Tilsyn med udenlandske virksomheder

Kvalitetsprocedure DT-5. Anvendelsesområde: Specialtilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, OEB. Ikrafttræden: 1. juli 2008. Senest redigeret: 1. juli 2020.

OBS: Udtrykkene Detailtilsyn og Risikobaseret tilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Specialtilsyn og Grundtilsyn.

Kvalitetsproceduren gælder for tilsyn med udenlandske virksomheder uden fast driftssted i Danmark, herunder selvstændige uden ansatte, som leverer én eller flere tjenesteydelser (arbejdsopgaver) i Danmark i en tidsbegrænset periode.

Arbejdstilsynet har til opgave at føre tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder den danske arbejdsmiljølovgivning. Tilsynet er risikobaseret, således at de udenlandske virksomheder anmeldt til RUT, der vurderes at have et godt arbejdsmiljø, vil blive kontrolleret mindre, mens de udenlandske virksomheder, der vurderes at have et dårligt arbejdsmiljø, vil blive kontrolleret mere.

Desuden har Arbejdstilsynet til opgave at kontrollere, at udenlandske virksomheder har foretaget anmeldelse til RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), herunder om anmeldelsen er fyldestgørende og korrekt i forhold til reglerne.

Denne kvalitetsprocedure beskriver primært kontrol af RUT. Arbejdsmiljøet kontrolleres efter de almindelige instrukser og kvalitetsprocedurer - gælder der noget særligt for de udenlandske virksomheder, er det dog nævnt her.

Den tilsynsførendes forberedelse af tilsyn

Materialer, der skal med på tilsyn

Du skal sørge for at have relevante blanketter med på tilsynet:

  • Danske og oversatte versioner af den særlige besøgsrapport til udenlandske virksomheder
  • Den grønne underretningsblanket ved tilsyn i private hjem

Følgende relevante foldere kan medbringes på tilsynet:

  • Oversat folder om anmeldelse til RUT: "Udfører din virksomhed midlertidigt arbejde i Danmark?"
  • Folderen ”Tag over hovedet”
  • Folderen ”Spil ikke hasard med din sikkerhed på byggepladsen
  • Arbejdspladsvurdering
  • Arbejdstilsynet kommer på besøg – også på udenlandske virksomheder
  • Folderen om GDPR

NB! Hvis der er tale om tilsyn med en virksomhed inden for bygge- og anlægsområdet, kan du desuden medbringe de særlige oversatte B/A-foldere på området.

Du må inden et besøg på den RUT-anmeldte virksomhed eller efter et forgæves besøg ringe eller maile til den udenlandske virksomheds kontaktperson, som skal være en af de personer, der udfører arbejde for virksomheden i Danmark. Det kan fx være relevant, hvis virksomheden har anmeldt en meget lang ydelsesperiode eller der er anmeldt flere arbejdssteder på en gang. Formålet med den telefoniske kontakt er bl.a. at finde ud af, hvor og hvornår de ansatte udfører arbejde.

Gennemførelse af tilsyn

Tilsyn med de udenlandske virksomheders arbejdsmiljø gennemføres som specialtilsyn, og forberedelsen sker på samme måde som i forhold til danske virksomheder. Der henvises endvidere til den generelle kvalitetsprocedure for specialtilsyn.

Alle de relevante oplysninger fra RUT-anmeldelsen fx virksomhedens arbejdsperiode og arbejdsstedet eller oplysninger fra henvendelsen til stede ligger i ATIS.

Det er vigtigt, at du hurtigt tager stilling til, om der er behov for tolkebistand. Fremgangsmåden
ved anvendelse af tolkebistand er beskrevet i bilag 1.

I forhold til arbejdsmiljø

Tilsynet og reaktionstyper er som for danske virksomheder. Tilsynet er afgrænset til de aktiviteter, den udenlandske virksomhed har i Danmark. Se også den visuelle oversigt.

Ved tilsynet udleverer du den oversatte blå underretningsblanket til virksomheden og orienterer om blankettens indhold. Ved tilsyn i private hjem skal beboeren have den grønne underretningsskrivelse om, hvorfor Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejde i private hjem. Er beboeren hjemme, informeres han/hun ved tilsynets start om formålet med tilsynet og får udleveret den grønne underretningsskrivelse. Er han/hun ikke hjemme, lægges den i postkassen eller et tilsvarende sted.

I forhold til RUT-anmeldelse

Ved tilsyn på arbejdssteder (lokationen), hvor der udføres arbejde af udenlandske virksomheder
uden fast driftssted i Danmark, skal du rutinemæssigt føre tilsyn med, om de har foretaget anmeldelse til RUT udover at føre tilsyn med arbejdsmiljøet. Du skal notere tidspunktet for din ankomst til arbejdsstedet/kontakt med virksomheden, da det kan få betydning for en eventuel grov overtrædelsessag om manglende anmeldelse i RUT.

