Særlig vejledning af udenlandske enkeltmandsvirksomheder i bygge- og anlægsbranchen om selvstændigt arbejde

Bilag 5 til kvalitetsprocedure DT-5 om tilsyn med udenlandske virksomheder

Dette bilag vedrører vejledning af virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der er anmeldt i RUT uden udstationering af ansatte.

Når du ved et tilsyn konstaterer, at der er virksomheder til stede på arbejdsstedet, som er anmeldt som enkeltmandsvirksomheder i RUT, skal du foretage en vurdering af, om virksomheden leverer en selvstændig tjenesteydelse, eller om den udenlandske person, som du møder, reelt udfører arbejde for en arbejdsgiver, og derfor skal betragtes som ansat/lejet arbejdskraft i en anden virksomhed.

Hvis der er tale om levering af en selvstændig tjenesteydelse, skal du gennemføre den særlige vejledning af den udenlandske enkeltmandsvirksomhed.

Vurdering af om der er tale om levering af en selvstændig tjenesteydelse eller arbejde for en anden virksomhed/arbejdsgiver
Du skal altid foretage en vurdering af, om det arbejde, der er ved at blive udført, har karakter af arbejde for en arbejdsgiver eller er levering af en selvstændig tjenesteydelse. I vurderingen lægger Arbejdstilsynet bl.a. vægt på følgende:

 • Hvem er den pågældende forpligtet til at stille sin arbejdskraft til rådighed for?
 • Hvis instruktion og kontrol er den pågældende undergivet?
 • Hvem stiller arbejdsrum, værktøjer osv. til rådighed for det arbejde, der skal udføres?
 • Hvem bærer ansvaret for, at arbejdet færdiggøres?

Du kan i din vurdering også overveje andre faktorer som fx aftale- og kontraktforhold, hvem der betaler løn, om der afregnes pr. time eller mod entreprisesum, om den pågældende selv frit kan indleje arbejdskraft for egen regning, og hvor vidt der arbejdes sammen med ansatte fra en virksomhed, som evt. kan være den pågældendes reelle arbejdsgiver. Der kan være forhold, der peger i hver sin retning, men du må foretage en samlet helhedsvurdering af, om der i det konkrete tilfælde er tale om en enkeltmandsvirksomhed, som derfor skal have den særlige vejledning.

Særlig vejledning af udenlandsk enkeltmandsvirksomhed i bygge- og anlægsbranchen
Den særlige vejledning består i, at du mundtligt både skal vejlede enkeltmandsvirksomheden om de arbejdsmiljøforhold, som den pågældende arbejder med, samt om de arbejdsmiljøforhold, der
ligger umiddelbart i forlængelse af enkeltmandsvirksomhedens arbejdsområder. Hvis den pågældende enkeltmandsvirksomhed fx arbejder med opsætning af gipsvægge på et arbejdssted, hvor  flere udfører arbejde, kan du både vejlede den pågældende om det konkrete arbejde, samt om, hvad den pågældende skal være opmærksom på ved arbejde på et arbejdssted, hvor flere arbejdsgivere udfører arbejde.

Hvad skal du vejlede om
Arbejdsmiljølovens hovedområde er ansattes arbejde for en arbejdsgiver. Visse af lovens bestemmelser gælder dog også for arbejde, der måtte udføres af arbejdsgiveren selv eller af selvstændige uden ansatte. Disse bestemmelser vedrører generelt arbejde, hvori der indgår et vist faremoment.

Din vejledning kan derfor omhandle de regler, der omhandler

 • arbejdets udførelse
 • krav til erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. § 41 og § 41a
 • arbejde med tekniske hjælpemidler
 • arbejde med stoffer og materialer

Din vejledning kan udover det ovenfor nævnte omfatte reglerne om

 • flere arbejdsgivere mv. på samme arbejdssted
 • arbejdsgiverens medvirken til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering virker efter hensigten
 • leverandører m.fl. §§ 30-36 og bygherrer m.v., § 37
 • reglerne i bygge- og anlægsbekendtgørelsen – se dog nedenfor

Derimod er der andre dele af arbejdsmiljølovgivningen, som ikke gælder for enkeltmandsvirksomheder.

Du skal derfor ikke vejlede om

 • reglerne om arbejdsstedets indretning
 • hvileperiode og fridøgn
 • arbejdsmiljøorganisation (AMO)
 • arbejdspladsvurdering (APV)

Særligt for bygge- og anlægsbranchen er der også enkelte regler, som ikke gælder for enkeltmandsvirksomheder.

Du skal derfor heller ikke vejlede om

 • bygge- og anlægsbekendtgørelsens bestemmelser om velfærdsforanstaltninger

Afrapportering af den særlige vejledning
Der skal ikke ske en særlig registrering af den særlige vejledning.