Spørgeguide til tilsyn med ulykkesfarer

Kvalitetsprocedure G-403. Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor. Ikrafttræden: 22. december 2011. Senest revideret: Senest revideret 1. januar 2016

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Kan anvendes ved alle former for tilsyn, hvor risikoen for ulykker skal afdækkes.

Forberedelse fx:

  • Se hvilke ulykker og påbud der har været, i virksomhedens grundoplysninger i det oprettede besøg.
  • Se hvilke typiske ulykker der sker i branchen, i fx branchevejevisere, ulykkesprofiler
  • Se relevante AT- og BAR vejledninger på særlige områder, hvor du mangler viden.
  • Se evt. undersøgelser af de ulykker som Arbejdstilsynet har foretaget i virksomheden.

Spørg fx om følgende – indledningsvis eller undervejs:

  • Hvilke arbejdsprocesser der er i virksomheder – også dem der ikke er i gang på besøgstid punktet – fx unge, natarbejde, udearbejde.
  • Er der områder, hvor de ansatte særligt skal passe på? Hvordan skal de forholde sig der?
  • Er der steder, hvor de har været tæt på at gå galt? Er det noget I taler om?
  • Hvordan får arbejdsgiveren / lederen viden om, hvor det kan gå galt? Fx via APV, ulykkesundersøgelser, runderinger, personalemøder.

Se efter og spørg ind
Afdæk de farer og foranstaltninger:

TRIN 1. Fysiske forhold der kan blive årsag til ulykker

1. Indretning af arbejdsstedet
a. Mangler der plads eller lys?
b. Er der utilstrækkeligt udsyn over arbejdsstedet?
c. Mangler der afstivning, afskærmning eller afspærring?
d. Mangler der effektive alarmer eller flugtmuligheder?
e. Mangler der foranstaltninger til at imødegå arbejde i ekstrem temperatur?
f. Andet?

2. Færdsel og transport
a. Er det uklart, hvor færdslen skal foregå?
b. Er gulvet/underlaget i uforsvarlig stand?
c. Har medarbejderne begrænset udsyn?
d. Kører medarbejderen eller andre for stærkt eller på anden måde uforsvarligt?
e. Bliver virksomhedens færdselsregler overtrådt?
f. Andet:

3. Mennesker (eller dyr)
a. Er der personer, der kan være voldelige eller truende?
b. Er der personer, der er påvirket af medicin, alkohol eller som kan føle sig uretfærdig
behandlet?
c. Er der personer, der kan finde på at bruge våben eller andre farlige genstande?
d. Er der personer, eller dyr, som kan foretage pludselige bevægelser?
e. Er der personer, der kan være svækket fysisk eller mentalt, så det kan påvirke deres adfærdsmønster?
f. Andet:

4. Håndtering af emner
a. Er der løft, træk, skub eller bæring af emner, som kan udgøre en fare? (Emner kan også være mennesker, der forholder sig passivt)
b. Er der emner med en udformning eller vægt, der kan medføre fare?
c. Bliver emner håndteret i en dårlig arbejdsstilling?
d. Er emner uhensigtsmæssigt placeret, så det kan medføre fare ved håndtering?
e. Andet:

5. Kemiske og biologiske
a. Kan medarbejdere blive udsat for hudkontakt, øjenkontakt, indånding eller indtagelse
af farlige biologiske agenser eller kemiske stoffer eller materialer?
b. Er stoffer og materialer placeret og opbevaret uhensigtsmæssigt, så det udgør en fare?
c. Bliver stoffer eller materialer håndteret på en farefuld måde?
d. Er der forhold til stede som gør, at der kan ske forgiftning eller opstå mangel på ilt?
e. Er der fare eksplosion eller brand – følges ATEX-reglerne?
f. Andet:

6. Rod og uorden
a. Er der genstande, som kan være årsag til snublen?
b. Er der glat underlagt, som kan være årsag at glide?
c. Bærer medarbejderne på noget, som gør det svært for dem at se, hvor de sætter fødderne?
d. Er de rigtige hjælpemidler tilgængelige og mulige at bruge for medarbejderen?
e. Andet:

7. Vedligeholdelse
a. Er hjælpemidler eller maskiner defekte eller svækket på grund af slid eller tæring, herunder skader på el-installationer?
b. Er der mangler ved rengøring eller vedligeholdelse, som kan være årsag til svigt?
c. Er medarbejderne sikret mod farer ved reparation, vedligeholdelse eller rengøring af
hjælpemidler eller maskiner?
d. Andet:

8. Hjæpemidler og maskiner
a. Er hjælpemidlet/maskinen egnet til opgaven?
b. Er der fare for klemning eller kontakt til bearbejdende dele?
c. Er der fejl i styring eller programmeringen, som kan være årsag til farer?
d. Foretages forkert betjening af hjælpemidler eller maskiner, som kan være årsag til farer?
e. Andet:

TRIN 2. Planlægnings- og personlige årsager til de fysiske svigt
1. Andre hensyn end sikkerhed
a. Er der hensyn til produktion, tid, service, kvalitet, pædagogik, pleje, omsorg, etik o.l.
som er årsag til at der bliver gået på kompromis med sikkerheden?
b. Bliver medarbejderen forstyrret eller distraheret af andre hændelser/opgaver, der bliver udført samtidig?
c. Er der en ”gevinst” for medarbejderne, ved at løbe en risiko?
d. Andet:
2. Forhold i omgivelserne
a. Er der støj, som overdøver faresignaler?
b. Er der lys, der blænder?
c. Er der stærk blæst eller kulde som kan være årsag til farer?
d. Andet:

3. Svigt i planlægningen
a. Mangler der viden om arbejdet, der gør at arbejdet er planlagt uforsvarligt?
b. Er der udfordringer, fx ændringer i vejrforhold og forudsigelige funktionsfejl, som der
ikke er taget højde for?
c. Er hensyn til mulige udfordringer, fx ændringer i borgers funktionsniveau og adfærdsmønster, forsømt?
d. Er der fare for, at der kan foretages valg af forkerte hjælpemidler eller værnemidler til
opgaven?
e. Mangler der tid, ressourcer og støtte/hjælp til at udføre arbejdet, som kan være årsag til farer?
f. Er rækkefølgen i, overleveringen af eller tidspunktet for udførelsen af arbejdet, en årsag til farer?
g. Andet:

4. Utilstrækkelige faglige kompetencer
a. Har medarbejderen manglende kendskab til arbejdsopgaven, og kan det være årsag til
farer?
b. Er manglede relevant faglig uddannelse af medarbejderen en medvirkende årsag til farer?
c. Er manglende rutine til at udføre arbejdsopgaven en årsag til farer?
d. Andet:

5. Viden om sikkerhed
a. Er manglende viden om, hvad der kan gå galt ved arbejdet, en årsag til farer?
b. Er manglende viden om hvordan arbejdet skal udføres sikkert en årsag til farer?
c. Er der farer, fordi medarbejderen ikke bruger sin viden om, hvordan arbejdet skal udføres?
d. Andet:

6. Menneskelige forhold
a. Er der særlige arbejdsopgaver/funktioner, hvor medarbejderens fejlvurdering af situationer kan medvirke til, at farer kan opstå?
b. Er der særlige arbejdssituationer, hvor andre personers uventede handlinger kan være
årsag til farer?
c. Kan svigt i kommunikationen med andre være medvirkende til at farer kan opstå?
d. Har medarbejderens træthedsniveau, uopmærksom eller svækkelse, fx af tidligere skader/nedslidning mv., en betydning for sikkerheden?
e. Andet:

7. Personligt sikkerhedsudstyr
a. Bruger medarbejderen det rigtige personlige sikkerhedsudstyr?
b. Er medarbejderens måde at bruge af udstyret på en årsag til farer?
c. Er der fejl i sikkerhedsudstyret, som er årsag til farer?
d. Andet: