Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære - under revision

Kvalitetsprocedure RT-11. Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor. Ikrafttræden: 1. januar 2008. Senest redigeret: 1. februar 2013. Aktuel for tilsynsførende

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Område

Virksomheder, der udfører arbejde, hvor der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære, er omfattet af bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. Reglerne gælder også for virksomheder, hvis ansatte udfører arbejde i eksplosionsfarlige områder på ’fremmede virksomheder’.

Virksomheder er normalt omfattet, hvis de arbejder med:

 • brændbare gasser
 • brændbare væsker (se efter symbolet for brandfarlige væsker)
 • brændbart støv/pulver,

og der er mulighed for, at det brændbare materiale kan blive blandet med luften i koncentrationer over 25 procent af nedre eksplosionsgrænse.

Dette er typisk tilfældet i forbindelse med:

 • flangesamlinger o.l. i gasinstallationer, idet disse kan lække.
 • brændbare væsker med væsketemperatur over flammepunktet minus 10 grader (lukkede beholdere er ikke omfattet).
 • procesanlæg, bearbejdningsmaskiner og ventilationsanlæg inkl. filtre, hvor der kan forekomme en relativ tæt støvsky.
 • områder hvor der er aflejret et jævnt støvlag, som vil kunne hvirvles op.

Grundet områdets brede karakter er det ikke muligt at lave en liste over hvilke arbejdsprocesser, der er omfattet og hvilke der ikke er det. I At-vejledning om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære findes en liste over typiske processer, der er omfattet.

Undtaget fra denne bekendtgørelse er:

 1. Områder der anvendes direkte i forbindelse med samt under medicinsk patientbehandling
  (dvs. operationsstuer o.l.).
 2.  Anvendelse af gasapparater omfattet af Rådets direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 (dvs. gasapparater til madlavning, opvarmning, produktion af varmt vand, køling, belysning eller vask, uanset om de anvendes privat eller erhvervsmæssigt). Specielle gasapparater til industribrug er ikke undtaget.
 3. Fremstilling, håndtering, brug, oplagring og transport af eksplosivstoffer eller ustabile kemiske stoffer (fx fyrværkeri, dynamit og peroxider).
 4. Arbejde omfattet af bekendtgørelse om arbejde med udvinding af mineralske materialer (fx grus, sand, sten, salt, olie, gas og kridt, hvad enten dette sker over eller under jorden, ved udgravning, boring eller på anden måde).
 5. Benyttelse af landtransportmidler omfattet af ADR/RID-konventionerne (dvs. vejtransport af farligt gods og lovgivningen om jernbanevirksomhed). ADR/RID reglerne omhandler også af- og pålæsning af transportmidlerne, og arbejde ved tankbiler er fx således normalt ikke omfattet. Transportmidler til brug i eksplosiv atmosfære, der ikke er forårsaget af af- eller pålæsning, er ikke undtaget.

Reglerne omhandler fare fra eksplosiv atmosfære. Der er således også en bagatelgrænse for hvilket arbejde, der er omfattet. Generelt skal der kunne forekomme mindst 10 l sammenhængende eksplosiv atmosfære indendørs for, at det anses som farligt. Fx anses følgende arbejde normalt ikke for at være omfattet:

 • arbejde med løse gasflasker, fx ifm. svejsning
 • arbejde med spraydåser, fx i frisørsaloner
 • almindelig afspritning o.l.
 • benzinpåfyldning af køretøjer, plæneklippere o.l.
 • afsugning fra småmaskiner, fx bænkslibemaskiner o.l.
 • håndværksbagerens brug af mel (men melsiloer er normalt omfattet)

APV krav (’ATEX APV’)

 1. Arbejdspladsvurderingen skal indeholde en kortlægning og vurdering af de risici, der hidrører fra eksplosiv atmosfære med særlig hensyntagen til følgende:

  1.1. Sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme samt varigheden heraf.
  1.2. Sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder elektrostatiske udladninger, vil
  være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde.
  1.3. Anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning.
  1.4. De forventede konsekvensers omfang.
 2. Det skal fremgå af APV’en, hvilke foranstaltninger, der er truffet eller skal iagttages til
  imødegåelse af særlige risici fra eksplosiv atmosfære.
 3.  APV’en skal indeholde angivelse af hvilke områder, der er klassificeret i zoner.
 4. APV’en skal desuden indeholde en angivelse af, på hvilke områder minimumskravene i
  bilag 1 finder anvendelse (dvs. hvilke foranstaltninger gælder i hvilke områder).
 5. APV’en skal forefindes på arbejdsstedet tilgængelig for alle, der er beskæftiget på stedet.
 6. APV’en skal ajourføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., som har betydning for virksomhedens arbejdsmiljø, og efter ulykker eller
  væsentlige uheld på arbejdsstedet, dog senest hvert tredje år.

Krav til dokumentationen

Der er ikke tale om, at der skal foreligge en særlig APV, selv om man ofte referer til kravene på den måde. Dokumentationen er således som udgangspunkt en del af den generelle APV, men der kan dog godt laves en særskilt dokumentation, såfremt der er henvisning til den fra den generelle APV. Dokumentationen kan også være en del af en anden dokumentation, fx kan ’ATEX APV’en’, som den generelt kaldes, godt være en del af risikovirksomhedernes sikkerhedsrapport.

Der er ingen formkrav til dokumentationen, ud over at den skal være skriftlig, og tilgængelig for de ansatte og fremmede arbejdsgivere (herunder Arbejdstilsynet og andre myndigheder), dvs. den accepteres i elektronisk udgave, tilsvarende den generelle APV. At-vejledning om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære samt en række vejledninger fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd indeholder skemaer som kan benyttes som dokumentation. Det væsentlige i vurderingen af virksomhedens APV er, om den opfylder de formelle krav nævnt i foregående afsnit, og om dokumentationen giver et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om virksomheden har truffet passende foranstaltninger mod eksplosionsfaren.

Såfremt du konstaterer, at dokumentationen er mangelfuld, afgives påbud om at udarbejde en APV indeholdende de manglende områder. Dette gælder også ved manglende / delvis manglende zoneklassifikation. Vedr. rådgivningspåbud henvises til senere afsnit.

Handlingsplan

Såfremt virksomheden i forbindelse med kortlægningen og vurderingen har fundet forhold, som kræver ændringer, skal der foreligge en prioriteret handlingsplan. Der afgives ikke påbud om udarbejdelse af en handlingsplan hvis den mangler, men der afgives reaktioner vedr. de konkrete mangler efter en konkret vurdering.

Såfremt virksomheden har en handlingsplan, som ikke er acceptabel, afgives reaktion om løsning af de konkrete mangler med frister fastsat af Arbejdstilsynet.

Forhold der er forbundet med en egentlig risiko, fx arbejde med tændkilder i klassificerede områder, skal dog imødegås straks. Ligeledes accepteres det heller ikke, at ’ATEX APV’en ikke er gennemført med henvisning til, at den er på handlingsplanen for den generelle APV. Der afgives påbud med kort efterkommelsesfrist.

Handlingsplanen kan derfor omfatte forhold som fx:

 • substitution af stoffer og materialer
 • forbedret procesventilation eller indkapsling af processer
 • foranstaltninger mod konsekvenserne af en evt. eksplosion.

Forebyggelsesforanstaltninger

De mest almindelige forebyggelsesforanstaltninger er i forenklet oversigt:

 • substitution
 • indkapsling af processer (undgå udslip)
 • rengøring
 • procesventilation
 • brug af gasdetektorer
 • ingen åben ild, svejsning o.l. uden særlige foranstaltninger
 • nyt materiel iht. ATEX indretningsbekendtgørelsen
 • ældre materiel sikret mod tændkilder, jf. retningslinierne i At-vejledning om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære
 • jording og potentialudligning af anlæg
 • ledende gulve og brug antistatiske sko og tøj
 • eksplosionsaflastning e.l.
 • instruktion og skriftlige instrukser
 • system med tilladelse til arbejde med tændkilder
 • vedligeholdelse af materiel
 •  koordinering med fremmede arbejdsgivere
 • kontrol inden ibrugtagning af nye anlæg
 • zoneklassifikation af eksplosionsfarlige områder
 •  afmærkning af klassificerede områder
 • beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner

Se At-vejledning om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære for yderligere beskrivelse.

