Kvalitetsprocedure for det helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn

Kvalitetsprocedure nr. DT-17. Anvendelsesområde: Detailtilsyn. Ansvarlig enhed: AFC SBT. Ikrafttræden: 1. november 2017. Sidst revideret: 25. marts 2019

OBS: Udtrykkene Detailtilsyn og Risikobaseret tilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Specialtilsyn og Grundtilsyn.

Formål

Det helhedsorienterede bygge- og anlægstilsyn skal bidrage til at øge forebyggelsen af arbejdsmiljøproblemer i branchen. Metoden tager højde for den særlige kompleksitet, der karakteriserer bygge- og anlægsbranchen.

 • Byggepladserne udvælges på baggrund af den viden, Arbejdstilsynet har fra bl.a. byggepladsanmeldelser, klager og lokalkendskab.
 • Det uanmeldte tilsyn på byggepladsen har til formål at øge regelefterlevelsen i branchen igennem Arbejdstilsynets kontrol og synlighed på byggepladserne.
 • Dialogmøder med de virksomheder, der har materielle arbejdsmiljøproblemer har til formål at øge virksomhedernes forebyggelse igennem motiverende dialog om planlægning og samarbejde.
 • Dialogmøder med byggepladsens aktører, herunder bygherrer m.fl. på de byggepladser, hvor der er problemer med fællesområder eller samarbejde og forebyggelse, har til formål at øge arbejdsmiljøforebyggelsen ved projektering og i byggeprocessen
 • Opfølgende tilsyn på virksomhedernes hjemmeadresse har til formål at kontrollere arbejdsmiljøet på virksomhedens kontor, værksted eller lager mv. På byggepladser har det til formål at kontrollere den fortsatte regelefterlevelse.

Tilsynsmetoden kan illustreres på følgende måde.

Det helhedsorienterede bygge- og anlægstilsyn skal bidrage til at øge forebyggelsen af arbejdsmiljøproblemer i branchen. Metoden tager højde for den særlige kompleksitet, der karakteriserer bygge- og anlægsbranchen.
Tryk på billedet for at se det i fuld størrelse

Helhedsorienteret byggepladstilsyn

Udvælgelse af byggepladser

Supporteren udvælger byggepladser på baggrund af byggepladsanmeldelser, klager og lokalkendskab. Det er din opgave som tilsynsførende at gøre opmærksom på byggepladser, som bør besøges. Såfremt du vil starte et spontant tilsyn på en byggeplads, skal du kontakte supporten, for at få oprettet et besøg.

Som udgangspunkt skal du kun gennemføre et helhedsorienteret byggepladstilsyn per byggeplads, der kan dog gennemføres yderligere helhedsorienterede byggepladstilsyn på den samme byggeplads, efter en konkret vurdering. Denne vurdering kan fx bygge på at en stor byggeplads, har udviklet sig væsentligt over tid eller konkrete indikationer på arbejdsmiljøproblemer, som fx klager eller andet lokalkendskab.

Forberedelse af tilsyn på byggepladsen

Det fremgår af OBS feltet på besøg i ViVi, at det er ’Helhedsbyggepladstilsyn’. Inden tilsynet skal du orientere dig i ViVi om den byggeplads, du skal føre tilsyn med.

Herudover kan du orientere dig i relevant vejledningsmateriale.

Tilsyn på byggepladsen

Tilsynet er uanmeldt. Formålet med tilsynet er at gennemgå hele byggepladsen og afdække arbejdsmiljøet for alle de virksomheder, der arbejder på byggepladsen. Herunder samspillet mellem virksomhedernes arbejde, samt byggepladsens fællesområder og bygherrer, rådgivere og projekterendes ansvarsområder.

Start af tilsyn

På mindre byggepladser uden byggeledelse starter du tilsynet umiddelbart ved ankomsten. På større byggepladser starter du tilsynet med at introducere dig kort for arbejdsmiljøkoordinator/byggeledelsen. Formålet er forventningsafstemning omkring Arbejdstilsynets rundgang på byggepladsen, samt sikre dig et overblik over byggepladsen. Alt afhængig af den konkrete byggeplads, kan følgende være relevant:

 • Brug 5 min på tidsplan og arbejdsplaner, og dan dig et overblik over byggepladsen og hvilke processer, der er i gang.
 • Bed om en en entreprenørliste, hvis relevant.
 • Spørg ind til, hvilke sjakbajser og arbejdsmiljørepræsentanter der er på pladsen nu.

