Eksempler på vejledning i løsninger

Bilag 2 til kvalitetsprocedure RT-5 om vejledning af små virksomheder

Ulykkesforebyggelse - orden og ryddelighed

Med afsæt i AT- vejledning F.0.6 ’Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed’ kan du inspirere virksomheden til at finde en forsvarlig løsning på virksomhedens problemer fx vedr. faren for at snuble, begrænsning i mulighederne for brug egnede hjælpemidler, fordi man ikke kan komme til eller finde dem pga. rod.

Du kan:

 • Motivere arbejdsgiveren ved at spørge ind til de driftsmæssige konsekvenser af rod
 • Vejlede om, at der ikke blot skal ryddes op, men holdes orden
 • Vejlede om, at det er vigtigt at skabe klarhed over hvem der har ansvaret for oprydning på et givent område.
 • Vejlede om, at få skabt opbevaringsmuligheder
 • Vejlede om, hvordan man kan standardisere og opretholde orden - fx rød=smides ud, gul=på lager, grøn=anvendes nu

Støj

Med afsæt i AT-vejledning D.6.1 ’Støj’ kan du inspirere virksomheden til at finde en forsvarlig løsning på virksomhedens problemer med støj ved at vejlede om:

 • At bruge APV-instrumentet til en identifikation og vurdering af støjforholdene
 • At der kan indhentes ekstern bistand til udførelse af målinger, hvis der er et særligt behov for nærmere at klarlægge støjbelastningerne.
 • Hvordan tekniske og organisatoriske foranstaltninger kan bruges til at nedbringe støj.
 • Du må ikke vejlede om, hvilken løsning virksomheden skal vælge, men til inspiration give virksomheden eksempler løsninger, som AT finder opfylder lovgivningens krav. Fx anbringelse af støjskærme, valg af støjsvagt arbejdsudstyr, når der købes nyt, tilrettelægge arbejdet, så ansatte, der udfører støjsvagt arbejde, ikke arbejder i samme arbejdsrum som ansatte med støjende arbejde, at støjkilden kan dæmpes eller kapsles ind.

Psykisk arbejdsmiljø – voldsrisiko

Med afsæt i AT- vejledning D.4.3 ’Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse’ kan du inspirere virksomheden til at finde en forsvarlig løsning på virksomhedens problemer med vold.

Du kan fx vejlede om:

 • At bruge APV instrumentet til en kortlægning og vurdering af risikoen for vold.
 • Hvordan voldsepisoder registreres og undersøges. Det er vigtigt at kende omfanget, alvorligheden og karakteren af volden, for at kunne forebygge og håndtere risikoen for vold.
 • Hvordan forebyggelsen kan foregå gennem en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. Herunder bl.a. vejledning om alenearbejde, indretning af arbejdspladsen og oplæring og instruktion.

Ergonomi

Med afsæt i AT- vejledning om Løft, træk og skub kan du vejlede om:

 • Hvordan helbredsrisikoen ved løftearbejde kan vurderes og demonstrere Arbejdstilsynets elektroniske løfteapplikation.
 • Hvordan risikoen ved løftearbejde kan nedsættes ved hjælp af tekniske eller organisatoriske løsninger, samt vigtigheden af at inddrage medarbejderne i at finde de bedste løsninger. Hvordan løft af tunge ting helt kan fx undgås eller mindskes ved at placere ting i god arbejdshøjde og rækkeafstand, eller ved at bruge forskellige tekniske hjælpemidler, fx sækkevogn, vakuumløfter, sakseborde mv. eller ved at tunge ting leveres, der hvor de skal bruges.
 • Med afsæt i AT- vejledning om Arbejdspladsens indretning og inventar kan du vejlede om:
 • Hvordan virksomheden kan sikre sig, at arbejdspladsen og inventaret fx stole og arbejdsborde passer til den enkelte medarbejder og de arbejdsopgaver, der skal udføres fx at arbejdshøjden er passende, at der er tilstrækkelig benplads og at der er plads til at bevæge sig.
 • Med afsæt i AT- meddelelse om Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser kan du fx vejlede om:
 • At belastende arbejdsstillinger og bevægelser ofte hænger sammen med dårlig indretning af arbejdspladsen og trange pladsforhold.
 • Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen samt om inventar og tekniske hjælpemidler, der mindsker arbejde i akavede og foroverbøjede arbejdsstillinger – det kunne fx være sakseborde, højdejusterbart (hæve -/sænke) pusleborde mv. indstillelige skafter på fx mopper.
 • Betydningen af variation dvs., at der ikke kun er en ”rigtig arbejdsstilling” for kroppen, men at muskler, sener og led har brug for variation. Eksempelvis ved at variere arbejdsstillingerne og mellem siddende og stående/gående arbejde.

Det tekniske område

 • Ved manglende brugsanvisning på CE mærkede maskiner kan du vejlede om at, leverandørbrugsanvisningen i nogle tilfælde findes på leverandørens hjemmeside.
 • Ved manglende eftersyn af trykbeholdere kan du vejlede om at de skal efterses af et godkendt inspektionsorgan. De godkendte inspektionsorganer kan findes på AT hjemmeside.

Leverandørbrugsanvisninger skal være tilgængelige for den ansatte.