Zoneklassifikation og afmærkning

Kravet om at virksomhederne skal zoneklassificere fremgår af bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, §§ 2 og 4. Såfremt der ikke er zoneklassificeret, eller der er områder som ikke er zoneklassificeret (og burde være det) afgives påbud om zoneklassificering iht. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse.

Krav til zonerne fremgår dog alene af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse, og der
gives ikke påbud om forkert zoneklassificering.

Redningsberedskabet er myndighed på området.

Krav om afmærkning af de eksplosionsfarlige områder fremgår af bekendtgørelse om arbejde i
forbindelse med eksplosiv atmosfære, § 2. Såfremt der områder som ikke er afmærket (og burde
være det) afgives påbud om afmærkning iht. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse.

Detailkrav til afmærkningen fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse.
Redningsberedskabet er myndighed på området. Afmærkningen skal opfylde Arbejdstilsynets
regler om sikkerhedsskiltning, hvilket er et krav i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse.

Beredskabsplaner

På virksomheder, hvor der kan forekomme fare fra eksplosion, skal der være udarbejdet en beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan iht. bekendtgørelsen om arbejdets udførelse. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplanen er således ikke en del af ATEX APV’en. Der reageres med påbud, såfremt det konstateres, at der ikke er udarbejdet en beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan.

Orientering af anden myndighed

Der er ikke nogen samarbejdsaftaler med andre myndigheder på området. Du skal som tilsynsførende reagere på en måde overfor virksomhederne, som er uafhængig af evt. indgriben fra andre myndigheder. APV kravene skal håndhæves, uanset om der er zoneklassificeret korrekt eller ej.

Der sendes kopi af Arbejdstilsynets påbud om zoneklassificering til den lokale kommunalbestyrelse (att. redningsberedskabet) til orientering. Redningsberedskabet kan desuden orienteres såfremt det vurderes at der ikke er zoneklassificeret korrekt og at det har en væsentlig betydning for sikkerheden.

Sikkerhedsstyrelsen orienteres om konstaterede mangler ved el-installationer i eksplosionsfarlige områder, i det omfang Arbejdstilsynet bliver bekendt med sådanne mangler.

Rådgivningspåbud

Såfremt der er konstateret overtrædelser af reglerne om arbejde i eksplosiv atmosfære som giver anledning til et påbud, afgives desuden rådgivningspåbud iht. § 24, jf. § 4, nr. 1, §§ 6 og 7, §§ 29-34 og § 37 i bekendtgørelse nr. 59 af 15. januar 2013 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, hvis mindst et af de i § 24, nr. 1-5, beskrevne forhold er tilstede.

Dog afgives der ikke rådgivningspåbud hvis eneste overtrædelse er ansattes manglende adgang
til APV’en. Her gives alene et almindeligt påbud.

Desuden medfører manglende beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan heller ikke et rådgivningspåbud, da dette krav er hjemlet i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse (og ikke i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære).

Tilsyn med reglerne om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære
De særlige APV krav kontrolleres ikke i forbindelse med kontrol af virksomhedens generelle APV i forbindelse med risikobaseret tilsyn.

Såfremt du under kontrol af virksomhedens materielle arbejdsmiljø konstaterer, at der udføres arbejde, som er omfattet af de særlige APV krav, spørges der ind til, hvorledes farerne er forebygget. I den forbindelse spørges der ind til om virksomheden har lavet en kortlægning og vurdering af de pågældende farer. Hvis du i ovennævnte sammenhæng får mistanke om, at virksomheden ikke har gennemført de særlige APV krav, kontrolleres dette.