Uanset byggepladsens størrelse skal du altid reagere umiddelbart over for situationer, som indebærer betydelig fare.

Rundgang på byggepladsen

Ved rundgangen på byggepladsen fokuserer du som udgangspunkt på det materielle arbejdsmiljø, herunder de udvalgte fokusområder. Du skal i videst muligt omfang i kontakt med både ledelse og repræsentant for de ansatte for hver virksomhed, herunder arbejdsmiljørepræsentanter. Kan du ikke få kontakt med en af parterne, gennemfører du tilsynet alligevel.

Du skal spørge ind til:

 • Konkrete arbejdsopgaver
 • Koordinering med øvrige virksomheder
 • Forbundne fællesområder, fx hvordan transporterer virksomheden materialer hertil? Hvem har ansvaret for adgangsvejen?
 • Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO)
 • Kontrol af formelle krav i øvrigt foretages i relevant omfang, i sammenhæng med konkrete materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen

Du skal aflevere en digital besøgsrapport til alle de virksomheder, som du har ført tilsyn med. Det gælder uanset, om der afgives reaktioner eller ej.

Afslutning

Hvis byggepladsen er af en størrelse, hvor der er krav om en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), er det relevant at holde denne op imod de arbejdsmiljøproblemer, du har fundet ved rundgangen.

Du skal om muligt afslutte tilsynet ved at informere arbejdsmiljøkoordinatoren / byggeledelsen om forventninger til byggepladsen fremover, samt forventede yderligere skridt (fx dialogmøder med forskellige aktører.)

Udvælgelse til dialogmøder

Du skal indgå aftaler om afholdelse af dialogmøder med relevante aktører. Møderne skal normalt være afviklet indenfor 4 uger efter byggepladstilsynet. Du skal lægge følgende kriterier til grund for udvælgelse til dialogmøder:

Dialogmøde med virksomheder:
En virksomhed skal udtages til dialogmøde, hvis den har fået en materiel afgørelse, dog ikke hvis virksomheden:

 • Allerede har fået et dialogmøde (Du kan se om virksomheden allerede har haft et dialogmøde i virksomhedens stamdata på ViVi.)
 • Ikke har ansatte eller tilhører en anden branche end bygge- og anlæg
 • Er arbejdsmiljøcertificeret
 • Er en udenlandsk virksomhed

Du kan undtagelsesvis udtage en virksomhed til et nyt dialogmøde på trods af at virksomheden allerede har haft et dialogmøde, hvis du afgiver forbud eller strakspåbud vedrørende betydelig fare til virksomheden og konkret vurderer, at et nyt dialogmøde vil kunne motivere virksomheden yderligere.

Du skal aftale tidspunkt og sted for dialogmødet med den enkelte virksomhed.

Dialogmøde på byggeplads:
Der skal gennemføres dialogmøde på byggepladsen i følgende tilfælde:

 • Når der er materielle arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen, og der samtidig afgives påbud til bygherren, jf. bkg. om bygherrens pligter.
 • Når der træffes afgørelse om fællesområder og fællesforanstaltninger, jf. § 6, stk.1 i bkg. om bygge- og anlægsarbejde til én virksomhed på byggepladsen.

Du kan også i andre tilfælde efter en konkret vurdering gennemføre et dialogmøde på byggepladsen. Du kan undtagelsesvis foretage yderligere dialogmøder på byggepladsen, hvis du vurderer at det kan motivere byggepladsens aktører yderligere.

Deltagere i dialogmøde på byggepladsen skal være repræsentanter fra de væsentligste aktører i byggesagen. Det vil typisk være arbejdsmiljøkoordinatoren, projektlederen og virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen samt evt. repræsentanter fra de øvrige underentreprenører.

Du skal kontakte arbejdsmiljøkoordinatoren eller repræsentanter for byggeledelsen og aftale tid og sted for mødet, deltagerkreds samt indhold af dagsordenen.

Mødet skal tilrettelægges, så det understøtter arbejdsmiljøforebyggelsen på byggepladsen. Mødet kan fx foregå ifm. et sikkerhedsmøde.