Fører du fx tilsyn på en byggeplads, bør du også undersøge, om der eventuelt er flere udenlandske virksomheder på stedet, som kan have pligt til at foretage anmeldelse til RUT. Det kan fx være en mindre virksomhed, som udfører opgaver på byggepladsen.

Møder du en udenlandsk virksomhed, som du umiddelbart vurderer kan have pligt til at have foretaget anmeldelse til RUT, skal du tjekke i RUT eller kontakte tilsynssupporten for at afklare, om virksomheden er anmeldt i RUT (via ATIS eller virk.dk/RUT), og om især oplysningerne om arbejdssted, medarbejderne og arbejdsperiode er korrekte.

Der indsamles under alle omstændigheder de sædvanlige oplysninger på virksomheder, vi fører tilsyn med, dvs. navn på virksomheden, adresse, telefonnummer, e-mail adresse samt dato for påbegyndelse og afslutning af arbejdsopgaven (tjenesteydelsen), hvem der har ansvaret for det konkrete arbejde, hvem kontaktpersonen er, identiteten af de ansatte, som virksomheden har udstationeret m.v. Samtidigt skal du have en kort beskrivelse af arbejdet, som juristen kan bruge ifm. RUT overtrædelsen. Hvis du på tilsynet får oplysninger, der peger i retning af, hvem der er hvervgiver, skal du ligeledes notere dette. Du kan benytte tjekskemaet ved RUT-overtrædelser til støtte for din indhentelse af oplysningerne. Hvis der er usikkerhed om rigtigheden af udenlandske virksomheders oplysninger, identitet af personer eller om ansættelsesforholdende er reelle, skal der så vidt muligt ses dokumentation herfor – eksempelvis ID kort, ansættelseskontrakter,  entreprisekontrakter mv. Hvis du vurderer, at der er begået en overtrædelse af reglerne, bør der tages billeder af al dokumentation til støtte herfor.

Hvis du på tilsynet møder flere personer, bør du så tidligt som muligt spørge ind til, om de er ansat i én virksomhed, er ansat i flere forskellige virksomheder, eller om de er enkeltmandsvirksomheder. Alle tre scenarier er mulige, men helt afgørende for antallet af evt. RUT GO’er. Du kan eksempelvis bruge din tablet til at få vist virksomhedens hjemadresse, uanset om der er tale om enkeltmandsvirksomheder eller en samlet virksomhed, hvor alle de tilstedeværende er ansat. Brug her eventuelt google maps til validering af adressen.

Hvervgiveren1 er den virksomhed eller private person, der indgår en aftale med en udenlandsk virksomhed om at få udført én eller flere arbejdsopgaver, fx bygherren. Hvis en udenlandsk virksomhed selv bruger udenlandske underentreprenører, vil den udenlandske virksomhed være hvervgiver i forhold til disse.

Kontaktpersonen skal udpeges blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen. Der skal oplyses både telefonnummer og mailadresse i RUT. Der er ikke krav om, at vedkommende kan tale fx engelsk.

Er oplysningerne i RUT om fx arbejdssted, medarbejdere eller arbejdsperioden forkerte, skal du skrive virksomhedens RUT-nummer på besøgsrapporten samt notere under nummeret, at der er "forkerte oplysninger". Er virksomheden ikke anmeldt, skriver du "minus RUT-nr." på besøgsrapporten. Du kan udlevere den oversatte folder om anmeldelse til RUT: "Udenlandsk virksomhed med opgaver i Danmark?". Du skal samtidig afkrydse på besøgsrapporten, at RUT-folderen er udleveret.

Det er ikke nødvendigvis den samme hvervgiver, der har hvervgiverpligten, og den, der skal anmeldes i RUT. Sidstnævnte er den første danske virksomhed i kæden af virksomheder.

Videregivelse af oplysninger til anden myndighed

Hvis du bliver opmærksom på forhold, der giver anledning til mistanke om overtrædelse af andre regler, end dem Arbejdstilsynet fører tilsyn med, fx udlændingelovgivningen, fødevarelovgivningen, skattereglerne eller hvis der er mistanke om ulovlig indkvartering, skal du videregive oplysningerne til den relevante myndighed, jf. kvalitetsprocedure G-302 om indberetning af mulig overtrædelse til andre myndigheder. Hvis der er mistanke om ulovligt arbejde (ex: 3. lands borgere) kontakts den relevante politikreds med henblik på assistance under selve besøget. Hvis politiet ikke kan komme, underrettes de efterfølgende skriftligt.

Opsøgende kørsel og opsøgende arbejde

Opsøgende kørsel udføres i de situationer, hvor du kører rundt i et område, fx en kommune, et villakvarter eller et industrikvarter, for at lokalisere udenlandske virksomheder, som fx udfører bygge-anlægsopgaver.

