Fokuspunkter ved aktioner og tilsyn på byggepladser 2016

Bilag til kvalitetsprocedure DT-6 om bygge- og anlægsaktioner

Nedstyrtnings- eller gennemstyrtningsfare ved arbejde og færdsel på tage (§38 i bkg. om bygge- og anlægsarbejde)
Det kan fx være på flade eller hældende tage, ved manglende sikring ud mod gavle eller ved fare for
nedstyrtning ned i bygningen gennem huller eller ikke bæredygtigt underlag.

Nedstyrtnings- eller gennemstyrtningsfare ved arbejde og færdsel i og på bygninger, konstruktioner, mv. (§ 37 i bkg. om bygge- og anlægsarbejde)
Vedrører forhold, hvor der kan være fare for nedstyrtning eller gennemstyrtning ved arbejde i og på
bygninger, konstruktioner mv., der ikke er et tag eller et teknisk hjælpemiddel. Det kan fx være ved
huller i etageadskillelser, arbejde på ikke bæredygtigt underlag eller ved kanter, hvor der er
nedstyrtningsfare.

Nedstyrtningsfare ved brug (arbejde og færdsel) af tekniske hjælpemidler
Vedrører forhold, hvor der kan være fare for at falde ned ved brug af tekniske hjælpemidler. Det
kan fx være fra stiger eller stilladser, men fx også under opstilling af stillads. Fokuspunktet dækker
også over, at der bliver brugt et uegnet teknisk hjælpemiddel til at stå på, fx en stige hvor man burde
benytte et rullestillads. Endelig dækker punktet, hvis nogen står på noget, der slet ikke er egnet til at
stå, færdes eller arbejde på.

Ved opstilling og nedtagning af rammestilladser accepteres ramme/hegn-metoden stadig som eneste
sikring mod nedstyrtning ved langsgående montage og demontage. Se i øvrigt om
beskyttelsesniveau i branchevejledning for opstilling af stilladser, herunder sikring ved an- og
afhugning på hejsekrog.

Fald- og snublefare i samme niveau
Vedrører forhold, hvor der er eller kan være fare for fald og snublen i niveau. Risikoen for at falde
og snuble kan forekomme alle steder på en bygge- eller anlægsplads, såvel på færdselsarealer som
på de enkelte arbejdssteder. Årsager kan fx være rod, affald, mindre huller eller mindre
niveauspring.

Tunge løft (Rødt område)
Vedrører forhold, hvor du vurderer, at der er akut fare for overbelastning ved løft (rødt område).

Bæring over to meter
Vedrører forhold, hvor du vurderer, at der er akut fare for overbelastning ved bæring.

Fare i fællesområder og ved fællesforanstaltninger
I det omfang de konstaterede materielle problemer vedrører fællesområder eller
fællesforanstaltninger skal du undersøge ansvaret for fællesforanstaltningen, og bygherrens
planlægning og koordinering, som det fremgår af bygherrens Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
Du skal derfor også tage kontakt til bygherrens koordinator.

Fællesforanstaltninger - § 6 i bkg. om bygge- og anlægsarbejde
Vedrører reaktioner til virksomheder, der har det overordnede ansvar for en eller flere
fællesforanstaltninger, jf. § 6 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde (AMP nr.122). Det kan
fx gælde ansvaret for rækværker, overdækninger og tekniske hjælpemidler som stilladser. Det
samme gælder ansvaret for adgangs- og transportveje eller ryddeligheden i et bestemt område, så
der ikke opstår fare for fald i niveau, og så der kan bruges egnede tekniske hjælpemidler ved
transport og montage af tunge byggekomponenter mv.

Husk, at du skal afgive to reaktioner, hvis den pågældende virksomhed også beskæftiger ansatte,
der konkret er udsat for sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici.

Reaktioner til bygherrer
Vedrører reaktioner til bygherrer, som afgives efter bekendtgørelse om bygherrens pligter (AMP nr.
121). På byggepladser, hvor to eller flere arbejdsgivere beskæftiger mere end 10 personer samtidigt,
skal du særligt føre tilsyn med bygherrens PSS som omdrejningspunkt for bygherrens planlægning
og koordinering. Andre centrale tilsynsområder er afholdelsen af sikkerhedsmøder og
koordinatorens kontrol af virksomhedernes efterlevelse af deres ansvar i fællesområder og for
fællesforanstaltninger.

Andet alvorligt (strakspåbud eller forbud)
Vedrører forhold, hvor der er overhængende og/eller betydelig fare for de ansattes sikkerhed eller
sundhed, og hvor der reageres på normal vis med forbud eller strakspåbud.

Du skal bl.a. være opmærksom på følgende områder, hvor der sker mange alvorlige arbejdsulykker:
 Store konstruktioner, elementer og bygningsdele der ikke er sikret forsvarligt mod væltning eller kollaps.
 Fare for at materialer eller bygningsdele kan tabes eller falde ned fra højden fx under kranløft.
 Fare for at personer kan blive ramt af kørende materiel eller maskiner i bevægelse.
 Farlige maskiner hvor sikringsdele er afmonteret, herunder håndmaskiner fx håndrundsave.

Det kan fx også omfatte asbest, fare for eksplosion eller fare for kvælning, samt manglende
oplæring eller instruktion, hvor det indgår som medvirkende årsag til en materiel overtrædelse.

Rådgivningspåbud
Du skal afgive rådgivningspåbud, hvis det følger af rådgivningsbekendtgørelsens bestemmelser. Det
gælder fx ved påbud om PSS til bygherrer.