Bilag 2 - Sagsbehandling i forbindelse med straffesager

Bilag 2 til kvalitetsprocedure DT-5 om tilsyn med udenlandske virksomheder

Aktuel for jurister og jurasupportere.

Overtrædelser af udstationeringsloven
Udenlandske virksomheder skal anmelde sig til RUT via en elektronisk anmeldelsesformular på virk.dk. Virksomheden får herefter en kvittering, der bl.a. indeholder RUT-nummeret.

Arbejdstilsynet skal udarbejde tiltaleindstillinger, når det konstateres:
 at en udenlandsk virksomhed ikke er anmeldt til RUT,
 at en udenlandsk virksomhed har anmeldt urigtige eller mangelfulde oplysninger til RUT, eller
 at en udenlandsk virksomhed, som er anmeldt i RUT, ikke rettidigt anmelder ændringer.

Konstaterer Arbejdstilsynet, at en udenlandsk virksomhed har anmeldt urigtige eller mangelfulde oplysninger til RUT, rejser Arbejdstilsynet en straffesag mod den pågældende tjenesteyder for overtrædelse af § 10 a, stk. 1, nr. 1. Et eksempel på en mangelfuld anmeldelse til RUT kunne fx
være, hvis en udenlandsk virksomhed undlod at anmelde identiteten af alle ansatte, der udfører den pågældende tjenesteydelse.

Dog lægges der ved vurderingen af, om der skal rejses en straffesag for urigtige oplysninger vedr. arbejdsstedet og tidsperioden vægt på, om den urigtige oplysning vanskeliggør kontrolopgaven. Dette kan fx være tilfældet, hvis den urigtige oplysning hindrer kontakt med virksomheden.

Om en udenlandsk virksomhed er anmeldt i RUT undersøges ved et kontrolopslag i RUT for at verificere, at virksomheden stadig ikke er anmeldt. Har den udenlandske virksomhed nu anmeldt sig i RUT, kontrolleres tidspunktet for anmeldelsen (anmeldelsestidspunktet fremgår med dato og klokkeslæt). Er anmeldelsen foretaget efter tilsynsbesøget, udarbejdes en tiltaleindstilling.

Begynder en udenlandsk virksomhed på en ny opgave, er der tale om en ny tjenesteydelse, der derfor skal anmeldes samme dag, som leveringen af tjenesteydelsen (dvs. arbejdet) påbegyndes.

Tager arbejdet fx længere tid end planlagt, og skal den angivne arbejdsperiode forlænges, er der tale om en ændring i levering af tjenesteydelsen. Ændringerne af oplysninger i RUT skal være anmeldt
senest førstkommende hverdag efter ændringen. Er der gået mere end én dag siden tilsynsbesøget, og har den udenlandske virksomhed ikke anmeldt ændringen i RUT, udarbejder Arbejdstilsynet en tiltaleindstilling for manglende rettidig anmeldelse af ændringen i RUT.

Arbejdstilsynet skal udarbejde en tiltaleindstilling, uanset at Arbejdstilsynet er bekendt med, at den udenlandske virksomhed ikke længere befinder sig i Danmark. Dette skyldes, at det er Arbejdstilsynets opgave at anmelde overtrædelserne, og herefter er det op til politiet at afgøre, om de vil rejse tiltale.

Den udenlandske virksomhed har pligt til at dokumentere overfor hvervgiver, at virksomheden har anmeldt sig i RUT. Når Arbejdstilsynet indstiller til tiltale om manglende RUT-anmeldelse, skal det derfor samtidig undersøges, om Arbejdstilsynet har modtaget underretning fra en hvervgiver om, at denne ikke har modtaget dokumentation for den udenlandske virksomheds RUT-anmeldelse. Hvis underretning ikke er modtaget, oplyses politiet herom med henblik på politiets kontrol af
hvervgiverens anmeldepligt. Arbejdstilsynet skal i videst muligt omfang bidrage til politiets prioritering af kontrol af hvervgivers anmeldepligt. Har Arbejdstilsynet oplysninger, som peger i retning af en formodet hvervgiver, bør politiet derfor også underrettes om dette.

Overtrædelser af arbejdsmiljøloven
Konstaterer Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynsbesøget overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, der kan straffes, skrives forholdet ind i samme tiltaleindstilling. Er den strafferetlige vurdering af arbejdsmiljøsagen ikke afsluttet på det tidspunkt, hvor kontrolopslaget i
RUT foretages, orienteres politiet i tiltaleindstillingen om overtrædelse af udstationeringsloven om, at Arbejdstilsynet er ved at foretage en strafferetlig vurdering af arbejdsmiljøsagen og vil vende tilbage til politiet i den anledning. Arbejdsmiljøsager, der kan afgøres med en administrativ bøde, skal forsat afgøres som sådan.