NOTAT - Kvalitetsprocedure for skærpet tilsyn med større infrastrukturprojekter og byggerier

Kvalitetsprocedure nr. DT-12. Anvendelsesområde: Detailtilsyn. Ansvarlig enhed: AFC SBT. Ikrafttræden: 1. marts 2015. Sidst revideret: 25. marts 2019. Aktuel for tilsynschefer, tilsynsførende og tilsynssupportere

OBS: Udtrykkene Detailtilsyn og Risikobaseret tilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Specialtilsyn og Grundtilsyn.

Formålet med skærpet tilsyn af større infrastrukturprojekter og byggerier

Store og komplekse bygge- og anlægsprojekter med mange aktører, herunder mange udenlandske entreprenører og medarbejdere, indebærer store udfordringer i forhold til håndtering af sikkerheden, både i forhold til bygherres forpligtelse til at sørge for at tilrettelægge og koordinere samarbejdet på byggepladserne og i forhold til de enkelte entreprenørers ansvar for at udføre arbejdet i overensstemmelse med reglerne. Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft fra forskellige lande giver erfaringsmæssigt en række udfordringer i forhold til sikkerheden pga. forskellige tilgange til sikkerhed og sprogbarrierer.

Med finanslovsaftalen for 2015 blev det besluttet, at Arbejdstilsynet skal skærpe tilsynet med større offentlige infrastrukturprojekter. I 2018 blev initiativet udvidet til også at omfatte større private og offentlige byggeprojekter.

Organisering

  • Initiativet er landsdækkende med konkrete projekter i alle tilsynscentrene.
  • Initiativet koordineres i L-TG1 i samarbejde med SBT.

Udtagelse af infrastrukturprojekter og byggerier til skærpet tilsyn
For at et bygge- og anlægsprojekt kan komme i betragtning i forhold til skærpet tilsyn, vil det skulle opfylde følgende objektive kriterier:

  • Samlet anlægssum på minimum 0,5 mia. kr.

Bygge- og anlægsprojekter, der opfylder de objektive udtagelseskriterier, vil løbende blive prioriteret i forhold til projekternes karakter og kompleksitet med henblik på at målrette tilsynsaktiviteterne mod projekter med potentielt størst risiko for alvorlige arbejdsmiljøproblemer. Projekterne kan bestå af flere byggefelter/byggepladser.

Udvælgelsen af bygge- og anlægsprojekter til skærpet tilsyn foretages med udgangspunkt i den potentielle risiko for alvorlige arbejdsulykker og vil bl.a. ske ud fra en vurdering af følgende faktorer:

  • De forskellige arbejdsprocessers karakter og omfanget af manuelt arbejde i forhold til maskinarbejde, herunder en sammenblanding mellem manuelle arbejdsopgaver og maskiner/køretøjer i bevægelse samt arbejde omfattet af listen over særligt farligt arbejde i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde.
  • Antal forventede forskellige entreprenører og antal underentreprenører, og herunder om der forventes flere forskellige arbejdssprog.
  • Omfanget af den forebyggende indsats fra bygherren eller dennes repræsentanter.

Ved prioriteringen af projekter kan tilsynscenteret vælge at afholde dialogmøder med bygherrer, rådgivere og projekter.

Bygge- og anlægsprojekter, der i første omgang ikke visiteres til skærpet tilsyn, kan gøres til genstand for fornyet prioritering på baggrund af alvorlige klager over farligt arbejdsmiljø under projektets gennemførelse, alvorlige arbejdsulykker, eller når øvrige oplysninger giver anledning til fornyet interesse for projektet.

Antallet af bygge- og anlægsprojekter, som bliver udvalgt til skærpet tilsyn, revideres løbende under hensyn til de tilsynsresurser, der vurderes at skulle bruges på de enkelte projekter i en given periode. Arbejdstilsynet opererer med en dynamisk liste over større infrastrukturprojekter og byggerier, der indgår i det skærpede tilsyn.

Opgaver, når et større infrastrukturprojekt eller byggeri er omfattet af skærpet tilsyn
Det skærpede tilsyn tilpasses det enkelte bygge- og anlægsprojekts organisering og størrelse, samt omfanget og karakteren af arbejdsmiljøproblemerne. Desuden planlægges det skærpede tilsyn i forhold til fremdriften i det enkelte projekt, så tilsynsbesøg foretages, når det er relevant i byggeprocessen.

De primære tiltag vil fordele sig over følgende hovedaktiviteter.

  • Dialogmøder med bygherrerne og deres rådgivere, samt med total- eller hovedentreprenører.
  • Kontrolbesøg på byggeriet

Supporternes registrering af besøg
Der oprettes en virksomhedsgruppering for hvert bygge- og anlægsprojekt, der visiteres til skærpet tilsyn, så resursetrækket på det enkelte projekt kan følges. Grupperingen skal anvendes ved oprettelse af alle besøg i forbindelse med bygge og anlægsprojektet. Så snart et projekt er udpeget til skærpet tilsyn, orienteres SBT i AFC, der så orienterer tilsynscenteret om den relevante virksomhedsgruppe for projektet.

Møde med bygherre mv. for det enkelte bygge- og anlægsprojekt registreres også i virksomhedsgrupperingen som ”møde med virksomhed”.