Bygge- og anlægsaktioner

Kvalitetsprocedure nr. DT-6. Anvendelsesområde: Detailtilsyn. Ansvarlig enhed: AFC SBT. Ikrafttræden: 1. april 2013. Sidst revideret: 1. april 2016

OBS: Udtrykkene Detailtilsyn og Risikobaseret tilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Specialtilsyn og Grundtilsyn.

Aktuel for tilsynsførende og tilsynssupportere

Målsætning
Bygge- og anlægsaktionerne skal bidrage til at reducere alvorlige ulykker ved at fokusere på
følgende:

 • Store byggepladser.
 • Betydelig fare og overhængende betydelig fare for ulykker med udgangspunkt i bilag 1.
  Reaktionerne kan efter relevans rettes mod den enkelte arbejdsgiver, virksomheder med
  ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger, bygherren og eventuelt de projekterende.

Aktioner
Aktionerne varer én dag med deltagelse af tilsynsførende, der har kendskab til bygge- og anlægsområdet, herunder til bygherrens pligter. Alle besøg gennemføres som udgangspunkt af to tilsynsførende.

Aktionsdagene gennemføres som detailtilsyn og er uanmeldte. Eventuel opfølgning kan gennemføres på farlige byggepladser med gentagne sikkerhedsproblemer efter lokal vurdering og prioritering.

Opgaver i forbindelse med forberedelse af tilsyn

Instruktion af de tilsynsførende og -supportere
Aktionsdagene gennemføres helt overvejende som tidligere. Tilsynscentrene står selv for at instruere de tilsynsførende og supportere, der skal deltage i aktionsdagene. Formen og omfanget af instruktionen fastlægges lokalt af tilsynscenterets ledelse.

De tilsynsførende og supporterne skal inden aktionsdagen have kendskab til denne kvalitetsprocedure, aktionens fokuspunkter og afrapportering af aktionen.

Supporternes registrering af besøg
AFC opretter én virksomhedsgruppering i ATIS for hver aktion i 2016. Grupperingen skal anvendes ved oprettelse af alle byggepladser og besøg i forbindelse med aktionen. Grupperingsnummeret oplyses fra SBT til tilsynscentrene i god tid inden aktionen. Eventuel opfølgning placeres i en særlig gruppering til dette.

Tilsynssupporterne lægger de byggepladser, der kendes inden hver aktion, ind i aktionsdagsgrupperingen før aktionsdagen. Husk, at tilknytte bygherre, Total- eller hovedentreprenør samt eventuelt projekterende og rådgiver.

Byggepladser, som besøges på aktionen, men som ikke har været kendt på forhånd, skal af supporterne lægges i virksomhedsgrupperingen løbende, efterhånden som de tilsynsførende melder dem ind. Husk også, at knytte bygherren, total- eller hovedentreprenør samt eventuelt projekterende og rådgiver til byggepladsen.

De tilsynsførendes faglige forberedelse af tilsyn
Du skal som minimum orientere dig i følgende relevante At-vejledninger og BAR-vejledninger:

At-vejledninger:

 • 2.4.1 og 2.4.2 om nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. (Se også instruks IN-2-1)
 • B.3.1.1 om brug af transportable stiger
 • 45.1 om opstilling og brug af stilladser
 • 2.04.3 om transportable personløftere med arbejdsstandplads
 • 2.04.4 om anvendelse af en- og flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads
 • D.5.5. om faldsikring (faldsikringsudstyr – faldhindrende eller falddæmpende)
 • F.0.6. om forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed
 • 25.2, 25.3, og 25.6 om bygherrens pligter.

Branchevejledninger og faktablade på www.bfa-ba.dk:

 • Montage af betonelementer og letbetonelementer.
 • Montage af træelementer (er endnu ikke revideret i forhold til ny § 37 i byggepladsbkg.).
 • Standardblade for stilladser.
 • Opstilling og nedtagning af stilladser.
 • Branchevejledninger og Faktablade om bygherrens pligter og ansvar.

Gennemførelse af tilsyn
Hvis byggepladsen ikke i forvejen er registreret i den relevante virksomhedsgruppering, skal du
hurtigst muligt kontakte tilsynssupporten for at få den oprettet i grupperingen. Husk også at oplyse data omkring bygherren, total- eller hovedentreprenør samt eventuelt projekterende og rådgiver til supporten.

Du skal ved besøgene så vidt muligt tage kontakt til sikkerhedskoordinatoren, når du ankommer til byggepladsen, med mindre du konstaterer overhængende betydelig fare, som du øjeblikkeligt skal reagere på.

Du skal gennemgå byggepladsen i relevant omfang ud fra fokuspunkterne med henblik på at kunne give reaktioner på konkrete ulykkesrisici til arbejdsgivere. Alle virksomheders arbejde på byggepladsen kan være relevant, herunder også enkeltmandsvirksomheder og udenlandske virksomheder (uden fast driftssted i Danmark).

Når du går rundt på byggepladsen, skal du så vidt muligt tage kontakt til de enkelte virksomheders arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen og de ansattes arbejdsmiljørepræsentanter.

Du skal lægge mærke til, om ulykkesrisiciene forekommer i forbindelse med fællesområder og fællesforanstaltninger, hvor du eventuelt skal afgive påbud til virksomheder, der har påtaget sig ansvaret for den pågældende foranstaltning (§ 6, stk.1i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde).

Du skal også sørge for at afdække, hvordan ulykkesrisiciene i fællesområder er opstået. Er det sket helt eller delvist som en følge af manglende planlægning, koordinering eller opfølgning fra bygherrens koordinator? Og/eller er årsagen manglende samarbejde fra arbejdsgivernes side i forhold til arbejdsmiljøforebyggelsen på byggepladsen, fx manglende deltagelse i bygherrens
sikkerhedsmøder?

Desuden skal du lægge vægt på at føre dialog med bygherren/koordinatoren og de øvrige involverede aktører, så byggepladsens aktører bliver i stand til selv at forebygge ulykkesrisici.

Afrapportering af besøgene
Ud over afrapportering i digital besøgsrapport skal du indrapportere din reaktionsafgivelse til dit tilsynscenter efter de lokale retningslinjer.

Reaktionsniveau
På aktionen er der fokus på faren for arbejdsulykker, som ikke er bagatelagtig eller ubetydelig. I de fleste tilfælde skal du derfor bruge reaktionsformerne strakspåbud og forbud ved konstaterede overtrædelser hos de enkelte arbejdsgivere.

Strakspåbud anvendes også, når der gives påbud til virksomheder efter § 6, stk. 1i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde og i de fleste tilfælde ved påbud til bygherren efter bekendtgørelse om
bygherrens pligter.

Oplæring, instruktion og tilsyn
Konstaterer du overtrædelser hos de enkelte arbejdsgivere på byggepladsen, skal du desuden overveje, om manglende kompetencer eller manglende viden om, hvordan arbejdet kan udføres sikkert, er en medvirkende årsag til de konstaterede overtrædelser. Det gælder særligt nyansatte, indlejet arbejdskraft og udenlandsk arbejdskraft. Det kan således både være mangler i forhold til oplæring og instruktion. Tyder det på, at problemet er, at de ansatte ikke har forstået instruktionen, skal du spørge til arbejdsgiverens tilsyn med arbejdet.

Ved brug af farlige tekniske hjælpemidler, som fx brug af lift eller ved anhugning i forbindelse med løfter af byrder med kraner, skal de ansatte være udpeget og særligt oplært i dette arbejde, jf. § 13 i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Ved områder som kræver en særlig arbejdsmiljøfaglig uddannelse, og hvor der for udenlandsk arbejdskraft er krav om forudgående anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, fx ved brug af kran eller opstilling af stillads, gælder det, at udenlandske ansatte kun må udføre arbejdet, hvis de enten er i besiddelse af et anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet, eller hvis de har gennemgået den lovpligtige uddannelse.

RUT samt udenlandske virksomheder og ansatte
Ved udenlandske virksomheder skal du også undersøge deres anmeldelse til RUT. Det gælder også selvstændige (enkeltmandsfirmaer). Vær opmærksom på, at udenlandske virksomheders ansatte og
særligt selvstændige (enkeltmandsfirmaer) kan være udlejet til det konkrete arbejde til en dansk virksomhed eller i et arbejdstagerlignende forhold. I det tilfælde skal du sende dine reaktioner til den danske virksomhed, også selvom de ud fra den gældende lovgivning for udstationering skal være anmeldt til RUT. Er du i tvivl, så inddrag en centerjurist.

I de tilfælde hvor du møder udenlandske virksomheder, som Arbejdstilsynet ikke kender i forvejen, (udenlandske virksomheder, der ikke er anmeldt i RUT), skal du bede din supporter om at oprette en udenlandsk virksomhed, så den kan få de reaktioner, du afgiver. Husk, at du stadig skal benytte det oprettede byggepladsbesøg til at registrere reaktioner m.v., der afgives til udenlandske
virksomheder. Se foregående afsnit om supporternes registrering af besøg.

Oversatte foldere
Hvis du har brug for at informere om arbejdsmiljøproblemer, har Arbejdstilsynet oversat foldere til polsk, engelsk, tysk og litauisk om følgende områder:
1. Stilladser – er et aktionsemne
2. Tagarbejde – med i aktionen for så vidt angår fare for nedstyrtning
3. Gravearbejde, kun oversat til polsk
4. Nedrivning, kun oversat til polsk – med i aktionen for så vidt angår fare for nedstyrtning
5. Asbest
6. Stiger – med i aktionen for så vidt angår fare for nedstyrtning.

Folderne ligger på Arbejdstilsynets hjemmeside under de respektive landes flag.

Tolkehjælp
Hvis du har brug for tolkehjælp, kan du ringe til (Tolkegruppen).

70 23 33 34


Din udarbejdelse af reaktioner

Du skal skrive dine reaktioner i overensstemmelse med gældende kvalitetsprocedurer og tilsynsinstrukser.

Når du opretter reaktioner overfor bygherreforhold eller fællesforanstaltninger skal du bruge
følgende AMP:

 • Når du afgiver reaktioner til bygherren efter bekendtgørelse om bygherrens pligter, skal du
  bruge AMP 121 ”Bygherrer”.
 • Når du afgiver reaktioner til virksomheder med ansvar for fællesområder og
  fællesforanstaltninger efter § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, skal du bruge AMP 122 ”Underentreprenører bygge-/anlæg”.
 • Når du afgiver reaktioner til projekterende eller rådgivere, skal du bruge AMP 123
  ”Projekterende og rådgivende”.

Tilsynssupporternes opgaver med afrapportering
På aktionsdagene modtager du/I efter lokale retningslinjer de tilsynsførendes afrapportering om afgivne reaktioner. Tilsynscenteret afrapporterer samlet aktionsdagen til SBT.