Bilag 1 - den styrkede social dumping indsats i det helhedsorienterede bygge- og anlægstilsyn

Bilag til kvalitetsprocedure DT-17 for det helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn

Udenlandske virksomheder og danske virksomheder med høj andel af udenlandsk arbejdskraft på byggepladsen herunder indlejet arbejdskraft kræver et særligt fokus på de helhedsorienterede byggepladstilsyn, der er målrettet sprogbarrierer og store variationer i sikkerhedskultur, som kræver særlig håndtering og ekstra tid til dialog under tilsynet.

Helt overordnet er formålet, at der afsættes den fornødne tid til at foretage samme tilsyn overfor udenlandske virksomheder, samt danske virksomheder med overvejende udenlandsk arbejdskraft, som med de øvrige virksomheder, på trods af de sproglige og sikkerhedskulturelle forskelle.

Følgende bilag beskriver de særlige opmærksomhedspunkter, der følger ved tilsyn med disse virksomheder.

Dialog med udenlandske virksomheder på stedet

Da udenlandske virksomheder har adresse i udlandet, er de undtaget fra det almindelige dialogmøde med dansk registrerede virksomheder, da det ikke er praktisk muligt at afholde disse på virksomhedens adresse.

Dialogen med udenlandske virksomheder skal prioriteres på det helhedsorienterede byggepladstilsyn på grundlag af de almindelige procedurer for dialog med virksomheder, samt i nødvendigt omfang i forbindelse med eventuelle byggepladsdialogmøder og opfølgningstilsyn på byggepladserne.

Dialogen kan med fordel stadig tage afsæt i de problemstillinger, der er konstateret på byggepladsen. Dialogen kan på den baggrund bevæges fra de konkrete arbejdsmiljøproblemer til en bredere dialog om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, og hvordan den kan forbedre forebyggelsen af arbejdsmiljøproblemer fremadrettet. Det er vigtigt, at dialogen så vidt muligt både inddrager ledelsesrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant/ansatte.

Se i øvrigt kvalitetsproceduren RT-3 Dialog (PDF)

Dialog med danske virksomheder med høj andel af udenlandsk arbejdskraft på byggepladsen

Med denne type virksomheder gennemføres der et egentligt aftalt dialogmøde som beskrevet i den generelle procedure for helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Det bemærkes, at det ved dialogmødet vil være relevant at inddrage de særlige arbejdsmiljøproblemstillinger i forhold til beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft og herunder indlejet udenlandsk arbejdskraft bl.a. i forhold til instruktion, tilsyn og samarbejdet om arbejdsmiljø på byggepladserne.

Registrering i ATIS, herunder af virksomhedstimer

HOT-tilsyn registreres i de relevante virksomhedsgrupper. Når du registrerer den tid, du har brugt på tilsynet, så skal du registrere den tid, du bruger på udenlandske virksomheder og danske virksomheder med høj andel af udenlandsk arbejdskraft på byggepladsen herunder indlejet arbejdskraft, under tilsynsaktiviteten ’social dumping’. Dvs. at hvis du møder en CVR-virksomhed på byggepladsen, hvor din umiddelbare vurdering er, at halvdelen eller flere af virksomhedens ansatte på byggepladsen er udenlandske, så hører tilsynet med denne ind under tilsynsaktiviteten ’social dumping’.

Den øvrige tid, du bruger på CVR-virksomheder, skal stadig registreres under tilsynsaktiviteten ’BA-forsøg’.

Efter hvert HOT-besøg på byggepladser, hvor der registreres timer på ”social dumping”, noteres det på besøget hvilke virksomheder, der er ført tilsyn med under denne tilsynsaktivitet.

RUT-anmeldelse

Arbejdstilsynet skal kontrollere, at udenlandske virksomheder har foretaget anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), herunder om anmeldelsen er fyldestgørende og korrekt i forhold til reglerne.

Se DT-05 - tilsyn med udenlandske virksomheder

Udvidet vejledningsforpligtigelse

Der gennemføres fortsat en særlig vejledning over for udenlandske selvstændige. Konkret skal der ved tilsyn med disse vejledes om bl.a.:

  • arbejdets udførelse
  • krav til erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 41 og § 41a
  • arbejde med tekniske hjælpemidler
  • arbejde med stoffer og materialer

Se den udtømmende liste i følgende link

Særlig vejledning af udenlandsk enkeltmandsvirksomhed i bygge- og anlægsbranchen DT-5 Bilag 5