Tilsyn med elevatorer - under revision

Kvalitetsprocedure RT-10, Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn, Ansvarlig enhed: AFC, SBT, Ikrafttræden: 7. april 2009, Senest redigeret: September 2018. Aktuel for: Tilsynsførende.

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Område

Denne procedure beskriver, hvad du på tilsyn normalt skal kontrollere ift. om elevatorer, rulletrapper og andre lignende maskiner får foretaget lovpligtige periodiske besigtigelser og kontroller. Proceduren beskriver også, hvordan du skal reagere på overtrædelser. Reglerne stiller flere krav end de, som er beskrevet i denne procedure. Kontrol af andre krav skal ske i.h.t. de almindelige prioriteringskriterier, og udføres normalt af tf med særlig viden om elevatorer.

Følgende er omfattet af proceduren:

 • Personelevatorer og person-godselevatorer, der er CE-mærket efter elevatordirektivet.
 • Personelevatorer og person-godselevatorer, der ikke er CE-mærket.
 • Godselevatorer, som ikke er en del af et maskinanlæg, og hvis maksimale belastning er over 100 kg, eller hvis adgangsåbning er over 1 m i højden.
 • Rulletrapper og -fortove.
 • Løfteplatforme til persontransport.
 • Tandhjulsbaner til persontransport.
 • Trappeløbselevatorer til persontransport.
 • Paternosterelevatorer.
 • Elevatorer og løfteplatforme til at løfte de optrædende under kunstnerisk optræden

Baggrund

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner:

 • § 9 om journal
 • §§ 24-27 om kontrol*
 • §§ 33-35 om periodisk inspektion*
  *Kontrol:
 • Har til formål løbende at vedligeholde og kontrollere elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.
 • Interval for kontrol er angivet i bekg. 461 bilag 2.
 • Må kun udføres af virksomheder, der er certificerede jf. bekg. 461 § 12.
  *Periodisk inspektion:
 • Har til formål at kontrollere sikkerhedsmæssige dele af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.
 • Skal udføres hvert 3. år - Særligt for paternosterelevator: Skal have foretaget periodisk inspektion hvert 2. år med højst 24 måneders mellemrum.
 • Må kun udføres af et bemyndiget inspektionsorgan jf. 461§ 14.

Branchevejledningen om adgangsveje til og anvendelse af elevator, rulletrapper og lignende maskiner fra BFA-industri giver et godt overblik over reglerne. Den er udgivet i A6-format.

Sådan skal tf gøre ved besøg

Ved tilsynsbesøget skal du undersøge, om virksomheden har elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner.

Er der tale om en virksomhed med mange elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, kontrollerer du et passende antal af dem (stikprøvekontrol).

Du skal kontrollere om elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine har en gyldig inspektionsattest (kaldes også stolattest). Inspektionsattesten er normalt en attest i A6-format. Den skal sidde synligt i elevatorstolen, på rulletrappen eller den lignende maskine og indeholde følgende oplysninger:

 • dato for næste undersøgelse
 • inspektionsorganets bomærke og dato for sidste periodiske inspektion
 • sporbarhed til den pågældende elevator, rulletrappe eller lignende maskine.

Hvis du har mistanke om, at der ikke udføres de lovpligtige kontroller af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine, kan du kontrollere dette ved at se i journalen. Journalen skal altid kunne forevises; kopi af kontrolrapporter skal opbevares i journalen.

Reaktioner iht. denne instruks skal rettes til ejeren.

Sådan skal tf reagere:

 • Inspektionsattest mangler: strakspåbud om at sikre inspektionsattest
 • Inspektionsattest mangler, og dokumentation for at periodisk inspektion er udført mangler: Strakspåbud om at få udført lovpligtig periodisk inspektion
 • Inspektionsattest forældet: Strakspåbud om at sikre gyldig inspektionsattest
 • Inspektionsattest forældet, og dokumentation for udført inspektion mangler: Strakspåbud om at få udført lovpligtig inspektion.
 • Elevator, rulletrappe eller lignende maskine er åbenlyst defekt og farlig: Forbud
 • Elevator, rulletrappe eller lignende maskine er åbenlyst defekt men ikke umiddelbar farlig: Strakspåbud
 • Kontrol ikke udført: Strakspåbud til ejer om at sikre eftersyn
 • Der findes ingen journal: Strakspåbud om at journal skal forefindes ved elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, og skal være tilgængelig for AT

Andre forhold tf kan kontrollere/reagere på:

 • Elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er ikke opstillingskontrolleret: Strakspåbud om opstillingskontrol.
 • Maskinrum er ikke aflåst/ikke tilgængeligt/bliver brugt til andre formål f.eks. opbevaring: strakspåbud
 • Journalen er ikke ført korrekt/kan ikke læses: Påbud
 • Instruktion i nødbetjening: Strakspåbud
 • Regelmæssigt tilsyn udført af person med teknisk indsigt mangler: Påbud

Andre forhold:

 • Kontakt tf med særlig viden om elevator for afklaring. Liste med navne ligger i FAF-teknik projektrum. Dette kan fx være ift.
  • væsentlig ombygning og reparation
  • indretning af maskinrum
  • adgang til el-tavle
  • belysning

Om nødvendigt kontakt tf med særlig viden om elevatorer/andre sagkyndige for at kontrollere:

 • Tovejs-kommunikation i elevatorstol.
 • Kontrol af lysgitter i elevatorstol (hvis der er monteret lysgitter).
 • Mulighed for kontakt med elektriske installationer, ved/omkring elevatorstol/-skakt, ved anvendelse af elevatoren.
 • Adgang til maskinrum, hvis maskinrummene er på tag eller lign.
 • Arbejdsforhold (sikkerhed) i maskinrum. Specielt ved flere elevatorspil


11. september 2018
Bne