Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn - under revision

Kvalitetsprocedure RT-13. Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor. Ikrafttræden: 1. april 2007. Senest redigeret: 1. januar 2012. Aktuel for tilsynsførende

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Hvad er en aftale?

Arbejdsmarkedets parter kan indgå aftaler om arbejdsmiljø. Aftalerne begrænser Arbejdstilsynets tilsyn. Det forudsætter dog, at der er indgået en kollektiv aftale mellem parterne. Aftalen skal fremsendes til Arbejdstilsynet, hvilket betyder AFC (TM), som udgangspunkt har kendskab til samtlige aftaler, der er indgået.

Hvem kan indgå aftale?

Det er alene de landsdækkende organisationer, der kan indgå aftaler. Dette betyder fx at:

  • Kommunernes landsforening (KL) kan indgå aftale med 3F's hovedforbund på vej- og
    park området i kommunerne. En konkret kommune kan ikke indgå aftale med det lokale 3F's kontor i området.

Hvilke typer af partsaftaler findes der?
Der findes forskellige typer af partsaftaler, hvor typen er bestemt af indholdet i den konkrete
aftale.

1. En aftale kan dække alle medarbejdere og hele det udvalgte område indenfor arbejdsmiljøet ex. det psykiske arbejdsmiljø.
2. En aftale kan dække alle medarbejdere men kun dele af det udvalgte område indenfor arbejdsmiljøet ex. mobning og seksuel chikane.
3. En aftale kan dække enkelte medarbejdergrupper og hele det udvalgte område inden for
arbejdsmiljøet.
4. En aftale kan dække enkelte medarbejdergrupper men kun dele af det udvalgte område
inden for arbejdsmiljøet.

Hvad indebærer en aftale?
Hvis der er indgået en partsaftale, der opfylder reglerne, har Arbejdstilsynet ikke kompetence til
at føre tilsyn med det område og de medarbejdergrupper, som er omfattet af aftalen. Det betyder, at Arbejdstilsynet ikke skal gennemføre risikobaseret tilsyn eller detailtilsyn ex. ved klager og ulykker på det område, som aftalen dækker og for de medarbejdergrupper, som er omfattet af
aftalen.

Arbejdstilsynet kan ikke føre tilsyn eller kontrol med områder omfattet af kollektive overenskomster vedrørende arbejdsmiljøforhold, medmindre det står klart, at vedkommende faglige organisation ikke vil iværksætte en fagretlig behandling.

Arbejdstilsynet kan således heller ikke føre tilsyn i tiden frem til, at den fagretlige aftalepart træffer beslutning om, hvorvidt sagen skal rejses.

Arbejdstilsynets beføjelse til at føre tilsyn og kontrol genindtræder, hvis en aftalepart ikke vil iværksætte fagretlig behandling for påstået overtrædelse af forpligtelser, som er dækket af en kollektiv overenskomst. Dette gælder i forhold til alle overenskomstdækkede ansatte.

Håndtering af aftaler under tilsyn
I de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet på forhånd ved, at der er indgået en aftale, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med virksomheden, vil det fremgå af Rejsekortet.

Det vil være en god idé, at du både generelt og inden tilsynsbesøget bruger tid på at læse de partsaftaler igennem, der er indgået, så du har et forhåndskendskab til de konkrete partsaftaler. Du finder de aftaler, som er indgået og som Arbejdstilsynet er bekendt med på BM net.

Det er generelt virksomhedens eget ansvar, at gøre Arbejdstilsynet opmærksom på aftalen. Du skal derfor som tilsynsførende altid gennemføre tilsyn efter de normale tilsynsprocedurer, indtil virksomheden evt. oplyser, at virksomheden er dækket af en eller flere partsaftaler. Dette gælder også ved tilsyn med klager.

Forhåndsviden om at virksomheden er omfattet af en partsaftale
Hvis du på forhånd ved, at en virksomhed er omfattet af en partsaftale, skal du ikke føre tilsyn med det område(/de medarbejdere), der er indgået aftale om(/for).

Det er muligt, at virksomheden ikke selv er klar over, at der er indgået en partsaftale på virksomheden, men det betyder ikke, at virksomheden ikke er omfattet af en partsaftale. Du skal derfor gennemføre tilsynet med udgangspunkt i den indgåede partsaftale.

Ønsker virksomheden eller medarbejderne nærmere oplysninger om, hvad partsaftalen indebærer, skal du bede dem henvende sig til de faglige organisationer.

Hvis du inden for et aftalebelagt område konstaterer en alvorlig faresituation, som Arbejdstilsynet normalt ville reagere på med forbud/strakspåbud, skal du alene sikre dig, at faresituationen bliver elimineret, og ikke forfølge sagen nærmere. Den yderligere håndhævelse må ske i det fagretlige system.

