Kvalitetsprocedure om risikotilsyn

Kvalitetsprocedure RI-3. Anvendelsesområde: Risikotilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, KUI. Ikrafttræden: 9. januar 2018. Aktuel for: Risikotilsynsførende og supportere

Kvalitetsproceduren beskriver tilsynscentrenes opgaver, når de sammen med de øvrige risikomyndigheder skal føre tilsyn på risikovirksomheder efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (herefter: Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse). Rammen for Arbejdstilsynets kontrol på risikovirksomheder er beskrevet i kvalitetsprocedure RI-1. Heri kan du også læse yderligere om regler og baggrund for kontrollen.

Miljøstyrelsens udarbejder og ajourfører efter forhandling med de øvrige risikomyndigheder en national tilsynsplan, der omfatter alle risikovirksomheder i Danmark. Miljømyndigheden koordinerer desuden risikomyndighedernes samarbejde om at udarbejde og ajourføre et systematisk tilsynsprogram for hver enkelt risikovirksomhed. Tilsynsfrekvensen skal følge de retningslinjer, der er givet i Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse.

Arbejdstilsynets opgave med risikotilsyn omfatter:
1.1 Den tilsynsførendes opgaver

  • Deltage i planlægningen af tilsynsprogram for hver enkelt virksomhed
  • Finde punkter til risikotilsyn
  • Deltage i risikotilsyn
  • Overveje reaktioner efter Arbejdstilsynets regler
  • Bidrage til eventuel fælles tilsynsrapport

1.2 Supportens opgaver

  • Oprette sag i ATIS

Du kan få et grafisk overblik over opgaven i flowdiagrammet i bilaget.

Tilsynsførende deltager i planlægningen af tilsynsprogram for hver enkelt virksomhed. Du skal deltage i planlægningen af risikotilsyn på hver enkelt virksomhed sammen med de
andre risikomyndigheder. Det er miljømyndigheden, der koordinerer tilsynsplanlægningen, og sørger for, at det bliver aftalt, hvilke risikotilsyn, der skal foretages i løbet af året og hvilke datoer, de skal foregå. Der laves typisk et tilsynsprogram, der rækker over flere år, således at det sikres, at der foretages en systematisk undersøgelse af virksomhedens samlede sikkerhedsdokumentation. Du skal henvise til dokumentet ”Aftale om organisering af samarbejdet om tilsyn”, der ligger i Miljøstyrelsens risikohåndbog, hvis du oplever, at miljømyndigheden er usikker på sin opgave.

Supporten opretter en sag i ATIS
Du skal som supporter oprette en ny, særskilt Seveso III-sag for tilsyn på den enkelte risikovirksomhed på opfordring fra den tilsynsførende. Du kan læse mere om journalisering i SOS.

Tilsynsførende finder punkter til risikotilsyn
Som tilsynsførende skal du forud for et risikotilsyn forberede de punkter, som du ønsker at drøfte og kontrollere på risikotilsynet i forhold til arbejdstilsynets regler. Du skal sende punkterne til miljømyndigheden, der koordinerer risikotilsynet. Du skal deltage i et eventuelt møde om detailplanlægning af risikotilsynet, hvis miljømyndigheden indkalder til det.

Tilsynsførende deltager i risikotilsyn
Som tilsynsførende skal du deltage i de risikotilsyn, der er planlagt for den enkelte virksomhed, sammen med de øvrige risikomyndigheder. Du kan på baggrund af en konkret vurdering vælge ikke at deltage i tilsyn på f.eks. virksomheder, der kun har oplag af miljøfarlige stoffer.

Du skal på risikotilsynet kontrollere, om virksomheden følger de procedurer og har udført de begrænsende foranstaltninger, der er beskrevet i sikkerhedsdokumentationen. Du skal også kontrollere, om de oplysninger, der har ligget til grund for Arbejdstilsynets sagsbehandling, fortsat er gældende, og om de giver et korrekt billede af forholdene på virksomheden.

Tilsynsførende overvejer reaktioner efter Arbejdstilsynets regler
Du skal overveje, om der er grundlag for at afgive et påbud, hvis du som tilsynsførende på et risikotilsyn konstaterer forhold indenfor rammerne af Arbejdstilsynets risikobekendtgørelse, som ikke er forsvarlige. Hvis det er åbenbart, at der ikke er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge eller begrænse faren for større uheld, skal du overveje at forbyde driften efter §7. Se mere i kvalitetsprocedure RI-1 om ramme for kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer.

Hver risikomyndighed reagerer overfor forhold indenfor deres eget ressortområde.

Du skal sende påbud med frist i høring til virksomheden og evt. de øvrige risikomyndigheder. Du skal indarbejde eventuelle bemærkninger fra høringerne, inden du sender den endelige
afgørelse direkte til virksomheden.

Tilsynsførende bidrager evt. til fælles tilsynsrapport
Risikomyndighederne kan efter Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse, hvor det er relevant, meddele virksomheden deres konklusioner i en fælles tilsynsrapport. Du skal efter risikotilsynet sende Arbejdstilsynets bidrag til miljømyndigheden, hvis der er truffet beslutning om en fælles tilsynsrapport. Miljømyndigheden sender tilsynsrapporten i høring til risikomyndighederne. Miljømyndigheden indarbejder herefter evt. modtagne bemærkninger, inden miljømyndigheden sender den fælles tilsynsrapport til virksomheden.