Kvalitetsprocedure om intensiveret detailtilsyn på virksomheder, der udgør en særlig fare for eksplosion m.v.

Kvalitetsprocedure: DT-16. Anvendelsesområde: Intensiveret detailtilsyn. Ansvarlig enhed: KUI. Ikrafttræden: 1. januar 2017

OBS: Udtrykkene Detailtilsyn og Risikobaseret tilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Specialtilsyn og Grundtilsyn.

Denne kvalitetsprocedure beskriver de arbejdsopgaver, som tilsynscentrene har, når de skal udføre intensiveret detailtilsyn på virksomheder, som udgør en særlig fare for eksplosion m.v.

Kvalitetsproceduren er inddelt i følgende afsnit:

 • Tilsynschefen udpeger tilsynsførende
 • Supporten laver bruttoliste med virksomheder
 • Tilsynsførende udvælger virksomheder fra bruttolisten
 • IT opretter virksomhedsgruppe i ATIS
 • Supporten lægger virksomheder ind i virksomhedsgruppen
 • Tilsynsførende planlægger intensiveret detailtilsyn
 • Tilsynsførende koordinerer tilsyn på fyrværkerivirksomheder med det kommunale beredskab
 • Tilsynsførende udfører intensiveret detailtilsyn

Tilsynschefen udpeger tilsynsførende
Som tilsynschef skal du udpege tilsynsførende til opgaven med at udvælge virksomheder til og udføre det intensiverede detailtilsyn. Som udgangspunkt er det gruppen af tilsynsførende, der udfører tilsyn med risikovirksomheder, der har opgaven, men det kan også være andre tilsynsførende med faglig viden og tilsynserfaring med procesanlæg, kemi og ATEX.

Supporten laver bruttoliste med virksomheder
Som supporter skal du hvert år i starten af 4. kvartal fremsøge de virksomheder i ATIS, der er omfattet af det intensiverede detailtilsyn, og lave en bruttoliste. Tilsynsførende, der er udpeget til at udføre tilsynet, kan bidrage til søgningen med lokalkendskab og erfaringer fra tidligere besøg. Det er følgende kategorier af virksomheder, der er omfattet af det intensiverede detailtilsyn:

 • Større biogasanlæg, herunder lossepladsanlæg
 • Farve-/lakvirksomheder
 • Medicinalvirksomheder (syntese)
 • Fyrværkerivirksomheder

Større biogasanlæg er anlæg, der producerer gas/el/varme til ekstern levering, og med et oplag ≥ 1 ton biogas (svarende til 880 m3 biogas).

Større biogasanlæg, herunder lossepladsanlæg, farve-/lakvirksomheder og medicinal virksomheder, der også er risikovirksomheder, er ikke omfattet af intensiveret detailtilsyn.

Alle fyrværkerivirksomheder er omfattet af intensiveret detailtilsyn, også selvom de er risikovirksomheder.

Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat og virksomheder uden ansatte er omfattet af intensiveret detailtilsyn.

Den færdige bruttoliste skal du sende til gruppen af tilsynsførende, der er udpeget af tilsynschefen til at varetage de intensiverede detailtilsyn.

Tilsynsførende udvælger virksomheder fra bruttolisten
Som tilsynsførende modtager du fra supporten hvert år i starten af 4. kvartal en bruttoliste med de virksomheder i dit tilsynscenters område, der er omfattet af det intensiverede detailtilsyn.

Fra bruttolisten skal du udvælge de virksomheder til intensiveret detailtilsyn, som opfylder følgende kriterier:

 • Virksomheder, der er nystartede indenfor det seneste år.
 • Virksomheder, hvor der har været forhold at bemærke, det vil sige, hvor der er afgivet påbud eller givet vejledninger ved det seneste detailtilsyn eller risikotilsyn, eller hvor der er afgivet relevante reaktioner ved det seneste risikobaserede tilsyn. Du skal tage virksomheder med, også selvom der er afgivet påbud, og disse endnu ikke er efterkommet. Du kan læse mere om relevante AMP i afsnittet nedenfor: ”Tilsynsførende udfører intensiveret detailtilsyn”.
 • Virksomheder, hvor der ikke har været forhold at bemærke indenfor det seneste år i form af relevante påbud og vejledninger, men hvor du vurderer, at der kan være opstået nye forhold på virksomheden, der kan udgøre en særlig fare for eksplosion m.v. Det kan f.eks. være hvis
  virksomheden har etableret en ny produktionsproces, eller der har været relevante uheld på virksomheden. Det kan også være, hvis det er længe siden, at virksomheden har haft tilsynsbesøg. Hvis det er din vurdering, at virksomheden har styr på forholdene, skal du ikke tage den med. Hvis du ikke har tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om virksomheden
  har styr på forholdene, så skal du tage den med.
 • Fyrværkerivirksomheder, der også er risikovirksomheder, hvis der indenfor det kommende år ikke er planlagt risikotilsyn.
 • Fyrværkerivirksomheder skal højest udtages én gang årligt og øvrige virksomheder højest hvert andet år. Virksomheder kan udvælges sjældnere, hvis du vurderer, at virksomheden har styr på forholdene.