Dialogmøde med bygherre, projekterende og rådgivere: Professionelle bygherrer med større byggepladser udvælges til et dialogmøde, ved

 • påbud om PSS (Plan for sikkerhed og sundhed), manglende afgrænsning i fællesområder eller manglende koordinering ved projektering og byggeproces.
 • Vejledning til bygherren om dennes koordineringspligt under projektering før byggestart. Ved dialogmødet kan bygherrens rådgiver og projekterende også deltage.
 • Påbud, AUH (afgørelse uden handlepligt), og vejledning til projekterende/rådgivere.

Du skal sikre dig en kontaktperson hos henholdsvis bygherren, rådgiveren og projekterende i det omfang der skal gennemføres dialogmøde hos dem. Du aftaler tid og sted for mødet med kontaktpersonen, samt hvad der skal sættes på dagsordenen, og hvem der forventes at være til mødet.

Det kan afhængigt af den konkrete byggesag være relevant at invitere rådgiver og/eller projekterende med til dialogmødet eller afholde et separat møde med disse.

Du kan undtagelsesvis foretage yderligere dialogmøder med bygherre projekterende og rådgivere, hvis du vurderer at det kan skabe den rette motivation.

Afrapportering af tilsyn på byggepladsen

Umiddelbart efter tilsynet skal du give supporten besked om følgende.

 • Besøgsnr. på byggepladstilsyn
 • Om der skal bookes dialogmøder:
  • med virksomheder; oplys hvilke virksomheder (navn, adresse/p-nummer), og tidspunkt for mødet (dato og klokkeslæt)
  • På byggeplads; oplys kontaktpersonens navn, e-mail og virksomhed, tidspunkt for mødet (dato og klokkeslæt), samt dagsordenspunkter.
  • Med bygherrer m.fl.; oplys hvilken bygherre (navn, adresse/p-nummer), kontaktpersons navn og e-mail, tidspunkt for mødet samt dagsordenspunkter

Hvis virksomheden skal besøges i et andet TC end byggepladsen

Hvis virksomheden skal besøges i et andet TC end byggepladsen, skal tilsynsførende udover ovenstående oplysninger, også give besked om følgende oplysninger til egen supporter:

 • Navn og tlf.nr. på den kontaktperson i virksomheden, der er talt med ved tilsynet
 • Oplysninger om hvad der er drøftet ved byggepladstilsynet

Dialogmøde med virksomhed

Dialogmødet har til formål at motivere og sætte virksomheden i stand til at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer.

Dialogmødet anmeldes på virksomhedens hjemmeadresse. I særlige tilfælde, fx hvis virksomhedens hjemmeadresse er en privatadresse, kan dialogmødet gennemføres på en anden relevant adresse, herunder i skurvognen på byggepladsen.

Før dialogmødet

Det fremgår af OBS feltet på besøg i ViVi, at det er et ’Dialogmøde med virksomhed’. Du skal orientere dig i dagordenen og de/den konkret(e) afgørelse(r), der ligger til grund for dialogmødet, samt evt. øvrige informationer om ulykker eller afgørelser.

Du skal ringe til virksomheden før dialogmødet for at sikre, at du ikke kører forgæves.

Dialogmødet

Du skal tage afsæt i de problemstillinger, der er konstateret på byggepladsen(erne) og bevæge drøftelsen fra de konkrete arbejdsmiljøproblemer til en bredere dialog om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, og hvordan den kan forbedre forebyggelsen af arbejdsmiljøproblemer fremadrettet. Se i øvrigt kvalitetsproceduren RT-3 Dialog.

Konkret kan du gennemføre dialogen på følgende måde:

 • Lav en forventningsafstemning med virksomheden om dialogmødet, så virksomheden fra starten kender formålet med mødet, runderingen og den evt. opfølgning.
 • Gennemgå løsninger på de konkrete afgørelser.
 • Spørg ind til virksomhedens typiske arbejdsopgaver- og processer og drøft undervejs relevante arbejdsmiljøproblemstillinger, mulige løsninger og forebyggelsestiltag. Henvis til relevant vejledningsmateriale.
 • Sørg for at opsummere denne del af dialogen med mødedeltagerne ved at notere i besøgsrapporten, hvad virksomheden har tilkendegivet at ville arbejde videre med.

Hvis virksomheden har kontor, lager, værksted m.v. gennemfører du efter dialogmødet en rundering her sammen med repræsentanter fra ledelse og arbejdsmiljøorganisation.

