Grundtilsyn og HOT under coronapandemien

Anvendelsesområde: Grundtilsyn og specialtilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, AM. Ikrafttræden: juni 2020. Senest revideret: 9. september 2020.

Arbejdstilsynet gennemfører grundtilsyn og Helhedsorienteret byggepladstilsyn (HOT) i overensstemmelse med gældende praksis.

Tilsynene skal desuden have fokus på at forebygge coronasmitte.

Arbejdstilsynet vil fortsat føre tilsyn med alvorlige ulykker og klager efter konkret vurdering herunder klager over manglende eller mangelfuld forebyggelse af co-ronasmittespredning (COVID-19) i alle brancher, herunder hospitals- og plejesektoren.

Den tilsynsførendes opgaver ved grundtilsyn og HOT

Du skal gennemføre grundtilsyn eller HOT i overensstemmelse med de relevante kvalitetsprocedurer (RT-1 og DT-17).

Du skal desuden have fokus på forebyggelse af smittespredning.

Hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod risikoen for smitte med ny coronavirus, eksempelvis ved at give mulighed for at holde fysisk afstand og undgå fysisk kontakt, mulighed for hyppig håndvask/brug af håndsprit m.v., afgiver du et strakspåbud begrundet i, at formålet med påbuddet ellers vil forspildes.

Det sammme gælder i situationer, hvor arbejdsgiveren har planlagt og tilrettelagt arbejdet, så det kan udføres uden risiko for smitte, men hvor de ansatte konkret udfører arbejdet i strid med arbejdsgiverens planlægning og tilrettelæggelse. Se bilag 1 om reaktion over for risiko for smittespredning med ny coronavirus (covid19).

I andre tilfælde, hvor der er mindre mangler ved forebyggelse af coronasmitte, indgår du i dialog om forebyggelse af coronasmitte og kan vejlede mundtligt.

Du afdækker og giver reaktioner om andre arbejdsmiljøproblemer efter sædvanlig praksis.

Indberetning til andre myndigheder

Hvis du på tilsyn observerer, at ansatte bor i tilknytning til arbejdspladsen, fx i en skurvogn på en byggeplads, under uhygiejniske forhold og under forhold, hvor det ikke er muligt at holde fysisk afstand som anbefalet, skal du drøfte sagen med din chef.

I vurderer sammen, hvorvidt sagen skal indberettes til den stedlige kommune.

Hvis du får oplysninger på tilsynsbesøg om medarbejdere, som går på arbejde med symptomer på COVID-19, herunder vandrende arbejdstagere, skal du drøfte sagen med din chef.

Hvis du afgiver reaktion om manglende  effektive foranstaltninger mod smittespredning til en arbejdsgiver, jf. bilag 1, og der tale om et behandlingssted (hospitaler, tandklinikker m.m.) skal der ske indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

I SOS’en er proceduren for indberetning til STPS beskrevet under ”Samarbejde med andre myndigheder”.

Registrering af afgørelser vedrørende coronasmitte

Alle reaktioner vedrørende coronasmitte registreres under AMP 075 (infektionsrisiko) og corona skal angives i dokumenttitlen.

Bilag

1 -  Reaktionsvalg hvis arbejdsgiveren ikke har truffet effektive for-anstaltninger mod smitte