Der reageres med påbud såfremt:

 • virksomheden ikke har udarbejdet en APV indeholdende de særlige APV krav, eller den
  ikke indeholder de krævede elementer.
 • APV’en ikke er tilgængelig for de ansatte.
 • APV’en er ikke ajourført minimum hvert tredje år, ved ændringer i arbejdet, som har betydning for risikoen, eller ved væsentlige uheld relateret til området.

Såfremt betingelserne for farlig eksplosiv atmosfære er til stede på virksomheden, og den ikke har foretaget en kortlægning og vurdering af eksplosionsfaren, afgives påbud om, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig APV, indeholdende en kortlægning og vurdering af eksplosionsfaren, jf. bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, § 4.

Hvis virksomheden hævder, at de har foretaget en kortlægning og vurdering og fundet, at der ikke kan forekomme eksplosiv atmosfære, kontrolleres dokumentationen for dette. Såfremt virksomheden ikke kan dokumentere dette, afgiver du et APV kortlægnings- og vurderingspåbud, hvis du fortsat vurderer, at der kan opstå fare fra eksplosiv atmosfære.

Såfremt du er i tvivl, kan der afgives et undersøgelsespåbud iht. Arbejdsmiljøloven, § 21. Såfremt undersøgelsen viser, at der kan forekomme eksplosiv atmosfære i farlige mængder, skal der efterfølgende afgives påbud om udarbejdelse af den særlige APV.

Tilsyn med forebyggelsesforanstaltningerne sker iht. de generelle procedurer for tilsyn. Det bemærkes at eksplosionsfare er et af de punkter der er nævnt i screeningsværktøjet. Såfremt du konstaterer, at farerne ikke er forebygget tilstrækkeligt, afgives der reaktion vedr. det materielle forhold på normal vis.

Markedsovervågningsindberetninger

Tilsyn med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære er som udgangspunkt en ansvar for de tilsynsførende der udfører markedsovervågning.

Det er dog et krav i bekendtgørelsen om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære at nyt
udstyr skal opfylde indretningsbekendtgørelsen. I forbindelse med alment tilsyn kontrolleres følgende (iht. de generelle procedurer for tilsyn, dvs. TF vurderer konkret behovet for nærmere
kontrol):

 •  Mærkning (CE, EX (se pdf-fil for korrekt tegn), Gruppe I/II, kategori 1/2/3 og G/D)
 •  Brugsanvisning
 •  Evt. overensstemmelseserklæring.

I forbindelse med detailtilsyn, fx ulykkesundersøgelse, bør det desuden kontrolleres om:

 • der er foretaget typeafprøvning hvor der er krav om dette
 • materiellet er egnet til den pågældende gas/damp/støv, fx ved kontrol af temperaturklasse og gasgruppe
 • relevante indretningskrav og evt. begrænsninger i anvendelsen er overholdt.

Hvis du bliver bekendt med overtrædelser af reglerne om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, skal der laves en indberetning til markedsovervågning. Indberetningen laves iht. kvalitetsprocedure om MO-indberetning.

Din egen sikkerhed

Arbejdstilsynet er også omfattet af reglerne om arbejde i eksplosiv atmosfære, og du skal derfor
følge Arbejdstilsynets sikkerhedsinstrukser.

Som udgangspunkt rekvireres relevant information fra virksomheden angående sikkerhedsforanstaltninger inden adgang til de eksplosionsfarlige områder, og virksomhedens retningslinier følges som minimum. Husk altid antistatisk fodtøj. Mobiltelefoner, PDA’er o.l. efterlades uden for de eksplosionsfarlige områder.

Arbejdstilsynets regler og vejledninger på området

 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.
 • At-vejledning C.0.9 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. Vejledningen informerer om eksplosionsrisici og oplyser om hvilke krav der stilles til APV’en og forebyggelsesforanstaltningerne generelt.
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 696 af 18. august 1995 om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 59 af 15. januar 2013 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet (§ 35).