Formålet er at få et indtryk af virksomhedens forebyggelse samt via dialog og vejleding at motivere virksomheden til at forebygge evt. arbejdsmiljøproblemer på hjemmevirksomheden. Formålet er ikke at kontrollere arbejdsmiljøet, derfor skal du ikke spørge med henblik på afgivelse af afgørelser, medmindre du ved selvsyn konstaterer betydelig fare.

Du afslutter rundgangen ved sammen med deltagerne fra virksomheden, at opsummere denne. Opsummering tilføjes til besøgsrapporten, herunder hvad virksomheden har tilkendegivet at ville arbejde videre med.

Konkret skal du kopiere en fortrykt tekst fra ViVi ind i besøgsrapporten i feltet ’Afdeling’ og skrive din opsummering ind i denne tekst. Bemærk, at der er to forskellige fortrykte tekster alt efter om du har givet en afgørelse på besøget.

Hvis det tyder på, at der kan være væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomhedens hjemmeadresse, skal du oplyse virksomheden om, at Arbejdstilsynet vil komme igen på et opfølgende tilsyn, men ikke det konkrete tidspunkt.

Afrapportering af dialogmødet

Du skal sende den digitale besøgsrapport til virksomheden og give supporten besked, hvis der skal oprettes et opfølgende tilsyn på virksomhedens hjemmeadresse.

Opfølgningstilsyn på virksomhed

Det opfølgende tilsyn på virksomhedens hjemmeadresse har til formål at kontrollere det materielle arbejdsmiljø på hjemmeadressen.

Før det opfølgende tilsyn

Det fremgår af OBS feltet i ViVi, at det er et ’Opfølgende tilsyn på virksomhed’. Du skal orientere dig i besøgsrapporten fra dialogmødet med virksomheden.

Det opfølgende tilsyn

Du skal føre tilsyn med virksomhedens arbejdsmiljø på hjemmeadressen med fokus på de materielle forhold, herunder de forhold der er beskrevet i besøgsrapporten.

Afrapportering af det opfølgende tilsyn

Besøg og evt. reaktioner afrapporteres på sædvanlig vis.

Du kan efter en konkret vurdering foretage endnu et opfølgende besøg på samme virksomhed. Du skal i så tilfælde give tilsynssupporten besked om, at der skal oprettes endnu et opfølgende tilsyn på virksomheden.

Dialogmøde på byggepladsen

Dialogmødet er aftalt og har til formål at motivere aktørerne på byggepladsen til at forebygge evt. arbejdsmiljøproblemer via dialog og vejledning. Formålet er ikke at kontrollere arbejdsmiljøet. Derfor skal du ikke spørge med henblik på afgivelse af afgørelser, medmindre du ved selvsyn konstaterer betydelig fare.

Dialogmøde på byggepladsen afholdes som en kombination af dialogmøde og rundering på byggepladsen. Dialogen gennemføres med repræsentanter fra de væsentligste aktører i byggesagen, og kan fx ske i forbindelse med bygherrens sikkerhedsmøde.

Før dialogmødet på byggepladsen

Det fremgår af OBS feltet på besøg i ViVi, at det er et ’Dialogmøde på byggeplads’.

Før et dialogmøde på byggepladsen skal du orientere dig i de afgørelser, der ligger til grund for dialogmødet. Med udgangspunkt i de konstaterede problemstillinger, skal du forberede dig på at motivere aktørerne på dialogmødet til at samarbejde om at undgå lignende situationer i fremtiden. Det kan være relevant at orientere dig i vejledningsmateriale, der fokuserer på de problemstillinger, der er observeret på byggepladsen med henblik på at kunne formidle dette på dialogmødet. Du skal ringe til kontaktpersonen før dialogmødet for at sikre, at du ikke kører forgæves.

