Kvalitetsprocedure om uheldsundersøgelse på risikovirksomheder

Kvalitetsprocedure RI-4. Anvendelsesområde: Undersøgelse af større uheld på risikovirksomheder. Ansvarlig enhed: AFC, KUI. Ikrafttræden: 9. januar 2018. Aktuel for: Risikotilsynsførende og supportere

Kvalitetsproceduren beskriver tilsynscentrenes opgaver i forbindelse med undersøgelse af større uheld på risikovirksomheder. Risikovirksomheder er virksomheder, der er omfattet af Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (herefter: Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse) Rammen for Arbejdstilsynets kontrol på risikovirksomheder er beskrevet i kvalitetsprocedure RI-1. Heri kan du også læse yderligere om regler og baggrund for kontrollen. Hver risikomyndighed skal efter Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse på hvert deres område iværksætte undersøgelse af større uheld i samarbejde med politiet.

Opgaven omfatter:
1.1 Den tilsynsførendes opgaver

  • Modtage underretning
  • Samarbejde evt. med det almene tilsyn
  • Koordinere med de øvrige risikomyndigheder
  • Undersøge uheldet
  • Træffe afgørelse

1.2 Supportens opgaver
- Oprette sag i ATIS
Du kan få et grafisk overblik over opgaven i flowdiagrammet i bilaget.

Tilsynscenteret modtager underretning
Tilsynscenteret skal modtage underretning om større uheld eller nærved-uheld direkte fra virksomheden snarest efter hændelsen. Det fremgår af både Miljøstyrelsens og
Arbejdstilsynets risikobekendtgørelse. Tilsynscenteret kan også modtage den første underretning om større uheld på risikovirksomheder fra miljømyndigheden eller alarmcentralen, og når der er sket personskade via de almindelige procedurer for anmeldelse af arbejdsulykker.

Supporten opretter sag i ATIS
Som supporter skal du samle underretninger om større uheld og nærved-uheld på en særskilt Seveso III-sag, som du opretter i ATIS for den enkelte virksomhed, når du får besked fra den risikotilsynsførende. På sagen skal du samle de større uheld og nærved-uheld, der er sket på virksomheden indenfor et år. Du skal være opmærksom på, at undersøgelse af uheld med personskade skal registreres på det almene tilsyns undersøgelsessag. Du kan læse mere om journalisering i SOS.

Tilsynsførende samarbejder evt. med det almene tilsyn
Som risikotilsynsførende skal du være opmærksom på, at et uheld med personskade på en risikovirksomhed, er en arbejdsulykke, og at det derfor som udgangspunkt er det almene tilsyn, der skal undersøge det.
Du skal som risikotilsynsførende kun foretage en undersøgelse af arbejdsulykken, hvis der i arbejdsulykken indgår et af stofferne eller materialerne på bilag 1 til Miljøstyrelsens
risikobekendtgørelse.

Du skal koordinere din undersøgelse af arbejdsulykken med det almene tilsyn. Du skal som risikotilsynsførende sikre, at der i ulykkesundersøgelsen bliver taget stilling til forhold, der er relateret til risikovirksomheden, og at ulykken behandles på lige fod med ulykker i andre virksomheder.

Større uheld på risikovirksomheder, hvor der ikke er personskade, er i Arbejdstilsynets terminologi et nærved-uheld. I dette tilfælde er det dig, som risikotilsynsførende, der skal
foretage undersøgelsen. Du skal aftale det med din tilsynschef, hvis du vurderer, at det er relevant at inddrage det almene tilsyn i undersøgelsen.

Tilsynsførende koordinerer med de øvrige risikomyndigheder
Da hver myndighed efter Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse har en selvstændig pligt til at reagere ved uheld, skal du sørge for at koordinere din undersøgelse af større uheld med de øvrige risikomyndigheder, hvis det er relevant. Det kan f.eks. være i forhold til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for en fuldstændig analyse af det pågældende uheld. Jf. kapitel 9 i Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse.

Tilsynsførende undersøger uheldet
Du skal foretage undersøgelsen efter de procedurer, som er beskrevet i kvalitetsprocedure DT-11 om undersøgelse af akutulykker.

Du skal i din undersøgelse af uheldet vurdere, om de nødvendige foranstaltninger er iværksat, og om afhjælpende foranstaltninger er tilstrækkelige. Du skal også vurdere, om virksomheden har truffet passende foranstaltninger for at undgå en fremtidig gentagelse af uheldet. Du skal vurdere virksomhedens interne beredskabsplan i forhold til hændelsen.

Tilsynsførende træffer afgørelse
Du skal som risikotilsynsførende træffe afgørelse i form af påbud om nødvendige tiltag, hvis det er dig, der undersøger uheldet. Det almene tilsyn skal træffe afgørelse, hvis det er dem, der undersøger uheldet. Hvis det er åbenbart, at der ikke er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge eller begrænse faren for større uheld, skal du overveje at forbyde driften efter § 7. Se mere i kvalitetsprocedure RI-1 om ramme for kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer. Hvis der er tale om et strakspåbud eller et forbud, skal du ikke høre virksomheden. Hvis der er tale om et påbud med frist eller AUH skal du sende det i høring hos virksomheden og orientere de andre risikomyndigheder om din afgørelse.