Relevante områder, der skal køres i, kan fx udpeges af tilsynschefen på baggrund af tilsynscentrets egne erfaringer, henvendelser fra fx parterne, anmeldelser, information fra fx SKTST og lignende.

Når du i forbindelse med opsøgende kørsel møder en udenlandsk virksomhed, som kan have pligt til at anmelde sig i RUT, skal du tjekke i RUT fx via ”kort-funktionen” eller kontakte tilsynssupporten for at afklare, om virksomheden er anmeldt til RUT (via ATIS og virk.dk/RUT), og om især oplysningerne om arbejdssted, ansatte og arbejdsperiode er korrekte.

Transporttiden til området er almindelig kørselstid, mens tiden, du bruger på opsøgende kørsel i området, skal registreres i den særlige konto i mTime (M130 Social dumping, opsøgende kørsel).
Besøg registreres som vanligt se også oversigt over besøgsstatus og tidsregistrering.

Hvis det viser sig ikke at være en udenlandske virksomhed, men fx udlændinge ansat i en dansk virksomhed, kan du vælge at gennemføre tilsynet som en del af CVR-opgaven i SD-regi. Det skal dog forinden tjekkes, at virksomheden ikke lige har fået et GT eller er udtaget til GT.

Opsøgende arbejde

Opsøgende arbejde omfatter bl.a. indhente informationer fx via samarbejde med kommuner, digitale medier og lokalkendskab for at lokalisere relevante virksomheder. Tid anvendt til ”opsøgende arbejde” tæller ikke med i opgørelsen af virksomhedstimer ifm social dumping, men det er vigtigt, at vi kan følge, hvor meget tid vi bruger på det. Opsøgende arbejde registreres i den særlige konto i mTime (M129 Social dumping, opsøgende arbejde).

Udfyldelse og aflevering af besøgsrapport

Du udfylder en oversat version af den særlige besøgsrapport til udenlandske virksomheder, tager et foto af den og sender til supporten, der får lagt det ind i ATIS. Husk at skrive oplysninger om RUT-nr., klokkeslæt mv.

Den oversatte version afleveres til den udenlandske virksomhed. Kan du ikke aflevere besøgsrapporten ved tilsynet, skal du efterfølgende maile den til virksomheden eller sende den til virksomhedens udenlandske adresse.

Hvor mange tilsynsforsøg skal du bruge?

Der kan være situationer, hvor du ikke kan komme i kontakt med virksomheden på arbejdsstedet
(lokationen). I disse situationer skal du gøre følgende (se også den visuelle oversigt):

  • Hvis du ikke er kommet i kontakt med virksomheden, efter du har forsøgt at træffe den på arbejdsstedet (lokationen) samt har ringet til kontaktpersonen, og der tydeligt ikke foregår noget arbejde, kan du betragte tilsynet som "forsøgt besøgt". Der skal angives en årsag til, hvorfor det ikke var muligt at gennemføre besøget.
  • Hvis du ikke kan afkræfte, at der foregår arbejde, skal du aflægge endnu et par besøg med henblik på at opnå kontakt. Det besøg, hvor du har konstateret, at der er behov for et nyt besøg, men hvor du ikke har truffet nogen, skal afrapporteres som "forsøgt besøgt" med en årsag til, hvorfor der skal udføres et nyt besøg.

Afrapportering af tilsyn

Tilsyn med arbejdsmiljø

Både tilsynsførende og tilsynssupport afrapporterer tilsynet efter de almindelige retningslinjer.
Breve sendes til virksomhedens udenlandske hjemadresse eller om muligt som e-mail, hvis denne er oplyst.

Afgiver du forbud, skal du, når du afrapporterer besøget, indtaste dato for, hvornår virksomhedens arbejde ophører på arbejdsstedet, da det styrer autogenereringen af skærpet tilsyn, der skal gennemføres som følge af forbuddet.

Hvis virksomheden ikke er anmeldt i RUT, eller oplysningerne er forkerte, udfyldes tjekskemaet ved RUT-overtrædelser. Det videregives til supporten sammen med evt. andet relevant dokumentation. Der skal laves et kontrolbesøg på lokationen inden for en uge, hvis virksomheden forsat ikke har anmeldt sig (dette med henblik på oprettelse af tvangsbødesag). Man bør derfor kontrollere via RUT, om virksomheden har anmeldt sig, idet behovet for kontrolbesøg (og tvangsbødesag) ophæves, hvis anmeldelsen foretages.

Registrering af flere besøg

Besøges virksomheden (lokationen) flere gange, skal du oprette et nyt/flere nye besøg på sagen, der registreres som "RUT tilsyn, del af Specialtilsyn", se også oversigt over besøgsstatus og tidsregistrering.