse hermed.

Dødsulykker i trafikken
Dette afsnit handler om, hvornår dødsulykker i trafikken skal undersøges. Trafikulykker, som ikke er dødsulykker og som anmeldes som arbejdsulykker, behandles på sammen måde, som andre anmeldte arbejdsulykker.

Dødsulykker behandles ud fra kriterierne nedenfor, som er fastlagt i den redegørelse om Arbejdstilsynets revurdering af 23 dødsulykker i trafikken i perioden 2012-2015, som blev sendt til Folketingets beskæftigelsesudvalg i starten af 2018.

Dødsulykker i trafikken, der ikke skal undersøges

Ulykker i trafikken, hvor det helt klart allerede på baggrund af det foreliggende materiale kan udelukkes, at der er sket en overtrædelse af arbejdsmiljøloven, der falder inden for Arbejdstilsynets praksis, skal ikke undersøges.

Der kan fx være tale om, at det af politiets rapporter klart fremgår, at ulykken skyldes udefrakommende omstændigheder, fx at afdøde påkøres af en spøgelsesbilist, at afdøde kører ind i et væltet træ eller tabt last (fra andre) eller at ulykken skyldes uforsvarlig teknisk stand af køretøjet. Det bemærkes i den forbindelse, at Arbejdstilsynet ikke fører tilsyn med, om køretøjer er i forsvarlig teknisk forstand, idet det er transport- og færdselsmyndigheden samt politiet, der både har omfattende regulering, ekspertise og kompetence i forhold til indretning, vedligehold og syn m.v. af køretøjer.

Dødsulykker i trafikken, der skal undersøges
Ulykker, hvor det ikke allerede på baggrund af det foreliggende materiale helt klart kan udelukkes, at der er sket en overtrædelse af arbejdsmiljøloven, der falder inden for Arbejdstilsynets praksis, skal undersøges.

Der kan fx være tale om, at planlægning af arbejdet eller instruktion af medarbejderen kan spille en rolle i forbindelse med en trafikulykke.