Dialogmødet på byggepladsen

Fokus er som udgangspunkt og efter relevans på henholdsvis arbejdsmiljøkoordinatorens rolle i forhold til arbejdsmiljøkoordinering, planlægning og kontrol, samt virksomhedernes opfølgning på og samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Du skal tage afsæt i de konstaterede problemer og i den dagsorden, du har aftalt med kontaktpersonen for byggepladsen. Dette skal bruges som afsæt til at bevæge drøftelsen fra de konkrete arbejdsmiljøproblemer til en bredere dialog om forebyggelse og samarbejde. Du kan med fordel komme ind på fx:

 • Forventningsafstemning af mødet, runderingen og den kommende opfølgning.
 • Forebyggelse gennem planlægning og løbende kommunikation om konkrete opgaver mellem de forskellige aktører på byggepladsen,
 • Vejlede om løsninger og planlægningsmetoder, samt henvise til vejledningsmateriale
 • Byggepladsens generelle strukturering af arbejdsmiljøarbejdet med fokus på praktiske løsninger.
 • Argumenter for positive afledte effekter ved at prioritere arbejdsmiljøet
 • Særligt udbredte og risikofyldte arbejdsmiljøproblemer i branchen, fx fokusområderne inden for B/A.
 • At Arbejdstilsynet kommer igen på et opfølgende tilsyn på byggepladsen

Du skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at du vil foretage en rundering af byggepladsen og opfordre til, at arbejdsmiljøkoordinatoren, repræsentanter for byggeledelsen og øvrige relevante aktører deltager.

Rundering på byggepladsen

Den efterfølgende rundering på byggepladsen har til formål at binde drøftelserne på mødet op på det, der faktisk foregår på byggepladsen. Formålet er ikke at kontrollere arbejdsmiljøet, derfor skal du ikke spørge med henblik på afgivelse af afgørelser, medmindre du observerer betydelig fare ved selvsyn. Du skal i stedet drøfte med deltagerne, hvordan der arbejdes med arbejdsmiljøkoordineringen og samarbejdet mellem virksomhederne for at sikre arbejdsmiljøforholdene i byggepladsens fællesområder.

Afrapportering af dialogmøde

Du skal sende en besøgsrapport til kontaktpersonen (arbejdsmiljøkoordinatoren) for byggepladsen, samt give tilsynssupporten besked om, at der skal oprettes et opfølgende tilsyn på byggepladsen.

Opfølgningstilsyn på byggepladsen

Formålet med det opfølgende tilsyn på byggepladsen er at fastholde forebyggelsen på byggepladsen efter dialogmødet.

Opfølgningstilsynet er ikke et nyt helhedsorienteret byggepladstilsyn, og udløser ikke nye dialogmøder med virksomheder eller byggeplads. Tilsynet gennemføres med udgangspunkt i fællesområder og fællesforanstaltninger for at kontrollere, om arbejdsmiljøforebyggelsen på byggepladsen er forbedret efter dialogmødet. Der reageres stadig, såfremt der konstateres materielle overtrædelser af Arbejdsmiljølovgivningen.

Før det opfølgende tilsyn

Det fremgår af OBS feltet på besøg i ViVi, at det er et ’Opfølgende tilsyn på byggeplads’. Du skal orientere dig i besøgsrapporten fra det tidligere dialogmøde med byggeplads eller dialogmøde med bygherre.

Det opfølgende tilsyn

Du skal have særligt fokus på arbejdsmiljøforebyggelsen i fællesområder og ved fællesforanstaltninger rettet mod de relevante pligtsubjekter. Dvs. arbejdsgivere for ansatte, arbejdsgiveres ansvar for fællesforanstaltninger, bygherrens ansvar for planlægning, koordinering og kontrol, og eventuelt arbejdsmiljøproblemer med udspring i forhold bestemt i projektgrundlaget med ansvaret placeret hos rådgivende/projekterende.

Afrapportering af det opfølgende tilsyn

Besøg og evt. reaktioner afrapporteres på sædvanlig vis.

Du kan efter en konkret vurdering foretage endnu et opfølgende besøg på samme byggeplads. Du skal i så tilfælde give tilsynssupporten besked om, at der skal oprettes endnu et opfølgende tilsyn på byggepladsen.

Dialog med bygherren, projekterende og/eller rådgivere

Dialogmødet har til formål at motivere og sætte bygherre, projekterende og rådgivere i stand til selv at sikre, at de kan overholde de pligter, de er pålagt i arbejdsmiljølovgivningen.

Dialogmødet afholdes som udgangspunkt på hjemmeadressen som et anmeldt møde.

Før dialogmødet

Det fremgår af OBS feltet på besøg i ViVi, at det er et ’Dialogmøde med bygherre’.

Du skal inden et dialogmøde orientere dig i den udsendte dagsorden, samt den/de reaktioner, der ligger til grund for dialogmødet med henholdsvis bygherren, den projekterende og/eller rådgiveren.