Hvis du oplever, at der er uenighed på virksomheden - ex mellem ledelse og medarbejdere - om aftalens gyldighed eller dækningsområder, skal du ikke føre tilsyn med det område/medarbejdergrupper, som aftalen dækker. I stedet kan du vælge at forelægge sagen for center-juristen, som verificerer aftalen evt. med hjælp fra AFC (TM). Viser det sig efterfølgende, at virksomheden eller en medarbejdergruppe ikke er dækket af aftalen, kan du vælge at gennemføre et detailtilsyn på virksomheden.

Ingen forhåndsviden om at virksomheden er omfattet af en partsaftale - virksomheden oplyser det ved tilsynsbesøget

Skulle der opstå en situation, hvor du som tilsynsførende under tilsynet bliver oplyst om, at der
er indgået en aftale, som du ikke på forhånd var bekendt med, skal du spørge virksomheden om det konkrete indhold i partsaftalen - det vil sige:

  • hvilket arbejdsmiljøområde aftalen dækker
  • hvilke medarbejdergrupper den dækker.

Du skal også bede om, at se dokumentation for, at virksomheden er omfattet af aftalen - ex i
form af et medlemsbevis for den pågældende arbejdsgiverorganisation.

Du skal ikke kontrollere, hvorvidt arbejdsgiverens oplysninger er korrekte. Hvis du får kopi af partsaftalen, beder du om, at arbejdsgiver påtegner denne og efter tilsynet indscannes den på sagen.

Herefter kan du fortsætte tilsynet med virksomheden, men du skal ikke føre tilsyn med de områder og medarbejdergrupper, som partsaftalen dækker. Det betyder, at de medarbejdergrupper, der ikke er omfattet af aftalen, skal have tilsyn efter de normale procedurer.

Efter tilsynet skal du orientere din centerjurist om, at du er blevet præsenteret for en aftale, Arbejdstilsynet ikke har forhåndsviden om. Herefter skal AFC (TM) orienteres om aftalen.

Virksomheden oplyser efter tilsynet, at den er dækket af en partsaftale
Hvis du senere i forløbet - ex. efter tilsynet er gennemført, eller en afgørelse er truffet - bliver gjort opmærksom på, at der er indgået en partsaftale, ex. ved at virksomheden ringer til Arbejdstilsynet, skal du bede om dokumentation for, at virksomheden er medlem af den pågældende arbejdsgiverorganisation. Er det tilfældet, skal du trække evt. reaktioner tilbage, der vedrører de områder og de medarbejdergrupper, som aftalen dækker.

Hvis parterne er i gang med at indgå aftale
Hvis virksomheden oplyser, at de er i gang med at indgå aftale, skal du gennemføre tilsynet på lige fod med virksomheder, der ikke har indgået aftaler.

Yderligere information
Du kan finde yderligere information i Arbejdstilsynets vejledning - F.0.8 - Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelse af visse arbejdsmiljøregler.

Håndtering af klager fra ansatte
Kommer der en klage fra en ansat om et forhold, der er omfattet af en partsaftale, skal du bede den ansatte rejse spørgsmålet over for sin faglige organisation.

Det kan ske, at en ansat i en virksomhed - hvor der er indgået en partsaftale - ønsker, at Arbejdstilsynet skal genindtræde som kontrolmyndighed og behandle sagen, fordi den faglige organisation ikke vil iværksætte en fagretlig behandling. I disse situationer skal du bede den ansatte om at indsende en klage til Arbejdstilsynet. I klagen skal den ansatte, så vidt det er muligt, beskrive det konkrete arbejdsmiljøproblem og oplyse processen omkring kontakten med den faglige organisation. Hvis den ansatte har dokumentation for, at den faglige organisation ikke har iværksat behandling, kan dette også vedlægges.

AT skal herefter vurdere klagen på almindelig vis. Inden et eventuelt tilsyn skal klagen vendes med centerjuristen.

Hvis den ansatte ikke har mulighed for at fremskaffe dokumentation for dette, skal sagen oversendes til AFC (TM) med henblik på at tage kontakt til den faglige organisation for at få en bekræftelse på, at den faglige organisation ikke vil iværksætte en fagretlig behandling. I den forbindelse er det vigtigt, at følgende fremgår af klagen

  • navn og adresse på den ansatte, og
  • navn og adresse på virksomheden.

Behandlingen i call-center
Modtager call-centeret klager vedrørende en virksomhed, som er omfattet af en aftale, sendes de videre til postkassen i det tilsynscenter, klagen vedrører.

Her vurderer centerjuristen om klagen vedrører et forhold, der er omfattet af aftalen, og der henvises til, at sagen skal rejses i det fagretlige system.

Det er først, når den ene part - som nævnt ovenfor - ikke ønsker at rejse sagen, at Arbejdstilsynet går ind i sagen. Skal Arbejdstilsynet gå ind i sagen, behandles denne af Centerets jurist i samarbejde med AFC.