Brancher med overvejende midlertidige og skiftende arbejdssteder - under revision

Kvalitetsprocedure RT-7. Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler. Ikrafttræden: 1. januar 2012. Senest revideret: 1. januar 2017. Aktuel for tilsynsførende og tilsynssupportere

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Denne kvalitetsprocedure er rettet mod tilsynsførende og i begrænset omfang tilsynssupportere.

Kvalitetsproceduren gælder for følgende brancher, der alle er kendetegnet ved at store dele af
arbejdet i branchen foregår på midlertidige og skiftende arbejdssteder:

 • Bygge- og anlægsbranchen.
 • Rengøringsbranchen.
 • Transport af gods og transport af passagerer, UNDTAGEN følgende underbrancher, Søog kysttransport af gods, Lufttransport af gods, Oplagrings- og pakhusvirksomhed, Stationer, godsterminaler mv., Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler, Erhvervshavne,
  Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv., Serviceydelser i forbindelse med luftfart, Godshåndtering, Ruteflyvning, Charter- og taxiflyvning.
 • Filmbranchen.

Opgaver for den tilsynsførende

I henholdsvis bygge- og anlægsbranchen, samt rengøringsbranchen planlægger tilsynssupporten alle besøg på P-enheder med 10 eller flere ansatte. Det vil stadig være relevant for tilsynsførende at kontakte disse virksomheder telefonisk inden besøget, hvis besøget er markeret som spjældarbejde, eller at tilsynssupporten har skrevet at virksomheden skal kontaktes inden besøget. I forbindelse med gennemførsel af risikobaserede tilsyn er det typisk nødvendigt at enten foretage hele RT på midlertidige og skiftende arbejdssteder eller supplere tilsyn på p-enhedens hjemmeadresse med tilsyn på de midlertidige og skiftende arbejdssteder. Normalt besøges 1-2 skiftende og midlertidige arbejdssteder ud over hjemadressen. Ved meget store p-enheder kan du udføre tilsyn med mere end 2 arbejdssteder.

Som udgangspunkt gælder RT-1 om risikobaseret tilsyn - generelt for alle forhold, der ikke specifikt fremgår af denne kvalitetsprocedure.

I praksis kan risikobaserede tilsyn både påbegyndes på et midlertidigt arbejdssted og på hjemmeadressen.

Telefonisk kontakt til p-enheder inden risikobaseret tilsyn

Formålet med den telefoniske kontakt er bl.a. at finde ud af, hvor de ansatte udfører arbejde eller
hvad deres arbejdsskema er.

Ved den telefoniske kontakt skal du bede om at få oplyst de arbejdssteder, hvor der arbejdes det næste stykke tid. Når du har et klart billede af, hvor det mest relevante arbejde udføres skal du besøge denne adresse først. Såfremt at denne adresse ikke er p-enhedens hjemmeadresse, så skal du kontakte tilsynssupporten, der opretter et besøg til dig på den nye adresse. Såfremt det viser sig mere relevant at sætte en anden tilsynsførende på tilsynet, så kan tilsynssupporten finde en anden tilsynsførende, der kan overtage dette RT, og udfører tilsyn med virksomheden på den relevante adresse.

Du udvælger de skiftende eller midlertidige arbejdssteder på baggrund af en vurdering af, hvor der er størst sandsynlighed for at få et repræsentativt billede af arbejdsmiljøet. Du udvælger de skiftende og midlertidige arbejdssteder ud fra:

 • Hvilke arbejdssteder, der er relevante, ud fra dit kendskab til branchen og i forhold til en formodning om, at der kan være væsentlige arbejdsmiljøproblemer og evt. oplysninger fra arbejdstagere eller arbejdsgiver.
 • Antal ansatte der arbejder på de midlertidige og skiftende arbejdssteder. Det betyder, at arbejdssteder med relativt mange ansatte skal prioriteres frem for arbejdssteder med kun få ansatte.
 • Geografisk beliggenhed.
 • Dit helhedsindtryk af p-enhedens arbejdsområder.
 • Du må ikke oplyse, hvornår det risikobaserede tilsyn gennemføres, da besøget fortsat skal
  være uanmeldt

Når det risikobaserede tilsyn påbegyndes på et midlertidigt arbejdssted

Du kan påbegynde tilsynet på et midlertidigt arbejdssted, hvis du vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvorefter hjemmeadressen får et risikobaseret tilsyn, hvis der udføres væsentligt arbejdsmiljørelevant arbejde her, og/eller at det ikke har været muligt at afdække arbejdsmiljøet fyldestgørende på det midlertidige og skiftende arbejdssted, se RT-8 om kontrol af egenindsats.

