Formål med redegørelsen

Bilag 2 til kvalitetsprocedure G-303 for håndtering af årsplaner og redegørelser fra branchefællesskaber for arbejdsmiljø

At orientere ministeren om BFA’s virke i årets løb og om anvendelse af de midler, BFA har fået tildelt.

Redegørelsen skal indeholde følgende, jf. bekendtgørelse om branchefællesskaber for
arbejdsmiljø § 34:

• En status for igangværende aktiviteter
• For gennemførte aktiviteter:
o En sammenholdelse med de planlagte aktiviteter i årsplanen for tilskudsåret

• For flerårige aktiviteter:
o Oplysninger om de dele af aktiviteten, der er gennemført i tilskudsåret, samt en beskrivelse af planlagt indhold fordelt på hvert af de følgende år. Denne beskrivelse sammenholdes med årsplanen for tilskudsåret

• For øvrige ikke afsluttede aktiviteter:
o Oplysninger om de dele af aktiviteten, der er gennemført i tilskudsåret, samt en
beskrivelse af planlagt indhold fordelt på hvert af de følgende år.

• For tværgående aktiviteter
o skal det hovedansvarlige branchefællesskab beskrive aktiviteter særskilt i den
årlige redegørelse, herunder hvilke dele af aktiviteterne, der er gennemført, og
hvilke dele, der udestår, samt hvilke andre branchefællesskaber, der har deltaget i
aktiviteterne.

• For uforbrugte midler:
o Forslag til hvilke flerårige aktiviteter, som midlerne skal videreføres til,
o Forslag til hvilke ikke-afsluttede aktiviteter, som midlerne skal videreføres til og
o Oplysning om resterende uforbrugte midler, som tilbageføres til tværgående
aktiviteter.

Et branchefællesskab kan anmode om at få omdisponeret uforbrugte midler fra én aktivitet til én anden aktivitet, men kun hvis aktiviteterne er igangsat i samme tilskudsår.
Tværgående aktiviteter skal beskrives særskilt i redegørelsen af det hovedansvarlige BFA.

De øvrige BFA’er kan nøjes med at henvise til denne beskrivelse.
Hvis årsredegørelsen indeholder ovennævnte punkter, og ØS samtidig vurderer, at regnskabet er i overensstemmelse med reglerne, beder AFC ikke BFA om supplerende oplysninger.