Den endelige liste med virksomheder til intensiveret detailtilsyn skal du sende til supporten i dit tilsynscenter, som sørger for, at virksomhederne bliver lagt ind i en virksomhedsgruppe i ATIS.

IT opretter virksomhedsgruppe i ATIS
Kontorchefen i IT skal udpege en sagsbehandler til opgaven med årligt at oprette en virksomhedsgruppe i ATIS.

Som sagsbehandler i IT skal du inden udgangen af 3. kvartal oprette en virksomhedsgruppe i ATIS for intensiveret detailtilsyn. Du skal åbne gruppen, så supporten i de tre centre selv kan lægge virksomheder ind og oprette besøg.

Du skal give supporten i de tre centre besked, når virksomhedsgruppen er oprettet.

Supporten lægger virksomheder ind i virksomhedsgruppen
Som supporter skal du inden udgangen af 3. kvartal have besked fra IT om, at der er oprettet en virksomhedsgruppe i ATIS for intensiveret detailtilsyn. Du skal lægge virksomhederne fra den tilsynsførendes endelige liste ind i virksomhedsgruppen, og tildele tilsynsbesøgene til de aktuelle tilsynsførende.

Tilsynsførende planlægger intensiveret detailtilsyn
Som tilsynsførende skal du udføre det intensiverede detailtilsyn på fyrværkerivirksomheder omkring årsskiftet. Du skal koordinere tilsyn på fyrværkerivirksomheder med det kommunale beredskab – se nedenfor.

Du skal udføre intensiveret detailtilsyn på øvrige virksomheder i løbet af året.

Du skal så vidt muligt udføre intensiveret detailtilsyn på øvrige virksomheder i forlængelse af det risikobaserede tilsyn, hvis virksomheden er udtaget til risikobaseret tilsyn det pågældende år. Du skal registrere tid på begge besøg ved afrapportering af besøgene.

Du skal som udgangspunkt varsle virksomhederne om det intensiverede detailtilsyn, men du kan vælge at udføre besøget uden varsel, hvis du vurderer, at formålet med at udføre det intensiverede detailtilsyn ellers vil blive forspildt. Det kan f.eks. være, hvis der ved seneste tilsyn er afgivet reaktioner. Varslingen kan ske telefonisk eller pr. mail.

Tilsynsførende koordinerer tilsyn på fyrværkerivirksomheder med det kommunale beredskab
Som tilsynsførende skal du koordinere det intensiverede detailtilsyn på fyrværkerivirksomheder med det kommunale redningsberedskab. Det skal du gøre, så fyrværkerivirksomhederne får så få tilsynsbesøg som muligt.

Du skal kontakte de relevante kommuner pr. brev eller telefon og meddele dem, hvilke fyrværkerivirksomheder der er udtaget til intensiveret detailtilsyn. Samtidig skal du bede kommunen om at kontakte dig, så I kan aftale tidspunktet for det fælles tilsynsbesøg. Du skal gennemføre tilsynsbesøget på egen hånd, hvis kommunen ikke er interesseret i et fælles tilsynsbesøg.

Du skal på det fælles tilsynsbesøg reagere individuelt efter Arbejdstilsynets regler.

Tilsynsførende udfører intensiveret detailtilsyn
Du skal som tilsynsførende udføre intensiveret detailtilsyn med fokus på arbejdsprocesser, hvor der er en særlig fare for eksplosion, forgiftning m.m.

Du skal se på forhold, der vedrører emneord/AMP ”95 – sikring ved brand, eksplosion m.v.” og ”141 – APV krav”.

Du skal se på de dele af APV’en, der vedrører kortlægning og vurdering af risici fra eksplosion, forgiftning m.v. Det er fx den særlige APV om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. Du skal kun afgive reaktion om mangelfuld APV, hvis det har relation til området.

Du skal have særligt fokus på kontrol af virksomheders interne beredskabsplaner, herunder om de afprøves, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse, § 23.

Du skal særligt anvende følgende vejledning som grundlag for det intensiverede detailtilsyn:

 • AT-vejledning om projektering og drift af biogasanlæg
 • AT-vejledning om arbejde med brandfarlige væsker
 • AT-vejledning om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære
 • BAR Industri’s vejledning om fremstilling, montering og afskydning af fyrværkeri

Du kan anvende de tjekskemaer til intensiveret detailtilsyn på biogasanlæg, farve- og lakfabrikker og fyrværkerivirksomheder, som ligger i projektrummet Seveso/risiko på BMintra.