Kemi

Ved arbejde med eller risiko for udsættelse for kemiske stoffer og materialer kan Arbejdstilsynet (tilsynsførende) vejlede om følgende:

APV

Virksomheden kan bruge APV-instrumentet til at identificere og vurdere arbejdsprocesser, hvori der indgår kemiske stoffer og materialer. Arbejdstilsynet har udarbejdet 85 brancherettede APVtjeklister, der især henvender sig til virksomheder med færre end ti ansatte. Disse skemaer er udarbejdet i forhold til branchekendskab og erfaring fra kortlægning af små virksomheders arbejdsmiljøproblemer, herunder kemisk arbejdsmiljø.

Substitution (erstatning)

Farlige stoffer og materialer skal erstattes med mindre farlige stoffer. Arbejdstilsynet kan vejlede om, at de mindst farlige produkter kan udvælges på baggrund af produktets faremærkning, eventuelt kodenummer og/eller indhold af særligt problematiske stoffer som f.eks. kræftfremkaldende stoffer. Indhold af stoffer, som ikke bidrager til produktets faremærkning, og som f.eks. optræder på den danske kræftliste, vil fremgå af leverandørens sikkerhedsdatablad.

Arbejdstilsynet kan vejlede om mærkningsreglerne, og om at virksomheden er forpligtiget til at vælge produkter med lavest muligt kodenummer. Dog kræver substitution i forbindelse med arbejdsprocesser, som omfatter stoffer og materialer mærket ”giftig” eller ”meget giftig”, eller som anses for at være kræftfremkaldende inddragelse af en rådgiver.

Kodenummererede produkter, X-Y (1993)

Arbejdstilsynet kan vejlede om, hvad tallet hhv. før og efter bindestregen betyder. Tallet før bindestregen (X) angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes mod indånding af dampe fra produktets indhold af flygtige bestanddele, herunder organiske opløsningsmidler.

Tallet efter bindestregen (Y) angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes mod kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftveje eller mod indtagelse.

Ventilation

Der kan gives vejledning om, at unødige påvirkninger fra stoffer og materialer skal undgås. Det er vigtigt, at der ved vejledning skelnes mellem unødige og sundhedsskadelige stoffer og materialer, da sidstnævnte er omfattet af rådgiverbekendtgørelsen og kræver inddragelse af en rådgiver. Som udgangspunkt skal forureningen fjernes ved kilden, men i tilfælde med mange spredte forureninger kan en effektiv rumventilation accepteres. Der skal endvidere være kontrolanordning på procesventilationen.

Brug af egnede personlige værnemidler, som midlertidige foranstaltninger

Partikler og støv: P2- eller P3-filtermaske (kodenummererede produkter er ikke med her). Der kan vejledes i forbindelse med simple processer, hvor der kan forekomme risiko for udsættelse for partikler eller støv. Der er begrænsning på anvendelsen af filtrerende maske, idet den ikke må benyttes mere end 3 timer i løbet af en arbejdsdag, med mindre der anvendes turbomaske eller luftforsynet åndedrætsværn.

Damp fra opløsningsmidler: Maske med A2P2- eller AX-filter (kodenummererede produkter er ikke med her). Valg af filter afhænger af, hvor flygtigt stoffet er. A2P2-filter anvendes som beskyttelse mod organiske opløsningsmidler. AX -filter beskytter kun mod organiske opløsningsmidler med kogepunkt under 65 grader samt enkelte andre stoffer som f.eks. ethanol.

Leverandøren kan oplyse yderligere om, hvilke stoffer filtrene beskytter imod. Samtidig udsættelse for andre organiske opløsningsmidler kan påvirke AX-filtrets effektivitet. AX-filtrene er engangsfiltre og skal kasseres samme dag, de har været i brug. 3 timers reglen gælder også her (se ovenfor).

Gasser: Der kan orienteres om, at forskellige filtre er forsynet med forskellig farve og bogstavbetegnelse afhængig af, hvilke stoffer de beskytter imod. Der findes filtre, som beskytter mod f.eks. klor (B2-filtre/grå), ammoniak (K2-filtre/grøn) og kviksølvdampe (Hg-P3/rød-hvid). 3 timers reglen gælder også her (se ovenfor).

Ætsende kemikalier: Der kan vejledes om beskyttelse af øjne og hud ved brug af øjenværn, handsker, overtræksdragt m.m.

Biologiske agenser (dagrenovation, håndtering af affald, risiko for udsættelse for bakterier, virus mv.) og aerosoler i denne forbindelse: Der kan vejledes om brug af P3-filtermaske (3 timers reglen gælder også her), handsker mm. Endvidere kan der gives gode råd om hygiejne til forebyggelse af smitteoverførsel.

Svejserøg: For at opnå beskyttelse mod svejserøg er det nødvendigt at anvende luftforsynet åndedrætsværn.

Virksomhederne kan henvises til BAR-vejledninger, som ofte går mere i dybden og mere detaljeret beskriver arbejdet og arbejdsmiljøproblemerne i de respektive brancher. BARvejledningerne kan også indeholde gode eksempler på løsning af kemiske arbejdsmiljøproblemer.

Kvalitetsproceduren du skal orientere dig i:

Kvalitetsprocedure RT‐3 om dialog