Du skal ringe til kontaktpersonen hos dem, der skal holdes dialogmøde med, umiddelbart før du kører til dialogmødet for at sikre, at de har husket mødet, således at du ikke kører forgæves.

Dialogmødet

Du skal ved drøftelserne på mødet tage afsæt i de konkrete relevante reaktioner Arbejdstilsynet har afgivet.

Drøftelserne på mødet skal så vidt muligt have følgende omdrejningspunkter:

 • Hvordan bygherren, den projekterende og/eller rådgiveren kan undgå lignende situationer, som det der indgår i Arbejdstilsynets reaktion(er).
 • Ud fra deltagernes ønsker om fokus på mødet drøftes bygherrens, den projekterende og/eller rådgiverens særlige rolle i forhold til koordinering/planlægning, afgrænsning og kontrol i forhold til projektering og byggeprocessen.
 • Hvilke fordele bygherren, den projekterende og/eller rådgiveren kan have af at prioritere arbejdsmiljø i projektet og byggeprocessen.

Afholdes mødet separat med projekterende og/eller rådgivere skal deres særlige roller i et byggeprojekt være omdrejningspunkt for dialogen, med udgangspunkt i de reaktioner Arbejdstilsynet har afgivet:

 • Fsva. rådgiverrollen vil det især være rådgiverens pligt til at rådgive bygherren om sit ansvar i forhold til arbejdsmiljølovgivningen, der skal lægges vægt på.
 • I forhold til projekteringsrollen vil det især være den projekterendes ansvar for at sikre projekters arbejdsmiljømæssige bygbarhed, der skal lægges vægt på

Dialogmødet afsluttes med en kort skriftlig opsummering sammen med bygherren, den projekterende, og/eller rådgiveren, hvor af der kommer til at fremgå to til tre af de væsentligste punkter, der har indgået drøftelserne, samt det eller de punkter bygherren, den projekterende og/eller rådgiveren særligt vil arbejde videre med. Opsummeringen skrives ind i besøgsrapporten.

Konkret skal du kopiere en fortrykt tekst fra ViVi ind i besøgsrapporten i feltet ’Afdeling’ og skrive din opsummering ind i denne tekst. Bemærk, at der er to forskellige fortrykte tekster alt efter om du har givet en afgørelse på besøget.

Afrapportering af dialogmødet

Du skal sende den digitale besøgsrapport til bygherren, den projekterende og/eller rådgiveren.

Du kan på baggrund af en konkret vurdering vælge, at der skal gennemføres et opfølgende tilsyn på den byggeplads, der foranledigede dialogmødet med bygherre projekterende og/eller rådgiveren. Du skal give tilsynssupporten besked, hvis der skal oprettes et opfølgende tilsyn på byggepladsen.

Snitflader til andre typer af tilsyn

Skærpet tilsyn

Det skærpede tilsyn er ikke en del af tilsynsmetoden i B/A forsøget. Hvis der afgives forbud, skal proceduren (DT-14) for skærpet tilsyn efterfølgende følges. Af hensyn til kørsel kan skærpet tilsyn kombineres, fx med byggepladstilsyn eller dialog på byggeplads. I så tilfælde er det vigtigt, at fristerne for skærpet tilsyn overholdes, og at den tilsynsførende søger at skille kontrollen i ’skærpet tilsyn’, fra ’dialog på byggepladsen’.

Opfølgende kontroltilsyn på byggepladsen

Kontrolbesøg gennemføres i forsøgsperioden i overensstemmelse med procedure (DT-2). Kontrolbesøg er ikke en del af tilsynsmetoden i B/A forsøget. Af hensyn til kørsel kan kontrolbesøg kombineres med tilsyn i forsøget. I så tilfælde er det vigtigt, at fristerne for kontrolbesøg overholdes, og at den tilsynsførende søger at skille kontrollen fra ’dialog på byggepladsen’.

Udenlandske virksomheder og danske virksomheder med høj andel af udenlandsk
arbejdskraft på byggepladsen

Hvis du møder en udenlandsk virksomhed, eller en dansk virksomhed med høj andel af udenlandsk arbejdskraft, skal du helt overordnet føre tilsyn med disse virksomheder på samme måde som alle andre, med følgende undtagelser nævnt i proceduren:
Bilag 1 - den styrkede social dumping indsats i det helhedsorienterede bygge- og anlægstilsyn