Vejledning af små virksomheder - under revision

Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, 1. Kontor. Ikrafttræden: 4. december 2012. Senest redigeret: 1. juli 2019. Aktuel for tilsynsførende

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Arbejdstilsynet har en generel vejledningspligt, som omfatter alle virksomheder, uanset størrelsen.

Denne kvalitetsprocedure omhandler yderligere vejledningspligt for små virksomheder.

Hvornår skal du vejlede?

 • For vejledning af de små virksomheder gælder:
 • Vejledningen sker på alle tilsynsbesøg, uanset tilsynsmetode.
 • Vejledningen foregår kun på jur-enheder med 1 til 4 ansatte.
 • Vejledningen sker både, når du ser overtrædelse af AML, men også når du ikke gør det.

Du skal hjælpe virksomheden ved at vejlede dem om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Hvad er indholdet i vejledningen?

Du skal:

 • Forklare reglerne og omsætte til de konkrete situationer på virksomheden, så det bliver klart, hvad der kræves.
 • Vejlede om, hvordan forskellige løsninger kan findes, fx vise hvor APV-tjeklisterne ligger.
 • Give eksempler på, hvordan det pågældende problem kan løses, så virksomheden er klædt
 • bedre på til at løse deres AMP’er. Se bilag 2
 • Give virksomheden ideer til at forebygge arbejdsmiljøproblemer – fx ved at give dem redskaber til at flytte eget arbejdsmiljø.

Den lille virksomheds kendetegn er beskrevet i bilag 1.

Forberedelse af tilsyn

Du skal inden tilsynsbesøget forberede dig på følgende måde:

 • Sætte dig ind i vejvisere, BAR-vejledningerne og andet brancherelevant materiale, der er tilgængeligt på www.at.dk

Kvalitetsprocedure

 • Sætte dig ind i regelgrundlaget for de problemer, der typisk optræder i branchen.
 • Finde APV-tjeklisten før tilsynet med henblik på at vise den til virksomheden evt. på Galaxyen

(www.at.dk).

Hvordan foregår vejledningen?

Vejledningen tager udgangspunkt i konkrete situationer på virksomheden.

Du skal bruge fagudtryk virksomheden må antages at forstå.

Vejledninger sker med udgangspunkt i AT- vejledninger, instrukser, arbejdsmiljøvejviserne og andet materiale fra Arbejdstilsynet og øvrige aktører, herunder branchens organisationer og branchearbejdsmiljøråd, som er tilgængeligt på www.at.dk.

Vejledningen betyder ikke, at du skal overtage eller udføre det egentlige arbejde med at opfylde kravene til AML.

Vejledning ved egenindsats

Vejledning ved egenindsats kan fx omfatte:

 • APV: Du viser, hvor på Arbejdstilsynets hjemmeside, virksomheden kan finde information og vejledning om at gennemføre APV-processen, og du guider virksomheden igennem APV-processen. Fx kan du komme med eksempler på hvordan andre virksomheder kortlægger deres arbejdsmiljø (spørgeskema, gruppesamtaler mv.) eller hvordan andre virksomheder inddrager sygefravær.
 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse: Du forklarer, hvad der ligger i kravet om en årlig arbejdsmiljødrøftelse, og at APV kan inkluderes i denne.
 • Brugsanvisninger: Du forklarer, hvilke krav der stilles til brugsanvisninger og certifikater og hvornår der er krav om, at de skal være på virksomheden.
 • Vejledning ved egenindsats omfatter ikke:
 • At du overtager eller udfører det egentlige arbejde med at opfylde kravene til egenindsatsen på virksomheden. Fx skal du ikke udfylde APV-tjekskemaet for virksomheden.

Vejledning ved materielle arbejdsmiljøproblemer

Vejledning ved materielle arbejdsmiljøproblemer omfatter:

Du skal gøre problemstillingen mere nærværende for virksomheden. Dette skal du gøre ved at forklare kravene i lovgivningen, men også begrunde problemet i den konkrete fare for sikkerhed og sundhed. Du skal vejlede om, hvor virksomheden kan finde løsning og supplere med eksempler.

 • I bilag 2 er der nævnt en række eksempler på vejledning i forbindelse med løsning af materielle arbejdsmiljøproblemer.

Vejledning versus rådgivning

Det er vigtigt, at virksomheden vejledes og ikke rådgives. Du vejleder virksomheden om mulige løsninger med afsæt i AT-vejledninger og andet materiale, samtidig med at du tydeligt signalerer, at det er virksomheden selv, der skal vælge den løsning, der passer bedst, når der tages hensyn til fx de konkrete forhold, erfaringer i virksomheden og indhentning af ekspertise.

Der er tale om rådgivning, når du angiver en konkret løsning på et arbejdsmiljøproblem eller giver udtryk for, at en bestemt løsning vil svare til en efterkommelse af AT’s påbud. Du må ikke pege på eller sammen med virksomheden indgå i en konkret eller bestemt løsning af et problem, idet vejledningen herved får karakter af rådgivning.

Vejledning ved afgørelser

Du skal give de samme reaktioner for de samme overtrædelser til alle virksomheder, uanset virksomhedernes størrelse. De små virksomheder klædes bare bedre på via din vejledning til at løse deres arbejdsmiljøproblemer.

Når du har konstateret et arbejdsmiljøproblem, der ikke løses under tilsynsbesøget, skal alle virksomheder – uanset størrelse – behandles ens i vurderingen af, om virksomheden skal have et påbud med frist.

 • Hvis problemet er løst, når du går, skal du ikke træffe en afgørelse.
 • Hvis problemet ikke er løst, skal du træffe en afgørelse.
 • Du kan evt. motivere virksomheden til at løse problemet med det samme ved at gøre opmærksom på, at virksomheden kan undgå en afgørelse, hvis de har en reel mulighed for at rette op under tilsyn..

Ved forbud og strakspåbud skal du altid afgive forbud og strakspåbud, uanset om virksomheden har løst problemet eller ej, når du går.

Vejledning ved rådgivningspåbud

Du skal ikke give vejledning om løsning af det materielle påbud i de tilfælde, hvor det vurderes, at det bliver til et rådgivningspåbud. Her skal du i stedet vejlede om, hvordan virksomheden finder en autoriseret rådgivningsvirksomhed, og hvordan virksomheden kan opfylde sin forpligtigelse for at efterkomme rådgivningspåbuddet.