Om afgrænsning af sagsbehandling og tilsyn med risikovirksomheder

Bilag til kvalitetsprocedure RI-1 om Arbejdstilsynets ramme for kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Om afgrænsning af sagsbehandling og tilsyn med risikovirksomheder
I dette bilag kan du læse mere om, hvordan sagsbehandling og tilsyn med risikovirksomheder er
afgrænset fra det almene tilsyn. Det er både generelt og særligt i forhold til tilsyn med naturgas- og bionaturgasanlæg samt trykbærende anlæg.

Afgrænsning til alment tilsyn
Risikosagsbehandlingen omfatter risiko for større uheld med stofferne og materialerne i bilag 1 til
Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse. Behandling af øvrige ulykkesfarer og øvrige risici i arbejdsmiljøet behandles i det almene tilsyn. Arbejdsmiljømæssige forhold, som ikke er så væsentlige, at de kan udløse et påbud i det almene tilsyn, bør heller ikke medføre et påbud i forbindelse med risikosagsbehandlingen.

Afgrænsning til tilsyn med naturgas- og bionaturgasanlæg
Reglerne for tilsyn med natur- og bionaturgasanlæg fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø, som omfatter anlæg til transmission, oplagring, fordeling og distribution. TC Øst Naturgas træffer afgørelser vedrørende godkendelser til konstruktion og ibrugtagning af anlæg iht. bekendtgørelsens § 15, samt fører tilsyn med området jf. AML kapitel 13.

Afgræsning til tilsyn med trykbærende anlæg
Reglerne om trykbærende udstyr fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr, som omfatter dampkedler, trykbeholdere og rørsystemer.
Arbejdstilsynets tilsynsførende på alment område fører i forbindelse med risikobaseret tilsyn (RT)
kontrol med, at trykbærende udstyr i kontrolklasse A og B bliver efterset og besigtiget af akkrediterede inspektionsorganer.

Inspektionsorganerne fører tilsyn med:
• Opstillingskontrol: sikring mod overtryk og hvis udstyret indgår i procesanlæg vurderes også
styringssystemer. Endvidere vurderes arbejdsstedets indretning, specielt adgangsforhold i
forbindelse med drift og vedligehold
• Periodisk kontrol: driftstilstand herunder korrosion og anden svækkelse

Det betyder, at hvis trykbærende udstyr på en risikovirksomhed er omfattet af bekendtgørelse nr. 100 og samtidig indeholder et af de stoffer eller materialer, som er på bilag 1 til Miljøstyrelsens
risikobekendtgørelse, kan det ved risikosagsbehandling og –tilsyn være relevant at kontrollere, om virksomheden lever op til de formelle krav om opstillingskontrol og periodisk kontrol.