Ved risikobaseret Tilsyn i større bygge- og anlægsvirksomheder, samt rengøringsvirksomheder, så Se i øvrigt kriterierne for udvælgelse midlertidige- og skiftende arbejdssteder under afsnit om Telefonisk kontakt til p-enheder inden risikobaseret tilsyn.

Hvis du ved et risikobaseret tilsyn eller andet tilsyn af et fast arbejdssted møder medarbejdere fra en virksomhed med skiftede arbejdssteder, kan du vælge også at føre risikobaseret tilsyn her. Se dog kvalitetsprocedure RT-1 om risikobaseret tilsyn - generelt vedrørende udtagelse af virksomheder manuelt til tilsyn.

Se endvidere afsnit om, når det risikobaserede tilsyn påbegyndes på hjemmeadressen.

Når det risikobaseret tilsyn påbegyndes på hjemmeadressen

Du kan starte tilsynet på hjemmeadressen. Her skal du huske at kontrollere de arbejdspladser, der findes her fx lager, værksted, kontor.

Hvis de skiftende eller midlertidige arbejdssteder udgør en væsentlig del af p-enhedens arbejdsområde, skal du gennemføre tilsyn på nogle af disse. Normalt besøges 1-2 skiftende og midlertidige arbejdssteder ud over hjemadressen. Ved meget store p-enheder kan du udføre tilsyn med mere end 2 arbejdssteder.

På arbejdsfunktioner, hvor det er vanskeligt at gennemføre besøg med skiftende eller midlertidige arbejdssteder fx sælgerjob, levering af radio/TV og hårde hvidevarer o. lign. kan du også kontrollere området med interview med relevante medarbejdere og ledelsen sammen med en evt. vurdering af de tekniske hjælpemidler, der skal bruges i arbejdet.

Se i øvrigt kriterierne for udvælgelse midlertidige- og skiftende arbejdssteder under afsnit om Telefonisk kontakt til p-enheder inden risikobaseret tilsyn.

I særlige tilfælde kan du aftale dato og tidspunkt for besøg på de midlertidige og skiftende arbejdssteder fx hvis et risikobaseret tilsyn med et arbejdssted skal gennemføres om natten, eller særlige tilfælde, hvor tilsynet på arbejdsstedet ikke kan gennemføres uden en forudgående aftale.

Hvis tilsynet skal gennemføres på et arbejdssted, der ikke er ejet af p-enheden, skal ejeren/lejeren give accept til dette. Ejeren/lejeren kan frabede sig besøg. Ejeren/lejeren skal have mindst 14 dages varsel efter retssikkerhedsloven. Planlægges tilsynsbesøget gennemført inden 14 dage, skal ejeren/lejeren acceptere at tilsynsbesøget gennemføres.

Opgaver for tilsynssupportere

Proces for at kontakte bygge- og anlægsvirksomheder med 10 eller flere ansatte forud RT

Se kvalitetsprocedure RT-2 om risikobaseret tilsyn - større bygge- og anlægsvirksomheder og rengøringsvirksomheder (10 eller flere).

Hotline

Du skal være ”hotline” for de tilsynsførende, som fører tilsyn med midlertidige og skiftende arbejdssteder. De oplysninger, som den tilsynsførende har brug for, kan være:

Om p-enheden er registreret i eget center.

Om virksomheden kan udtages manuelt (se kvalitetsprocedure RT-1 om risikobaseret tilsyn - generelt).

Om RT kan overføres til en anden tilsynsførende, der fx er geografisk tættere på virksomhedens midlertidige og skiftende arbejdssted.