Generelt om arbejdsmiljøcertifikater

Kvalitetsprocedure DT-15. Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler. Ikrafttræden: 1. januar 2008. Senest redigeret: 1. januar 2017. Aktuel for tilsynsførende og tilsynssupportere

OBS: Udtrykkene Detailtilsyn og Risikobaseret tilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Specialtilsyn og Grundtilsyn.

Arbejdstilsynet har i øjeblikket tre anerkendte modeller, hvorefter virksomheder kan erhverve et akkrediteret arbejdsmiljøcertifikat:

  • Ledelsesmodellen (bekendtgørelse nr. 1193 af 9. oktober 2013)
  • Inspektionsmodellen (bekendtgørelse nr. 1194 af 9 oktober 2013)
  • DS/OHSAS 18001 og bekendtgørelse nr. 1191 af 9. oktober 2013)

For at et arbejdsmiljøcertifikat kan anerkendes af Arbejdstilsynet, skal det være udstedt af et akkrediteret certificerings-/inspektionsorgan. Dette vil i praksis sige, at DANAK's logo skal være påtrykt certifikatet. For certifikater udstedt af Lloyd’s Register og Intertek, så skal det være SWEDAK’s logo, der er påtrykt certifikaterne. I forhold til DS/OHSAS 18001 er det vigtigt at være opmærksom på, at denne model kræver, at betingelserne i bekendtgørelse nr. 1191 af 9. oktober 2013er opfyldt. Dette skal således også fremgå af certifikatet.

Arbejdsmiljøcertifikatet kan erhverves enten af en eller flere produktionsenheder eller af juridiske enheder.

En virksomhed, der har erhvervet et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, har mulighed for at blive registreret på Arbejdstilsynets hjemmeside med et særligt anerkendende symbol
- en kronesmiley.

Kronesmiley tildeles til de produktionsenheder, der er omfattet af certifikatet.

Registreringen finder sted, når certificeringsorganet sender kopi af certifikatet til Arbejdstilsynet.

Det er AFC (Kontor for Analyse og metoder), der tager sig af registrering og tildeling af kronesmiley til arbejdsmiljøcertificerede virksomheder.

Når en virksomhed er registreret med et certifikat hos Arbejdstilsynet, vil den være markeret i  ATIS og vil ikke blive udtaget til risikobaseret tilsyn.

Tilsyn med arbejdsmiljøcertificerede virksomheder

Arbejdstilsynet forudsætter, at virksomheder, der har et arbejdsmiljøcertifikat, i vidt omfang både kan og vil løse deres arbejdsmiljøproblemer selv. Det betyder, at Arbejdstilsynet bruger begrænsede tilsynsressourcer på arbejdsmiljøcertificerede virksomheder.

Det betyder, at virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat ikke skal have risikobaseret tilsyn. Kontrollen af om virksomheden opfylder betingelserne for at få og bevare arbejdsmiljøcertifikatet, foretages udelukkende af certificeringsorganerne.

Arbejdstilsynet får viden om, at en virksomhed har et arbejdsmiljøcertifikat ved, at certificeringsorganet sender en kopi af certifikatet til Arbejdstilsynet.

Hvis Arbejdstilsynet på et risikobaseret tilsyn bliver opmærksom på, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, vil tilsynet blive afbrudt. Konkret skal den tilsynsførende sikre, at der er tale om et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Dette gøres ved at undersøge, om certifikatet er en af de anerkendte modeller, samt om DANAK's eller SWEDAK’s logo er påtrykt certifikatet.

Detailtilsyn er den eneste tilsynsform, der kan anvendes på virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat. Et detailtilsyn kan udføres af Arbejdstilsynet, såfremt der er indikationer på, at der er problemer med arbejdsmiljøet. Dette kan særligt være på grund af, at der er sket en alvorlig ulykke, er fremkommet alvorlige klager, eller er registreret mange anmeldte erhvervssygdomme på en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed.

Hvis du som tilsynsførende vurderer, at der er behov for at gennemføre et detailtilsyn på en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed, skal du have en godkendelse fra din tilsynschef, inden tilsynet gennemføres.

Arbejdstilsynet kan afgive alle typer af reaktioner overfor certificerede virksomheder.

Arbejdstilsynet kan - f.eks. i forbindelse med tilsyn på en byggeplads - konstatere, at virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat overtræder arbejdsmiljøloven i et sådant omfang, at et forbud eller et straksforbud er nødvendigt. I sådanne tilfælde skal Arbejdstilsynet reagere straks, også selvom virksomheden har et arbejdsmiljøcertifikat.

Virksomheden fremviser et arbejdsmiljøcertifikat ved risikobaseret tilsyn

Hvis du som tilsynsførende i forbindelse med et risikobaseret tilsyn får oplyst, at virksomheden har et arbejdsmiljøcertifikat, skal du bede om at se certifikatet. Herefter skal du kontrollere, om der er tale om et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Er der tale om et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, skal du afbryde det risikobaserede tilsyn. For registrering af besøgsstatus i ATIS - se kvalitetsprocedure RT-1 om risikobaseret tilsyn generelt.

Du kan oplyse virksomheden om, at virksomheden ikke fremover vil få risikobaseret tilsyn af Arbejdstilsynet, hvis certificeringsorganet indsender en kopi af certifikatet til Arbejdstilsynet.

Tilsyn med virksomheder under certificering
Virksomheder, der er undervejs i processen med at erhverve sig et arbejdsmiljøcertifikat, skal have risikobaseret tilsyn på lige fod med alle andre virksomheder.

Hvis en virksomhed i perioden mellem risikobaseret tilsyn og eventuelt anden del af risikobaseret tilsyn opnår et arbejdsmiljøcertifikat, skal anden del af tilsynet ikke gennemføres. Dette skyldes, at virksomheden nu har dokumentation for, at den er arbejdsmiljøcertificeret og derfor ikke skal have tilsyn.

Kontrolbesøg på certificerede virksomheder
Hvis en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed har fået strakspåbud om betydelig fare, skal virksomheden have kontrolbesøg uanset hvor fyldestgørende tilbagemeldingen på afgørelsen er. Se kvalitetsprocedure DT-2 om kontrolbesøg. Kontrolbesøget skal gennemføres inden for 14 dage. Hvis en certificeret virksomhed har fået et forbud skal den have skærpet tilsyn.

Udtalelser om virksomheders arbejdsmiljø ved certificering mv.
Arbejdstilsynet modtager en del henvendelser fra virksomheder, certificeringsorganer mv., som ønsker Arbejdstilsynets vurdering af, om en virksomhed opfylder arbejdsmiljølovgivningen, både i forbindelse med arbejdsmiljøcertificering og forskellige miljømærkeordninger.

Det er ikke Arbejdstilsynets praksis generelt at udtale sig om en virksomheds overholdelse af
arbejdsmiljølovgivningen i forbindelse med arbejdsmiljøcertificering.

Arbejdstilsynet skal ikke yde bistand til virksomhederne i forbindelse med ansøgningen om arbejdsmiljøcertifikat og skal heller ikke kontrollere, om en virksomhed lever op til betingelserne for at kunne få et arbejdsmiljøcertifikat.

Det er alene certificeringsorganet, der vurderer, om en virksomhed opfylder betingelserne for at opnå arbejdsmiljøcertifikat. Denne vurdering foretages på baggrund af certificeringsorganets egne iagttagelser på tidspunktet for udstedelse af certifikat.

Arbejdstilsynet kan kun give oplysninger om faktuelle forhold, fx om der tidligere er afgivet påbud. Oplysningerne gives efter de almindelige regler om aktindsigt.