Guide til læring af ulykker

Bilag 1 til kvalitetsprocedure DT-11 om ulykkesundersøgelse

Virksomhed:

Skadelidtes navn:

Ulykkessted:

Dato og tidspunkt:

EASY nr.:

Talt med:

Beskriv hændelsesforløbet

Hvad var medarbejderen i gang med, da ulykken skete?

Fx transport af pallegods, hejsning af betonelementer, ekspedition i borgerservice.

 

Hvilken pludselig hændelse førte til ulykken?

Fx: Medarbejderen mistede kontrollen over trucken, der sprang en hydraulikslange eller en borger blev vred.

 

Hvad forårsagede skaden på medarbejderen?

Fx: Medarbejderen blev påkørt af en truck, ramt af en nedfaldende genstand eller slået/truet af en borger.

 

TRIN 1: Fysiske faktorer som var årsag til ulykken

1. Indretningen af arbejdsstedet

 • Manglede der plads eller lys?
 • Havde medarbejderen, eller andre, utilstrækkeligt udsyn over arbejdsstedet?
 • Manglede der afstivning, afskærmning eller afspærring?
 • Manglede der effektive alarmer eller flugtmuligheder?
 • Andet:

Dine notater:

 

2. Færdsel og transport

 • Var det uklart, hvor færdslen skulle foregå?
 • Var gulvet/underlaget i uforsvarlig stand?
 • Havde medarbejderen begrænset udsyn?
 • Kørte medarbejderen eller andre for stærkt?
 • Blev virksomhedens færdselsregler overtrådt?
 • Andet:

Dine notater:

 

3. Mennesker (eller dyr)

 • Var voldelige eller truende personer årsag til ulykken?
 • Var personer påvirket af medicin, alkohol eller som følte sig uretfærdig behandlet, årsag til ulykken?
 • Var personer, der brugte våben eller andre farlige genstande, årsag til ulykken?
 • Var personer, eller dyr, der foretog pludselige bevægelser, årsag til ulykken?
 • Var personer, der var svækket fysisk eller mentalt, årsag til ulykken?
 • Andet:

Dine notater:

 

4. Håndtering af emner

 • Var løft, skub eller bæring af emner årsag til ulykken? (Emner kan også være mennesker, der forholder sig passivt)
 • Havde emnets udformning eller vægt betydning for, at ulykken skete?
 • Blev emnet håndteret i en dårlig arbejdsstilling?
 • Var emnet uhensigtsmæssigt placeret?
 • Andet:

Dine notater:

 

5. Kemiske eller biologiske

 • Skyldtes ulykken, at medarbejderen blev udsat for hudkontakt, øjenkontakt, indånding, indtagelse?
 • Var stoffer og materialer placeret og opbevaret uhensigtsmæssigt?
 • Blev stoffet eller materialet håndteret uhensigtsmæssigt?
 • Andet:

Dine notater:

 

6. Rod og uorden

 • Var snublen over en genstand en årsag til ulykken?
 • Var glat underlagt en årsag til ulykken?
 • Havde medarbejderen noget i hænderne, som gjorde det svært at overskue, hvor han/hun gik?
 • Var de rigtige hjælpemidler utilgængelige eller umulige at bruge for medarbejderen?
 • Andet:

Dine notater:

 

7.   Manglende vedligeholdelse af hjælpemidler og maskiner 

 • Var hjælpemidler/maskiner defekte eller svækket på grund af slid eller tæring?
 • Var manglende rengøring eller vedligeholdelse årsag til svigt?
 • Skete ulykken, mens hjælpemidlet/maskinen blev repareret, vedligeholdt eller gjort rent?
 • Andet:

Dine notater:

 

8. Hjælpemidler eller maskiner

 • Var hjælpemidlet/maskinen uegnet til opgaven?
 • Var hjælpemidlet/maskinen indrettet uforsvarligt?
 • Var fejl i styring eller programmeringen en årsag til ulykken?
 • Var forkert betjening af hjælpemidlet/maskinen en årsag til ulykken?
 • Andet:

Dine notater:

 

TRIN 2: Planlægning og personlige faktorer som var medvirkende til de fysiske svigt

9. Andre hensyn end sikkerheden

 • Var hensyn til produktion, tid, service, kvalitet, pædagogik, pleje, omsorg, etik o.l. en årsag til at sikkerhed ikke blev prioriteret?
 • Blev medarbejderen forstyrret eller distraheret af andre hændelser/opgaver, der blev udført samtidig?
 • Var der en ”gevinst” for medarbejderen, eller skadevolder, ved at løbe en risiko?
 • Andet:

Dine notater:

 

10. Forhold i omgivelserne

 • Var støj, der overdøvede faresignaler, en årsag til ulykken?
 • Var der lys, der blændede, en årsag til ulykken?
 • Var stærk blæst eller kulde en årsag til ulykken?
 • Andet:

Dine notater:

 

11. Utilstrækkelig planlægning af arbejdet

 • Betød manglende viden om arbejdet, at det ikke var planlagt sikkert?
 • Var der udfordringer, fx ændringer i vejrforhold og forudsigelige funktionsfejl, som der ikke var taget højde for?
 • Var hensyn til mulige udfordringer, som fx ændringer i borgers funktionsniveau og adfærdsmønster, forsømt?
 • Var valg af forkerte hjælpemidler/værnemidler til opgaven en årsag til ulykken?
 • Var manglende tid, ressourcer og støtte/hjælp til at udføre arbejdet sikkert en årsag til ulykken?
 • Var rækkefølgen i eller tidspunktet for, hvor arbejdet blev udført, en årsag til ulykken?
 • Andet:

Dine notater:

 

12. Utilstrækkelige faglige kompetencer

 • Havde medarbejderen manglende kendskab til arbejdsopgaven, og var det en årsag til ulykken?
 • Var manglede relevant faglig uddannelse af medarbejderen en medvirkende årsag til ulykken?
 • Var manglende rutine til at udføre arbejdsopgaven en årsag til ulykken?
 • Andet:

Dine notater:

 

13.   Utilstrækkelig viden om sikkerhed

 • Var manglende viden om, hvad der kunne gå galt ved arbejdet, en årsag til ulykken?
 • Var manglende viden om hvordan arbejdet skulle udføres sikkert en årsag til ulykken?
 • Skete ulykken, fordi medarbejderen ikke brugte sin viden om, hvordan arbejde skulle udføres?
 • Andet:

Dine notater:

 

14. Menneskelige forhold

 • Var medarbejderens fejlvurdering af situationen medvirkende til at ulykken skete?
 • Havde andre personers uventede handlinger indflydelse på ulykken?
 • Var svigt i kommunikationen med andre medvirkende til at ulykken skete?
 • Var medarbejderen træt, uopmærksom eller svækket af tidligere skader/nedslidning ?
 • Andet:

Dine notater:

 

15. Utilstrækkeligt personligt sikkerhedsudstyr

 • Brugte medarbejderen det forkerte personlige udstyr?
 • Var medarbejderens forkerte brug af udstyret en årsag til ulykken?
 • Var fejl i sikkerhedsudstyret en årsag til ulykken?
 • Andet:

Dine notater:

 

TRIN 3: Forebyggelse af lignende ulykker

Kan ulykken ske igen på det samme sted eller andre steder på virksomheden?

 

Tiltag til et mere sikkert arbejdsmiljø:

Fysiske forhold

 

Planlægning

 

Personlige forhold