Udvælgelse af virksomheder til tilsyn ud fra anmeldte erhvervssygdomme

Kvalitetsprocedure G-102 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Ulykker og erhvervssygdomme. Ikrafttræden: 7. marts 2012 Senest revideret: januar 2020

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Aktuel for tilsynscentrene
Formålet med proceduren er, at Arbejdstilsynet holder øje med virksomheder, hvor der har været anmeldt alvorlig kemisk sygdom , eller hvor der har været anmeldt to eller flere sygdomme inden for samme sygdomsgruppe.

Formålet med tilsynet er, som det er beskrevet for den tilsynsmetode, der vælges, men hvor de
nævnte påvirkninger fra anmeldelserne bruges som baggrundsviden i forbindelse med tilsynet.
Tilsynsmetoden kan være enten et risikobaseret tilsyn eller et detailtilsyn.

Udvælgelse af virksomheder til tilsyn

Tilsynscentrene skal hvert halve år udvælge virksomheder til tilsyn på baggrund af anmeldte erhvervssygdomme.

Til brug for udvælgelsen dannes en oversigt i en Excel-rapport, og oversigten er tilgængelig via et link i GO, der sendes ud fra Ulykker og erhvervssygdomme til tilsynscentrenes postkasser. Oversigten viser p-enheder, hvor der har været anmeldt én alvorlig ”kemisk” erhvervssygdom inden for et halvt år og/eller p-enheder, hvor der har været ophobning af anmeldelser på samme p-enhed af samme type, fx muskelskeletsygdomme eller psykisk sygdom inden for et år. Oversigten indeholder virksomhedsoplysninger samt oplysninger om, hvilke påvirkninger der er anmeldt.

For nogle anmeldelser er virksomhedsoplysningerne ikke den p-enhed, hvor påvirkningen har fundet sted. I disse tilfælde kan tilsynscentret vælge ikke at forholde sig til dem.

Tilsynscentrene er ansvarlige for, at oversigten bliver gennemgået to gange om året i første uge af juni måned og i første uge af december måned, og at der sker en udvælgelse af p-enheder til tilsyn vha. anmeldelserne.

Gennemgang af oversigten

Ved gennemgangen af oversigten udvælges virksomheder til tilsyn efter flg. overvejelser:

 • P-enhedens adresse, hvor påvirkningen er sket, kan identificeres ud fra oversigten
 • Det forekommer relevant at se nærmere på de påvirkninger, der er beskrevet i anmeldelsen
 • Det vurderes, at tilskadekomnes anonymitet kan opretholdes under besøget.
 • Det er ikke nødvendigt præcist at kunne lokalisere den arbejdssituation, der er beskrevet i anmeldelsen, men snarere at undersøge om de nævnte påvirkninger i øvrigt forekommer
  på virksomheden.

De virksomheder der skal have et tilsyn markeres, og oversigten med markeringer sendes både til tilsynssupporteren/ruteplanlæggeren og til Ulykker og erhvervssygdommes postkasse.

Hvilke tilsyn kan anvendes?

Det er muligt at gennemføre besøget enten som et risikobaseret tilsyn eller et detailtilsyn.

Det skal så vidt muligt ske som et risikobaseret tilsyn. I det tilfælde vil p-enheden enten allerede
være udtrukket via indeksmodellen, eller den skal oprettes manuelt til risikobaseret tilsyn.

Hvis det ikke er muligt at se på anmeldelsen i forbindelse med et risikobaseret tilsyn, fx fordi virksomheden ikke må få et risikobaseret tilsyn, eller det har en hastende karakter, kan der gennemføres et detailtilsyn.

Se kvalitetsprocedure DT-1 om detailtilsyn generelt

Tilsynssupportens opgaver i forbindelse med oprettelse af tilsyn

 • Du modtager en oversigt med p-enhedsnumre.
 • Du fremsøger de markerede p-enheder i ATIS, virksomhedspanelet for p-enheder og finder ud af, om p-enheden må få et risikobaseret tilsyn. Der er nu tre muligheder:
  • Hvis virksomheden må udtages til risikobaseret tilsyn, vælger du virksomhedsgruppen ”Stikprøve manuel, erhvervssygdomme” for det pågældende år. Der sættes automatisk et flueben i feltet ”OBS Erhvervssygdomme” når besøget oprettes i denne virksomhedsgruppe.
  • Hvis p-nr. ikke må få et risikobaseret tilsyn opretter du et detailtilsyn i virksomhedsgruppen Tilsyn med erhvervssygdomme. Du sætter manuelt et flueben i feltet ”OBS Erhvervssygdomme”.
  • Hvis der er oprettet et besøg på virksomheden som ikke er udført kan du anvende dette besøg og manuelt sætte flueben i feltet ”OBS Erhvervssygdom”.

NB Det gælder for alle typer tilsyn, at tilskadekomnes identitet og særlige arbejdsforhold holdes anonymt over for virksomheden, og at det på intet tidspunkt i kontakten med virksomheden må fremgå, at tilsynet bl.a. udføres på baggrund af en anmeldt erhvervssygdom.

Tilsynsførendes forberedelse og gennemførelse af tilsynet

Du skal ikke præcist lokalisere den arbejdssituation, der er beskrevet i anmeldelsen, men undersøge om de nævnte påvirkninger, der er nævnt i anmeldelserne i øvrigt forekommer på virksomheden. Fx for psykiske sygdomme kan der i anmeldelsen være nævnt ”stor arbejdsmængde”, for muskelskeletsygdomme ”tunge løft” og for kemiske sygdomme ”uorganisk støv, cement, kvarts mm.”

Du skal forberede tilsynet ved at:

 • Orientere dig i de påvirkninger, der fremgår af anmeldelserne.
 • De anmeldte påvirkninger fremgår af ViVi under p-enheden i det fortrolige rum.

Det fremgår af OBS-feltet på ViVi, hvis virksomheden er udvalgt på baggrund af en erhvervssygdom.

Du gennemfører tilsynet ud fra den gældende kvalitetsprocedure -

se kvalitetsprocedure RT-1 om risikobaseret tilsyn generelt

eller kvalitetsprocedure DT-1 om detailtilsyn generelt

NB. Det gælder for alle typer tilsyn, at tilskadekomnes identitet og særlige arbejdsforhold holdes anonymt over for virksomheden, og at det på intet tidspunkt i kontakten med virksomheden må fremgå, at tilsynet bl.a. udføres på baggrund af en anmeldt erhvervssygdom.

Udfaldet af tilsynet

Du afgiver reaktioner som vanligt i forhold til det pågældende tilsyn,

se evt. RT-1 om risikobaseret tilsyn generelt

eller DT-1 om detailtilsyn generelt

Opgaver for den tilsynsførende efter tilsynet

Du udfører og registrerer opgaverne som vanligt i forhold til det pågældende tilsyn,

se evt. RT-1 om risikobaseret tilsyn generelt

eller DT-1 om detailtilsyn generelt