Dialog - Under revision

Kvalitetsprocedure RT-3 - Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn - Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor - Ikrafttræden: 1. januar 2012 - Senest redigeret:

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Aktuel for tilsynsførende - omhandler alene dialog på tilsyn

Denne kvalitetsprocedure beskriver rammen for dialog, og skal medvirke til, at der er et fælles afsæt i Arbejdstilsynet for det fremtidige fokus på dialog.

Hvad er dialog i Arbejdstilsynet
Kortfattet kan dialog betegnes som en inddragende samtale, som skal motivere virksomhederne til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. I samtalen er der fokus på bl.a. nysgerrighed, på virksomhedens styrker og problemer, på at virksomheden har forståelse for de afgørelser, der træffes og på at virksomheden er rustet til selv at handle.

Formålet med dialogen på tilsyn
Dialog skal medvirke til at motivere og hjælpe virksomhederne til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer:

 • Med udgangspunkt i virksomhedens erfaringer skal arbejdsmiljøet gøres relevant for virksomhederne, så virksomhederne i det daglige arbejder med at forbedre deres arbejdsmiljø (også efter tilsynet)
 • På tilsyn, hvor der gives afgørelser, skal dialogen hjælpe til, at virksomheden ikke bare løser det konkrete problem, men overfører erfaringen til andre områder (læring og spredning)
 • Dialogen skal således øge virksomhedernes ejerskab og engagement med det formål, at virksomhederne af egen drift fortsætter arbejdsmiljøarbejdet og skaber nogle gode arbejdsmiljøløsninger.

Hvornår skal dialogen praktiseres?

 • Dialog er et virkemiddel, du skal anvende på alle former for tilsyn.
 • Du skal altid forsøge at anvende dialogen.
 • Dialogen står ikke i modsætning til kontrol, og du skal også anvende dialogen, hvis der fx konstateres væsentlige overtrædelser.
 • Hvis du mødes med direkte trusler træder Arbejdstilsynets interne retningslinjer for håndtering af
  vold og trusler i kraft.

Hvad karakteriserer din dialog?

Med det formål at sætte virksomhederne i stand til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer, skal du gennemføre en dialog, der er karakteriseret ved følgende:

Du tager udgangspunkt i, hvor virksomheden er, fx:

 • Du målretter din vejledning, fx ved at tilpasse brugen af vejledning og fagudtryk ift. modtagerens niveau og forudsætninger og virksomhedens situation

Dialogen bygger på nysgerrighed, respekt og nærvær, fx:

 • Du udviser nysgerrighed ved fx at spørge ind til virksomhedens produktion
 • Du udviser respekt ved fx også at spørge til virksomhedens forventninger til tilsynet og ved efter rundgangen at spørge om virksomheden har noget at tilføje
 • Du udviser nærvær ved fx at være til stede i samtalen og undgå automatiske svar
 • Du laver en forventningsafstemning med virksomheden, fx:
 • Du beskriver rammen for tilsynet, både hvad angår proces og indhold, fx under besøgets indledning
 • Du fokuserer både på det virksomheden er god til (styrker), og de problemer der måtte være, fx:
 • Du udforsker og fremhæver gode løsninger
 • Du får virksomheden til at reflektere over hvordan de gode løsninger kan overføres til de problemer, du har konstateret
 • Dialogen bygger på gennemsigtighed, fx:
 • Du udviser gennemsigtighed ved fx undervejs at fortælle, hvis du konstaterer problemer, som evt. kan udløse et påbud
 • Du sikrer, at virksomheden forstår, hvorfor problemerne skal løses, fx:
 • Du begrunder problemet i den konkrete risiko for sikkerhed og sundhed frem for, at der eksisterer en regel på området. Du kan fx inddrage statistik og konkrete hændelser
 • Du sikrer, at virksomheden er rustet til handling som opfølgning på tilsynet (særligt hvis der er givet afgørelser), fx:
 • Du redegør for det videre forløb, herunder hvilke skriftlige reaktioner virksomheden vil få, og hvad der vil stå i dem
 • Du spørger evt. ind til, hvad virksomheden vil gøre umiddelbart efter tilsynet, hvordan de vil inddrage de ansatte, hvordan de vil afdække problemerne, hvad de vil gøre når de får afgørelsen etc.
 • Du vejleder evt. mundtligt virksomheden om forskellige veje til at løse arbejdsmiljøproblemerne. Ved tilsyn på j-enheder med 1-4 ansatte skal du gøre dette hver gang og i hht. kvalitetsprocedure om små virksomheder
 • Du spørger virksomheden, hvordan de fremadrettet vil arbejde med arbejdsmiljø, og – med udgangspunkt i de problemer, du har konstateret – hvordan virksomheden vil overføre løsningerne til andre områder
 • Du inddrager repræsentanter fra ledelsen inden tilsynet afsluttes (evt. via efterfølgende telefonisk kontakt)

Dialog på tilsynet er ligeledes kendetegnet ved:

 • at der er en gensidig udveksling af synspunkter, uden at der skal være enighed om alt
 • at Arbejdstilsynets beslutninger (når der er truffet en afgørelse) ikke er til diskussion
 • Se også bilag 1 med eksempler på dialog i forskellige faser af tilsynet.


Nyssgerrighed. Forvntningsafstemning. Styrker og problemer.Gennemsigtighed. Forståelse for påbud. Rustet til handling. Udgangspunkt i virksomheden.

Dialog i forhold til vejledning og rådgivning

Dialog handler om måden, du gennemfører tilsynet på (se ovenfor). Vejledning handler om at angive forskellige veje til at løse arbejdsmiljøproblemer mhp., at virksomheden selv vælger den løsning, der passer bedst. Rådgivning er angivelse af en bestemt løsning på et konkret problem. Som tilsynsførende må du ikke rådgive virksomhederne.

Hvordan kan du vurdere, om dialogen lykkes?

Som et afgørende tegn på at dialogen lykkes på tilsynet kan du være opmærksom på, at du har en god kontakt med virksomheden, og at der er en gensidig interesse.

Som indikation på om dialogen bidrager til at motivere virksomhederne til at arbejde med eget arbejdsmiljø, kan du derudover holde øje med tegn på nedenstående. Det er ikke noget, du nødvendigvis skal spørge ind til som led i tilsynet, og det er ikke en udtømmende liste:

 • Virksomhederne giver udtryk for at have en klar oplevelse af formålet og rammerne for tilsynet
 • Virksomhederne giver udtryk for, at Arbejdstilsynet forholder sig til dens særlige vilkår
 • Hvis du har gjort virksomheden bekendt med, at den har et arbejdsmiljøproblem, og at virksomheden giver udtryk for, at den har fået en aha-oplevelse i fht. sit eget arbejdsmiljø
 • Virksomheden giver udtryk for, at den ved hvorfor den skal gøre noget ved problemerne
 • Virksomheden har fortalt om egne styrker
 • Virksomheden giver udtryk for, at den ved hvad den skal gøre som opfølgning på tilsynet
 • Virksomheden giver udtryk for, at den ved at løse arbejdsmiljøproblemer kan reducere sundhedsskadelige risici
 • Virksomheden giver udtryk for, at der har været en passende balance mellem fokus på problemer og styrker
 • Virksomheden deltager aktivt, fx ved at stille spørgsmål.

Kvalitetsprocedurer du skal orientere dig i

Kvalitetetsprocedure om små virksomheder
Kvalitetsprocedure om risikobaseret tilsyn - generel